bái  」shī  quán  (134)shǒu )

1

tiān jìng shā  qiū 》

 cūn luò  cán xiá ,qīng yān lǎo shù hán  。 diǎn fēi 鸿hóng yǐng xià ,qīng shān 绿 shuǐ ,bái cǎo hóng  huáng huā 。
2

tiān jìng shā  chūn 》

chūn shān nuǎn   fēng ,lán gān lóu  lián lóng ,
yáng liǔ qiū qiān yuàn zhōng 。 yīng  yàn ,xiǎo qiáo liú shuǐ fēi hóng 。
3

shuǐ diào  tóu ·cháo huā  huí xiè 》

cháo huā  huí xiè ,chūn cǎo  huí kōng 。rén shēng   bēn jìng ,kān   huái gōng 。   lín huà  ,què    jiāng shàng , zhái le yáng xióng 。qiě yǐn jiàn  shuǐ , xiàn  jiā wēng 。wán qīng shān , chì  ,xiǎng gāo fēng 。liǎng wēng jīn zài   ,huàn   zūn tóng 。 zhù tiān biān bái  ,bào  shān jiān míng yuè ,  suì zhǎng zhōng 。   luán fèng ,yóu  tài  zhōng 。
4

shuǐ diào  tóu ·běi fēng xià tíng 绿 》

běi fēng xià tíng 绿 , bìn  shuāng huá 。huí shǒu běi wàng xiāng guó ,shuāng lèi luò qīng jiā 。tiān  yōu yōu   ,suì yuè cōng cōng guò  ,    guā 。 hǎi yǒu zhī  ,   wéi jiā 。   ,qiān  cài ,jiǔ jiāng chá 。cóng  zào  liú zhù ,bàn zuò lǎo shēng  。 yuàn jiǔ zhōng yǒu shèng ,dàn yuàn xīn tóu  shì ,gāo zhěn  yān xiá 。wǎn jié  chuī mào ,  jiàn kāi huā 。
5

tiān jìng shā  dōng 》

 shēng huà jiǎo qiáo mén ,fēng tíng xīn yuè huáng hūn ,
xuě  shān qián shuǐ bīn 。zhú  máo shè ,dàn yān shuāi cǎo  cūn 。
6

tiān jìng shā  xià 》

yún shōu  guò  tiān ,lóu gāo shuǐ lěng guā tián ,绿 shù yīn chuí huà yán 。shā chú téng diàn , rén luó shàn qīng jiān 。
7

《【xiān  】 shēng cǎo ·yǐn 》

cháng zuì hòu fāng  ài , xǐng shí yǒu shèn  。
zāo yān liǎng  gōng míng  ,pēi yǎn qiān  xīng wáng shì , mái wàn zhàng hóng  zhì 。
zhǎn kāi quán wén 
  shí jiē xiào  yuán fēi ,dàn zhī yīn jǐn shuō táo qián shì 。
shōu  
8

 lán huā màn   quē 》

tīng míng zōu   , jīng dòng 、běi shān yuán 。qiě fàng làng xíng hái ,zhī chí suì yuè ,diǎn jiǎn tián yuán 。xiān shēng jié  rén jìng ,jìng  zhī 、mén wài shì chén xuān 。zuì hòu qīng fēng dào zhěn ,xǐng lái míng yuè dāng xuān 。  xūn  zhào qīng biān 。  yòu  yuān 。xiào zuì ěr   ,kàng héng shàng guó ,tiāo huò zhōng yuán 。fēn míng  pán  shì ,mán jiào rén 、zhuó yǎn kàn shī yán 。wèi wèn kūn péng hàn hǎi ,   quǎn táo yuán 。
9

 lán huā màn   quē 》

kuài rén shēng xíng  ,juǎn jiāng hǎi 、rén yáo shāng 。duì mǎn yǎn sháo huá ,dōng chéng nán  ,  xún fāng 。yín biān huǎn suí jiāo  ,?chūn fēng 、zhǐ diǎn xìng huā qiáng 。shí tīng luán  wǎn zhuǎn , huí dié mèng yōu yáng 。xíng yún zǎo wǎn shàng  yáng 。  nǎo chóu cháng 。dài  jìng tái biān ,yín dēng yǐng  , kàn nóng zhuāng 。fēng qíng  lián hán 寿shòu ,hèn  yuán 、 pèi jiǎ chōng xiāng 。shuō xìng yīn qín qīng niǎo ,zàn shí xiāng jiàn  fáng 。
10

shuǐ diào  tóu  yòng qián yùn 》

míng yuè  míng yuè ,tiān  jìng xīn shuāng 。shuāng zhōng yǎng jiù bái  ,wèi jué  róng cāng 。zhào yǐng lái jīn wǎng  ,yuán quē yīn qíng   ,dān guì yǎn rán fāng 。xiá xiǎng 广guǎng hán  ,shuí   zhī xiāng 。huǎng yáo tái ,fēi bǎo jìng ,sàn chóng guāng 。cháng é jiǔ ěr líng yào ,diǎn chū dàn yún zhuāng 。xián xìng fēng  xiāng  , shì tiān sūn   ,zhōng  zhī xiān shang 。  wàng   ,yíng sǔn  róu cháng 。
11

shuǐ lóng yín   shǐ  shuì  ,zhū gōng gēng  sān shí  shǒu 。 》

yuán jiù yóu ,yīn gǎn  shì , yòng qián yùn 。wàn jīn  mǎi qīng chūn ,lǎo lái   huān   。yǒu shí  de ,jiāng lóu shēn  ,jiě ān liú mèi 。lán yàn pēn hóng ,bǎo xiāng xūn shè , pēi * 。gèng shuí néng  shuō ,dāng nián fēng yùn ,jiāng yáo zhù 、 zhī wèi 。piāo  jiāng  wàn  ,miǎo nán xún 、cǎi líng shí cuì 。 xīn gèng dào ,zhé zhī  shàng ,mài huā shēng  。péng bìn diāo sāo ,jiǎo jīn  duò ,zhěn shū liáo shuì 。hèn cōng cōng wèi bàn ,chún  guī zhào ,yòu qiū fēng  。
12

niàn  jiāo   quē 》

jiāng  luò tuò ,bìn chéng  、yáo  yáng zhōu fēng  。shí  lóu tái ,lián bàn juǎn 、  xiāng chē diàn  。hòu   hán ,táng chāng huā jǐn ,shuí kàn qióng zhī xuě 。shān chuān liáng shì , lái xiāo jǐn xióng jié 。luò  yān shuǐ máng máng , chéng cán jiǎo ,yuàn  qīng jiā  。àn *piān zhōu rén  mèi ,liǔ wài  dēng míng miè 。bàn  cháo lái , fān fēng sòng ,lǐn lǐn sēn máo  。chéng liú dōng xià , xiāo chuī luò cán yuè 。
13

西 jiāng yuè   quē 》

bái shí kōng xiāo zhàn  ,qīng quán   fēi āi 。 yún duō chù wàng péng lái 。biān shí shuí néng guò hǎi 。  shén yóu  biǎo ,zhòng xīng guāng gǒng sān tái 。tiān gōng yuán   fēi cái 。zuò  jīn yín shì jiè 。
14

西 jiāng yuè   quē 》

guò  guāng yīn liú zhuǎn ,huán dān suì yuè mián yán 。 rén qīng  duì cháng nián 。qiě dòu shí jiān kāng jiàn 。 hǎi xìng guī yīng zhǔ ,sān shān miǎn huà fēi xiān 。 jiā yǒu fèn zhàn sāng tián 。jìn  péng lái shuǐ qiǎn 。
15

shuǐ diào  tóu  zhū gōng jiàn gēng qián yùn ,   shù zhāng , chéng 》

lóu chuán wàn sōu xià ,zhōng   lóng kōng 。yān zhī shí jǐng yóu zài , chū jǐng yáng gōng 。huā cǎo  shí yōu jìng , shǔ chén jiā  殿diàn ,  shù lóu xióng 。gèng dào  shān  ,chóu shā bái tóu wēng 。 dāng nián ,nán běi hèn , niú fēng 。jiàng fān  piàn fēi chū ,nán  xiàng lái tóng 。 yuè qióng zhī xīn hèn ,jié  lín chūn hǎo mèng , jìng yǒu shí zhōng 。 chàng hòu tíng  ,shēng zài lèi hén zhōng 。
16

 xīn láng   quē 》

  xuān méi  。□ láng 、fēng liú nián shào , táng píng  。chē  yōng róng guāng huá yuǎn , shì huáng liáng   。dǒu sǒu jǐn 、diāo qiú chén  。便biàn jiù  chóu shuāng jiǎng  ,dài jīng guò 、 xiǎo qián táng  。huà   ,kàn yān  。 zūn xiè hòu  jīn  。wàng qíng chuān 、*fēng   ,làng huā pén  。lǎo  sān nián jiāng   ,  dēng lín diào  。chàng   、jiā shān  chǔ 。bié hòu jiāng tóu hóng guàn  ,xiǎng jūn hái dōng guān  shū  。tiān zhǐ chǐ ,tīng xīn  。
17

西 jiāng yuè    》

shì  chóng chóng è wǎng ,shēng  xiǎo xiǎo  chuán 。bái ōu     tiān 。bié shì qiū guāng  piàn 。zhú  pēi  绿 yàn ,táo huā làng kuì hóng xiān 。zuì xiāng  yuè  líng biān 。guǎn shén líng qiān  biàn 。
18

cháo zhōng cuò   quē 》

yàn máng yīng luàn dòu xún fāng 。shuí   zhī xiāng 。 shì  xīn jiǎo jié , suí huā liǔ piāo yáng 。míng cháo   ,yàn nán zhào běi ,shuǐ yuǎn shān cháng 。dōu  ér jīn huān ài ,liú jiào hòu   liang 。
19

cháo zhōng cuò   quē 》

 ér shí   rén lián 。jīn què  chuí jiān 。 ài yíng yíng cuì xiù ,gèng kān xiǎo xiǎo huā diàn 。jiāng shān zài yǎn ,bǎo péng mǎn zuò ,yǒu jiǔ  chuān 。wèi   róng zhàng  ,qiě jiào dài mào yán qián 。
20

cháo zhōng cuò   quē 》

tián jiā qiū shú bàn qiān cāng 。zào  hèn nán liàng 。   chuān  shǔ , jīn mǎn  míng huáng 。wěi tián gōu  ,liú  dào  ,lǎo yòu kān shāng 。ān  cháng ān  shǒu ,biàn jiào  hǎi jīn ráng 。
guān  zuò zhě 

bái  

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽