cáo cāo 」shī  quán  (26)shǒu )

1

duǎn  xíng 》

duì jiǔ dāng  ,rén shēng   !  zhāo  ,   duō 。
kǎi dāng  kāng ,yōu  nán wàng 。  jiě yōu ?wéi yǒu  kāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng qīng  jīn ,yōu yōu  xīn 。dàn wèi jūn  ,chén yín zhì jīn 。
yōu yōu 鹿 míng ,shí  zhī píng 。 yǒu jiā bīn ,  chuī shēng 。
míng míng  yuè , shí  duō ?yōu cóng zhōng lái ,  duàn jué 。
yuè   qiān ,wǎng yòng xiāng cún 。 kuò tán yàn ,xīn niàn jiù ēn 。
yuè míng xīng  , què nán fēi 。rào shù sān  , zhī   ?
shān  yàn gāo ,hǎi  yàn shēn 。zhōu gōng   ,tiān xià guī xīn 。
shōu  
2

duǎn  xíng 》

zhōu 西  chāng ,怀huái  shèng  。
sān fēn tiān xià ,ér yǒu  èr 。
zhǎn kāi quán wén 
xiū fèng gòng xiàn ,chén jié  lóng 。
chóng hóu chán zhī ,shì    。
hòu jiàn shè yuán , zhī  yuè ,de 使shǐ zhēng  。
wèi zhòng  suǒ chēng ,   xíng ,
yóu fèng shì yīn ,lùn   měi 。
 huán zhī gōng ,wèi  zhī shǒu 。
jiǔ  zhū hóu , kuāng tiān xià 。
 kuāng tiān xià ,  bīng chē 。
zhèng ér  jué ,  chuán chēng 。
kǒng  suǒ tàn ,bìng chēng   ,mín shòu  ēn 。
  miào zuò ,mìng  xià bài 。
xiǎo bái  gǎn ěr ,tiān wēi zài yán zhǐ chǐ 。
jìn wén   ,gōng fèng tiān wáng 。
shòu  guī zàn , chàng tóng gōng ,
 gōng shǐ qiān , bēn sān bǎi rén 。
wēi  zhū hóu ,shī zhī suǒ zūn 。
 fāng wén zhī ,míng   huán 。
 yáng zhī huì ,zhà chēng zhōu wáng ,shì  míng fēn  。
shōu  
3

guān cāng hǎi 》

dōng lín jié shí , guān cāng hǎi 。
shuǐ  dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì 。
zhǎn kāi quán wén 
shù  cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。
qiū fēng xiāo  ,hóng  yǒng  。
 yuè zhī xíng ,ruò chū  zhōng ;
xīng hàn càn làn ,ruò chū   。
xìng shèn zhì zāi ,  yǒng zhì 。
shōu  
4

guī suī 寿shòu 》

shén guī suī 寿shòu ,yóu yǒu jìng shí 。
téng shé chéng  ,zhōng wèi  huī 。
zhǎn kāi quán wén 
lǎo    ,zhì zài qiān  。
liè shì  nián ,zhuàng xīn   。
yíng suō zhī  , dàn zài tiān ;
yǎng  zhī  ,  yǒng nián 。
xìng shèn zhì zāi ,  yǒng zhì 。
shōu  
5

hāo  xíng 》

guān dōng yǒu  shì ,xīng bīng tǎo qún xiōng 。
chū  huì méng jīn ,nǎi xīn zài xián yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn     ,chóu chú ér yàn háng 。
shì  使shǐ rén zhēng , hái  xiāng qiāng 。
huái nán  chēng hào ,   běi fāng 。
kǎi jiǎ shēng  shī ,wàn xìng   wáng 。
bái     ,qiān    míng 。
shēng mín bǎi   ,niàn zhī duàn rén cháng 。
shōu  
6

 shàng sāng 》

jià hóng  ,chéng chì yún ,dēng  jiǔ    mén 。
 tiān hàn ,zhì kūn lún ,jiàn 西 wáng   dōng jūn 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāo chì sōng , xiàn mén ,shòu yào  dào ài jīng shén 。
shí zhī yīng ,yǐn  quán ,zhù zhàng guì zhī pèi qiū lán 。
jué rén shì ,yóu hún yuán ,ruò  fēng yóu [yán qiàn ]piān piān 。
jǐng wèi  ,xíng shù qiān ,寿shòu  nán shān  wàng qiān 。
shōu  
7

 chū chàng 》

huá yīn shān ,  wéi  。
gāo bǎi zhàng , yún wéi zhī gài 。
zhǎn kāi quán wén 
xiān rén  lái ,chū suí fēng ,liè zhī  。
chuī  dòng xiāo ,  qín , yín yín !
jiǔ    ,jīn  xiāng  chéng wéi  。
   ,   shù shí 。
 chuī   cáo cáo 。
cóng 西 běi lái shí ,xiān dào duō jià yān ,
chéng yún jià lóng ,    。
áo yóu   ,nǎi dào kūn lún zhī shān ,
西 wáng   ,shén xiān jīn zhǐ  tíng 。
lái zhě wèi shuí ?chì sōng wáng qiáo ,nǎi  xuán zhī mén 。
 gòng yǐn shí dào huáng hūn 。
duō jià  zuò ,wàn suì zhǎng ,  sūn 。
shōu  
8

 chū chàng 》

jià liù lóng ,chéng fēng ér xíng 。
xíng  hǎi , xià zhī  bāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 dēng gāo shān lín   ,chéng yún ér xíng 。
xíng  hǎi wài ,dōng dào tài shān 。
xiān rén   ,xià lái áo yóu 。
cān jià liù lóng yǐn  jiāng 。
 shuǐ jǐn , dōng liú 。
jiě chóu  ,yǐn  jiāng 。
fèng chí xíng ,dōng dào péng lái shān ,shàng zhì tiān zhī mén 。
 què xià ,yǐn jiàn de  ,
chì sōng xiāng duì , miàn  wàng ,shì zhèng kūn huáng 。
kāi  xīn zhèng xìng ,  bǎi dào zhì 。
chuán gào  qióng   kǒu ,dàn dāng ài  寿shòu wàn nián 。
dōng dào hǎi , tiān lián 。
shén xiān zhī dào ,chū yǎo  míng ,cháng dāng zhuān zhī 。
xīn tián dàn , suǒ kài 。
  mén zuò  shǒu ,tiān    。
yuàn de shén zhī rén ,chéng jià yún chē ,
cān jià bái 鹿 ,shàng dào tiān zhī mén ,lái  shén zhī yào 。
guì shòu zhī ,jìng shén  。
dāng   ,dào  lái 。
shōu  
9

 chū chàng 》

yóu jūn shān ,shèn wéi zhēn 。
cuī wéi zhǎ  ,ěr  wèi shén 。
zhǎn kāi quán wén 
nǎi dào wáng  tái ,jīn jiē  wèi táng ,zhī cǎo shēng 殿diàn páng 。
dōng 西 xiāng , mǎn táng 。
zhǔ rén dāng háng shāng ,zuò zhě cháng 寿shòu   yāng 。
cháng   shǐ  sūn zi 。
cháng yuàn zhǔ rén zēng nián , tiān xiàng shǒu 。
shōu  
10

 hán xíng 》

běi shàng tài háng shān ,jiān zāi  wēi wēi !
yáng cháng bǎn   ,chē lún wèi zhī cuī 。
zhǎn kāi quán wén 
shù   xiāo  !běi fēng shēng zhèng bēi 。
xióng  duì  dūn , bào jiā   。
  shǎo rén mín ,xuě luò  fēi fēi !
yán jǐng cháng tàn  ,yuǎn xíng duō suǒ 怀huái 。
 xīn    ?   dōng guī 。
shuǐ shēn qiáo liáng jué ,zhōng  zhèng pái huái 。
 huò shī   ,   宿  。
xíng xíng   yuǎn ,rén  tóng shí  。
dān náng xíng  xīn , bīng chí zuò  。
bēi  《dōng shān 》shī ,yōu yōu 使shǐ  āi 。
shōu  
11

 chū xià mén xíng  dōng shí yuè 》

mèng dōng shí yuè ,běi fēng pái huái ,
tiān   qīng ,fán shuāng fēi fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
kūn  chén míng ,鸿hóng yàn nán fēi ,
zhì niǎo qián cáng ,xióng    。
qián  tíng zhì ,nóng shōu  chǎng 。
  zhěng shè , tōng jiǎ shāng 。
xìng shèn zhì zāi !  yǒng zhì 。
shōu  
12

 chū xià mén xíng    tóng 》

xiāng   tóng , shuò lóng dōng 。
liú   piāo ,zhōu chuán xíng nán 。
zhǎn kāi quán wén 
zhuī    ,fēng (fēng)lài (lài)shēn ào 。
shuǐ jié  liú ,bīng jiān  dǎo 。
shì yǐn zhě pín ,yǒng xiá qīng fēi 。
xīn cháng tàn yuàn ,  duō bēi 。
xìng shèn zhì zāi !  yǒng zhì 。
shōu  
13

qiū  xíng   èr 》

yuàn dēng tài huà shān ,shén rén gòng yuǎn yóu 。
yuàn dēng tài huà shān ,shén rén gòng yuǎn yóu 。
zhǎn kāi quán wén 
jīng  kūn lún shān ,dào péng lái 。
piāo yáo   , shén rén  。
 de shén yào ,wàn suì wéi  。
  yán zhì ,yuàn dēng tài huà shān 。
tiān   cháng jiǔ !rén dào  zhī duǎn 。
tiān   cháng jiǔ !rén dào  zhī duǎn 。
shì yán  yáng ,shū  zhī lǎo ;
chì sōng wáng qiáo , yún  dào 。
 zhī wèi wén ,shù  寿shòu kǎo 。
  yán zhì ,tiān   cháng jiǔ !
míng míng  yuè guāng , suǒ  guāng zhāo !
míng míng  yuè guāng , suǒ  guāng zhāo !
èr   shèng huà ,guì zhě  rén  ?
wàn guó   , fēi wáng chén 。
rén  wéi míng , yuè wèi róng 。
  yán zhì ,míng míng  yuè guān 。
 shí gèng shì  ,zhòu   chéng suì 。
 shí gèng shì  ,zhòu   chéng suì 。
 rén xiān tiān ér tiān  wéi 。
  nián wǎng ,yōu shì  zhì 。
cún wáng yǒu mìng , zhī wèi chī 。
  yán zhì , shí gèng shì  。
    niàn !huān xiào  suǒ zhī 。
    niàn !huān xiào  suǒ zhī 。
zhuàng shèng zhì  ,shū  zài lái 。
ài shí jìn  ,jiāng  huì shuí ?
fàn fàn fàng  , tóng  wéi !
  yán zhì ,    niàn !
shōu  
14

 chū xià mén xíng  yàn 》

yún xíng   ,chāo yuè jiǔ jiāng zhī gāo 。
lín guān  tóng ,xīn  怀huái ? , zhī dāng   cóng ?
zhǎn kāi quán wén 
jīng guò zhì  jié shí ,xīn chóu chàng  dōng hǎi 。
shōu  
15

 guān shān 》

tiān  jiān ,rén wéi guì 。
 jūn  mín ,wèi zhī guǐ  。
zhǎn kāi quán wén 
chē zhé   ,jīng wěi   。
chù zhì yōu míng , shù fán  。
 shuò xián shèng ,zǒng tǒng bāng  。
fēng jiàn  jué ,jǐng tián xíng  。
yǒu fán dān shū ,  shè shú 。
gāo yáo  hóu , yǒu shī zhí ?
jiē zāi hòu shì ,gǎi zhì   。
láo mín wèi jūn ,    。
shùn  shí  ,pàn zhě shí guó ,
  táng yáo ,cǎi chuán  zhuó 。
shì tàn   ,    。
chǐ è zhī  ,jiǎn wèi gòng  。
 yóu tuī ràng , yǒu sòng  ?
jiān ài shàng tóng ,shū zhě wèi  。
shōu  
16

táng shàng xíng 》

 shēng  chí zhōng ,     。bàng néng xíng rén  , ruò qiè  zhī 。
zhòng kǒu shuò huáng jīn ,使shǐ jūn shēng bié  。niàn jūn   shí , chóu cháng  bēi 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎng jiàn jūn yán  ,gǎn jié shāng xīn  。niàn jūn cháng  bēi ,   néng mèi 。
  háo xián  , juān  suǒ ài ?    ròu jiàn , juān cōng  xiè ?
    jiàn , juān jiān  kuǎi ? chū     ,    chóu 。
biān  duō bēi fēng ,shù   xiāo xiāo ! cóng jūn zhì   ,yán nián 寿shòu qiān qiū 。
shōu  
17

shàn zāi xíng   èr 》

  shēn báo  , jiàn    。
  sān  jiào , wén guò tíng  。
zhǎn kāi quán wén 
 qióng  chōu liè ,   suǒ  。
suī 怀huái  jiè zhì ,shì shí  néng  !
shǒu qióng zhě pín jiàn ,wǎn tàn lèi   。
   bēi  , huó ān néng  ?
 yuàn  tiān qióng ,láng  qīng  zuǒ 。
suī  jié zhōng chéng ,xīn gōng guī  chǔ 。
kuài rén yóu wèi tàn ,bào qíng    。
xiǎn xíng tiān jiào rén ,shéi zhī    。
 yuàn  shí suí ? tàn  nán chǔ 。
jīn  jiāng  zhào  guāng yào ?shì xián    。
shōu  
18

qiū  xíng    》

chén shàng sàn guān shān , dào dāng  nán !
chén shàng sàn guān shān , dào dāng  nán !
zhǎn kāi quán wén 
niú dùn   ,chē duò  jiān 。
zuò pán shí zhī shàng ,dàn  xián zhī qín 。
zuò wéi qīng jiǎo yùn , zhōng  fán 。
  yán zhì ,chén shàng sàn guān shān 。
yǒu  sān lǎo gōng , lái zài  páng ?
yǒu  sān lǎo gōng , lái zài  páng ?
 yǎn bèi qiú ,shì fēi héng rén 。
wèi qīng yún  kùn    yuàn ,huáng huáng suǒ  ,lái dào  jiān ?
  yán zhì ,yǒu  sān lǎo gōng ?
  kūn lún shān ,suǒ wèi zhě zhēn rén 。
  kūn lún shān ,suǒ wèi zhě zhēn rén 。
dào shēn yǒu   。
míng shān  guān ,áo yóu   ,zhěn shí shù liú yǐn quán 。
chén yín  jué ,suì shàng shēng tiān 。
  yán zhì ,  kūn lún shān 。
    zhuī ,cháng hèn xiāng qiān pān 。
    zhuī ,cháng hèn xiāng qiān pān 。
  ān  mèi ,chóu chàng   lián 。
zhèng ér  jué ,   yīn 。
jīng zhuàn suǒ guò ,西 lái suǒ chuán 。
  yán zhì ,    zhuī 。
shōu  
19

xiè  xíng 》

wéi hàn 廿niàn èr shì ,suǒ rèn chéng  liáng 。
 hóu ér guàn dài ,zhī xiǎo ér móu jiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu   gǎn duàn ,yīn shòu zhí jūn wáng 。
bái hóng wèi guàn  ,  xiān shòu yāng 。
zéi chén chí guó bǐng ,shā zhǔ miè  jīng 。
dàng     ,zōng miào  fán sàng 。
 yuè 西 qiān  ,hào  ér qiě xíng 。
zhān  luò chéng guō ,wēi  wèi āi shāng 。
shōu  
20

shàn zāi xíng    》

 gōng dǎn  ,  chuí rén 。
 hóng  dào ,zhé wáng  bīn 。
zhǎn kāi quán wén 
tài  zhòng yōng ,wáng  zhī rén 。
xíng shī bǎi shì ,duàn  wén shēn 。
  shū  , zhī  xián 。
ràng guó  yòng ,饿è  shǒu shān 。
zhì zāi shān  ,xiāng  xuān wáng 。
 yòng   ,lèi  shèng xián 。
 huán zhī  ,lài  zhòng  。
hòu rèn shù diāo ,chóng liú chū  。
yàn  píng zhòng ,  jiān rén 。
 shì chén  ,wèi   mìng 。
zhòng  zhī shì ,zhǔ guó wèi jūn 。
suí zhì yǐn jiǔ ,yáng  使shǐ guān 。
shōu  
guān  zuò zhě 

cáo cāo 

cáo cāo (155nián -220nián 3yuè 15 ), mèng  , míng   ,xiǎo  ā mán ,pèi guó qiáo xiàn (jīn ān huī  zhōu )rén 。dōng hàn  nián jié chū  zhèng zhì jiā 、jūn shì jiā 、wén xué jiā 、shū  jiā ,sān guó zhōng cáo wèi zhèng quán  diàn  rén 。

cáo cāo céng dān rèn dōng hàn chéng xiàng ,hòu jiā fēng wèi wáng ,diàn dìng le cáo wèi  guó   chǔ 。 shì hòu shì hào wèi  wáng 。 zi cáo  chēng  hòu ,zhuī zūn wèi  huáng  ,miào hào tài  。

dōng hàn  nián ,tiān xià  luàn ,cáo cāo  hàn tiān   míng  zhēng tǎo  fāng ,duì nèi xiāo miè èr yuán 、  、liú biǎo 、 chāo 、hán suì děng   shì  ,duì wài xiáng  nán xiōng  、 huán 、xiān bēi děng ,tǒng  liǎo zhōng guó běi fāng ,bìng shí xíng   liè zhèng  huī  jīng  shēng chǎn  shè huì zhì  ,kuò  tún tián 、xīng xiū shuǐ  、jiǎng  nóng sāng 、zhòng shì shǒu gōng  、ān zhì liú wáng rén kǒu 、shí xíng “ tiáo zhì ”,cóng ér 使shǐ zhōng yuán shè huì jiàn  wěn dìng 、jīng  chū xiàn zhuǎn  。huáng  liú  zài cáo cāo tǒng zhì xià ,zhèng zhì jiàn jiàn qīng míng ,jīng  zhú  huī  ,jiē    shāo yǒu jiǎn qīng ,shè huì fēng  yǒu suǒ hǎo zhuǎn 。cáo cāo zài hàn cháo  míng  xià suǒ cǎi    xiē cuò shī  yǒu   zuò yòng 。

cáo cāo jīng bīng  ,shàn shī  ,shū     zhèng zhì bào  ,bìng fǎn yìng hàn  rén mín   nàn shēng huó ,  xióng wěi ,kāng kǎi bēi liáng ;sǎn wén  qīng jùn zhěng jié ,kāi  bìng fán róng le jiàn ān wén xué ,gěi hòu rén liú xià le bǎo guì  jīng shén cái  , xùn píng jià  wèi “gǎi zào wén zhāng   shī ”。tóng shí cáo cāo  shàn cháng shū  ,táng cháo zhāng 怀huái guàn zài 《shū duàn 》jiāng cáo cāo  zhāng cǎo píng wéi “miào pǐn ”。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽