zhī zhāng 」shī  quán  (26)shǒu )

1

yǒng liǔ 》

  zhuāng chéng  shù gāo ,wàn tiáo chuí xià 绿  tāo 。
 zhī   shuí cái chū ,èr yuè chūn fēng shì jiǎn dāo 。
2

huí xiāng ǒu shū 》

 bié jiā xiāng suì yuè duō ,jìn lái rén shì bàn xiāo  。
wéi yǒu mén qián jìng  shuǐ ,chūn fēng  gǎi jiù shí  。
3

huí xiāng ǒu shū ·  》

shào xiǎo  jiā lǎo  huí ,xiāng yīn  gǎi bìn máo shuāi 。
ér tóng xiāng jiàn  xiāng shí ,xiào wèn  cóng  chǔ lái 。
4

huí xiāng ǒu shū èr shǒu 》

shào xiǎo  jiā lǎo  huí ,xiāng yīn  gǎi bìn máo shuāi 。
ér tóng xiāng jiàn  xiāng shí ,xiào wèn  cóng  chǔ lái 。
zhǎn kāi quán wén 
 bié jiā xiāng suì yuè duō ,jìn lái rén shì bàn xiāo  。
wéi yǒu mén qián jìng  shuǐ ,chūn fēng  gǎi jiù shí  。
shōu  
5

fèng  shèng zhì sòng zhāng shuō xún biān 》

huāng jǐng jǐn 怀huái zhōng , háng   tōng 。jiǔ gōng suī  zhàn , yuè shàng chí róng 。
qiǎn shù zhēng zhōu dié ,huī biān zhòng hàn gōng 。xuǎn chē mìng yuán zǎi ,shòu   wén xióng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhòu chū tiān  shàng ,móu chéng   zhōng 。zhào  fēn xià  ,zhuān   táng gōng 。
zhàng 宿  chuān yòu ,zhēng chuán jìn yuàn dōng 。yōng rén  fén shí ,yuè zhèng   tóng 。
  hán   , chuān zhào wǎn hóng 。gōng wén yǒng fāng shū ,qiān zǎi  huáng fēng 。
shōu  
6

fèng  shèng zhì sòng zhāng shuō xún biān 》

huāng jìng jǐn 怀huái zhōng , háng   tōng 。
jiǔ gōng suī  zhàn , yuè shàng chí róng 。
zhǎn kāi quán wén 
qiǎn shù zhēng zhōu dié ,huī biān zhòng hàn gōng 。
xuǎn chē mìng yuán zǎi ,shòu   wén xióng 。
zhòu chū tiān  shàng ,móu chéng   zhōng 。
zhào  fēn xià  ,zhuān tǎo  táng gōng 。
zhàng 宿  chuān yòu ,zhēng chuán jìn yuàn dōng 。
yōng rén  fén shí ,yuè zhèng   tóng 。
  hán   , chuān zhào wǎn hóng 。
gōng wén yǒng fāng shū ,qiān zǎi  huáng fēng 。
shōu  
7

 yuán shì bié  》

zhǔ rén  xiāng shí ,ǒu zuò wèi lín quán 。
 mán chóu  jiǔ ,náng zhōng  yǒu qián 。
8

tài  》

  chéng mìng , zhāo huáng  。
qiú miǎn ér  ,zhì jiàng zài  。
zhǎn kāi quán wén 
 yīn  bèi , biàn  shī 。
   jìng ,jué xīn fěi  。
shōu  
9

tài  》

zhāo zhāo yǒu táng ,tiān  wàn guó 。
liè  yīng mìng , zōng shùn  。
zhǎn kāi quán wén 
shēn   jiāng ,zōng  tóng  。
zēng sūn   ,xiǎng shén pèi  。
sān nián chán shè shǒu   zhī yuè zhāng  shǒu ”,shǔ míng “tài cháng shǎo qīng  
zhī zhāng zuò ”。 zhōng    shǒu 《líng  zuì 》wèi yuán gān yào suǒ zuò ,
  。
shōu  
10

cǎi lián  》

 shān yún   cuó é ,jìng shuǐ  fēng    。
 yán chūn  fāng fēi jǐn ,bié yǒu zhōng liú cǎi   。
11

寿shòu  》

wéi  míng  ,yǒu 怀huái zài yīn 。
 yíng ér fǎn , shùn  yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
 qīng  xiàn ,jiàn  shì qīn 。
    ,póu duì  zhēn 。
  tiān  ,gào chéng dài zōng 。
 qiú   ,zhí tǐng yǒu yóng 。
  píng zhì ,   róng 。
shàng  lín  ,yún   yōng 。
shōu  
12

xiǎo  》

jiāng gāo wén shǔ zhōng ,qīng   hái qióng 。hǎi cháo  yuē yuē ,chuān  chén róng róng 。
shǐ jiàn shā shàng niǎo ,yóu mái yún wài fēng 。 xiāng yǎo   ,míng  怀huái péng cóng 。
13

fèng   zhì chūn tái wàng 》

qīng yáng  wáng dào ,xuán lǎn táo zhēn xìng 。xīn ruò tiān xià chūn ,gāo   zhōng shèng 。
shén gāo lèi guān shǎng ,   xuán jìng 。liáo rào  chuān  ,tiáo yáo shuāng quē yìng 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo  biàn zhāo yáng ,qíng yún juǎn jiàn zhāng 。huá    dān qīng shù ,
hào  yīn yūn jīn  táng 。shàng yǒu líng shé xià  zhì ,hái zhēng ruì bǎo  chén cāng 。
  qín shē hàn qióng  ,hòu tíng wàn  gōng bǎi shù 。 huí  zhàng 殿diàn qiān mén ,
lián mián nán dèng chū 西 yuán 。广guǎng huà qín é kuā yǎo tiǎo ,luó shēng dài mào xiàng kūn lún 。
nǎi juàn tiān qíng xìng yǐn  , lái   liáng fēi  。jīng lín zhāng guān zhào cóng tái 。
  yáo jiē jiāng  shì 。céng lán yǎo tiǎo xià lóng  ,qīng guǎn wēi  bàn  shū 。
 tīng nán fēng yǐn luán  ,zhǎng yáo běi  yǎng chún  。
shōu  
14

fèng  shèng zhì sòng zhāng shuō shàng  xián xué shì  yàn     》

西 xué chuí xuán lǎn ,dōng táng  shèng  。
tiān guāng zhú  殿diàn ,shí zǎi  鸿hóng dōu 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiǔ zhān huáng  ,xuān fēi    。
 tóng yóu hàn màn ,róng shì chū   。
sān tàn chéng tāng dǐng ,qiān huān jiē shùn  。
wēi     ,kōng  yǒng   。
shōu  
15

 cháo shì 》

 lòu yín pán shèng   ,jìng  chún cài luàn   。
xiāng  jìn lái jiā  wèi ,zhē   dào shì  ér 。
16

shùn  》

zhì zāi hán róu  ,wàn    shēng 。cháng shùn chēng hòu zài ,liú qiān tōng biàn yíng 。
shèng xīn shì néng chá ,zēng 广guǎng chén jué chéng 。huáng  ài  zài ,tài zhé  xián hēng 。
17

yōng  》

  yòu  , gǎn níng yàn 。
   chén , yīn zài xiàn 。
zhǎn kāi quán wén 
 shèng  jié ,fáng   jiàn 。
wéi  wéi xīn ,shàng   biàn 。
shōu  
18

 cháo shì 》

 lòu yín pán shèng   ,jìng  chún cài luàn   。
xiāng  jìn lái jiā  wèi ,zhē   dào shì  ér 。
19

 cháo shì 》

jīn  lòu yín pán shèng   ,jìng  chún cài luàn   。
xiāng  jìn lái jiā  wèi ,zhē   dào shì  ér 。
20

wàng rén jiā táo  huā 》

shān yuán    xiān jiā ,cháo  dōng yuán táo  huā 。táo huā hóng   huā bái ,
zhào zhuó chéng   nán  。nán  qīng lóu shí èr chóng ,chūn fēng táo  wèi shuí róng 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhì qiān jīn qīng   ,chí chú   xiè xiāng féng 。 yán nán guó róng huá wǎn ,
suì tàn 西 jiā piāo luò yuǎn 。  zhǎng fèng míng guāng 殿diàn ,fēn yūn bàn   xiāng yuàn 。
yuàn zhōng zhēn  yuán   ,huáng jīn zuò  bái yín zhī 。qiān nián wàn suì  diāo luò ,
hái jiāng táo  gèng xiāng  。táo  cóng lái  jǐng bàng ,chéng  jié yǐng jīn yàn yáng 。
 dào chūn huā   shù ,huì chí xiān shí jiàn jūn wáng 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 zhī zhāng 

 zhī zhāng yuē 659nián —yuē 744nián ),  zhēn ,wǎn nián  hào  míng kuáng  ,yuè zhōu yǒng xīng (jīn zhè jiāng háng zhōu xiāo shān  )rén 。táng dài zhù míng shī rén 、shū  jiā 。shǎo shí jiù  shī wén zhī míng 。  tiān zhèng shèng yuán nián (695nián )zhōng  wèi  zhuàng yuán ,shòu  guó   mén  shì ,qiān tài cháng  shì 。hòu  rèn   shì láng 、 shū jiān 、tài  bīn  děng zhí 。

wéi rén kuàng    ,yǒu “qīng tán fēng liú ”zhī  ,wǎn nián yóu zòng , hào “ míng kuáng  ”、“ shū wài jiān ”。 shí liù suì gào lǎo huán xiāng ,xuán shì 。shǔ  shèng táng qián  shī rén ,yòu shì zhù míng shū  jiā 。 zhāng ruò  zhāng  bāo róng bìng chēng “ zhōng  shì ”。hǎo jiǔ ,  bái  kuò zhī děng wèi “yǐn zhōng  xiān ”;yòu  chén  áng  cáng yòng sòng zhī wèn wáng shì 、 gòu 、 bái 、mèng hào rán wáng wéi   chéng zhēn děng chēng wéi “xiān zōng shí yǒu ”。 zhī zhāng shī wén  jué  jiàn zhǎng ,chú  shén yuè zhāng yìng zhì shī wài , xiě jǐng 、shū 怀huái zhī zuò fēng    ,qīng xīn xiāo  ,zhù míng  《yǒng liǔ 》、《huí xiāng ǒu shū 》liǎng shǒu kuài zhì rén kǒu ,qiān  chuán sòng ,zuò pǐn  duō sàn  ,jīn shàng cún   《quán táng shī 》gòng 19shǒu 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽