bái  chán 」shī  quán  (1211)shǒu )

1

méi huā 》

yǐng shàng  huā qiào ,zhī tóu  sǎn qīng 。
héng é yuē téng liù , bàn guò jiāng chéng 。
2

méi huā 》

sǔn zhī yòu sǔn  jīng shén ,sōng zhú xīn lái jiàn bo lín 。
yuè   zhī xiāng àn  , lóu shǔ diǎn yǐng héng chén 。
zhǎn kāi quán wén 
zhí   xùn wèi zhī  ,shǐ xìn zhāng liáng shì  rén 。
cóng  dōng fēng hái  shǒu ,guǎn jiào táo  shí fēn chūn 。
shōu  
3

huá yáng yín sān shí shǒu 》

jiā zài qióng  wàn  yáo , shēn lái wǎng shì  zhōu 。
 lái mèng chèn 西 fēng  , duàn jiā shān kōng lèi liú 。
4

huá yáng yín sān shí shǒu 》

hǎi nán  piàn shuǐ yún tiān ,wàng yǎn shēng huā  shí nián 。
  èr shí huí shǒu chù ,西 fēng  zhào yàn bēi chán 。
5

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 jiǎo cóng bié hǎi nán chuán ,shēn zhú yún fēi jiāng zhè tiān 。
zǒu biàn dòng tiān xún yǐn zhě , zhī fèi  cǎo xié qián 。
6

huá yáng yín sān shí shǒu 》

bái yún   dào tiān tāi ,yǎn  qīng shān  huō kāi 。
dào  shān zhōng jié máo  ,kòng  qiān   yuán āi 。
7

huá yáng yín sān shí shǒu 》

zhǔ zhàng suí shēn    ,màn tíng fēng xià xuě huā fēi 。
xíng cóng jiǔ  shān tóu kàn ,wàn  qiān yán cuì  wéi 。
8

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 jué guī lái shì liàn kàn ,lóng zhēng  dòu piàn shí jiān 。
jiǔ huá tiān shàng rén zhī  ,  fēng léi hàn wàn shān 。
9

huá yáng yín sān shí shǒu 》

bái  jiāng tóu xiào  shēng ,hóng guāng   shuǐ zhōng shēng 。
 chōu xiá nèi qīng shé jiàn ,jiǎo  huáng  chè  qīng 。
10

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 yǐn jīn  shù bǎi zhōng ,zuì shí zhàng jiàn zhǐ  kōng 。
jiǎo gēn  niè jiāo gān dòu ,cháng xiào  shēng tiān  hóng 。
11

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 jiāng běi dǒu guò nán chén ,liǎng shǒu shuāng qíng  yuè lún 。
fēi chèn kūn lún shān shǎng  ,  huà zuò  tiān yún 。
12

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 fàn jīn chuán dào hǎi  ,àn suí hǎi shuǐ  liú shā 。
 cóng dēng zhe péng lái àn , kàn qióng tái làng yuàn huā 。
13

huá yáng yín sān shí shǒu 》

rén shēn  yǒu  péng lái ,shí èr céng lóu bái  jiē 。
chà  jīn wēng cháng yàn huì ,táng qián    dān kāi 。
14

huá yáng yín sān shí shǒu 》

guài shì jiào rén xiào  huí ,nán ér jīn  huì 怀huái tāi 。
 jiā jīng xuè  jiāo gòu ,shēn    zhēn miào zāi 。
15

huá yáng yín sān shí shǒu 》

yuán shén   宿 dān tián ,yún mǎn huáng tíng yuè mǎn tiān 。
liǎng  yuān yāng  绿 shuǐ ,shuǐ xīn  duǒ  jīn lián 。
16

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 cān  liǎng hēi guī gān ,hán xiàng dān tián měng huǒ shān 。
dàn jiàn xīn tóu  diǎn shì , zhī rén shì yǒu  hán 。
17

huá yáng yín sān shí shǒu 》

qīng niú rén   duō nián , dào fēn míng zài  qián 。
yuàn shí  qián zhēn  chù , táng fēng lěng yuè chán juān 。
18

huá yáng yín sān shí shǒu 》

piàn xiǎng gōng  liàn gǒng chí ,  měng huǒ  shāo tiān 。
 rán shén shuǐ luò jīn jǐng ,  líng shā yuè yàng yuán 。
19

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 hóng shén shuǐ mǎn huá chí ,  chí biān bái xuě fēi 。
  yǒu rén qín   ,gǎn jiào míng yuè shàng hán zhī 。
20

huá yáng yín sān shí shǒu 》

 dòng  háo guò  guān ,guān tóu  yǒu  jīng shān 。
néng  shān shàng tōng lái wǎng ,fēng jiǎo jiǔ tiān shuāng xuě hán 。
guān  zuò zhě 

bái  chán 

bái  chán (1194-1290),nán sòng shí rén ,nèi dān  lùn jiā 。

nán zōng  shí  chuàng  zhě ,chuàng shǐ jīn dān pài nán zōng ,jīn dān pài nán   zhī  。

shēng  nián dài kǎo ,yuán míng  cháng gēng běn xìng  ,míng cháng gēng 。  huì ,hào qióng guǎn , chēng shén xiāo sàn shǐ ,hǎi nán dào rén ,qióng shān lǎo rén ,  sǎn rén 。dìng   jiàn mǐn qīng 。

   jiàn mǐn qīng ,shēng  hǎi nán qióng zhōu 。yòu cōng huì ,ān jiǔ jīng ,néng shī  ,cháng  shū huà ,12suì shí  tóng   ,zuò 《zhī  》shī ;cái huá héng  ,zhù zuò shén fēng 。

 yòu cóng chén nán xué dān  ,jiā dìng  nián (1212) yuè qiū ,zài  chén nán  luó  shān , shòu jīn dān huǒ hòu jué bìng  léi   。

 zēng yún yóu luó  、  、tiān tāi 、 shān , zào děng  ,xún shī 访fǎng yǒu ,xué dào xiū liàn ,jīng  guò shí  guǒ  、     jiān xīn suì yuè 。 zài yún yóu  zhōng ,xiān hòu shōu liú yuán cháng 、péng  chén shǒu  、zhān  ruì wèi  。 chēng ‘ fāng xué zhě ,lái  niú máo ‘,yǐng xiǎng   kuò  ,     zhāng  duān zhì chén nán  lái nán zōng  dān chuán  shǐ 。xuán   guī   zhǐ zhǐ ān chuán dào shòu  ,zhèng shì chuàng  jīn dān pài nán zōng 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽