cāng yāng jiā cuò 」shī  quán  (30)shǒu )

1

qíng shī  liù 》

 shān tóu   dào sēng ,qiú jiào shàng shī shuō yīn míng 。?
zhēng nài xiāng    jiǎn ,  xīn yuán dào qīng qīng 。
2

qíng shī   》

dōng shān cuī wéi   dēng ,jué dǐng gāo tiān míng yuè shēng ,?
hóng yán yòu  xiāng   , xīn   shì qīng qīng 。
3

qíng shī   》

  xīn   jiāo niáng ,fēng chuī  shí bàn wēi máng 。?
 yǒu xiāng  qiān bān  ,bǎi   miè míng gān cháng 。
4

qíng shī  èr shí  》

chà  yān hóng  shí diāo ,   chēng jiù  yāo 。?
zhēng jiào fēng dié liǎng xiāng duàn ,xiù  xiū jiàn tán láng zhāo ??
5

qíng shī  shí  》

xiān   xuě zàn pái huái , jiāng  shēn jiè  zài 。?
 xué lìng wēi kòng   , táng xiāng jiàn  guī lái 。
6

qíng shī  èr shí èr 》

绿 chuāng shēn qíng  rěn  ,  huái huáng  zhuǎn  。?
jiǔ  shēn shān xué xiū  ,yòu yán xíng chéng dào hòu  。
7

qíng shī  sān 》

西 fēng chuī xiè huā chéng  ,fēng dié měi xiàng xiāng chén  。?
qíng yóu wèi liǎo yuán  jǐn ,jiān qián   duàn cháng shī 。
8

qíng shī  shí èr 》

hóu mén   shì hǎi shēn , xùn qīng qīng wèn guǐ shén 。?
 qíng wǎng rán shì  mèng ,jìng huā shuǐ yuè yuán fēi zhēn 。
9

qíng shī   》

àn xiāng  chù pèi huán míng ,měi móu shàn lài wèi fēn míng 。?
lín  wǎn ěr hái  xiào ,    liǎng  chéng 。
10

qíng shī  shí  》

céng  yuān yāng xiào shuāng  ,nán  lín shēn    。?
chú què yīng  shuí rén xiǎo , jiāng yōu qíng xiàng rén  。
11

qíng shī  èr shí  》

liǔ zhī jīng fēng  wèi diāo ,dāng shí chóu sǔn huà méi niǎo 。?
jīn  zhòng     ,féng jiàn qīng qīng yòu hún xiāo 。
12

qíng shī   》

jìng  míng  jué miào xiāng , luò huáng quán liǎng máng máng 。?
nài  hóng yán  shí xiàn ,   zuò  fén xiāng 。
13

qíng shī  èr shí  》

jīn  xīn yuè shì é méi ,shí hái zàn  shí hái guī 。?
  lín xíng chóng lái yuē ,yuè chéng gōu shí rén chéng duì 。
14

qíng shī  èr 》

yuàn  qīng jié bǎi nián hǎo ,  jīn  bèi cáng jiāo 。?
   yuān shuǐ jīng gōng ,chǔ  zhēn    bǎo 。
15

qíng shī  èr shí liù 》

 yuán tiáo tiáo  shuāng qīn ,měi duì qīng qīng lèi mǎn jīn 。?
qiān shān wàn shuǐ xiàng zhuī xún ,shǐ xìn qīng xīn shèng niáng xīn 。
16

qíng shī  èr shí sān 》

cuī wéi dōng shān  tiān  ,hóng yán    yún  。?
xiāng  yíng  jiě  huā ,xīn shì bēn  xuě   。
17

qíng shī  sān shí 》

měi yán  shuāng chǔ chù kuā , zhàng xiāng  jiāo   。?
  bàn  yuān yāng 宿 , xiàn   shàng lín huā 。
18

qíng shī  shí jiǔ 》

 shēng  shā shì  diàn ,huà lóu   měi rén yuán 。?
wèi zhī lái shēng xiàng jiàn fǒu ? shàng féng què zài shào nián 。
19

qíng shī  èr shí  》

fēi duǎn liú cháng duàn rén cháng ,qíng 怀huái   měi shén shāng 。?
chóu chàng  rén  guī  ,fāng cǎo   mǎn xié yáng 。
20

qíng shī  shí sān 》

míng móu hào 齿chǐ yàn  shuāng ,  yuán yuè liǎng xiāng 仿fǎng 。?
chóu chàng chán juān duō   ,huān qíng zhǐ gōng   zhǎng 。
guān  zuò zhě 

cāng yāng jiā cuò 

cāng yāng jiā cuò zàng wén :ཚངས་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།;Tshangs-dbyangs-rgya-mtsho1683.03.01-1706.11.15),mén   ,liù shì  lài  ma , míng luó sāng rén qīn cāng yāng jiā cuò ,西 zàng  shǐ shàng zhù míng  shī rén 、zhèng zhì rén  。

kāng  èr shí èr nián (1683nián )cāng yāng jiā cuò shēng  西 zàng nán  mén    shān xià  sōng    jiān lín cūn    nóng  jiā tíng , qīn zhā 西 dān zēng , qīn  wàng   。jiā zhōng shì dài xìn fèng níng  pài  jiào 。kāng  sān shí liù nián (1697nián )bèi dāng shí  西 zàng shè zhèng wáng   ·sāng jié jiā cuò rèn dìng wèi  shì  lài  zhuǎn shì líng tóng ,tóng nián zài sāng jié jiā cuò  zhǔ chí xià zài    gōng  xíng le zuò chuáng diǎn  。kāng   shí  nián (1705nián )bèi fèi , chuán zài kāng   shí  nián (1706nián )  jiè  zhōng yuán  。

cāng yāng jiā cuò shì 西 zàng zuì  dài biǎo  mín  shī rén ,xiě le hěn duō   zhēn zhì  shī  , zhōng zuì wéi jīng diǎn  shì   zàng wén   bǎn 《cāng yāng jiā cuò qíng  》。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽