cài què 」shī  quán  (3)shǒu )

1

xià  dēng chē gài tíng 》

zhǐ píng shí zhěn zhú fāng chuáng ,shǒu juàn pāo shū  mèng zhǎng 。
shuì  guǎn rán chéng  xiào ,shù shēng   zài cāng láng 。
2

chūn  》

shí èr tiān jiē   shā ,qiū qiān  ō xiǎng rén jiā 。
dōng fēng huì quàn shí fēn jiǔ ,hán shí chū kāi bǎi  huā 。
zhǎn kāi quán wén 
nián shào zhǎn xīn jīn luò  ,liǔ yīn  shù huà lún chē 。
chūn lái shuí dào chí chí  ,yóu jué chūn lái   xié 。
shōu  
3

shī tiáo míng 》

 shān gōng zhōng kàn  qiǎo ,tài  chí biān shōu   。
guān  zuò zhě 

cài què 

cài què (1037nián —1093nián ), chí zhèng ,quán zhōu jùn chéng rén ,běi sòng  chén ,zhé zōng cháo zǎi xiàng ,wáng ān shí biàn   zhǔ yào zhī chí zhě zhī  。 rén zōng jiā yòu  nián (1059nián )jìn shì ,diào rèn bīn zhōu   cān jūn 。hán jiàng xuān  shǎn 西 shí ,jiàn  yǒu wén cái ,jiàn    kāi fēng zhī  hán wéi shǔ xià wèi guǎn gàn yòu xiāng gōng shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽