liú   」shī  quán  (723)shǒu )

1

lòu shì míng 》

shān  zài gāo ,yǒu xiān  míng 。shuǐ  zài shēn ,yǒu lóng  líng 。 shì lòu shì ,wéi   xīn 。tái hén shàng jiē 绿 ,cǎo   lián qīng 。tán xiào yǒu 鸿hóng  ,wǎng lái  bái dīng 。  diào  qín ,yuè jīn jīng 。  zhú zhī luàn ěr , àn  zhī láo xíng 。nán yáng zhū   ,西 shǔ zi yún tíng 。kǒng  yún : lòu zhī yǒu ?
2

wàng dòng tíng 》

 guāng qiū yuè liǎng xiāng  ,tán miàn  fēng jìng wèi  。
yáo wàng dòng tíng shān shuǐ cuì ,bái yín pán   qīng luó 。
3

chóu  tiān yáng zhōu chū féng  shàng jiàn zèng 》

 shān chǔ shuǐ  liáng  ,èr shí sān nián  zhì shēn 。
怀huái jiù kōng yín wén   ,dào xiāng fān shì làn  rén 。
zhǎn kāi quán wén 
chén zhōu  pàn qiān fān guò ,bìng shù qián tou wàn  chūn 。
jīn  tīng jūn    ,zàn píng bēi jiǔ zhǎng jīng shén 。
shōu  
4

làng táo shā 》

 yuè tāo shēng hǒu  lái ,
tóu gāo shù zhàng chù shān huí 。
zhǎn kāi quán wén 
  què  hǎi mén  ,
juǎn  shā duī  xuě duī 。
shōu  
5

làng táo shā 》

biàn shuǐ dōng liú  yǎn wén ,
qīng huái xiǎo   tóu chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
jūn kàn  kǒu táo shā chù ,
 què rén jiān duō shǎo rén 。
shōu  
6

làng táo shā 》

jiǔ  huáng  wàn  shā ,làng táo fēng   tiān  。
 jīn zhí shàng yín   ,tóng dào qiān niú zhī  jiā 。
7

làng táo shā 》

luò shuǐ qiáo biān chūn  xié ,
 liú qīng qiǎn jiàn qióng shā 。
zhǎn kāi quán wén 
 duān  shàng kuáng fēng  ,
jīng  yuān yāng chū làng huā 。
shōu  
8

làng táo shā 》

 zhào chéng zhōu jiāng  kāi ,
táo jīn  bàn mǎn jiāng wēi 。
zhǎn kāi quán wén 
měi rén shǒu shì hóu wáng yìn ,
jìn shì shā zhōng làng  lái 。
shōu  
9

làng táo shā 》

yīng  zhōu tóu làng zhǎn shā ,
qīng lóu chūn wàng  jiāng xié 。
zhǎn kāi quán wén 
xián  yàn zi zhēng guī shě ,
  kuáng    jiā 。
shōu  
10

làng táo shā 》

zhuó jǐn jiāng biān liǎng àn huā ,
chūn fēng chuī làng zhèng táo shā 。
zhǎn kāi quán wén 
 láng jiǎn xià yuān yāng jǐn ,
jiāng xiàng zhōng liú dìng wǎn xiá 。
shōu  
11

làng táo shā 》

 zhào chéng zhōu jiāng  kāi ,táo jīn  bàn mǎn jiāng wēi 。
měi rén shǒu shì hóu wáng yìn ,jìn shì shā zhōng làng  lái 。
12

qiū  》

  féng qiū bēi  liáo , yán qiū  shèng chūn cháo 。
qíng kōng   pái yún shàng ,便biàn yǐn shī qíng dào  xiāo 。
13

qiū  》

shān míng shuǐ jìng  lái shuāng ,shù shù shēn hóng chū qiǎn huáng .
shì shàng gāo lóu qīng   ,  chūn  sǒu rén kuáng .
14

làng táo shā · dào chán yán  làng shēn 》

 dào chán yán  làng shēn , dào qiān  shì shā chén .
qiān táo wàn  suī xīn  ,chuī jǐn kuáng shā shǐ dào jīn .
15

làng táo shā 》

liú shuǐ táo shā  zàn tíng ,qián  wèi miè hòu  shēng 。
lìng rén   xiāo xiāng zhǔ ,huí àn yíng shén sān liǎng shēng 。
16

  xiàng 》

zhū què qiáo biān  cǎo huā ,  xiàng kǒu  yáng xié 。
jiù shí wáng xiè táng qián yān ,fēi  xún cháng bǎi xìng jiā 。
17

zhú zhī  》

shān táo hóng huā mǎn shàng tou ,shǔ jiāng chūn shuǐ pāi shān liú 。
huā hóng  shuāi shì láng  ,shuǐ liú  xiàn shì nóng chóu 。
18

shí tou chéng 》

shān wéi  guó zhōu zāo zài ,cháo  kōng chéng   huí 。
huái shuǐ dōng biān jiù shí yuè , shēn hái guò  qiáng lái 。
19

 jiāng nán ·chūn   》

chūn   ,
duō xiè luò chéng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
ruò liǔ cóng fēng   mèi ,
cóng lán   shì zhān jīn 。
 zuò  hán pín 。
shōu  
20

 jiāng nán ·chūn   》

chūn   ,
gòng  yàn yáng nián 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu yǒu táo huā liú shuǐ shàng ,
  zhú  zuì zūn qián 。
wéi dài jiàn qīng tiān 。
shōu  
guān  zuò zhě 

liú   

liú   (772nián —842nián ), mèng  , nán luò yáng rén , chēng “jiā běn xíng shàng , zhàn luò yáng ”,yòu  yán  chū zhōng shān 。 xiān wèi zhōng shān jìng wáng liú shèng 。táng cháo wén xué jiā 、zhé xué jiā ,yǒu “shī háo ”zhī chēng 。

liú   zhēn yuán jiǔ nián (793nián ),jìn shì   ,chū zài huái nán jié  使shǐ  yòu   zhōng rèn  shì ,wèi  yòu suǒ  zhòng ,hòu cóng  yòu  cháo ,wèi jiān chá  shǐ 。zhēn yuán  , liǔ zōng yuán chén jiàn 、hán  děng jié jiāo  wáng shū wén ,xíng chéng le    wáng shū wén wéi shǒu  zhèng zhì  tuán 。hòu  rèn lǎng zhōu   、lián zhōu  shǐ 、kuí zhōu  shǐ 、 zhōu  shǐ 、zhǔ  láng zhōng 、  láng zhōng 、 zhōu  shǐ děng zhí 。huì chāng shí ,jiā jiǎn jiào   shàng shū 。 nián  shí ,zèng   shàng shū 。

liú   shī wén  jiā ,shè liè  cái 广guǎng fàn , liǔ zōng yuán bìng chēng “liú liǔ ”, wéi yìng  bái    chēng “sān jié ”,bìng  bái    chēng “liú bái ”,yǒu 《lòu shì míng 》《zhú zhī  》《yáng liǔ zhī  》《  xiàng 》děng míng piān 。zhé xué zhù zuò 《tiān lùn 》sān piān ,lùn shù tiān   zhì xìng ,fēn  “tiān mìng lùn ”chǎn shēng  gēn yuán , yǒu wéi  zhǔ   xiǎng 。yǒu 《liú mèng  wén  》,cún shì yǒu 《liú bīn   》。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽