xīn   」shī  quán  (816)shǒu )

1

yǒng   ·jīng kǒu běi  tíng 怀huái  》

qiān  jiāng shān ,yīng xióng   ,sūn zhòng móu chù 。
 xiè  tái ,fēng liú zǒng bèi 、  fēng chuī  。
zhǎn kāi quán wén 
xié yáng cǎo shù ,xún cháng xiàng  ,
rén dào   céng zhù 。
xiǎng dāng nián ,jīn  tiě  , tūn wàn    。
yuán jiā cǎo cǎo ,fēng láng   ,
yíng de cāng huáng běi  。
 shí sān nián ,wàng zhōng yóu  ,fēng huǒ yáng zhōu  。
 kān huí shǒu ,   xià ,
 piàn shén  shè  。
píng shuí wèn :lián  lǎo  ,shàng néng fàn fǒu ?
shōu  
2

qīng  àn ·yuán  》

dōng fēng  fàng huā qiān shù ,
gèng chuī luò ,xīng   。
zhǎn kāi quán wén 
bǎo  diāo chē xiāng mǎn  。
fèng xiāo shēng dòng ,  guāng zhuǎn ,
   lóng  。
é ér xuě liǔ huáng jīn  ,
xiào  yíng yíng àn xiāng  。
zhòng  xún  qiān bǎi  ,
 rán huí shǒu , rén què zài ,
dēng huǒ lán shān chù 。
shōu  
3

西 jiāng yuè · xíng huáng shā dào zhōng 》

míng yuè bié zhī jīng què ,qīng fēng bàn  míng chán 。
dào huā xiāng  shuō fēng nián ,tīng   shēng  piàn 。
zhǎn kāi quán wén 
   xīng tiān wài ,liǎng sān diǎn  shān qián 。
jiù shí máo diàn shè lín biān , zhuǎn  qiáo  jiàn 。
shōu  
4

西 jiāng yuè ·huà dòng xīn chuí lián  》

huà dòng xīn chuí lián  ,huá dēng wèi fàng shēng  。 bēi liàn yàn fàn jīn  。xiān xiàng tài  rén  。 guì  yīng  yǒu ,gōng míng  yòng  duō 。zhǐ jiāng 绿 bìn   é 。jīn yìn  jiào dǒu  。
5

西 jiāng yuè ·fēng yuè tíng wēi zhì shuǎng 》

fēng yuè tíng wēi zhì shuǎng ,guǎn xián shēng cuì xiū cuī 。zhǔ rén zhǐ shì jiù shí 怀huái 。jǐn  páng biān  zuì 。 殿diàn   nóng  ,shā  zhǐ yào gōng lái 。kàn kàn hóng yào yòu fān jiē 。chèn  西  chūn huì 。
6

西 jiāng yuè ·tān shù míng cháo chóng jiǔ 》

tān shù míng cháo chóng jiǔ 。 zhī guò le zhōng qiū 。rén shēng yǒu de  duō chóu 。wéi yǒu huáng huā  jiù 。wàn xiàng tíng zhōng  jiǔ 。jiǔ jiāng  shàng  tóu 。chéng  huàn  zuì guī xiū 。  xié fēng shí hòu 。
7

西 jiāng yuè · zhù zhōng qíng yuǎn  》

 zhù zhōng qíng yuǎn  ,liǎng fēng páng  gāo hán 。
héng chén xuē jiù duǎn cháng shān 。   fēn zēng jiǎn 。
 wàng yún yān  duàn ,rén yán fēng jǐng tiān qiān 。
bèi gōng shī  jǐn zhuī huán 。gèng shàng céng lóu  lǎn 。
8

西 jiāng yuè ·táng shàng móu chén wéi  》

táng shàng móu chén wéi  ,biān tóu měng jiàng gān  。tiān shí    rén  。yàn    yuē  。  lóu tái dǐng nài , shí jiàn  shān  。dōu rén    fēng  。guǎn lǐng qún chén lái  。
9

西 jiāng yuè ·gōng fěn yàn  jiāo é 》

gōng fěn yàn  jiāo é ,nóng zhuāng yào  qiū huā 。西 zhēn rén zuì  xiān jiā 。fēi pèi dān xiá  huà 。shí  fēn fāng wèi  , tíng fēng  xiān jiā 。xìng sāi táo liǎn fèi qiān huá 。zhōng guàn qiū chán yǐng xià 。
10

西 jiāng yuè ·qiě duì dōng jūn tòng yǐn 》

qiě duì dōng jūn tòng yǐn , jiào huá  kōng cuī 。
qióng guī qiān   yíng 怀huái 。xiāo de jīn tóu  zuì 。
zhǎn kāi quán wén 
xiū chàng yáng guān bié  ,zhǐ jīn fèng zhào guī lái 。
 yún liǎng liǎng wàng sān tái 。 jué jīng shén  huì 。
shōu  
11

西 jiāng yuè ·shèng   shū  lǎn 》

shèng   shū  lǎn ,zhǐ yīn duō bìng zhǎng xián 。
tīng fēng tīng  xiǎo chuāng mián 。guò le chūn guāng tài bàn 。
zhǎn kāi quán wén 
wǎng shì  xún  niǎo ,qīng chóu nán jiě lián huán 。
liú yīng  kěn  西 yuán 。huàn  huà liáng fēi yàn 。
shōu  
12

西 jiāng yuè ·jīn   lái chū shì 》

jīn   lái chū shì ,ruǐ gōng xiān  chéng fēng 。
qīng xiāng  xiù   qióng 。 jǐn chén yuán qiān zhǒng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhǎng wèi 西 fēng zuò zhǔ ,gèng  míng yuè guāng zhōng 。
shí fēn qiū   líng lóng 。pàn què jīn xiāo  mèng 。
shōu  
13

西 jiāng yuè · wàn  qiān  hòu 》

 wàn  qiān  hòu ,gèng shuí miào   jīn 。
rèn lán jié pèi yǒu tóng xīn 。huàn  shī wēng lái yǐn 。
zhǎn kāi quán wén 
lòu  cái bīng zhe  ,gāo shān liú shuǐ zhī yīn 。
xiōng zhōng  shòu  chén qīn 。què  líng jūn  xǐng 。
shōu  
14

西 jiāng yuè ·fěn miàn dōu chéng zuì mèng 》

fěn miàn dōu chéng zuì mèng ,shuāng rán néng  chūn qiū 。lái shí sòng  bàn láo chóu 。 jiàn zūn qián shì jiù 。shī zài yīn   pàn ,  luó zhào qián tou 。jǐn náng lái wǎng  shí xiū 。 qiǎn é méi děng hòu 。
15

西 jiāng yuè ·rén dào piān    》

rén dào piān    ,tiān jiào zhǐ  dān qīng 。xuān tiān huà  yào  tīng 。 zhe huā zhī  yīng 。 chǔ jiāo hún shòu yǐng ,xiàng lái ruǎn  róu qíng 。yǒu shí zuì  huàn qīng qīng 。què bèi bàng rén xiào wèn 。
16

西 jiāng yuè ·qiān zhàng xuán  xuē cuì 》

qiān zhàng xuán  xuē cuì , chuān luò  róng jīn 。
bái ōu lái wǎng běn  xīn 。xuǎn shén fēng   rèn 。
zhǎn kāi quán wén 
bié   féi kān kuài ,qián cūn jiǔ měi zhòng zhēn 。
qiān nián wǎng shì  chén chén 。xián guǎn xīng wáng  shèn 。
shōu  
17

西 jiāng yuè ·xiù  qīng sōng  lǎo 》

xiù  qīng sōng  lǎo ,xīn   pèi xiāng  。líng chá zhǔn  fàn yín  。shèng zhāi tiān xīng   。diàn zhěn lóu dōng fēng yuè ,zhù chūn tíng shàng shēng  。liú jūn  zuì    。jīn yìn míng nián dǒu  。
18

zhè  tiān ·qiū shuǐ cháng láng shuǐ shí jiān 》

qiū shuǐ cháng láng shuǐ shí jiān 。yǒu shuí lái gòng tīng chán yuán 。xiàn jūn rén  dōng 西 jìn ,fēn  shī míng  xiǎo shān 。qióng   ,lǎn fāng xián 。rén jiān  zhǎi jiǔ bēi kuān 。kàn jūn  liǎo chī ér shì ,yòu shì fēng liú jìng zhǎng guān 。
19

zhè  tiān ·zhuàng suì jīng  yōng wàn  》

zhuàng suì jīng  yōng wàn  。jǐn chān    jiāng chū 。yàn bīng  chuò yín  ?,hàn jiàn cháo fēi jīn   。zhuī wǎng shì ,tàn jīn  。chūn fēng  rǎn bái   。dōu jiāng wàn  píng róng  ,huàn  dōng jiā zhòng shù shū 。
20

zhè  tiān ·shàng  fēng guāng hǎo fàng 怀huái 》

shàng  fēng guāng hǎo fàng 怀huái 。 jūn yóu wèi kàn huā huí 。mào lín yìng dài shuí jiā zhú , shuǐ liú chuán   bēi 。chī jǐn xiù ,xiě méi guī 。cháng nián  guì shǔ duō cái 。yào zhī   shēng nán hǎo ,céng yǒu zhōu gōng   lái 。
guān  zuò zhě 

xīn   

xīn   (1140nián 5yuè 28 -1207nián 10yuè 3 ),yuán  tǎn  ,hòu gǎi  yòu ān ,hào jià xuān ,shān dōng dōng   nán   chéng xiàn (jīn  nán shì  chéng  yáo qiáng zhèn  fèng zhá cūn )rén 。nán sòng háo fàng pài  rén 、jiàng lǐng ,yǒu “ zhōng zhī lóng ”zhī chēng 。  shì  chēng “ xīn ”,  qīng zhào bìng chēng “ nán èr ān ”。

xīn   shēng  jīn guó ,shào nián kàng jīn guī sòng ,céng rèn jiāng 西 ān  使shǐ 、 jiàn ān  使shǐ děng zhí 。zhe yǒu 《měi qín shí lùn 》、《jiǔ  》,tiáo chén zhàn shǒu zhī  。yóu   dāng zhèng  zhǔ  pài zhèng jiàn   ,hòu bèi tán  luò zhí ,退tuì yǐn shān  。kāi  běi  qián hòu ,xiāng  bèi  yòng wèi shào xīng zhī  、zhèn jiāng zhī  、shū  dōu chéng zhǐ děng zhí 。kāi  sān nián (1207nián ),xīn   bìng shì ,nián liù shí  。hòu zèng shǎo shī ,shì hào “zhōng mǐn ”。

xīn    shēng  huī  wèi zhì , gōng    ,què mìng yùn duō chuǎn 、bèi shòu pái  、zhuàng zhì nán chóu 。dàn  huī  zhōng yuán  ài guó xìn niàn shǐ zhōng méi yǒu dòng yáo ,ér shì  mǎn qiāng  qíng  duì guó jiā xīng wáng 、mín  mìng yùn  guān qiè 、yōu  ,quán      zuò zhī zhōng 。   shù fēng  duō yàng , háo fàng wéi zhǔ ,fēng  chén xióng háo mài yòu     róu mèi zhī chù 。   cái 广guǎng kuò yòu shàn huà yòng diǎn    ,shū xiě   huī  guó jiā tǒng   ài guó  qíng ,qīng  zhuàng zhì nán chóu  bēi fèn ,duì dāng shí zhí zhèng zhě    qiú   duō qiǎn  ; yǒu  shǎo yín yǒng  guó  shān  zuò pǐn 。xiàn cún  liù bǎi duō shǒu ,yǒu   《jià xuān cháng duǎn  》děng chuán shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽