táo yuān míng 」shī  quán  (159)shǒu )

1

guī yuán tián     》

shǎo  shì  yùn ,xìng běn ài qiū shān 。
 luò chén wǎng zhōng ,  sān shí nián 。
zhǎn kāi quán wén 
 niǎo liàn jiù lín ,chí    yuān 。
kāi huāng nán   ,shǒu zhuō guī yuán tián 。
fāng zhái shí   ,cǎo   jiǔ jiān 。
 liǔ yīn hòu yán ,táo  luó táng qián 。
ài ài yuǎn rén cūn ,    yān 。
gǒu fèi shēn xiàng zhōng , míng sāng shù diān 。
 tíng  chén  , shì yǒu  xián 。
jiǔ zài fán lóng  ,  fǎn  rán 。
shōu  
2

guī yuán tián    sān 》

zhǒng dòu nán shān xià ,cǎo shèng dòu miáo  。
chén xīng  huāng huì ,dài yuè  chú guī 。
zhǎn kāi quán wén 
dào xiá cǎo  zhǎng ,  zhān   。
 zhān    ,dàn 使shǐ yuàn  wéi 。
shōu  
3

yǐn jiǔ    》

jié  zài rén jìng ,ér  chē  xuān 。
wèn jūn  néng ěr ?xīn yuǎn   piān 。
zhǎn kāi quán wén 
cǎi  dōng  xià ,yōu rán jiàn nán shān 。
shān    jiā ,fēi niǎo xiāng  hái 。
 zhōng yǒu zhēn  , biàn  wàng yán 。
shōu  
4

yǐn jiǔ  èr shí 》

 nóng   jiǔ , shì shǎo  zhēn 。
   zhōng sǒu , féng 使shǐ  chún 。
zhǎn kāi quán wén 
fèng niǎo suī  zhì , yuè zàn  xīn ,
zhū  chuò wēi xiǎng ,piāo liú dǎi kuáng qín 。
shī shū   zuì ? zhāo chéng huī chén 。
  zhū lǎo wēng ,wèi shì chéng yīn qín 。
  jué shì xià ,liù    qīn 。
zhōng  chí chē zǒu , jiàn suǒ wèn jīn 。
ruò   kuài yǐn ,kōng  tóu shàng jīn 。
dàn hèn duō miù  ,jūn dāng shù zuì rén 。
shōu  
5

guī yuán tián    èr 》

 wài hǎn rén shì ,qióng xiàng guǎ lún yāng 。
bái  yǎn jīng fēi , shì jué chén xiǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
shí    zhōng , cǎo gòng lái wǎng 。(  zhōng   zuò :  rén )
xiāng jiàn   yán ,dàn dào sāng  zhǎng 。
sāng    zhǎng ,    广guǎng 。
cháng kǒng shuāng sǎn zhì ,líng luò tóng cǎo mǎng 。
shōu  
6

guī yuán tián     》

chàng hèn   hái ,   zhēn  。
shān jiàn qīng qiě qiǎn ,  zhuó   。
zhǎn kāi quán wén 
  xīn shú jiǔ ,shuāng  zhāo jìn  。
  shì zhōng àn ,jīng xīn dài míng zhú 。
huān lái   duǎn ,  zhì tiān  。
shōu  
7

yǐn jiǔ    》

shuāi róng  dìng zài ,  gèng gòng zhī 。
shào shēng guā tián zhōng ,níng shì dōng líng shí !
zhǎn kāi quán wén 
hán shǔ yǒu dài xiè ,rén dào měi   。
 rén jiě  huì ,shì jiāng    ;
   zūn jiǔ ,  huān xiāng chí 。
shōu  
8

yǐn jiǔ   jiǔ 》

qīng chén wén kòu mén ,dào shang wǎng  kāi 。
wèn zi wèi shuí  ,tián  yǒu hǎo 怀huái 。
zhǎn kāi quán wén 
 jiāng yuǎn jiàn hòu ,   shí guāi :
lán  máo yán xià ,wèi  wèi gāo  。
 shì jiē shàng tóng ,yuàn jūn    。”
shēn gǎn  lǎo yán ,bǐng  guǎ suǒ xié 。
 pèi chéng  xué ,wéi   fēi  !
qiě gòng huān  yǐn , jià   huí 。”
shōu  
9

guī yuán tián     》

jiǔ  shān  yóu ,làng mǎng lín   。
shì xié  zhí bèi , zhēn  huāng  。
zhǎn kāi quán wén 
pái huái qiū lǒng jiān ,   rén  。
jǐng zào yǒu  chù ,sāng zhú cán xiǔ zhū 。
jiè wèn cǎi xīn zhě , rén jiē yān  ?
xīn zhě xiàng  yán , méi    。
 shì  cháo shì ,  zhēn   。
rén shēng shì huàn huà ,zhōng dāng guī kōng  。
shōu  
10

 shī   èr 》

bái  lún 西 ā , yuè chū dōng lǐng 。
yáo yáo wàn  huī ,dàng dàng kōng zhōng jǐng 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng lái  fáng  , zhōng zhěn  lěng 。
 biàn  shí  , mián zhī  yǒng 。
 yán    ,huī bēi quàn  yǐng 。
 yuè zhì rén  ,yǒu zhì  huò chěng 。
niàn  怀huái bēi  ,zhōng xiǎo  néng jìng 。
shōu  
11

 shī   èr 》

xián  zhí dàng zhì ,shí shǐ    。
   tíng  ,xuān shang shì dōng  。
zhǎn kāi quán wén 
chén yīn  xūn shè ,hán    怀huái 。
suì yuè yǒu cháng  , lái yān   。
kāng kǎi  chóu móu , qíng jiǔ   。
rěn rǎn jīng shí zài ,zàn wéi rén suǒ  。
tíng     ,shū   yuè kuī 。
shōu  
12

yǐn jiǔ   èr 》

 shàn yún yǒu bào , shū zài 西 shān 。
shàn è gǒu  yīng , shì kōng  yán !
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ shí háng dài suǒ , hán kuàng dāng nián 。
 lài  qióng jié ,bǎi shì dāng shuí chuán 。
shōu  
13

yǐn jiǔ  shí sān 》

yǒu  cháng tóng zhǐ , shě miǎo  jìng 。
 shì cháng  zuì ,  zhōng nián xǐng ,
zhǎn kāi quán wén 
xǐng zuì hái xiāng xiào , yán   lǐng 。
guī guī    , ào chà ruò yǐng 。
 yán hān zhōng  ,  zhú dāng bǐng 。
shōu  
14

 shī · jiǔ 》

yáo yáo cóng   , xīn chù liǎng duān 。
yǎn lèi xùn dōng shì ,shùn liú zhuī shí qiān 。
zhǎn kāi quán wén 
  xīng  áng ,shì  西 shān diān 。
xiāo tiáo  yòu  ,chóu chàng niàn cháng cān 。
kāng kǎi  nán guī , xiá  yóu yuán 。
guān liáng nán kuī  ,jué yīn   piān 。
shōu  
15

 shī    》

rén shēng  gēn  ,piāo   shàng chén 。
fēn sǎn zhú fēng zhuǎn ,  fēi cháng shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
luò  wèi xiōng  ,   ròu qīn !
 huān dāng zuò yuè ,dǒu jiǔ   lín 。
shèng nián  chóng lái ,  nán zài chén 。
 shí dāng miǎn  ,suì yuè  dài rén 。
shōu  
16

yǐn jiǔ   shí 》

zài  céng yuǎn yóu ,zhí zhì dōng hǎi  。
dào  jiǒng qiě zhǎng ,fēng   zhōng  。
zhǎn kāi quán wén 
 xíng shuí 使shǐ rán ?shì wèi  suǒ  。
qīng shēn yíng  bǎo ,shǎo  便biàn yǒu  。
kǒng  fēi míng  , jià guī xián  。
shōu  
17

yǐn jiǔ   sān 》

dào sàng xiàng qiān zǎi ,rén rén   qíng 。
yǒu jiǔ  kěn yǐn ,dàn  shì jiān míng 。
zhǎn kāi quán wén 
suǒ  guì  shēn ,  zài  shēng ?
 shēng  néng  ,shū  liú diàn jīng 。
dǐng dǐng bǎi nián nèi ,chí    chéng !
shōu  
18

yǐn jiǔ  shí jiǔ 》

chóu   zhǎng  ,tóu lěi  xué shì 。
jiāng yǎng   jié ,dòng něi  chán  。
zhǎn kāi quán wén 
shì shí xiàng  nián ,zhì  duō suǒ chǐ 。
suì jǐn jiè rán fēn ,  guī tián  ,
rǎn rǎn xīng  liú ,tíng tíng    。
shì  kuò yōu yōu ,yáng zhū suǒ  zhǐ 。
suī  huī jīn shì ,zhuó jiǔ liáo  shì 。
shōu  
19

yǐn jiǔ  shí liù 》

shào nián hǎn rén shì ,yóu hǎo zài liù jīng 。
xíng xíng xiàng  huò ,yān liú suì  chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
jìng bào  qióng jié , hán bǎo suǒ gèng 。
  jiāo bēi fēng ,huāng cǎo méi qián tíng 。
  shǒu cháng  ,chén   kěn míng 。
mèng gōng  zài  ,zhōng    qíng 。
shōu  
20

yǐn jiǔ    》

  shī qún niǎo ,  yóu  fēi 。
pái huái  dìng zhǐ ,  shēng zhuǎn bēi 。
zhǎn kāi quán wén 
 xiǎng  qīng yuǎn , lái    。
yīn zhí  shēng sōng ,liǎn  yáo lái guī 。
jìng fēng  róng  , yīn   shuāi 。
tuō shēn   suǒ ,qiān zǎi  xiāng wéi 。
shōu  
guān  zuò zhě 

táo yuān míng 

táo yuān míng (352huò 365nián —427nián ), yuán liàng ,yòu míng qián , shì “jìng jié ”,shì chēng jìng jié xiān shēng ,xún yáng chái sāng (jīn jiāng 西 shěng jiǔ jiāng shì )rén 。dōng jìn  zhì nán cháo sòng chū  wěi   shī rén 、  jiā 。céng rèn jiāng zhōu  jiǔ 、jiàn wēi cān jūn 、zhèn jūn cān jūn 、péng  xiàn lìng děng zhí ,zuì    chū shì wèi péng  xiàn lìng , shí duō tiān 便biàn  zhí ér  ,cóng  guī yǐn tián yuán 。 shì zhōng guó   wèi tián yuán shī rén ,bèi chēng wéi “ jīn yǐn  shī rén zhī zōng ”,yǒu 《táo yuān míng  》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽