zhōu ēn lái 」shī  quán  (8)shǒu )

1

sòng péng xiān xiōng fǎn  yǒu gǎn 》

xiāng féng píng shuǐ  qián yuán ,
  jīn mén  ǒu rán 。
zhǎn kāi quán wén 
mén shī qīng tán jīng  zuò ,
chí áo xià jiǔ huà dāng nián 。
xiǎn   biàn yīng cháng dǎn ,
dào  zhēng dān gǎn  jiān 。
dài de guī nóng gōng mǎn  ,
 nián   mǎi lín qián 。
shōu  
2

sòng péng xiān xiōng fǎn  yǒu gǎn 》

dōng fēng cuī   ,?
nán  chàng   。?
zhǎn kāi quán wén 
zhuǎn yǎn rén qiān  ,?
xiāo hún mèng   。?
xīng  chéng hèn shì ,?
yún sàn nài chóu  。?
xīn  qián chén yǐng ,?
yīn yuán wén  duō 。?
shōu  
3

sòng péng xiān xiōng fǎn  yǒu gǎn 》

tóng chái zhēng  zǒu ,?
jūn  zhe xiān biān 。?
zhǎn kāi quán wén 
zuò jià lián nóng zhuō ,?
 liú ràng ěr xián 。?
qún  liàn wǎn shù ,?
 yàn  liáo tiān 。?
wéi yǒu jiāo yóu jiù ,?
lín   chàng rán 。
shōu  
4

  》

 jiāng   diào tóu dōng ,suì  qún   shì qióng 。
miàn  shí nián    ,nán chóu dǎo hǎi  yīng xióng 。
5

chūn  ǒu chéng 》

  qīng jiāo wài ,
yān mái  zhèng nóng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhōng yuán fāng zhú 鹿 ,
 làng zhǒng xiāng zōng 。
shōu  
6

chūn  ǒu chéng 》

yīng huā hóng  shàng ,
liǔ  绿 chí biān 。
zhǎn kāi quán wén 
yàn zi shēng shēng  ,
xiāng  yòu  nián 。
shōu  
7

 hào    shāng shí shì yuán yùn 》

máng máng    fēng yún , guó hūn chén   yún 。
zuì shì shāng xīn qiū yòu dào ,chóng shēng    kān wén 。
8

wèi jiāng nán  guó nàn zhě zhì āi 》

qiān   yuān ,jiāng nán   。
tóng shì cāo  ,xiāng jiān   ?
guān  zuò zhě 

zhōu ēn lái 

zhōu ēn lái (1898~1976), xiáng  ,céng yòng míng  háo děng ,yuán  zhè jiāng shào xīng ,shēng  jiāng  huái ān 。wěi      liè níng zhǔ  zhě ,zhōng guó  chǎn jiē   mìng jiā 、zhèng zhì jiā 、jūn shì jiā 、wài jiāo jiā ,zhōng guó gòng chǎn dǎng  zhōng huá rén mín gòng  guó  zhǔ yào lǐng dǎo rén ,zhōng guó rén mín jiě fàng jūn zhǔ yào chuàng jiàn rén  lǐng dǎo rén 。 shì  máo  dōng tóng zhì wèi  xīn  dǎng    dài zhōng yāng lǐng dǎo    zhòng yào chéng yuán ,zài guó  shàng  xiǎng yǒu hěn gāo wēi wàng 。zhōu ēn lái tóng zhì  zhuó zhù gōng xūn 、chóng gāo pǐn  、guāng huī rén  ,shēn shēn míng  zài quán guó   rén mín xīn zhōng 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽