zhāng ruò  」shī  quán  (2)shǒu )

1

chūn jiāng huā yuè  》

chūn jiāng cháo shuǐ lián hǎi píng ,hǎi shàng míng yuè gòng cháo shēng 。
yàn yàn suí  qiān wàn  , chǔ chūn jiāng  yuè míng !
zhǎn kāi quán wén 
jiāng liú wǎn zhuǎn rào fāng diàn ,yuè zhào huā lín jiē shì sǎn 
kōng  liú shuāng  jué fēi ,tīng shàng bái shā kàn  jiàn 。
jiāng tiān    xiān chén ,jiǎo jiǎo kōng zhōng  yuè lún 。
jiāng pàn  rén chū jiàn yuè ?jiāng yuè  nián chū zhào rén ?
rén shēng dài dài  qióng  ,jiāng yuè nián nián wàng xiāng  。
 zhī jiāng yuè dài  rén ,dàn jiàn cháng jiāng sòng liú shuǐ 。
bái yún  piàn  yōu yōu ,qīng fēng  shàng  shèng chóu 。
shuí jiā jīn  biǎn zhōu  ? chǔ xiāng  míng yuè lóu ?
 lián lóu shàng yuè pái huái ,yīng zhào  rén zhuāng jìng tái 。
  lián zhōng juǎn   ,dǎo  zhēn shàng  hái lái 。
 shí xiāng wàng  xiāng wén ,yuàn zhú yuè huá liú zhào jūn 。
鸿hóng yàn zhǎng fēi guāng   , lóng qián yuè shuǐ chéng wén 。
zuó  xián tán mèng luò huā , lián chūn bàn  huán jiā 。
jiāng shuǐ liú chūn   jǐn ,jiāng tán luò yuè  西 xié 。
xié yuè chén chén cáng hǎi  ,jié shí xiāo xiāng  xiàn  。
 zhī chéng yuè  rén guī ,luò yuè yáo qíng mǎn jiāng shù 。
shōu  
2

dài  guī mèng hái 》

guān sài nián huá zǎo ,lóu tái bié wàng wéi 。shì shān zhe nuǎn  ,kāi jìng  chūn huī 。
yàn  kuī luó  ,fēng lái shàng huà  。qíng cuī táo  yàn ,xīn  guǎn xián fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhuāng  cháo xiāng dài ,fēng huā míng  guī 。mèng hún  chǔ  ,  yǎn zhòng fēi 。
shōu  
guān  zuò zhě 

zhāng ruò  

zhāng ruò  yuē 647nián —yuē 730nián ), 、hào jūn  xiáng ,zhǔ yào huó dòng zài gōng yuán  shì  zhōng  zhì gōng yuán  shì  qián  ,yáng zhōu (jīn shǔ jiāng  yáng zhōu )rén 。chū táng shī rén 。 《chūn jiāng huā yuè  》zhù míng 。  zhī zhāng zhāng  bāo róng bìng chēng wéi “ zhōng  shì ”。  shī jǐn cún èr shǒu  《quán táng shī 》zhōng 。 zhōng 《chūn jiāng huā yuè  》shì  piān kuài zhì rén kǒu  míng zuò , 沿yán yòng chén suí yuè  jiù  ,shū xiě zhēn zhì dòng rén   qíng bié    yǒu zhé   wèi  rén shēng gǎn kǎi , yán qīng xīn yōu měi ,yùn  wǎn zhuàn yōu yáng ,  le gōng  shī  nóng zhī yàn fěn ,gěi rén  chéng chè kōng míng 、qīng   rán  gǎn jué 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽