lín jié 」shī  quán  (5)shǒu )

1

 qiǎo 》

  jīn xiāo kàn  xiāo ,qiān niú zhī    qiáo 。
jiā jiā  qiǎo wàng qiū yuè ,穿chuān jǐn hóng   wàn tiáo 。
2

 》

jīn pán zhāi xià guà zhū  ,hóng  kāi shí yǐn  jiāng 。
3

wáng xiān tán 》

   dēng xiān   ,dān  cǎo  jǐn diāo cán 。
 zhī qiān zǎi guī   ,kōng 使shǐ shí rén sǎo jiù tán 。
4

  》

  jīn zhāo kàn  xiāo ,qiān niú zhī    qiáo 。
jiā jiā  qiǎo wàng qiū yuè ,穿chuān jǐn hóng   wàn tiáo 。
5

wáng xiān jūn tán 》

   dēng yún   ,dān shā cǎo  jǐn diāo cán 。
 zhī qiān suì guī   ,kōng 使shǐ shí rén sǎo jiù tán 。
guān  zuò zhě 

lín jié 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽