mèng hào rán 」shī  quán  (321)shǒu )

1

chūn xiǎo 》

chūn mián  jué xiǎo ,chǔ chù wén  niǎo 。
 lái fēng  shēng ,huā luò zhī duō shǎo 。
2

guò  rén zhuāng 》

 rén   shǔ ,yāo  zhì tián jiā 。
绿 shù cūn biān  ,qīng shān guō wài xié 。
zhǎn kāi quán wén 
kāi xuān miàn cháng  , jiǔ huà sāng  。
dài dào chóng yáng  ,hái lái jiù  huā 。
shōu  
3

宿 jiàn  jiāng 》

 zhōu  yān zhǔ ,   chóu xīn 。
 kuàng tiān  shù ,jiāng qīng yuè jìn rén 。
4

 guī 鹿 mén  》

shān  zhōng míng zhòu  hūn , liáng  tóu zhēng  xuān 。
rén suí shā  xiàng jiāng cūn ,  chéng zhōu guī 鹿 mén 。
zhǎn kāi quán wén 
鹿 mén yuè zhào kāi yān shù , dào páng gōng  yǐn chǔ 。
yán fēi sōng jìng zhǎng  liáo ,wéi yǒu yōu rén  lái  。
shōu  
5

 guī 鹿 mén  》

shān  zhōng míng zhòu  hūn , liáng  tóu zhēng  xuān 。
rén suí shā àn xiàng jiāng cūn ,  chéng zhōu guī 鹿 mén 。
zhǎn kāi quán wén 
鹿 mén yuè zhào kāi yān shù , dào páng gōng  yǐn chǔ 。
yán fēi sōng jìng zhǎng  liáo ,wéi yǒu yōu rén  lái  。
shōu  
6

xià  nán tíng 怀huái xīn  》

shān guāng  西 luò ,chí yuè jiàn dōng shàng 。
sàn  chéng  liáng ,kāi xuān  xián chǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
 fēng sòng xiāng  ,zhú   qīng xiǎng 。
  míng qín dàn ,hèn  zhī yīn shǎng 。
gǎn  怀huái  rén ,zhōng xiāo láo mèng xiǎng 。
shōu  
7

 zhū  dēng xiàn shān 》

rén shì yǒu dài xiè ,wǎng lái chéng  jīn 。
jiāng shān liú shèng  , bèi  dēng lín 。
zhǎn kāi quán wén 
shuǐ luò  liáng qiǎn ,tiān hán mèng  shēn 。
yáng gōng bēi  zài ,  lèi zhān jīn 。
shōu  
8

宿 tóng  jiāng  广guǎng líng jiù yóu 》

shān míng tīng yuán chóu ,cāng jiāng   liú 。
fēng míng liǎng àn  ,yuè zhào   zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn  fēi   ,wéi yáng  jiù yóu 。
hái jiāng liǎng xíng lèi ,yáo  hǎi 西 tóu 。
shōu  
9

liú bié wáng shì  wéi /liú bié wáng wéi 》

  jìng  dài ,zhāo zhāo kōng  guī 。
 xún fāng cǎo  ,   rén wéi 。
zhǎn kāi quán wén 
dāng  shuí xiāng jiǎ ,zhī yīn shì suǒ  。
zhǐ yīng shǒu   ,hái yǎn  yuán fēi 。
shōu  
10

qiū dēng lán shān  zhāng  》

 zuò jiǔ yuè jiǔ  xiàn shān  zhāng zi róng 
běi shān bái yún  ,yǐn zhě   yuè 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng wàng shì dēng gāo ,xīn suí yàn fēi miè 
chóu yīn    ,xìng shì qīng qiū  。
shí jiàn guī cūn rén ,shā xíng  tóu xiē 。
tiān biān shù ruò  ,jiāng pàn zhōu  yuè 。
 dāng zài jiǔ lái ,gòng zuì chóng yáng jié 。
shōu  
11

qiū dēng lán shān  zhāng  》

běi shān bái yún  ,yǐn zhě   yuè 。
xiāng wàng shì dēng gāo ,xīn suí yàn fēi miè 。
zhǎn kāi quán wén 
chóu yīn    ,xìng shì qīng qiū  。
shí jiàn guī cūn rén ,shā xíng  tóu xiē 。
tiān biān shù ruò  ,jiāng pàn zhōu  yuè 。
 dāng zài jiǔ lái ,gòng zuì chóng yáng jié 。
shōu  
12

suì  guī nán shān 》

běi quē xiū shàng shū ,nán shān guī   。
 cái míng zhǔ  ,duō bìng  rén shū 。
zhǎn kāi quán wén 
bái  cuī nián lǎo ,qīng yáng  suì chú 。
yǒng 怀huái chóu  mèi ,sōng yuè  chuāng  。
shōu  
13

zǎo hán jiāng shàng yǒu 怀huái 》

 luò yàn nán  ,běi fēng jiāng shàng hán 。 jiā xiāng shuǐ  ,yáo  chǔ yún duān 。
xiāng lèi  zhōng jǐn , fān tiān  kàn 。 jīn  yǒu wèn ,píng hǎi  màn màn 。
14

zǎo hán jiāng shàng yǒu 怀huái 》

 luò yàn nán  ,běi fēng jiāng shàng hán 。
 jiā xiāng shuǐ  ,yáo  chǔ yún duān 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng lèi  zhōng jǐn , fān tiān  kàn 。
 jīn  yǒu wèn ,píng hǎi  màn màn 。
shōu  
15

宿  shī shān fáng dài dīng   zhì 》

 zuò 宿 lái gōng shān fáng  dīng   zhì 
 yáng  西 lǐng ,qún  shū  míng 。
zhǎn kāi quán wén 
sōng yuè shēng  liáng ,fēng quán mǎn qīng tīng 。
qiáo rén guī  jǐn ,yān niǎo  chū dìng 。
zhī   宿 lái , qín hòu luó jìng 。
shōu  
16

宿  shī shān fáng dài dīng   zhì 》

 yáng  西 lǐng ,qún  shū  míng 。
sōng yuè shēng  liáng ,fēng quán mǎn qīng tīng 。
zhǎn kāi quán wén 
qiáo rén guī  jǐn ,yān niǎo  chū dìng 。
zhī   宿 lái , qín hòu luó jìng 。
shōu  
17

 zhè jiāng wèn zhōu zhōng rén 》

cháo luò jiāng píng wèi yǒu fēng ,piān zhōu gòng   jūn tóng 。
shí shí yǐn lǐng wàng tiān  , chǔ qīng shān shì yuè zhōng ?
18

wàng dòng tíng  zèng zhāng chéng xiàng 》

 yuè  shuǐ píng ,hán  hùn tài qīng 。
 zhēng yún mèng  , hàn yuè yáng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
   zhōu  ,duān  chǐ shèng míng 。
zuò guān chuí diào zhě , yǒu xiàn  qíng 。
shōu  
19

sòng  shí  zhī jiāng nán 》

jīng  xiāng jiē shuǐ wèi xiāng ,jūn  chūn jiāng zhèng miǎo máng 。(máng  tóng :miǎo )
  zhēng fān  chǔ  ,tiān   wàng duàn rén cháng 。
20

qín zhōng gǎn qiū  yuǎn shàng rén 》

 qiū cháng   ,sān jìng    。
běi  fēi  yuàn ,dōng lín 怀huái  shī 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng jīn rán guì jǐn ,zhuàng zhì zhú nián shuāi 。
  liáng fēng zhì ,wén chán dàn  bēi 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

mèng hào rán 

mèng hào rán (689—740),míng hào , hào rán ,hào mèng shān rén ,xiāng zhōu xiāng yáng (xiàn  běi xiāng yáng )rén ,shì chēng mèng xiāng yáng 。yīn  wèi zēng  shì ,yòu chēng zhī wéi mèng shān rén ,shì táng dài zhù míng  shān shuǐ tián yuán pài shī rén 。

mèng hào rán shēng dāng shèng táng ,zǎo nián yǒu zhì yòng shì ,zài shì  kùn dùn 、tòng  shī wàng hòu ,shàng néng  zhòng , mèi  shì ,xiū dào guī yǐn zhōng shēn 。céng yǐn  鹿 mén shān 。40suì shí ,yóu cháng ān ,yīng jìn shì    。céng zài tài xué  shī ,míng dòng gōng qīng , zuò qīng  ,wèi zhī   。kāi yuán èr shí  nián (737)zhāng jiǔ líng zhāo zhì   ,hòu yǐn  。mèng shī jué   fen wèi  yán duǎn piān ,duō xiě shān shuǐ tián yuán  yǐn    xìng     xíng   xīn qíng 。 zhōng suī   fèn shì   zhī  ,ér gèng duō shǔ  shī rén    biǎo xiàn 。

mèng hào rán  shī zài  shù shàng yǒu    zào  ,hòu rén  mèng hào rán  shèng táng lìng  shān shuǐ shī rén wáng wéi bìng chēng wéi “wáng mèng ”,yǒu 《mèng hào rán  》sān juǎn chuán shì 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽