chén zi liáng 」shī  quán  (13)shǒu )

1

zàn  shàng yuè guó gōng yáng  》

jūn hóu chēng shàng zǎi ,mìng shì tǐng cái yīng 。běn chāo    , yùn fēng yún qíng 。
shū zǎo shàn jǐn  ,  rùn yáo qióng 。 zhǒng  zhī  ,fēi  sān jié míng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì tóng zhōu  ,kuāng zhèng běn ā héng 。yōng róng  qīng suǒ ,  shì dān yíng 。
guì gōng shàn míng pèi ,huái   fēi yīng 。gāo mén luó   ,   diāo méng 。
jīn zūn zhuó zhàn zhàn , shàn yǎn yíng yíng 。xiōng   yàn  ,fēng huǒ zhào yōu bìng 。
tiān  mìng   ,shòu shèn shì zhuān zhēng 。   xióng lüè ,shí wàn chěng xíng bīng 。
yàn háng   diān , guàn chū cháng chéng 。jiāo  fāng yìn  ,hàn hǎi shèng yáng jīng 。
 jiàn  tiān wài ,méng  huī  jīng 。wān  穿chuān  shí ,huī  zhǎn  jīng 。
  cháo zuò  ,diāo dǒu  piān míng 。liù jùn duō zhuàng shì ,sān biān   píng 。
lǐng yún cháo  zhèn ,shān yuè  lín yíng 。 chén àn   ,fāng shù dòng jiā shēng 。
guān yún wèi jǐn sàn ,sāi  cháng  shēng 。chuān zhǎng màn cǎo 绿 ,fēng jiǒng  huā míng 。
xiǎo rén kuì wáng shì ,diāo wén cán  qīng 。làn  dāo shū  ,  xiè guò róng 。
gāo shān  yǎng zhǐ ,zhōng shì hèn cái qīng 。
shōu  
2

  guān xīn   xiàng tíng chē 》

 xiàng yáo tíng xiǎn ,fēi  wèi lái chí 。
zhǐ yán gèng shàng qiǎn ,wèi shì   shí 。
3

sòng bié 》

luò   hái sàn ,zhēng qín   guī 。
  qióng   ,zhān jūn chū sài  。
4

shàng zhī huí 》

chéng píng zhòng yóu  ,zhào  shàng zhī huí 。shǔ chē xiǎng liú shuǐ ,qīng jiā zhuǎn luò méi 。
lǐng yún gài dào zhuǎn ,yán huā yìng shòu kāi 。xià niǎn 便biàn gāo yàn ,  zài yáo tái 。
5

chūn wǎn kàn qún gōng cháo hái rén wéi  yùn 》

yóu   chūn  , zhàng chū hāo lái 。zhèng zhí kāng zhuāng wǎn ,qún gōng   huí 。
  nán gōng zhì ,chē cóng běi quē lái 。 yǐng bàng míng yuè ,jiā shēng dòng luò méi 。
zhǎn kāi quán wén 
yíng fēng cǎi máo zhuǎn ,zhào  shòu huā kāi 。hóng chén yǎn  gài ,cuì liǔ  lóng méi 。
 yún lín   ,dān xiá báo chuī tái 。qīng féi níng suǒ xiàn ,wèi ruò fǎn shān wēi 。
shōu  
6

xià wǎn xún  zhèng shì zhì jiǔ  yùn 》

liáo cóng jiā dùn suǒ ,zhuó  gòng chōu zān 。  shān shuǐ  ,liú lián fēng yuè xīn 。
zhǎng  luò zhào jǐn ,gāo liǔ  chán yín 。 fǎn táo yuán  ,bié hòu nán zhuī xún 。
7

 sài běi chūn   guī 》

 jiā  huì qīng shān yuǎn , xiāng guān sài bái yún shēn 。wèi   chóu zhǎng xià lèi ,
 kān chūn  gèng shāng xīn 。jīng niǎo  fēi héng shī  ,luò huā    guī lín 。
zhǎn kāi quán wén 
    jiē chí  ,bēi lái huán zuò bái tóu yín 。
shōu  
8

 shǔ qiū  宿 jiāng zhǔ 》

 xíng féng   , zhào  wéi zhōu 。shuǐ   biān  ,fēng lín liǎng àn qiū 。
shān yīn hēi duàn  ,yuè yǐng  hán liú 。 xiāng qiān  wài ,  wèi  chóu 。
9

   》

jīn  duō huān yàn ,jiā  zhèng fāng fēi 。liú xiá  shàng mǎn ,huí xuě zhǎng zhōng fēi 。
míng yuè lín  shàn ,xíng yún jiē   。  táo jiāng  ,bié yǒu dài chūn huī 。
10

xīn chéng ān  gōng ( zuò xīn gōng  )》

chūn  zhào lán gōng ,qín  zuò chuāng zhōng 。liǔ  lái méi shàng ,táo huā luò liǎn hóng 。
 chén kāi shàn xiá ,juǎn zhàng què xūn lóng 。shān báo piān zēng  ,qún qīng gèng wèi fēng 。
11

chóu xiāo shì zhōng chūn yuán tīng  ( zuò  yuán cāo shī )》

wēi  sàn fāng fēi ,zhōng yuán zhào luò huī 。hóng shù yáo  shàn ,绿 zhū piāo   。
fán xián diào duì jiǔ , yǐn dòng  guī 。chóu rén dāng   ,xiū jiàn luò huā fēi 。
12

yóu xiá piān ( zuò xiá  xíng )》

luò yáng  chūn  ,yóu xiá chěng qīng féi 。shuǐ zhú chē lún zhuàn ,chén suí   fēi 。
yún yǐng yáo lín gài ,huā  jìn xūn  。dōng jiāo dòu   ,nán  shè zhì guī 。
zhǎn kāi quán wén 
   qiáo shàng ,yáng biān  wǎn huī 。
shōu  
13

yǒng chūn xuě ( zuò chén  cái shī )》

guāng yìng zhuāng lóu yuè ,huā chéng  shān fēng 。  méi jiāng liǔ , luò zǎo chūn zhōng 。
guān  zuò zhě 

chén zi liáng 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽