shēn 」shī  quán  (127)shǒu )

1

mǐn nóng 》

chūn zhòng    ,qiū shōu wàn  zi 。
 hǎi  xián tián ,nóng  yóu 饿è  。
2

mǐn nóng 》

chú   dāng  ,hàn   xià  。
shéi zhī pán zhōng cān ,  jiē xīn  。
3

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

shàng jiā shān ,jiā shān  jiù hǎo 。  sōng guì zhǎng ,jīn lái róng  lǎo 。
shàng jiā shān ,lín  dào 。gāo   yún shù , méi lián tiān cǎo 。cǎo  绿   ,
zhǎn kāi quán wén 
hán qióng biàn cǎo  。zào   shù yuǎn ,xíng yàn tiē yún  。yán guāng fān luò  ,
sēng huǒ kāi jīng shì 。zhú dòng qìng shēng zhǎng ,sōng lóu zhōng yùn  。tái jiē quán liū jué ,
shí zhòu qīng shā  。jiù jìng xíng chǔ  ,qián jiāo zuò zhōng shī 。tàn  zhěng huá guān ,
chí 怀huái qiáng  huān 。xiào  lián zhì  ,xián zhú zòng chuī tán 。shān míng  yuè shàng ,
jiǔ mǎn xīn liáo fàng 。guàn   yān liú ,chuí  fěi xián kuàng 。qīng shān   shàng ,
 shì hái chóu chàng 。kuàng  bái tóu rén ,zhuī 怀huái kōng wàng wàng 。
shōu  
4

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

  guò zhì 齿chǐ ,cóng shī mèi zhī ào 。 怀huái   xīn , huò cáng shēn bǎo 。
 lóu  fèng  ,chū chù láo hūn zǎo 。xǐng zuì  chuài  , shang biàn diān dǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng chéng guàn bái  ,zhí  píng cāng hào 。juǎn shé duò chán  ,jīng   xíng lǎo 。
shuāi qín shí jiù  ,  zhī guī dào 。yáng liǔ zhǎng tíng  ,lán quán  jiē cǎo 。
jīng máo guāng  shě ,  huān  sǎo 。绿 bìn jué xīn zhī ,cāng   jiù lǎo 。
guān ruí shēn tiǎn guì ,zhāi  xīn cháng dǎo 。shēng qìng liàng xié  ,tíng chú hái  sǎo 。
 chí hái zhú xiàng ,  jìn jiāng dǎo 。shū  biàn xīng shuāng ,bēi shāng mǎn zhōng bào 。
shōu  
5

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

 shān  bié guāng yīn gǎi ,qiū  qīng fēng suì yuè duō 。sōng xià zhuàng xīn nián shào  ,
chí biān shuāi yǐng lǎo rén guò 。bái yún shēng miè  yán xiù ,qīng guì róng  tuō  luó 。
zhǎn kāi quán wén 
wéi yǒu  shēn cháng shì  ,yòu  jīng pèi  yān  。
shōu  
6

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

shuāng  chì ,jǐn máo lán bān zhǎng   。 rào lián cóng huí jǐn  ,
zhào zhuó huā cóng liǎng xiāng de 。  jīng  fēi nán běi ,liáo rào zhuī suí   huò 。
zhǎn kāi quán wén 
yún jiān shàng xià tóng   , zuò jīng qín yuǎn xiāng  。dōng jiā shào   zhōng  ,
jiǎn duàn huí wén   zhù 。 jiē kǒng què xián máo  ,  dōng nán bié   。
  péi huí jìng   。
shōu  
7

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

zǎo méi huā ,mǎn zhī  。dōng fēng bào chūn chūn wèi chè , è yíng fēng  zhū liè 。
yáng liǔ wèi huáng yīng jié shé ,wěi  piāo xiāng zhào xīn yuè 。qiáo biān  shù shāng  bié ,
zhǎn kāi quán wén 
yóu dàng xíng rén  pān zhé 。 jìng jiāng nán yàn yáng jié ,rèn luò dōng fēng bàn chūn xuě 。
shōu  
8

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

fěi cuì fēi fēi rào lián  , zhuó jiā   míng  。lián jīng chù sàn lián   ,
  zhū guāng shì hái  。 rén lüè shuǐ qīng   ,fěi cuì jīng fēi fēi   。
zhǎn kāi quán wén 
zhí shàng céng kōng cuì yǐng gāo ,hái xiàng yún jiān shuāng   。tán shè      ,
   rén kōng tàn  。
shōu  
9

guò méi   shǒu jiā     shí zài ,jīn   shù  yóu cún 》

 máo  xuě  xiá diǎn , yǐng qiū chí  bái yún 。xián zhěng   sān dǎo jìn ,
huí piāo qīng  jiǔ xiāo wén 。hǎo fēng shùn  yīng   ,  jiāng chéng  liàn qún 。
zhǎn kāi quán wén 
líng  zuò kàn kōng  wài ,gèng lián   lǎo jiāng fén 。
shōu  
10

寿shòu yáng  jùn  ,yǒu shī shí shǒu , zhuī 怀huái  shū ,jīn biān  》

chuí yīn gǎn  gān táng  , gàn jiàng chéng ruì   。shí  lán chá tóng xiù cǎi ,
wàn nián zhī  biǎo huáng  。shān    zhī  huàn ,  céng zhān    。
zhǎn kāi quán wén 
hǎo zhù  gēn tuō táo  , lìng cóng  hùn qiáo  。
shōu  
11

寿shòu yáng  jùn  ,yǒu shī shí shǒu , zhuī 怀huái  shū ,jīn biān  》

nán shān bái é tóng xún rǎo , biàn rén xīn  shā  。 jìng niú gān lìng mǎi huàn ,
miǎn zāo  jiǎ wàng píng wēi 。   shì  bāng hài ,  zhōng  bào  fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
ěr xiào zōu   shēng cǎo ,  róu  zài huái féi 。
shōu  
12

寿shòu yáng  jùn  ,yǒu shī shí shǒu , zhuī 怀huái  shū ,jīn biān  》

xiū wèi jiàn sǔn lín féi shǒu ,zhuǎn zuò chuí   luò rén 。 yuè jiù lín sān zǎi  ,
yòu kāi xīn   nián chūn 。yún zhē běi yàn chóu xíng  ,liǔ  dōng fēng wèi bìng shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
jiàn  xuě shuāng xiāo jiě jǐn , suí fēng shuǐ dào tiān jīn 。
shōu  
13

寿shòu yáng  jùn  ,yǒu shī shí shǒu , zhuī 怀huái  shū ,jīn biān  》

dōng fēng bǎi  xuě chū qíng ,féi kǒu bīng kāi hǎo zhuó yīng 。 lǎo yōng  zhī  zhòng ,
bìng  pāo jùn  shēn qīng 。rén xīn  yàn  xián zhí ,huái shuǐ zhǎng lián shì jìng qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
huí shǒu  lán shān cuì yuǎn ,chǔ jiāo yān shù yǐn xiāng chéng 。
shōu  
14

寿shòu yáng  jùn  ,yǒu shī shí shǒu , zhuī 怀huái  shū ,jīn biān  》

shān níng cuì dài  fēng jiǒng ,huái  yín huā  liǎng gāo 。tiān wài  xiá  hǎi  ,
 biān hóng shù yàn xiān táo 。àn jīng  xuàn tóng bēn  ,  xīn   biàn áo 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiè yún fān  fēi niǎo , kuā huí yàn juǎn qīng máo 。
shōu  
15

寿shòu yáng  jùn  ,yǒu shī shí shǒu , zhuī 怀huái  shū ,jīn biān  》

líng   chàng  zhōu huí ,xuě  yín ōu zuǒ yòu lái 。xiá sàn  biān yún jǐn jié ,
yuè shēng  miàn jìng  kāi 。 jīng cuì  jīn lín yuè ,lián tuō hóng    cuī 。
zhǎn kāi quán wén 
huái kǒu zhí chūn piān chàng wàng ,shù zhū lín shuǐ shì hán méi 。
shōu  
16

zèng máo xiān wēng 》

    shén xiān zhǔ ,xuán yuán huáng  zhōu zhù shǐ 。céng shī xuān huáng yǒu yáo tāng ,
hùn   guāng zuǒ zhōu  。zhōu zhī tiān   xiān  ,chéng  kāng zhāo dōu piē ěr 。
zhǎn kāi quán wén 
 wáng  shí shén xiān shì ,  lún  fāng chěng zhì 。  tāo zhēn shì  zhī ,
 yuè xīng chén  huí  。jīn dǐng zuò dān dān huà  ,sān wàn liù qiān shén  zhái 。
xiān xiōng shòu shù  qiān nián , shì dāng shí jià 鸿hóng  。hǎi guāng yōu róng tiān  cháng ,
chūn fēng   kāi gōng yuàn 。  qīn jiāo shū xìng míng , huáng zhào  qīng jīn jiǎn 。
guì chuāng  bié sān qiān chūn ,qín fēi jìng  é méi xīn 。 kòng xiāng qiú tiān shǎng  ,
hǎi  jié shí xiāo huā chén 。 cóng xiān jià  zhōng  ,wán  hūn fēng lǎo  zhǔ 。
jiǔ zhōu zhēng duó  shí xiū , jùn chuí tóu  chái  。  xuán yuán qiān shì sūn ,
yǎn 穿chuān wàng duàn cāng yān gēn 。huā lín bái fèng jìng míng  ,fēi chūn zǒu yuè láo shén hūn 。
bǎi nián mìng  bēn   ,chóu cháng pán jié xīn cuī  。jīn zhāo  shǒu bài xiān xiōng ,
yuàn zèng dān shā huà qiū  。
shōu  
17

bēi shàn cái 》

 wáng  xìng péng chí  ,jīn luán 殿diàn kāi gāo bǐng zhú 。dōng tóu   cáo shàn cái ,
  qǐng jìn xīn fān  。cuì é liè zuò céng chéng  ,shēng  cēn   xiào  。
zhǎn kāi quán wén 
tiān yán jìng tīng zhū  dàn ,zhòng   rán  gǎn  。xián huā jīn fèng dāng chéng  ,
zhuǎn wàn lǒng xián  huī  ,huā fān fèng xiào tiān shàng lái ,péi huí mǎn 殿diàn fēi chūn xuě 。
chōu xián   xīn shēng  ,jīn líng  pèi xiāng cuō qiè 。liú yīng   fēi shàng lín ,
xiān   xióng  míng yuè 。 shí fèng zhào shì jīn luán ,bié 殿diàn chéng ēn  zhào dàn 。
sān yuè  jiāng chūn cǎo 绿 ,jiǔ xiāo tiān  xià yún duān 。 rán gòng fèng qián   ,
jǐn dàn miào  dāng chūn  。hán quán zhù shè lǒng shuǐ kāi , yàn fān fēi xiàng tiān méi 。
 xūn chén àn chē  sàn ,wèi  xīn shēng yǒu  tàn 。míng nián guān jiàn  qiáo shān ,
wàn   chén tóu hǎi pàn 。lóng qín shā  shàng hái fēi ,bái shǒu shēng cóng  lǐng guī 。
wén dào shàn cái chéng xiǔ  ,kòng    fèng yīn huī 。nán qiáo   sān chūn wǎn ,
yǒu  dàn xián   yuàn 。jìng tīng shēn zòu chǔ yuè guāng ,  chū wén  jiāng yàn 。
xīn bēi  jué lèi lán gān ,gèng wéi tiáo xián fǎn  dàn 。qiū chuī dòng yáo shén  pèi ,
yuè zhū qiāo  shuǐ jīng pán 。 lián huái hǎi tóng   ,hèn  níng xīn wèi néng  。
chóu chàng zhuī 怀huái wàn shì kōng ,yōng mén gǎn kǎi  wèi ěr 。
shōu  
18

cháng mén yuàn 》

gōng 殿diàn chén chén xiǎo  fēn ,zhāo yáng gēng lòu  kān wén 。
shān  zhěn shàng qiān xíng lèi , shì  jūn shì hèn jūn 。
19

  tái   》

yuè wáng qiǎo   chāi guó ,lái xiàn huáng jīn zhòng diāo  。西 shī zuì  huā yàn qīng ,
 yuè jiāo é  yāo huò 。  bǎi chǐ xiǎo  kāi ,lóu méi jǐn huà huáng jīn tái 。
zhǎn kāi quán wén 
 qīng guǎn yàn huān wèi  ,yuè shī  jiǎ  jiāng lái 。  jué  kàn  miè ,
fàn  quán shēn  西 yuè 。  qiān nián jǐn   ,xiāo tiáo liǎng  jiē míng yuè 。
líng yán xiāng jìng yǎn chán fēi ,qiū cǎo huāng liáng biàn luò huī 。jiāng  huí kàn ōu niǎo méi ,
 fēng xié jiàn   fēi 。 jīn bái  xīng xīng mǎn ,què zuò xián guān  xián sǎn 。
  jīng guò  huǐ yóu ,gōng chéng   bēi qiū guǎn 。 xiāng yuè guó jiù yān liú ,
cǎo shù yān xiá  biàn yóu 。yún  mèng huí duō gǎn tàn , wéi chóu chàng zhì cháng zhōu 。
shōu  
20

nán liáng xíng 》

jiāng chéng   chūn cǎo zhǎng ,yōu yōu hàn shuǐ  qīng guāng 。 yīng fēi jǐn kōng zhòu jǐng ,
绿 yáng zhòng yīn guān shě jìng 。 shí zuì  zòng héng shū ,gōng yán  jiàn chéng míng  。
zhǎn kāi quán wén 
qīng tiān zhào xià chǒng guāng zhì ,bān  jīn guī zhēng shí  。 guī shān  yān lán  ,
shān  yōu shēn wǎn huā chāi 。jiàn  hóng guāng duó huǒ rán ,yáo fēng shàn  chóu xíng  。
 juān  yàn huā  yīn ,shēng bēi jué yàn lián kōng shān 。xié yáng piē yìng qiǎn shēn shù ,
yún  fān    jiān 。shān  jǐn zhì jīn máo  ,tòu zhú 穿chuān luó mìng chóu  。
qiáo  yōu 谿 shàng xià tóng ,xióng   huò fēi  chù 。wàng qín fēng huí guò shāng yán ,
làng dié yún duī wàn  shān 。xíng jǐn yǎo míng qīng zhàng wài ,jiǔ zhòng zhōng lòu  xiāo jiān 。
yuán  liè shì míng guāng 殿diàn ,jiàn cǎo chū fén shì cháo biàn 。běi quē  chéng bàn  chén ,
nán liáng xiào  jiē fēi sǎn 。zhuī  gǎn tàn què hūn  ,shuāng bìn chóu yín dào xiǎo  。
 qiè suì shēn kāi duàn jiǎn ,qiū táng yuè shǔ yǎn   。  xiǎo jiǎo xiá huī càn ,
 jiàn dāng yīng  cháng tàn 。chú gǒu  yóu xué shèng xián ,kōng chí gǎn  zhōng hūn dàn 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 shēn 

 shēn (772nián -846nián ), gōng chuí 。   zhōu qiáo xiàn (jīn ān huī shěng  zhōu shì qiáo chéng  )。táng cháo zǎi xiàng 、shī rén ,zhōng shū lìng  jìng xuán zēng sūn 。

 shēn liù suì shí sàng  ,suí  qīn qiān  rùn zhōu   。èr shí  suì shí zhōng jìn shì , guó  zhù jiào 。hòu  rèn zhōng shū shì láng 、shàng shū yòu   、huái nán jié  使shǐ děng zhí ,huì chāng liù nián (846nián )zài yáng zhōu shì shì ,nián  shí  。zhuī zèng tài wèi ,shì hào “wén  ”。

 shēn  yuán zhěn bái   jiāo yóu shén  ,wèi xīn yuè  yùn dòng  cān  zhě 。zhe yǒu 《yuè  xīn  》èr shí shǒu ,  。dài biǎo zuò wéi 《mǐn nóng 》shī liǎng shǒu :“chú   dāng  ,hàn   xià  ,shéi zhī pán zhōng cān ,  jiē xīn  。”《quán táng shī 》cún  shī  juǎn 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽