zhēn shān mín 」shī  quán  (123)shǒu )

1

cǎo 》

cǎo  gēn   ,chūn dào yòu  róng 。
 yǒu chóu gēn zài ,fēi chūn   shēng 。
2

 bái shā  》

  piàn fān luò , tóu shēng míng yān 。
 ōu fēn zhǔ  ,yāo yuè gòng chuán mián 。
zhǎn kāi quán wén 
dēng yǐng  zhōu wài ,tuān shēng  zhěn biān 。
 怀huái zhèng  nài ,kuàng  tīng  juān 。
shōu  
3

 juān huā  hóng  》

chóu suǒ  yún wǎng shì kōng ,zhǐ jiāng  hèn  fāng cóng 。
guī xīn qiān  zhōng nán bái , xuè wàn shān dōu shì hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhī dài cuì yān shēn  yuè ,hún fēi jǐn shuǐ jiù dōng fēng 。
zhì jīn rǎn chū 怀huái xiāng hèn ,zhǎng guà xíng rén wàng yǎn zhōng 。
shōu  
4

 juān huā  hóng  》

chóu suǒ  yún wǎng shì kōng ,zhǐ jiāng  hèn  fāng cóng 。
guī xīn qiān  zhōng nán bái , xuè wàn shān duō shì hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhī dài cuì yān shēn  yuè ,hún fēi jǐn shuǐ jiù dōng fēng 。
zhì jīn rǎn chū 怀huái xiāng hèn ,zhǎng guà zhǎng rén wàng yǎn zhōng 。
shōu  
5

 zhōu yán tān 》

tiān  wēi máng  míng zhōng ,yán líng tān shàng   péng 。
shuǐ qín   gòng míng yuè ,  tóng shuí yín wǎn fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
  rén jiā  huǒ wài ,mǎn jiāng chóu   shēng zhōng 。
yún kāi xiū wàng fēi 鸿hóng yǐng ,shēn  tiān   duàn 鸿hóng 。
shōu  
6

chūn  》

sháo guāng jīn   ,  wèn liú yīng 。
huā yǐng sǎo   ,cǎo gēn chú yòu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn kōng zhū wàng  ,shēn lǎo wàn yuán qīng 。
zhèng shì chūn fēng hǎo ,yōu lán  kěn zhēng 。
shōu  
7

chūn xíng 》

dōng fēng   xīn ,huā wài  qīng chén 。
jiāo  juǎn shū  ,jiū shēng wèn  chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
yuán lín sān yuè jǐng ,shī jiǔ bǎi nián shēn ,
shì shù jiāo yóu  , jīn yǒu  rén 。
shōu  
8

chūn xíng 》

duǎn mào qīng shān   chí ,wēi xuān tiān  zhà qíng shí 。
chí róng nèn  xiāo cán dòng ,chūn jiǎn xīn hóng zhuì jiù yún 。
zhǎn kāi quán wén 
lán cuì   kān  huà ,qín shēng dào ěr  gōng shī 。
dōng fēng   zhāo rén zuì ,pín diào qiáo 西 mài jiǔ  。
shōu  
9

shān xíng 》

lín shāo chū  nòng yīn qíng ,   huā xiào  yíng 。
jiàn àn zhǐ wén quán   ,shān qīng shèng jiàn  fēn míng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn fēng  zhuǎn hái  rào ,xiǎn jìng  xíng  shì píng 。
 wèi shī chéng    ,fēng huáng  jiě zuò yín shēng 。
shōu  
10

chū dōng 》

lín  xīn jīng shù  shuāng ,   yōng  shān fáng 。
chén shū yāo  gòng gāo  ,zhuó jiǔ quàn rén guī zuì xiāng 。
zhǎn kāi quán wén 
fèi shěng jiā pín hái shì  ,shēn xián  duǎn   zhǎng 。
méi huā   cuī yín xìng ,yòu  shāo tóu bàn diǎn xiāng 。
shōu  
11

jiǔ  》

lǎn  huáng huā chā mǎn tóu ,zhèng yuán lǎo  jiàn huā xiū 。
nián lái  hèn  guān  ,hǎo qiàn 西 fēng chuī  xiū 。
12

shù 怀huái 》

 gǎn yóu rén gǎn yuàn tiān ,chóu lái  jiǔ zuì lái mián 。
 qióng yǒu guǐ biàn xiāng nüè ,jiǔ zhuàn  dān bié  quán 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu shí  wéi xīn xià lìng , gēng   jiù cún tián 。
líng tái zuò shòu yōu bīng chù ,rěn rǎn shuāng huá  bìn xuán 。
shōu  
13

chū xià 》

  xūn fēng dài shǔ huí , tiān nóng cuì àn tíng huái 。
 suí chūn  yīng yóu zài ,hǎo jìng shí zhuāng liú yòu kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǎn chǐ xuán zāi xīn bái níng ,bēi pán liáo jiàn jiù qīng méi 。
qiè zhōng  shàn tóu xián jiǔ , jiù tuán tuán  shǒu lái 。
shōu  
14

shān tíng  shǔ 》

 ài qīng fēng  ,dīng níng  xià lián 。
 jiē   shǔ ,rén  yào  yán 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú  shuǐ qiān qǐng ,sōng shēng fēng  yán 。
 zhōng yǒu yōu zhì ,duō  wèi shāng lián 。
shōu  
15

  》

shì shàng chī ér  ,zhēng   qiǎo yán 。
 jiū gān bào zhuō , zhōu què qiáo xiān 。
16

yáng fēi 》

sān láng yǎn miàn  wéi  ,shēng  ēn shēn  nài  。
  驿 bàng   hèn ,tóng guān zhàn chù  mái duō 。
17

 zuò 》

hán zhāi dàn  wèi , zuò  yōu yōu 。
shí shì sān jiān kǒu ,nián guāng  zhuǎn tóu 。
zhǎn kāi quán wén 
yǒu shū zhē lǎo yǎn , yào liáo xián chóu 。
jiǎ 使shǐ dān xīn zài ,shuāi chí   xiū 。
shōu  
18

 fēng 》

niàng chéng bǎi huā  ,liáo ěr le kǒu  。
rén zhī kǒu zhōng gān ,shuí liào  zhòng  。
19

yǒng jiā qiū  》

fēng zhàn  tóng qiāo zhǐ chuāng ,yōng qiú  mèi  piān cháng 。
qiáo lóu sān   jiāng  ,yún yàn shù shēng tiān zhèng shuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì  shēn jīng   ,kuān 怀huái  chǔ   xiāng 。
jiāng tóu fēng jǐng  kān zuì ,jiǔ měi xiè féi chéng  xiāng 。
shōu  
20

qiū wǎn 》

   jiāng jiāo ,shuāng fēng liǎng bìn máo 。
 shēng chuī yuè luò ,shī xìng xié qiū gāo 。
zhǎn kāi quán wén 
xiè yuē nán   ,liú lián zuǒ shǒu áo 。
 dēng zhú chuāng  ,wēi zuò   sāo 。
shōu  
guān  zuò zhě 

zhēn shān mín 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽