」shī  quán  (70)shǒu )

1

xiāng jiàn huān · yán  shàng 西 lóu 》

 yán  shàng 西 lóu ,yuè  gōu 。   tóng shēn yuàn ,suǒ qīng qiū 。
jiǎn  duàn , hái luàn ,shì  chóu 。bié shì  bān  wèi ,zài xīn tóu 。
2

 měi rén ·chūn huā qiū yuè  shí le 》

chūn huā qiū yuè  shí le ,wǎng shì zhī duō shǎo ?xiǎo lóu zuó  yòu dōng fēng , guó  kān huí shǒu yuè míng zhōng !
diāo lán   yīng yóu zài ,zhǐ shì zhū yán gǎi 。wèn jūn néng yǒu  duō chóu ?qià   jiāng chūn shuǐ xiàng dōng liú 。
3

 měi rén ·fēng huí xiǎo yuàn tíng  绿 》

fēng huí xiǎo yuàn tíng  绿 ,
liǔ yǎn chūn xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
píng lán bàn    yán ,
 jiù zhú shēng xīn yuè shì dāng nián 。
shēng  wèi sàn zūn qián zài ,
chí miàn bīng chū jiě 。
zhú míng xiāng àn huà lóu shēn ,
mǎn bìn qīng shuāng cán xuě  nán rèn 。
shōu  
4

xiāng jiàn huān ·lín huā xiè le chūn hóng 》

lín huā xiè le chūn hóng ,[2]
tài cōng cōng ,
zhǎn kāi quán wén 
 nài zhāo lái hán  wǎn lái fēng 。
yān zhī lèi ,[3]
xiāng liú zuì ,
 shí zhòng ,[4]
 shì rén shēng cháng hèn shuǐ zhǎng dōng 。
shōu  
5

xiāng jiàn huān · yán  shàng 西 lóu 》

 yán  shàng 西 lóu ,yuè  gōu 。   tóng shēn yuàn suǒ qīng qiū 。
jiǎn  duàn , hái luàn ,shì  chóu 。bié shì  bān  wèi zài xīn tóu 。
6

làng táo shā ·lián wài  chán chán 》

lián wài  chán chán ,
chūn  lán shān 。
zhǎn kāi quán wén 
luó qīn  nài  gēng hán 。
mèng   zhī shēn shì  ,
 shǎng tān huān 。
   píng lán ,
 xiàn jiāng shān ,
bié shí róng  jiàn shí nán 。
liú shuǐ luò huā chūn   ,
tiān shàng rén jiān 。
shōu  
7

làng táo shā ·wǎng shì zhǐ kān āi 》

wǎng shì zhǐ kān āi ,duì jǐng nán pái 。
qiū fēng tíng yuàn xiǎn qīn jiē 。
zhǎn kāi quán wén 
 rèn zhū lián xián  juǎn ,zhōng  shuí lái ?
jīn suǒ  chén mái ,zhuàng  hāo lái 。
wǎn liáng tiān jìng yuè huá kāi 。
xiāng de  lóu yáo 殿diàn yǐng ,kōng zhào qín huái 。
shōu  
8

   ·zuó  fēng jiān  》

zuó  fēng jiān  ,
lián wéi   qiū shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú cán lòu duàn pín  zhěn ,
 zuò  néng píng 。
shì shì màn suí liú shuǐ ,
suàn lái  mèng  shēng 。
zuì xiāng  wěn  pín dào ,
 wài  kān xíng 。
shōu  
9

huàn  shā 》

hóng   gāo sān zhàng tòu ,
jīn    tiān xiāng shòu 。
zhǎn kāi quán wén 
hóng jǐn   suí  zhòu 。
jiā rén  diǎn jīn chāi liū ,
jiǔ è shí niān huā ruǐ xiù 。
bié 殿diàn yáo wén xiāo  zòu 。
shōu  
10

huàn  shā 》

zhuǎn zhú piāo péng  mèng guī ,
 xún chén  chàng rén fēi ,
zhǎn kāi quán wén 
tiān jiào xīn yuàn  shēn wéi 。
dài yuè chí tái kōng shì shuǐ ,
yīn huā lóu  màn xié huī ,
dēng lín   gèng zhān  。
shōu  
11

zhǎng xiàng  ·yún  guā 》

yún  guā ,  suō ,
dàn dàn shān ér báo báo luó 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng pín shuāng dài luó 。
qiū fēng duō , xiāng  ,
lián wài  jiāo sān liǎng  。
 zhǎng rén nài  !
shōu  
12

zhǎng xiàng  · chóng shān 》

 chóng shān ,liǎng chóng shān 。
shān yuǎn tiān gāo yān shuǐ hán ,xiāng  fēng  dān 。
zhǎn kāi quán wén 
 huā kāi , huā cán 。
sāi yàn gāo fēi rén wèi hái , lián fēng yuè xián 。
shōu  
13

dié liàn huā ·( míng  luó jīn 》

 míng  luó jīn 、huáng jīn  、míng yuè shēng nán  、fèng   、
què  zhī 、juǎn zhū lián 、 shuǐ tóng huān )
zhǎn kāi quán wén 
yáo  tíng gāo xián xìn  。cái guò qīng míng ,jiàn jué shāng chūn  。
shǔ diǎn  shēng fēng yuē zhù ,méng lóng dàn yuè yún lái  。
táo    xiāng àn  。shuí zài qiū qiān ,xiào  qīng qīng  。
 piàn fāng xīn qiān wàn  ,rén jiān méi  ān pái chù 。
shōu  
14

dié liàn huā ·yáo  tíng gāo xián xìn  》

yáo  tíng gāo xián xìn  ,zhà guò qīng míng ,jiàn jué shāng chūn  。
shǔ diǎn  shēng fēng yuē zhù ,méng lóng dàn yuè yún lái  。
zhǎn kāi quán wén 
táo    chūn àn  ,shuí zài qiū qiān ,xiào  qīng qīng  。
 piàn fāng xīn qiān wàn  ,rén jiān méi  ān pái chù 。
shōu  
15

wàng jiāng nán ·duō shǎo hèn 》

duō shǎo hèn ,zuó  mèng hún zhōng 。
hái shì jiù shí yóu shàng yuàn ,
zhǎn kāi quán wén 
chē  liú shuǐ   lóng 。
huā yuè zhèng chūn fēng 。
shōu  
16

wàng jiāng nán ·duō shǎo lèi 》

duō shǎo lèi ,duàn liǎn  héng  。
xīn shì  jiāng  lèi shuō ,
zhǎn kāi quán wén 
fèng shēng xiū xiàng lèi shí chuī 。
cháng duàn gèng   。
shōu  
17

  mán ·huā míng yuè àn lóng qīng  》

huā míng yuè àn lóng qīng  ,jīn xiāo hǎo xiàng láng biān  。。
chǎn   xiāng jiē ,shǒu  jīn  xié 。
zhǎn kāi quán wén 
huà táng nán pàn jiàn , xiàng wēi rén chàn 。。
 wèi chū lái nán ,jiào jūn   lián 。
shōu  
18

  mán ·péng lái yuàn  tiān tāi  》

péng lái yuàn  tiān tāi  ,
huà táng zhòu qǐn rén   。
zhǎn kāi quán wén 
pāo zhěn cuì yún guāng ,
xiù  wén  xiāng 。
qián lái zhū suǒ dòng ,
jīng jué yín píng mèng 。
liǎn màn xiào yíng yíng ,
xiāng kàn  xiàn qíng 。
shōu  
19

  mán ·tóng huáng yùn cuì qiāng hán zhú 》

tóng huáng yùn cuì qiāng hán zhú ,xīn shēng màn zòu  xiān  。
yǎn  àn xiāng gōu ,qiū  héng  liú 。
zhǎn kāi quán wén 
 yún shēn xiù  ,lái 便biàn xié zhōng  。
yàn  yòu chéng kōng ,hún  chūn mèng zhōng 。
shōu  
20

xiè xīn ēn ·qín lóu  jiàn chuī xiāo  》

qín lóu  jiàn chuī xiāo  ,kòng  shàng yuàn fēng guāng 。
fěn yīng jīn ruǐ   áng 。dōng fēng nǎo  ,cái   jīn xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
qióng chuāng mèng xǐng liú cán  ,dāng nián  hèn  zhǎng !
 lán gān wài yìng chuí yáng 。zàn shí xiāng jiàn , mèng lǎn  liang 。
shōu  
guān  zuò zhě 

  

  (937nián 8yuè 15 ―978nián 8yuè 13 ),nán táng zhōng zhǔ  jǐng  liù  ,chū míng cóng jiā , chóng guāng ,hào zhōng yǐn 、lián fēng  shì ,hàn  ,shēng  jīn líng (jīn nán jīng ),  péng chéng (jīn jiāng   zhōu tóng shān  ),nán táng zuì hòu  wèi guó jūn 。

běi sòng jiàn lóng èr nián (961nián ),   wèi ,zūn sòng wèi zhèng tǒng ,suì gòng  bǎo píng ān 。kāi bǎo  nián (971nián )shí yuè ,sòng tài  miè nán hàn ,   chú táng hào ,gǎi chēng “jiāng nán guó zhǔ ”。 nián ,biǎn sǔn  zhì ,chè  jīn líng tái 殿diàn chī wěn  shì zūn fèng sòng tíng 。kāi bǎo  nián (975nián ),  bīng bài jiàng sòng ,bèi  zhì biàn jīng (jīn  nán kāi fēng ),shòu yòu qiān niú wèi shàng jiàng jūn ,fēng wéi mìng hóu 。tài píng xīng guó sān nián (978nián ) yuè   ,    biàn jīng ,zhuī zèng tài shī ,zhuī fēng  wáng 。shì chēng nán táng hòu zhǔ 、 hòu zhǔ 。

  jīng shū  、gōng huì huà 、tōng yīn  ,shī wén jūn yǒu  dìng zào  ,yóu    chéng jiù zuì gāo 。    , chéng le wǎn táng  lái wēn tíng yún wéi zhuāng děng huā jiān pài  rén  chuán tǒng ,yòu shòu  jǐng 、féng yán  děng  yǐng xiǎng , yán míng kuài 、xíng xiàng shēng dòng 、yòng qíng zhēn zhì ,fēng  xiān míng , wáng guó hòu  zuò gèng shì  cái 广guǎng kuò ,hán  shēn chén ,zài wǎn táng  dài  zhōng bié shù  zhì ,duì hòu shì  tán yǐng xiǎng shēn yuǎn 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽