lán xìng  」shī  quán  (186)shǒu )

1

zhǎng xiàng  ·shān  chéng 》

shān  chéng ,shuǐ  chéng ,
shēn xiàng  guān  pàn xíng ,
zhǎn kāi quán wén 
 shēn qiān zhàng dēng 。
fēng  gēng ,xuě  gēng ,
guā suì xiāng xīn mèng  chéng ,
 yuán   shēng 。
shōu  
2

huàn  shā 》

lián lòu sān shēng zhú bàn tiáo ,
xìng huā wēi  湿shī hóng xiāo ,
zhǎn kāi quán wén 
 jiāng hóng dòu   liáo ?
chūn   kàn nóng shì jiǔ ,
guī  ān  xìn  cháo ,
 hún   qiàn shuí zhāo ?
shōu  
3

huàn  shā 》

shuí niàn 西 fēng   liáng 
xiāo xiāo huáng   shū chuāng 
zhǎn kāi quán wén 
chén  wǎng shì  cán yáng 
bèi jiǔ  jīng chūn shuì zhòng 
 shū xiāo de  chá xiāng 
dāng shí zhī dào shì xún cháng 
shōu  
4

huàn  shā 》

yáng liǔ qiān tiáo sòng   ,
běi lái zhēng yàn jiù nán fēi ,
zhǎn kāi quán wén 
 zhōng shuí  huàn chūn  。
zhōng  xián qíng guī luò zhào ,
 chūn yōu mèng zhú yóu  ,
xìn huí gāng dào bié duō shí 。
shōu  
5

huàn  shā 》

 wǎn cháng tiáo  bié nán 。yíng yíng    yín wān 。便biàn  fēng xuě  cuī cán 。
qīng què  shí cái jǐn  , chóng lián  jiǎn chūn fān 。 jīn xīn  kuàng xiāng guān 。
6

huàn  shā 》

fēng  pāo cán qiū cǎo shēng 。gāo  湿shī yuè lěng  shēng 。dāng shí    shēn méng 。
xìn    chuán diàn  ,huǐ jiào luó  zàng qīng chéng 。rén jiān kōng chàng  lín líng 。
7

huàn  shā 》

 bàn cán yáng xià xiǎo lóu ,zhū lián xié kòng ruǎn jīn gōu 。 lán    néng chóu 。
yǒu  yíng yíng   guò ,báo zhuāng qiǎn dài  fēng liú 。jiàn rén xiū  què huí tóu 。
8

huàn  shā 》

xiāo  shuí chuán dào  shuāng ?liǎng xíng xié yàn  tiān cháng ,wǎn qiū fēng jǐng bèi  liáng 。
yín suàn  lián rén   , chāi qiāo zhú xìn máng máng 。huáng huā kāi  jìn chóng yáng 。
9

huàn  shā 》

shuí dào piāo líng   lián ,jiù yóu shí jié hǎo huā tiān ,duàn cháng rén   jīng nián 。
 piàn yūn hóng cái zhe  ,  róu 绿 zhà  yān 。qiàn hún xiāo jǐn  yáng qián 。
10

huàn  shā 》

  chóu xīn shuò yàn biān ,西 fēng zhuó jiǔ cǎn  yán 。huáng huā shí jié  yún tiān 。
 shù fēng yān  chì hòu , yáng cūn luò jiě ān jiān 。 zhī zhēng zhàn  rén hái 。
11

huàn  shā 》

shēn xiàng yún shān  pàn xíng ,běi fēng chuī duàn   shēng ,shēn qiū yuǎn sāi ruò wéi qíng 。
  wǎn yān huāng shù lěi ,bàn 竿gān xié  jiù guān chéng , jīn yōu hèn  shí píng 。
12

huàn  shā 》

 guàn tiān   làng chóu ,hán yún shuāi cǎo jiàn chéng qiū 。màn yīn shuì  yòu dēng lóu 。
bàn  xiāo xiāo wéi dài  ,xiào rén   yǒu qiān niú 。láo rén zhǐ   shēng xiū 。
13

huàn  shā 》

wàn  yīn shān wàn  shā ,shuí jiāng 绿 bìn dòu shuāng huá 。nián lái qiáng bàn zài tiān  。
hún mèng   jīn  shù ,huà  qīn zhǎn   chā 。shēng lián shòu jiǎn  fēn huā 。
14

huàn  shā 》

shí   guāng zài jiǔ yóu ,qīng lián  yìng bái píng zhōu 。西 fēng tīng chè cǎi líng ōu 。
shā àn yǒu shí shuāng xiù yōng ,huà chuán  chǔ  竿gān shōu 。guī lái   wǎn zhuāng lóu 。
15

huàn  shā 》

cán xuě níng huī lěng huà píng ,luò méi héng   sān gēng ,gèng  rén chù yuè lóng míng 。
 shì rén jiān chóu chàng  ,zhī jūn  shì lèi zòng héng 。duàn cháng shēng   píng shēng 。
16

huàn  shā 》

  cháo hán   shèng , néng hái bàng xìng huā xíng 。 nián gāo zhāi dòu qīng yíng 。
màn   yān shuāng xiù  ,kōng jiāng jiǔ yūn  shān qīng 。rén jiān  chǔ wèn duō qíng 。
17

huàn  shā 》

shí  nián lái zhuì shì jiān ,chuī huā jiáo ruǐ nòng bīng xián ,
duō qíng qíng  ā shuí biān ?
zhǎn kāi quán wén 
  chāi xié dēng yǐng bèi ,hóng mián fěn lěng zhěn hán biān 。
xiāng kàn hǎo chù què  yán 。
shōu  
18

dié liàn huā ·yòu dào 绿 yáng céng zhé chù 》

yòu dào 绿 yáng céng zhé chù ,
  chuí biān , biàn qīng qiū  。
zhǎn kāi quán wén 
shuāi cǎo lián tiān    ,
yàn shēng yuǎn xiàng xiāo guān  。
 hèn tiān  xíng   ,
zhǐ hèn 西 fēng ,chuī mèng chéng jīn  。
míng   chéng hái   ,
zhān  kuàng shì xīn hán  。
shōu  
19

dié liàn huā ·yǎn  fēng guāng liú  zhù 》

yǎn  fēng guāng liú  zhù , nuǎn huo xiāng ,yòu shàng diāo ān  。 qiàn yān  zhē bié  ,chuí yáng  shi xiāng  shù 。
chóu chàng  yán chéng jiān  , shì dōng fēng , zuò fán huá zhǔ 。duàn dài  rán liú   ,bān zhuī    xún chù 。
20

dié liàn huā ·jīn   shān  dìng  》

jīn   shān  dìng  ,huà jiǎo shēng zhōng ,  pín lái  。
mǎn  huāng liáng shuí   ?西 fēng chuī lǎo dān fēng shù 。
zhǎn kāi quán wén 
cóng qián yōu yuàn yīng  shù ?tiě  jīn  ,qīng zhǒng huáng hūn  。
 wǎng qíng shēn shēn   ?shēn shān  zhào shēn qiū  。
shōu  
guān  zuò zhě 

 lán xìng  

 lán xìng  (1655nián 1yuè 19 —1685nián 7yuè 1 ),    shì , róng ruò ,hào léng jiā shān rén ,mǎn zhōu zhèng huáng  rén ,qīng cháo chū nián  rén ,yuán míng  lán chéng  ,  yīn  huì tài  bǎo chéng ér gǎi míng  lán xìng  。 xué shì míng zhū zhǎng  ,  wèi yīng qīn wáng ā      ài xīn jué luó shì 。

 lán xìng   yòu bǎo  shī shū ,wén  jiān xiū ,shí  suì  guó  jiàn ,bèi  jiǔ  yuán wén shǎng shí 。shí  suì kǎo zhòng  rén , nián chéng wéi gòng shì 。kāng  shí èr nián (1673nián )yīn bìng cuò guò 殿diàn shì 。kāng  shí  nián (1676nián ) 殿diàn shì ,kǎo zhōng  èr jiǎ   míng , jìn shì chū shēn 。 lán xìng  céng bài  gān xué wèi shī 。  liǎng nián zhōng zhǔ chí biān zuǎn le    xué huì biān ——《tōng zhì táng jīng jiě 》,shēn shòu kāng  huáng  shǎng shí ,wèi jīn hòu  zhǎn diàn dìng  chǔ 。

 lán xìng   kāng  èr shí  nián (1685nián ) yuè sān shí  (1685nián 7yuè 1 ) rán ér shì ,nián jǐn sān shí suì ( líng sān shí yǒu  )。 lán xìng     “zhēn ” shèng ,xiě jǐng  zhēn chuán shén , fēng “qīng  wǎn yuē ,āi gǎn wán yàn , gāo yùn yuǎn ,    “。zhe yǒu 《tōng zhì táng  》、《 mào  》、《yǐn shuǐ  》děng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽