fàn yún 」shī  quán  (42)shǒu )

1

bié shī 》

 yān  xīn fēng 。
hòu yàn chū yún zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
cǎo  jīn chéng  。
 xià  mén fēng 。
bié jūn  chū mǎn 。
 jūn yuè  kōng 。
zhé guì héng shān běi 。
zhāi lán yuán shuǐ dōng 。
lán zhāi xīn yān  。
guì zhé  shuí tōng 。
shōu  
2

bié shī 》

luò yáng chéng dōng 西 ,
zhǎng zuò jīng shí bié 。
zhǎn kāi quán wén 
  xuě  huā ,
jīn lái huā  xuě 。
shōu  
3

zèng zhāng  zhōu  》

tián jiā qiáo cǎi  ,
  fāng lái guī 。
zhǎn kāi quán wén 
hái wén zhì  shuō ,
yǒu  kuǎn chái fēi 。
bīn cóng jiē zhū dài ,
qiú   qīng féi 。
xuān gài zhào  luò ,
chuán ruì shēng guāng huī 。
 shì  fāng  ,
 shì   fēi 。
 jiù  yán yǒu ,
 dào jīn  wēi 。
 qíng   jiàn ,
   héng wéi 。
hèn    shǔ ,
   rén huī 。
怀huái qíng  cǎo cǎo ,
lèi xià kōng fēi fēi 。
 shū yún jiān yàn ,
wèi  西 běi fēi 。
shōu  
4

 shān gāo 》

 shān gāo   。
bái  yǐn guāng huī 。
zhǎn kāi quán wén 
ǎi ǎi zhāo yún  。
míng míng   guī 。
yán xuán shòu   。
lín àn niǎo  fēi 。
zhěn  jìng shuí jiàn 。
xiāng wàng kōng   。
shōu  
5

jiàn chú shī 》

jiàn guó  dōng hǎi 。
 guān chéng yíng qiū 。
zhǎn kāi quán wén 
chú dào liáng  shuǐ 。
jié  dēng zhī  。
mǎn zuò xián jiā yǒu 。
píng zǎo jué shí xiū 。
píng wàng  liáo shè 。
zhí shì jǐn  yóu 。
dìng jiāo  héng suǒ 。
tóng zhì  xiāng qiú 。
zhí shǒu huān gāo yàn 。
 bái qióng xiàn chóu 。
 qín  zhòng shǎng 。
lín háo níng zài chóu 。
wēi shēng  zhāo  。
lóu  jiāng jiàn móu 。
chéng gōng 退tuì  chǔ 。
wéi míng   shōu 。
shōu míng  chē  。
dān  fǎn  niú 。
kāi   qiū shuǐ 。
xiāng   chūn chóu 。
 mén xiè shì rén 。
    qiú 。
shōu  
6

xiào  shī 》

hán shā  miàn píng 。
fēi xuě qiān  jīng 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng duàn yīn shān shù 。
 shī jiāo  chéng 。
cháo  zuǒ xián zhèn 。
 báo xiū  yíng 。
 shì qián jūn  。
jīn zhú piáo yáo bīng 。
shī dào xíng  zhòng 。
chí liú  wèi qīng 。
suǒ lài jīn tiān  。
hàn dào  xiū míng 。
shōu  
7

sòng bié 》

dōng fēng liǔ 线xiàn zhǎng ,
sòng láng shàng  liáng 。
zhǎn kāi quán wén 
wèi jǐn zūn qián jiǔ ,
qiè lèi  qiān xíng 。
 chóu shū nán  ,
dàn kǒng bìn jiāng shuāng 。
kōng 怀huái bái shǒu yuē ,
jiāng shàng zǎo guī háng 。
shōu  
8

fèng   jìng líng wáng jùn xiàn míng shī 》

  jīn chéng wài 。
jiě pèi  mén zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
bái  téng yuǎn xuě 。
cāng sōng zhuàng hán fēng 。
lín jīng fāng biàn wèi 。
ān  shǐ  róng 。
  广guǎng tián běi 。
 shòu fēi  dōng 。
xīn chéng duō zhì dié 。
 shì jué shāng gōng 。
hǎi 西 zhōu  duàn 。
yún nán yān  tōng 。
qìng jié chóu shèng  。
xuān  zhào  gōng 。
hái yǐn  yáng shuǐ 。
guī zhuǎn  líng péng 。
shōu  
9

  zèng wáng zhōng shū shī 》

shè guān qīng suǒ  。
yáo wàng fèng huáng chí 。
zhǎn kāi quán wén 
shuí yún xiāng  yuǎn 。
   guāng  。
dài shān ráo líng  。
 shuǐ  yīng  。
  líng běi hǎi 。
tuán fēi chū nán  。
zāo féng shèng míng hòu 。
lái  tóng shù zhī 。
zhú huā    。
tóng     。
    shí 。
 wài   wéi 。
 zhī jiāo liáo zhě 。
  yǒu   。
shōu  
10

jiàn xiè wén xué   shī 》

yáng tái  chū jiě 。
mèng zhǔ shuǐ cái  。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn shān yǐn qiě jiàn 。
píng shā duàn hái  。
fēn xián ráo  yīn 。
bié chàng duō   。
ěr  hòu chē chén 。
 shì dōng gāo  。
shōu  
11

  xiù cái shī 》

shào nián shè   。
zhuó  yún tái zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
 qīng  shuǐ dié 。
 xiào 广guǎng zhōu wēng 。
lín  zhù chóu xiào 。
 guān chí cái tōng 。
fāng jiàn diāo zhuàn  。
shuí  tián  tóng 。
dài ěr jīn guī běi 。
  qīng mén dōng 。
shōu  
12

zhì 西  shī 》

shǐ shì dǎo zhāng shuǐ 。
西 mén gài  cháo 。
zhǎn kāi quán wén 
 shǐ wèi néng yuè 。
 zhōng liáng  yào 。
yōng chā quàn nián shǒu 。
 jué láo chūn cháo 。
píng gāo cǎo  nèn 。
tōng lín niǎo shēng jiāo 。
   chí  。
xíng shí xīn tián miáo 。
  běn zhù  。
fāng huān  dào ráo 。
shōu  
13

shù míng shī 》

  yǒu   。
qiáo yǒng zhèng fēn yún 。
zhǎn kāi quán wén 
èr 广guǎng   lüè 。
xióng   wèi qún 。
sān  shàng rǎo rǎng 。
dùn   fén wēn 。
 xún zhù qīng  。
  kuàng tíng yún 。
 shí yòu shū pèi 。
 zhì  bīn fēn 。
liù jùn liáng jiā  。
  qīng cóng jūn 。
 huò měi qián zài 。
 jùn jiā  wén 。
 yīn zhù fán  。
jiāng  ān  xūn 。
jiǔ mìng    。
jīn    fēn 。
shí nán kāng yǒu dào 。
yán zhe wàng qīng yún 。
shōu  
14

zhōu míng shī 》

 chūn mìng chū duó 。
qīng ǒu  zhōng fán 。
zhǎn kāi quán wén 
  chéng  shì 。
dào liáng   dūn 。
  zūn 广guǎng  。
  xiě yōu yuán 。
yáng liǔ chuí cháng  。
jīng  shēng tíng mén 。
jiāo qíng jiǔ suǒ jiàn 。
 yǒu néng shú cún 。
shōu  
15

  xiù cái shī 》

guì  jìng 穿chuān  。
 xīn zhēng chū  。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu yǎo jīng píng  。
mián mán nòng téng luó 。
lín huā kōng xiāng wàng 。
duì jiǔ  néng  。
wén jūn ráo   。
chī shàn  wèi duō 。
  chéng   。
 shì jué jīng guò 。
shōu  
16

  》

xiá zhōng  míng jìng 。
hǎo jiàn míng jìng guāng 。
zhǎn kāi quán wén 
míng jìng   jiàn 。
 jiàn  qíng shāng 。
shōu  
17

  shī 》

zhé liǔ qīng mén wài 。
 lán cuì shū zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
绿 píng chěng chūn  。
 zhǔ dàn shí fēng 。
shōu  
18

  shī 》

chā chí zhū yàn  。
bīn fān chì yàn guī 。
zhǎn kāi quán wén 
chán zhuó dān   。
lián fān xuè niǎo fēi 。
shōu  
19

  shī 》

 lín yáng běi zhǔ 。
bái shuǐ  nán wǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiàn huán rùn  sāi 。
guī zhū zhào qióng yuán 。
shōu  
20

  shī 》

 lín  jiāng yǔn 。
 chí shuǐ jiù gàn 。
zhǎn kāi quán wén 
xuán bào cáng   。
hēi bào líng  hán 。
shōu  
guān  zuò zhě 

fàn yún 

fàn yún (451~503nián ), yàn lóng ,nán xiāng  yīn (jīn  nán  yáng xiàn 西 běi )rén ,nán cháo wén xué jiā 。fàn zhěn cóng  ,zi fàn xiào cái 。

fàn yún liù suì shí suí    yuán shū míng  《shī 》,“ sòng jiǔ zhǐ ”。 suì shí  dào sòng  zhōu  shǐ yīn yǎn ,yīn yǎn tóng  pān tán ,fàn yún cóng róng duì  ,  zuò shī ,huī  ér chéng 。zǎo nián zài nán  jìng líng wáng xiāo zi liáng  zhōng ,wèi “jìng líng  yǒu ”zhī  。   yǒng míng shí nián (492nián ), xiāo chēn chū 使shǐ běi wèi ,shòu dào wèi xiào wén   chēng shǎng 。cóng běi wèi hái cháo ,qiān líng líng nèi shǐ ,yòu wèi shǐ xīng nèi shǐ 、广guǎng zhōu  shǐ ,jiē yǒu zhèng  。xiāo yǎn dài  jiàn liáng ,rèn wèi shì zhōng ,qiān sàn  cháng shì 、  shàng shū ,zài qiān shàng shū yòu   ,xiāo chéng xiàn hóu 。 guān néng zhí yán quàn jiàn ,tiān jiàn èr nián bìng  ,xiǎng nián  shí sān suì 。fàn yún bìng  hòu ,liáng   wén xùn tòng  liú  ,   jià lín bìn 。 hòu zhuī zèng shì zhōng 、wèi jiāng jūn , shì yuē wén 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽