cén shēn 」shī  quán  (385)shǒu )

1

bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng 》

běi fēng juǎn  bái cǎo zhé , tiān  yuè  fēi xuě 。
    chūn fēng lái ,qiān shù wàn shù  huā kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
sàn  zhū lián 湿shī luó  , qiú  nuǎn jǐn qīn báo 。
jiāng jūn jiǎo gōng   kòng ,  tiě  lěng nán zhe 。
hàn hǎi lán gān bǎi zhàng bīng ,chóu yún cǎn dàn wàn  níng 。
zhōng jūn zhì jiǔ yǐn guī  , qín    qiāng  。
fēn fēn  xuě xià yuán mén ,fēng chè hóng  dòng  fān 。
lún tái dōng mén sòng jūn  , shí xuě mǎn tiān shān  。
shān huí  zhuǎn  jiàn jūn ,xuě shàng kōng liú  xíng chǔ 。
shōu  
2

féng  jīng 使shǐ 》

 yuán dōng wàng  màn màn ,shuāng xiù lóng zhōng lèi  gàn 。
 shàng xiàng féng  zhǐ  ,píng jūn chuán  bào píng ān 。
3

 gāo shì xuē  tóng dēng  ēn    》

 shì  yǒng chū , gāo sǒng tiān gōng 。
dēng lín chū shì jiè ,dèng dào pán  kōng 。
zhǎn kāi quán wén 
   shén zhōu ,zhēng róng  guǐ gōng 。
 jiǎo ài bái  , céng  cāng qióng 。
xià kuī zhǐ gāo niǎo , tīng wén jīng fēng 。
lián shān ruò  tāo ,bēn còu shì cháo dōng 。
qīng huái jiā chí dào ,gōng guǎn  líng lóng 。
qiū  cóng 西 lái ,cāng rán mǎn guān zhōng 。
 líng běi yuán shàng ,wàn  qīng méng méng 。
jìng  le   ,shèng yīn  suǒ zōng 。
shì jiāng guà guān  ,jué dào   qióng 。
shōu  
4

zǒu  chuān xíng fèng sòng fēng dài  chū shī 西 zhēng 》

jūn  jiàn zǒu  chuān xíng xuě hǎi biān ,píng shā mǎng mǎng huáng  tiān 。
lún tái jiǔ yuè fēng  hǒu , chuān suì shí   dòu ,
zhǎn kāi quán wén 
suí fēng mǎn  shí luàn zǒu 。xiōng  cǎo huáng  zhèng féi ,
jīn shān 西 jiàn yān chén fēi ,hàn jiā  jiàng 西 chū shī 。
jiāng jūn jīn jiǎ   tuō ,bàn  jūn xíng  xiāng  ,
fēng tou  dāo miàn   。 máo dài xuě hàn  zhēng ,
 huā lián qián xuán zuò bīng , zhōng cǎo  yàn shuǐ níng 。
  wén zhī yīng dǎn shè ,liào zhī duǎn bīng  gǎn jiē ,
chē shī 西 mén zhù xiàn jié 。
shōu  
5

 zhōng zuò 》

zǒu  西 lái  dào tiān , jiā jiàn yuè liǎng huí yuán 。
jīn   zhī  chǔ 宿 ,píng shā wàn  jué rén yān 。
6

lún tái  fèng sòng fēng dài  chū shī 西 zhēng 》

lún tái chéng tóu  chuī jiǎo ,lún tái chéng běi máo tóu luò 。
 shū zuó  guò   ,chán   zài jīn shān 西 。
zhǎn kāi quán wén 
shù lóu 西 wàng yān chén hēi ,hàn bīng tún zài lún tái běi 。
shàng jiàng yōng máo 西 chū zhēng ,píng míng chuī   jūn xíng 。
 biān   xuě hǎi yǒng ,sān jūn   yīn shān dòng 。
 sāi bīng  lián yún tún ,zhàn chǎng bái  chán cǎo gēn 。
jiàn  fēng  xuě piàn kuò ,shā kǒu shí dòng   tuō 。
 xiāng qín wáng gān  xīn ,shì jiāng bào zhǔ jìng biān chén 。
 lái qīng shǐ shuí  jiàn ,jīn jiàn gōng míng shèng  rén 。
shōu  
7

qiū  》

 zhī fāng suì wǎn ,zuò jiàn hán  duò 。    cǎo ,fān fēi zuò yíng huǒ 。
8

 zuǒ shěng  shí  》

lián   dān  ,fēn cáo xiàn  wēi 。
xiǎo suí tiān zhàng  ,   xiāng guī 。
zhǎn kāi quán wén 
bái  bēi huā luò ,qīng yún xiàn niǎo fēi 。
shèng cháo  quē shì , jué jiàn shū  。
shōu  
9

shān fáng chūn shì 》

liáng yuán   luàn fēi  ,  xiāo tiáo sān liǎng jiā 。
tíng shù  zhī rén  jǐn ,chūn lái huán  jiù shí huā 。
10

chūn mèng 》

dòng fáng zuó  chūn fēng  , rén shàng  xiāng jiāng shuǐ 。
zhěn shàng piàn shí chūn mèng zhōng ,xíng jǐn jiāng nán shù qiān  。
11

xíng jūn jiǔ   cháng ān  yuán 》

qiáng  dēng gāo  , rén sòng jiǔ lái 。
yáo lián  yuán  ,yīng bàng zhàn chǎng kāi 。
12

liáng zhōu guǎn zhōng  zhū pàn guān   》

wān wān yuè chū guà chéng tóu ,chéng tóu yuè chū zhào liáng zhōu 。
liáng zhōu   shí wàn jiā , rén bàn jiě dàn   。
zhǎn kāi quán wén 
    cháng kān duàn ,fēng xiāo xiāo   màn màn 。
 西  zhōng duō  rén , rén bié lái sān  chūn 。
huā mén lóu qián jiàn qiū cǎo , néng pín jiàn xiāng kàn lǎo 。
 shēng  xiào néng  huí ,dǒu jiǔ xiāng féng  zuì dào 。
shōu  
13

 wēi sòng liú pàn guān   西 xíng jūn 》

huǒ shān  yuè xíng rén shǎo ,kàn jūn     niǎo 。
  xíng yíng tài bái 西 ,jiǎo shēng  dòng  tiān xiǎo 。
14

 wèn huā mén jiǔ jiā wēng 》

lǎo rén  shí réng  jiǔ ,qiān  bǎi wèng huā mén kǒu 。
dào bàng  jiá réng shì qián ,zhāi lái  jiǔ jūn kěn fǒu 。
15

sòng   使shǐ   西 guān jūn 》

huǒ shān liù yuè yīng gèng  ,chì tíng dào kǒu xíng rén jué 。zhī jūn guàn   lián chéng ,
 néng chóu jiàn lún tái yuè 。tuō ān zàn  jiǔ jiā  ,sòng jūn wàn  西   。
zhǎn kāi quán wén 
gōng míng zhǐ xiàng  shàng  ,zhēn shì yīng xióng  zhàng  。
shōu  
16

 hǎi xíng ,sòng cuī shì  hái jīng 》

 wén yīn shān  ér  ,西 tóu  hǎi shuǐ  zhǔ 。hǎi shàng zhòng niǎo  gǎn fēi ,
zhōng yǒu   zhǎng qiě féi 。àn bàng qīng cǎo cháng  xiē ,kōng zhōng bái xuě yáo xuán miè 。
zhǎn kāi quán wén 
zhēng shā shuò shí rán  yún ,fèi làng yán  jiān hàn yuè 。yīn huǒ qián shāo tiān   ,
 shì piān hōng 西   。shì tūn yuè  qīn tài bái , lián chì bǎn tōng chán  。
sòng jūn  zuì tiān shān guō ,zhèng jiàn  yáng hǎi biān luò 。bǎi tái shuāng wēi hán  rén ,
 hǎi yán  wèi zhī báo 。
shōu  
17

  ·piān zhōu cāng láng sǒu 》

piān zhōu cāng láng sǒu ,xīn  cāng láng qīng 。  dào xiāng  , rén zhī xìng míng 。
cháo cóng tān shàng fàn , xiàng  zhōng 宿 。 jìng hái   ,shǒu chí  竿gān zhú 。
zhǎn kāi quán wén 
竿gān tóu diào  zhǎng zhàng  ,  chéng liú  dìng  。shì rén  de shí shēn  ,
 wēng  shì fēi   。
shōu  
18

 jiǎ shè rén zǎo cháo 》

 míng   shǔ guāng hán ,yīng zhuàn huáng zhōu chūn  lán 。
jīn quē xiǎo zhōng kāi wàn  , jiē xiān zhàng yōng qiān guān 。
zhǎn kāi quán wén 
huā yíng jiàn pèi xīng chū luò ,liǔ  jīng   wèi gàn 。
 yǒu fèng huáng chí shàng  ,yáng chūn    jiē nán 。
shōu  
19

gǎn  》

 huā cōng   xiāng chē ,yún shì píng yáng  zi jiā 。fèng huáng chéng tóu   xié ,
mén qián gāo shù míng chūn  。hàn jiā  yuán jūn  wén ,jīn zuò chéng 西   fén 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái wéi yǒu qín wáng  ,  chuī xiāo chéng bái yún 。
shōu  
20

gǎn  》

běi shān yǒu fāng  ,  huā zhèng  。wèi   cǎi zhī ,qiū fēng  chuī shā 。
jūn  jiàn  yún bǎi zhàng qīng sōng  ,zòng 使shǐ qiū fēng  nài  。 shí cháng zuò qīng dài  ,
zhǎn kāi quán wén 
 lián  huā  xiāng shí 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

cén shēn 

cén shēn yuē 715-770nián ),táng dài biān sài shī rén ,nán yáng rén ,tài zōng shí gōng chén cén wén běn chóng sūn ,hòu   jiāng líng 。cén shēn zǎo suì  pín ,cóng xiōng jiù  ,biàn lǎn shǐ  。táng xuán zōng tiān bǎo sān zài (744nián )jìn shì ,chū wèi   bīng cáo cān jūn 。hòu liǎng  cóng jūn biān sài ,xiān zài ān 西 jié  使shǐ gāo xiān zhī   zhǎng shū  ;tiān bǎo  nián ,fēng cháng qīng wèi ān 西 běi tíng jié  使shǐ shí ,wèi    pàn guān 。dài zōng shí ,céng guān jiā zhōu  shǐ (jīn  chuān  shān ),shì chēng “cén jiā zhōu ”。   nián (770nián )  chéng  。

cén shēn gōng shī ,cháng   yán  xíng ,dài biǎo zuò shì 《bái xuě  sòng  pàn guān guī jīng 》。xiàn cún shī sān bǎi liù shí shǒu 。duì biān sài fēng guāng ,jūn  shēng huó ,  shǎo shù mín   wén huà fēng  yǒu qīn qiè  gǎn shòu ,  biān sài shī yóu duō jiā zuò 。fēng   gāo shì xiāng jìn ,hòu rén duō bìng chēng “gāo cén ”。yǒu 《cén shēn  》shí juǎn ,  。jīn yǒu 《cén jiā zhōu  》 juǎn (huò wèi  juǎn )xíng shì 。《quán táng shī 》biān shī  juǎn 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽