yóu 」shī  quán  (9362)shǒu )

1

chāi tóu fèng ·hóng  shǒu 》

hóng  shǒu ,huáng téng jiǔ ,
mǎn chéng chūn  gōng qiáng liǔ 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng fēng è ,huān qíng báo 。
 怀huái chóu  , nián  suǒ 。
cuò 、cuò 、cuò 。
chūn  jiù ,rén kōng shòu ,
lèi hén hóng  jiāo xiāo tòu 。
táo huā luò ,xián chí  。
shān méng suī zài ,jǐn shū nán tuō 。
 、 、 !
shōu  
2

 suàn  ·yǒng méi 》

驿 wài duàn qiáo biān ,  kāi  zhǔ 。
 shì huáng hūn   chóu ,gèng zhe fēng   。
   zhēng chūn , rèn qún fāng  。
zhǎn kāi quán wén 
líng luò chéng  niǎn zuò chén ,zhǐ yǒu xiāng   。
shōu  
3

shì ér 》

  yuán zhī wàn shì kōng ,dàn bēi  jiàn jiǔ zhōu tóng 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán  ,jiā   wàng gào nǎi wēng 。
4

shì ér 》

 dào  liáng jiǎ ,shēn cáng yào ruò  。
 jīn níng zhé yuè ?yùn   qīng  。
zhǎn kāi quán wén 
 shù jīn fāng liè , jiā xué běn  。
 cáo néng niàn  ,  gòng zhī  。
shōu  
5

shì ér 》

chì zhú  bèi guī ,zhāo huàn zhèn   ; shì   shì ,xué zhě  de ěr 。
qián nián hái dōng shí ,zhǐ xīn shì jiāng shuǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhī shí   ,dàn yǒu 饿è ér  。
xiǎo ér jiào  shū , yòng  shí zhǐ ;  jiǎng shēng xíng ,réng yào shēn jiàn  。
guǒ néng chēng shàn rén ,便biàn  lǎo xiāng  。
 yán  dǐng yǎng ,ròu shí  suǒ  。
shōu  
6

shì ér 》

wén  guì néng  ,jiàn xián    。
shí cháng gān tuō  ,  dài míng  。
zhǎn kāi quán wén 
xiāo suǒ yuán guān cài ,suān hán tài xué  。
shí shí  ér zi :wèi yòng yàn chú  。
shōu  
7

shì ér 》

wén néng huàn     ,xué dàn qióng yuán    。
齿chǐ huō tóu tóng fāng   ,nǎi wēng jiàn shì  lián chí !
8

shì ér 》

shě dōng  zhǒng bǎi běn sāng ,shě 西 réng zhù bǎi  táng ,zǎo chá cǎi jǐn wǎn chá chū ,xiǎo mài fāng xiù  mài huáng 。
lǎo   bǎo shǒu mén  ,   shǒu hào cāng cāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shū   sǎo wèi jǐn ,dēng qián jiǎn  fēn zhū huáng 。
 ér cóng páng lùn zhì luàn ,měi 使shǐ lǎo zi   kuáng 。
  yǐn jiǔ jìng  zuì , shū xiāng  shēng láng láng 。
rén shēng bǎi bìng yǒu  shí , yǒu shū     。
yuàn ér  gēng   shí , shū wàn juǎn zhēn   !
shōu  
9

shì ér 》

  yuán zhī wàn shì kōng ,dàn bēi  jiàn jiǔ zhōu tóng 。
wáng shī běi dìng zhōng yuán  ,jiā   wàng gào nǎi wēng 。
10

zhè  tiān ·jiā zhù dōng  jìn  xiāng 》

jiā zhù dōng  jìn  xiāng 。píng shēng háo  shào nián chǎng 。shí qiān  jiǔ qīng lóu shàng ,bǎi wàn   jǐn  bàng 。shēn  lǎo ,hèn nán wàng 。zūn qián yíng de shì  liáng 。jūn guī wèi bào jīng huá jiù , shì  chéng liǎng bìn shuāng 。
11

zhè  tiān ·kàn jǐn  shān kàn shǔ shān 》

kàn jǐn  shān kàn shǔ shān 。 guī jiāng shàng guò chūn cán 。guàn mián  驿 cháng ān zhěn ,shú tīng yáng guān  cǎn yán 。yōng   ,lǎn shāo dān 。 fáng qīng bìn  rén jiān 。 chuán   shén xiān jué ,shuō  jūn zhī zhǐ shì wán 。
12

zhè  tiān ·shū  jīn pán shèng   》

shū  jīn pán shèng   。huà méi luán jìng yūn shuāng é 。
rén jiān  chǔ  chūn dào ,zhǐ yǒu  jiā  zhàn duō 。
zhǎn kāi quán wén 
wēi  chù ,nài jiāo  。chūn shān chū huàn  chén luó 。
dōng lín dòu cǎo guī lái wǎn ,wàng què xīn chuán    。
shōu  
13

zhè  tiān ·jiā zhù cāng yān luò zhào jiān 》

jiā zhù cāng yān luò zhào jiān 。 háo chén shì  xiāng guān 。zhēn cán  xiè xíng 穿chuān zhú ,juǎn  huáng tíng  kàn shān 。tān xiào ào ,rèn shuāi cán 。 fáng suí chù  kāi yán 。yuán zhī zào  xīn cháng bié ,lǎo què yīng xióng shì děng xián 。
14

zhè  tiān ·chā jiǎo hóng chén  shì diān 》

chā jiǎo hóng chén  shì diān 。gèng qiú píng  shàng qīng tiān 。xīn lái yǒu  shēng  bié ,mǎi duàn yān   yòng qián 。 jiǔ shì ,cǎi líng chuán 。zuì tīng fēng  yōng suō mián 。sān shān lǎo  zhēn kān xiào ,jiàn shì chí lái  shí nián 。
15

zhè  tiān ·lǎn xiàng qīng mén xué zhòng guā 》

lǎn xiàng qīng mén xué zhòng guā 。zhǐ jiāng  diào sòng nián huá 。
shuāng shuāng xīn yàn fēi chūn àn ,piàn piàn qīng ōu luò wǎn shā 。
zhǎn kāi quán wén 
 piǎo miǎo , ǒu  。jiǔ  qīng  zhǎ  huā 。
féng rén wèn dào guī  chǔ ,xiào zhǐ chuán ér  shì jiā 。
shōu  
16

zhè  tiān ·nán  zhōu zhōng liǎng  rén 》

nán  zhōu zhōng liǎng  rén 。shéi zhī zhòng jiàn chǔ jiāng bīn 。
píng jiào hòu yuàn hóng  bǎn ,yǐn shàng 西 chuān 绿 jǐn yīn 。
zhǎn kāi quán wén 
cái qiǎn xiào ,què qīng pín 。dàn huáng yáng liǔ yòu cuī chūn 。
qíng zhī yán  nán chuán hèn , shì   dào  zhēn 。
shōu  
17

zhè  tiān ·zhàng  xún chūn  wèi chí 》

zhàng  xún chūn  wèi chí 。luò chéng yīng sǔn zhèng dāng shí 。sān qiān jiè wài guī chū dào , bǎi nián qián shì zǒng zhī 。chuī   , qīng  。xiāng féng xiū wèn xìng míng shuí 。xiǎo chē chǔ shì shēn  sǒu ,céng shì tiān jīn gòng  shī 。
18

zhè  tiān ·jiā zhù cāng yān luò zhào jiān 》

jiā zhù cāng yān luò zhào jiān , háo chén shì  xiāng guān 。
zhēn cán  xiè xíng 穿chuān zhú ,juǎn  huáng tíng  kàn shān 。
zhǎn kāi quán wén 
tān xiào ào ,rèn shuāi cán , fáng suí chù  kāi yán 。
yuán zhī zào  xīn cháng bié ,lǎo què yīng xióng shì děng xián !
shōu  
19

huàn  shā ·  jiù yùn 》

lǎn xiàng shā tóu zuì  píng ,huàn jūn tóng shǎng xiǎo chuāng míng 。 yáng chuī jiǎo zuì guān qíng 。
máng   duō xián  shǎo ,xīn chóu cháng  jiù chóu shēng 。 zhōng  bàn  jūn xíng 。
20

huàn  shā 》

  huá qīng  èr tāng 。hóng mián  fěn   liáng 。
pīng tíng chū shì ǒu  shang 。fèng chǐ cái chéng xīng xuè  ,
zhǎn kāi quán wén 
chī lián xūn tòu shè  xiāng 。shuǐ tíng yōu chù pěng xiá shāng 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

 yóu 

 yóu (1125nián —1210nián ),  guān ,hào fàng wēng ,hàn  ,yuè zhōu shān yīn (jīn shào xīng )rén ,nán sòng wén xué jiā 、shǐ xué jiā 、ài guó shī rén 。

 yóu shēng féng běi sòng miè wáng zhī  ,shào nián shí  shēn shòu jiā tíng ài guó  xiǎng  xūn táo 。sòng gāo zōng shí ,cān jiā   kǎo shì ,yīn shòu qín huì pái chì ér shì   chàng 。sòng xiào zōng  wèi hòu , jìn shì chū shēn , rèn  zhōu níng  xiàn zhǔ 簿 、chì lìng suǒ shān dìng guān 、lóng xīng  tōng pàn děng zhí ,yīn jiān chí kàng jīn , zāo zhǔ  pài pái chì 。qián dào  nián (1171nián ),yīng  chuān xuān  使shǐ wáng yán zhī yāo ,tóu shēn jūn  ,rèn zhí  nán zhèng   。 nián ,  jiě sàn , yóu fèng zhào  shǔ , fàn chéng  xiāng zhī 。sòng guāng zōng  wèi hòu ,shēng wèi   láng zhōng jiān shí  yuàn jiǎn tǎo guān , jiǔ  yīn “cháo yǒng fēng yuè ” guān guī    。jiā tài èr nián (1202nián ),sòng níng zōng zhào  yóu  jīng ,zhǔ chí biān xiū xiào zōng 、guāng zōng 《liǎng cháo shí  》 《sān cháo shǐ 》,guān zhì bǎo zhāng  dài zhì 。shū chéng hòu , yóu cháng  zhé  shān yīn ,jiā dìng èr nián (1210nián ) shì cháng  ,liú jué  《shì ér 》。

 yóu  shēng  gēng  chuò ,shī  wén  yǒu hěn gāo chéng jiù , shī  yán píng  xiǎo chàng 、zhāng  zhěng chì jǐn yán ,jiān   bái  xióng  bēn fàng     chén  bēi liáng ,yóu  bǎo hán ài guó  qíng duì hòu shì yǐng xiǎng shēn yuǎn 。 yóu  yǒu shǐ cái ,  《nán táng shū 》,“jiǎn  yǒu  ”,shǐ píng  cǎi xiān míng , yǒu hěn gāo  shǐ liào jià zhí 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽