fàn chéng  」shī  quán  (1979)shǒu )

1

 shí tián yuán  xìng 》

zhǒng yuán  guǒ jǐn cháng láo , nài ér tóng niǎo què sāo 。
 chā  zhēn fán sǔn jìng ,gèng   wǎng gài yīng tiāo 。
2

 shí tián yuán  xìng 》

  chū kāi zhǒng dào bāo ,nán shān léi dòng  lián xiāo 。
jīn nián  qiàn yāng tián shuǐ ,xīn zhǎng kàn kàn pāi xiǎo qiáo 。
3

 shí tián yuán  xìng 》

zhū mén  qiǎo fèi huān shēng ,tián shè huáng hūn jìng yǎn jiōng ,nán jiě qiān niú  néng zhī ,  yāo    xīng 。
4

 shí tián yuán  xìng 》

xīn zhù chǎng  jìng miàn píng ,jiā jiā  dào chèn shuāng qíng 。
xiào  shēng  qīng léi dòng ,  lián jiā xiǎng dào míng 。
5

 shí tián yuán  xìng 》

liǔ huā shēn xiàng   shēng ,sāng  jiān xīn 绿 wèi chéng 。
zuò shuì jiào lái   shì ,mǎn chuāng qíng  kàn cán shēng 。
6

 shí tián yuán  xìng 》

gāo tián èr mài jiē shān qīng ,bàng shuǐ  tián 绿 wèi gēng ;
táo  mǎn cūn chūn shì jǐn ,  chuí  guò qīng míng 。
7

 shí tián yuán  xìng 》

lǎo pén chū shú  máo chái ,xié xiàng tián tóu  shè lái 。
 ǎo  xián  wèi báo , tíng guān jiǔ gèng duō huī 。
8

 shí tián yuán  xìng 》

xīn 绿 yuán lín xiǎo  liáng ,chén chuī zǎo chū kàn  yāng 。
bǎi huā piāo jǐn sāng  xiǎo ,lái  fēng lái ā wèi xiāng 。
9

 shí tián yuán  xìng 》

sān xún cán   mén zhōng ,lín  dōu   wǎng zōng 。
yóu shì xiǎo qíng fēng  xià ,cǎi sāng shí jié zàn xiāng féng 。
10

 shí tián yuán  xìng 》

hàn lái  léng shuǐ zhōu wéi ,suì suì   méi bàn fēi 。
 kàn jiāo qīng nán  àn ,xiǎo zhōu chēng  fēng tián guī 。
11

 shí tián yuán  xìng 》

cǎi líng xīn  fèi  chú ,
xuè zhǐ liú dān guǐ zhì  。
zhǎn kāi quán wén 
  mǎi tián liáo zhǒng shuǐ ,
jìn lái  miàn  shōu  !
shōu  
12

 shí tián yuán  xìng 》

máo zhēn xiāng ruǎn jiàn bāo rōng ,péng *gān suān bàn rǎn hóng 。
cǎi cǎi guī lái ér  xiào ,zhàng tóu gāo guà xiǎo yún lóng 。
13

 shí tián yuán  xìng ( èr shí  )》

méi  jīn huáng xìng  féi ,
mài huā xuě bái cài huā  。
zhǎn kāi quán wén 
 zhǎng  luò  rén guò ,
wéi yǒu qīng tíng jiá dié fēi 。
shōu  
14

 shí tián yuán  xìng 》

     shì chén ,zhǔ píng   zhèng cháng xīn 。
 dān  è yīng táo shú ,wèi  fēi huā jiǎn què chūn 。
15

 shí tián yuán  xìng 》

 niǎo tóu lín guò   ,
qián shān yān míng dào chái fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo tóng  zhào zhōu   ,
  biān lán  zhèn guī 。
shōu  
16

 shí tián yuán  xìng 》

 hòu shān jiā  jiào chí ,tiān chuāng xiǎo  bàn  wēi 。
lǎo wēng  zhěn tīng yīng zhuàn ,tóng  kāi mén fàng yàn fēi 。
17

 shí tián yuán  xìng ( sān shí  )》

zhòu chū yún tián    ,
cūn zhuāng ér   dāng jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
tóng sūn wèi jiě gōng gēng zhī ,
 bàng sāng yīn xué zhòng guā 。
shōu  
18

 shí tián yuán  xìng 》

 chuī dōng lái  xiàng xuān ,xíng chūn chē  nào  yān 。
 niú   mén qián  ,  mén 西   biān 。
19

 shí tián yuán  xìng 》

 chuán mǎn zài hòu kāi cāng ,
   zhū bái shì shuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
  liǎng chuàn shū   ,
shàng yíng kāng  bǎo ér láng !
shōu  
20

 shí tián yuán  xìng 》

shè xià shāo qián  shì léi , xié   zuì wēng huí 。
qīng zhī mǎn  huā láng  ,zhī shì ér tóng dòu cǎo lái 。
guān  zuò zhě 

fàn chéng  

fàn chéng  (1126nián 6yuè 26 —1193nián 10yuè 1 ), zhì néng ,  yòu yuán ,zǎo nián  hào  shān  shì ,wǎn hào shí   shì 。hàn  ,píng jiāng   xiàn (jīn jiāng   zhōu )rén 。nán sòng míng chén 、wén xué jiā 、shī rén 。

sòng gāo zōng shào xīng èr shí  nián (1154nián ),fàn chéng  dēng jìn shì  ,lèi guān   yuán wài láng jiān chóng zhèng 殿diàn shuō shū 。qián dào sān nián (1167nián ),zhī chù zhōu 。qián dào liù nián (1170nián )chū 使shǐ jīn guó , wèi qiáng bào ,  使shǐ mìng ,hái cháo hòu chú zhōng shū shè rén 。qián dào  nián (1171nián ),chū zhī jìng jiāng  。chún  èr nián (1175nián ),shòu rèn  wén  dài zhì 、 chuān zhì zhì 使shǐ 。chún   nián (1178nián ),bài cān zhī zhèng shì ,jǐn liǎng yuè ,bèi   。wǎn nián 退tuì  shí  ,jiā  zhèng 殿diàn  xué shì 。shào   nián (1193nián ) ,nián liù shí  ,zhuī zèng  guān ,hòu jiā zèng shǎo shī 、chóng guó gōng ,shì hào wén  ,hòu shì suì chēng  wèi “fàn wén  ”。

fàn chéng   yǒu wén míng ,yóu gōng  shī 。 cóng jiāng 西 pài  shǒu ,hòu xué  zhōng 、wǎn táng shī , chéng bái   wáng jiàn zhāng  děng shī rén xīn yuè   xiàn shí zhǔ  jīng shén ,zhōng   chéng  jiā 。fēng  píng  qiǎn xiǎn 、qīng xīn  mèi 。shī  cái 广guǎng fàn , fǎn yìng nóng cūn shè huì shēng huó nèi róng  zuò pǐn chéng jiù zuì gāo 。 yáng wàn   yóu yóu mào  chēng nán sòng “zhōng xīng   shī rén ”。 zuò pǐn zài nán sòng  nián  chǎn shēng le xiǎn zhù  yǐng xiǎng ,dào qīng chū yǐng xiǎng gèng  ,yǒu “jiā jiàn nán ér  shí  ” shuō  。zhe yǒu 《shí   》、《lǎn pèi  》、《 chuán  》、《 jùn zhì 》、《guì hǎi  héng zhì 》děng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽