yǐn zhì píng 」shī  quán  (169)shǒu )

1

西 jiāng yuè · ài qiū yáng dào zhòng 》

 ài qiū yáng dào zhòng ,rén rén qiān ràng wēn  。zhōng cháo huō chàng  gāo  。 yòng  fēn   。  ān   zài ,sōng jiān xián  yān luó 。xiān rén hòu  xíng gōng duō 。yǒng méi fēi zāi hèng huò 。
2

西 jiāng yuè · ài 西 yán xiù  》

 ài 西 yán xiù  ,xiān yuán   sān yáng 。shān xíng    lóng gāng 。zhī  rén jiān tiān shàng 。yún shě máo ān yǎn yìng ,xiān huā  guǒ xīn xiāng 。shì cháo  dào jiàn qīng liáng 。 shǒu yīng  zhān yǎng 。
3

西 jiāng yuè · ài qiū yáng tiān  》

 ài qiū yáng tiān  , zhǐ yún    。 láo shēn wài  cáo  。le jiàn sān shēn  zhì 。 wèn tiān  shēn yuǎn ,xiū xún  dào  wéi 。 qián rèn de zhèi xiē ér 。便biàn shì quán zhēn miáo  。
4

西 jiāng yuè ·jìn dào  píng  zhì 》

jìn dào  píng  zhì ,shōu xīn shèn  kuáng yóu 。tīng   kǒu quàn tóng liú 。 dài yīn xún hào shǒu 。绿  zhū yán  gǎi ,qīng chūn bái zhòu nán liú 。zhēng    便biàn huí tóu 。rèn  zhōng yán shàn yòu 。
5

西 jiāng yuè · xiàn xuān huá jīng shì 》

 xiàn xuān huá jīng shì ,xiū  dàn  shān jiā 。yuán    xìng hái jiā 。xīn  qīng liáng  jià 。 bàn qīng fēng hào yuè ,xiǎo guān 绿 guì yún xiá 。péng tóu   zuò shēng  。kān xiàng yōu píng  huà 。
6

西 jiāng yuè ·chuāng wài héng shān  huà 》

chuāng wài héng shān  huà ,mén qián liú shuǐ kān tīng 。dòng tiān yōu chù shǎo rén xíng 。 shì chén huán  jìng 。zhàn  jìng zhòng fēng yuè ,què jiǒng nào  rén qíng 。zhàn rán liù shí  ān níng 。 rèn xián  xián yǒng 。
7

西 jiāng yuè ·yuè  jīn  bào xiǎo 》

yuè  jīn  bào xiǎo , zhōng   fāng mián 。shéi zhī wàn  dào diān diān 。  fēi shēn fēi qiǎn 。rèn de yuán chū zhè  , míng  shì zhēn chán 。rén rén yǒu fèn xìng zhōu yuán ,zhǐ wèi 使shǐ   zhuǎn 。
8

西 jiāng yuè ·qiǎn jiàn yǒu zhī yǒu shí 》

qiǎn jiàn yǒu zhī yǒu shí ,shēn tōng     。liǎo rán dùn jué    。 shì nán ér zhèng zhì 。 dào   fāng cùn ,míng xīn  zài tiān 西 。zhōng cháo xián zuò  xún  。liè zhuǎn  guān 便biàn shì 。
9

西 jiāng yuè ·yǒu  nán chāo lǎo bìng 》

yǒu  nán chāo lǎo bìng , qíng  biàn tóng yán 。 xīn shí  liù shén ān 。  qīng liáng  àn 。jiǔ zài néng chú  xiāng ,shí nián jué dào sān shān 。péng  làng yuàn  yóu xián 。miǎn què rén jiān liú zhuǎn 。
10

西 jiāng yuè ·rén shì suī rán jiǔ yàn 》

rén shì suī rán jiǔ yàn ,dào jiā zhēng rěn kōng guī 。 yīn qín  dào guān 西 。yān  chóng yáng qìng huì 。shuō  mén zhōng zhì shì , tíng  jiàn gēn  。zhōng nán shān   jīn  。lǎo zhě kān wèi jiǔ  。
11

西 jiāng yuè · ài 西 yán  shì 》

 ài 西 yán  shì ,lián shān dài  fēng féi 。qīng sōng 绿 liǔ nèn   。gèng yǒu míng huā  huì 。chūn shuǐ juān juān shēng  ,qiū yáng   guāng huī 。 zhōng  yòng shàng tiān  。便biàn shì xiān jiā jǐng zhì 。
12

西 jiāng yuè ·tiān shàng xiān  měng dǒng 》

tiān shàng xiān  měng dǒng ,rén jiān xìng yǒu wán  。mén zhōng yǒu xìng kàn jīng shū 。xìng xìng táng táng kāi  。  zhēn míng miào yǒu ,guān kōng     。huì tōng líng bǎo zhèng yuán chū 。shuí jiě  wén   。
13

西 jiāng yuè ·shān hòu zhòng xìng dào yuàn 》

shān hòu zhòng xìng dào yuàn ,yàn nán réng  gān  。dào rén gōng xíng lèi lái duō 。miǎn què fēi zāi hèng huò 。měi  sòng jīng bào guó ,zhōng cháo niàn dào xiáng  。 shēng huò miè yǎng chōng  。zhēn jìng zhēn qīng zhèng guǒ 。
14

西 jiāng yuè ·fēi ài qīng shān 绿 shuǐ 》

fēi ài qīng shān 绿 shuǐ ,wéi  yǐn  mái shí 。   shí jué rén qíng 。yǎng jiù yuán chū běn bǐng 。 jié shén níng jiǔ shì , xīn shí  cháng shēng 。 zhāo gōng mǎn xiàn sān qīng 。 shì nán ér zhèng xìng 。
15

fèng       tǎn  》

zhì dào yōu wēi  chǔ jiū 。wàng xiǎng xié  ,便biàn shì  rén shòu 。 yào sān tián miáo zhǎng xiù 。zhēn cháng zhēn jìng zhēn  xiǔ 。  cháo yuán zhēn  còu 。wàn  qiān yán , hòu yīn xiāo liù 。jīn   rén guān  tòu 。
16

diǎn jiàng chún ·xué dào xún zhēn 》

xué dào xún zhēn ,níng xīn nài  sōu qiú zhèng 。dāo guī bǐng 。qún zhēn xiàng qìng 。  míng zhū yíng 。zhào jiàn yuán chū ,rèn de tóu  yǐng 。shén tōng shèng 。nèi róng qīng xìng 。 wài xián yín yǒng 。
17

diǎn jiàng chún ·xué dào nán chéng 》

xué dào nán chéng , míng chù chù shēng yān huǒ 。zhāo yāng huò 。shí guāng  guò 。shēng    duǒ 。zǎo  qián qiān ,gèng  shēng rén  。hái zhēn  。shí shí míng  。xià shǒu xiū xiān guǒ 。
18

diǎn jiàng chún ·wén shuō xiū xíng 》

wén shuō xiū xíng ,qiān chā wàn bié nán   。zhēn kōng  。 rén   。 shǒu kān guī  。xíng   biān ,gōng yào sān qiān shù 。xīn kāi  。xiāo yáo yún  。yīng guò tiān xiān  。
19

diǎn jiàng chún ·  chóng yáng 》

  chóng yáng , qiū  shuǎng tiān qīng xìng 。xiān  yǒng 。huáng huá xiāng chèn 。duǒ duǒ   xìng 。xiǎo kǎn fēn fāng ,mǎn zuò rén qīn jìng 。zhēn qīng jìng 。xiāng fēng chún zhèng 。wàn  qiān mén qìng 。
20

lín jiāng xiān ·běn shì  bān  lìng  》

běn shì  bān  lìng  ,bèi  rǎn zhe nán zhī 。 yún xiāo sàn huì fēng chuī 。 láo shēn wài  ,duān zuò shì tiān 西 。wàn  qiān yán zhōng wèi  , lái   chéng fēi 。竿gān tóu jìn   shēng  。bān bān dōu  shǒu ,zhǒng zhǒng  jiē  。
guān  zuò zhě 

yǐn zhì píng 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽