qín guān 」shī  quán  (564)shǒu )

1

què qiáo xiān ·xiān yún nòng qiǎo 》

xiān yún nòng qiǎo ,fēi xīng chuán hèn ,yín hàn tiáo tiáo àn  。jīn fēng    xiāng féng ,便biàn shèng què rén jiān  shù 。(  tōng : )
róu qíng  shuǐ ,jiā   mèng ,rěn  què qiáo guī  。liǎng qíng ruò shì jiǔ cháng shí ,yòu  zài zhāo zhāo   。
2

 měi rén ·xíng xíng xìn  héng táng pàn 》

xíng xíng xìn  héng táng pàn 。yān shuǐ qiū píng àn 。绿  duō shǎo  yáng zhōng 。zhī wèi ā shuí níng hèn 、bèi 西 fēng 。hóng zhuāng tǐng zi lái  chǔ 。dàng jiǎng tōu xiāng  。yuān yāng jīng    chóu 。liǔ wài  shuāng fēi  、què huí tóu 。
3

 měi rén · táo tiān shàng zāi   》

 táo tiān shàng zāi   , shì fán huā shù 。
luàn shān shēn chù shuǐ yíng huí ,   zhī  huà wèi shuí kāi ?
zhǎn kāi quán wén 
qīng hán   qíng  xiàn ! dào chūn nán guǎn 。
wèi jūn chén zuì yòu  fáng ,zhǐ  jiǔ xǐng shí hòu duàn rén cháng 。
shōu  
4

 měi rén ·gāo chéng wàng duàn chén   》

gāo chéng wàng duàn chén   , jiàn lián cān chù 。
 yáng cūn wài xiǎo wān tóu ,zhǐ yǒu liǔ huā  shù 、sòng guī zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
qióng zhī  shù pín xiāng jiàn ,zhǐ hèn  rén yuǎn 。
 jiāng yōu hèn  qīng lóu ,zhēng nài  qíng jiāng shuǐ 、 西 liú 。
shōu  
5

huàn  shā 》

  qīng hán shàng xiǎo lóu 。xiǎo yīn  lài shì qióng qiū 。dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。 zài fēi huā qīng shì mèng , biān     chóu 。bǎo lián xián guà xiǎo yín gōu 。
6

huàn  shā 》

xiāng  níng xiū  xiào kāi 。liǔ yāo  zuì kěn xiāng āi 。 cháng chūn kùn xià lóu tái 。
zhào shuǐ yǒu qíng liáo zhěng bìn , lán   gèng dōu xié 。yǎn biān qiān  lǎn guī lái 。
7

huàn  shā 》

shuāng gǎo tóng xīn cuì dài lián 。hóng xiāo  jiǎo zhuì jīn qián 。nǎo rén xiāng ruò shì lóng xián 。
zhěn shàng  shōu  shì mèng ,dēng qián zhòng kàn  chéng mián 。yòu hái  duàn è yīn yuán 。
8

huàn  shā 》

jiǎo shàng xié ér  cùn luó 。chún biān zhū fěn  yīng duō 。jiàn rén   dàn huí  。liào  yǒu xīn lián sòng  ,zhǐ yīng  nài chǔ xiāng  。jīn shēng yǒu fèn gòng   。
9

huàn  shā 》

jǐn zhàng chóng chóng juǎn  xiá 。píng fēng   dòu hóng  。hèn rén  shì   jiā 。zhěn shàng mèng hún fēi   ,jué lái hóng  yòu 西 xié 。mǎn tíng fāng cǎo chèn cán huā 。
10

huàn  shā 》

  qīng hán shàng xiǎo lóu ,xiǎo yīn  lài shì qióng qiū ,dàn yān liú shuǐ huà píng yōu 。
 zài fēi huā qīng shì mèng , biān     chóu ,bǎo lián xián guà xiǎo yín gōu 。
11

huàn  shā 》

jǐn zhàng chóng chóng juǎn  xiá ,
píng fēng   dòu hóng  ,
zhǎn kāi quán wén 
hèn rén  shì   jiā 。
zhěn shàng mèng hún fēi   ,
jué lái hóng  yòu 西 xié ,
mǎn tíng fāng cǎo chèn cán huā 。
shōu  
12

mǎn tíng fāng ·hóng liǎo huā fán 》

hóng liǎo huā fán ,huáng   luàn , shēn   chū líng 。 tiān kōng kuò ,yún dàn mèng jiāng qīng 。 zhào  péng xiǎo tǐng ,yōu yōu guò 、yān zhǔ shā tīng 。jīn gōu  , lún màn juǎn ,qiān dòng  tán xīng 。
shí shí ,héng duǎn  ,qīng fēng hào yuè ,xiāng  wàng xíng 。rèn rén xiào shēng  ,fàn gěng piāo píng 。yǐn   fáng zuì  ,chén láo shì 、yǒu ěr shuí tīng 。jiāng fēng jìng , gāo wèi  ,zhěn shàng jiǔ wēi xǐng 。
13

mǎn tíng fāng · shuǐ jīng qiū 》

 shuǐ jīng qiū ,huáng yún níng  ,bài  líng luàn kōng jiē 。dòng fáng rén jìng ,xié yuè zhào pái huái 。yòu shì chóng yáng jìn  , chǔ chù ,zhēn chǔ shēng cuī 。西 chuāng xià ,fēng yáo cuì zhú , shì  rén lái 。shāng 怀huái 。zēng chàng wàng ,xīn huān  shī ,wǎng shì nán cāi 。wèn  biān huáng  ,zhī wèi shuí kāi 。mán dào chóu   jiǔ ,jiǔ wèi xǐng 、chóu  xiān huí 。píng lán jiǔ ,jīn  jiàn zhuǎn ,bái  diǎn cāng tái 。
14

mǎn tíng fāng ·běi yuàn yán gāo 》

běi yuàn yán gāo ,fāng guī yuán  ,míng dòng wàn  jīng guān 。suì shēn fěn  ,gōng  shàng líng yān 。zūn  fēng liú zhàn shèng ,jiàng chūn shuì 、kāi tuò chóu biān 。xiān xiān pěng ,xiāng quán jiàn  ,jīn  zhè  bān 。xiàng  ,fāng bìng jiǔ , shāng  yǒng ,bīn yǒu qún xián 。便biàn   dēng qián ,zuì  tuí shān 。sōu lǎn xiōng zhōng wàn juàn ,hái qīng dòng ,sān xiá  yuán 。guī lái wǎn ,wén jūn wèi qǐn ,xiāng duì xiǎo zhuāng cán 。
15

mǎn tíng fāng ·xiǎo  yún kāi 》

xiǎo  yún kāi ,chūn suí rén  ,zhòu  cái guò hái qíng 。
 tái fāng xiè ,fēi yàn  hóng yīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 kùn  qián  luò ,qiū qiān wài 、绿 shuǐ qiáo píng 。
dōng fēng  ,zhū mén yìng liǔ , àn xiǎo qín zhēng 。
duō qíng ,xíng  chù ,zhū diàn cuì gài , pèi hóng yīng 。
jiàn jiǔ kōng jīn què ,huā kùn péng yíng 。
dòu kòu shāo tóu jiù hèn ,shí nián mèng 、 zhǐ kān jīng 。
píng lán jiǔ ,shū yān dàn  ,  xià  chéng 。
shōu  
16

mǎn tíng fāng ·shān  wēi yún 》

shān  wēi yún ,tiān lián shuāi cǎo ,huà jiǎo shēng duàn qiáo mén 。zàn tíng zhēng zhào ,liáo gòng yǐn  zūn 。duō shǎo péng lái jiù shì ,kōng huí shǒu 、yān ǎi fēn fēn 。xié yáng wài ,hán  wàn diǎn ,liú shuǐ rào  cūn 。
xiāo hún 。dāng   ,xiāng náng àn jiě ,luó dài qīng fēn 。mán yíng de 、qīng lóu  xìng míng cún 。   shí jiàn  ,jīn xiù shàng 、kōng   hén 。shāng qíng chù ,gāo chéng wàng duàn ,dēng huǒ  huáng hūn 。
17

 suō xíng ·chēn zhōu  shè 》

 shī lóu tái ,yuè  jīn  ,
táo yuán wàng duàn  xún chù 。
zhǎn kāi quán wén 
 kān  guǎn  chūn hán ,
 juān shēng  xié yáng  。
驿  méi huā , chuán chǐ  ,
 chéng  hèn  chóng shù 。
chēn jiāng xìng  rào chēn shān ,
wèi shuí liú xià xiāo xiāng  ?
shōu  
18

dié liàn huā ·xiǎo  kuī xuān shuāng yàn  》

xiǎo  kuī xuān shuāng yàn  。shì  jiā rén ,gòng  chūn jiāng  。 zhǐ yàn yáng dōu   。  shí shà xián fēng  。liú shuǐ luò huā  wèn chù 。zhǐ yǒu fēi yún ,rǎn rǎn lái huán  。chí jiǔ quàn yún yún qiě zhù 。píng jūn ài duàn chūn guī  。
19

dié liàn huā ·xiǎo  kuī xuān shuāng yàn  》

xiǎo  kuī xuān shuāng yàn  ,
shì  jiā rén 。
zhǎn kāi quán wén 
gòng  chūn jiāng  ,
 zhǐ yàn yáng dōu   ,
  shí shà xián fēng  。
liú shuǐ luò huā  wèn chù ,
zhǐ yǒu fēi yún 。
rǎn rǎn lái huán  ,
chí jiǔ quàn yún yún qiě zhù ,
píng jūn ài duàn chūn guī  。
shōu  
20

lín jiāng xiān ·qiān  xiāo xiāng ruá lán  》

qiān  xiāo xiāng ruá lán  ,lán ráo   céng jīng 。yuè gāo fēng dìng  huá qīng 。wēi  chéng  dòng ,lěng jìn  tiān xīng 。  wēi qiáng qíng qiāo qiāo ,yáo wén fēi  líng líng 。xīn shēng hán jǐn  jīn qíng 。 zhōng rén  jiàn ,jiāng shàng shù fēng qīng 。
guān  zuò zhě 

qín guān 

qín guān (1049nián —1100nián 9yuè 17 ),jiāng  gāo yóu rén (xiàn gāo yóu shì sān duǒ zhèn  níng qín jiā duǒ ), shǎo yóu ,  tài  bèi zūn wèi wǎn yuē pài  dài  zōng ,bié hào hán gōu  shì ,xué zhě chēng  huái hǎi  shì 。 shì céng    wèi “shān  wēi yún jūn ”。

qín guān shì běi sòng wén xué shǐ shàng   wèi zhòng yào zuò jiā ,dàn zài qín guān xiàn cún  suǒ yǒu zuò pǐn zhōng , zhǐ yǒu sān juǎn 100duō shǒu ,ér shī yǒu shí  juǎn 430duō shǒu ,wén   sān shí juǎn gòng 250duō piān ,shī wén xiāng jiā , piān  yuǎn yuǎn chāo guò  ruò gān bèi 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽