chén  」shī  quán  (9)shǒu )

1

méi lǐng sān zhāng 》

duàn tóu jīn     ?chuàng  jiān nán bǎi zhàn duō 。
  quán tái zhāo jiù  ,jīng  shí wàn zhǎn yán luó 。
zhǎn kāi quán wén 
nán guó fēng yān zhèng shí nián , tóu  xiàng guó mén xuán 。
hòu  zhū jūn duō   ,jié bào fēi lái dāng zhǐ qián 。
tóu shēn  mìng  wéi jiā ,xuè  xīng fēng yīng yǒu  。
  chéng rén jīn  shì ,rén jiān biàn zhǒng  yóu huā 。
shōu  
2

qīng sōng 》

 xuě  qīng sōng ,qīng sōng tǐng qiě zhí 。
yào zhī sōng gāo jié ,dài dào xuě huà shí 。
3

qìn yuán chūn   yǒng xuě  》

liǎng què xīn  ,máo chàng liǔ  ,sòng zhī  piāo 。
xiǎng háo qíng gài shì ,xióng fēng hào hào ;shī 怀huái  hǎi , làng tāo tāo 。
zhǎn kāi quán wén 
zhèng xiá lùn wén ,wén  wèn zhèng ,miào  niān lái zhuó yǎn gāo 。
qīng xīn shén ,kàn huí tiān shēn shǒu ,jué dài fēng sāo 。
shān    duō jiāo ,kàn  xuě chū míng tài dài yāo 。
zhèng liáo dōng   , xiá dàng gòu ;jiāng huái jīn yùn ,   diāo 。
chí dòng  yín ,mài miáo  cuì ,dōng jǐn chūn lái xìng bèi ráo 。
 huān  ,dài táo hóng liǔ 绿 ,fàng yǎn míng cháo 。
shōu  
4

chéng chē guò xuě fēng 》

kūn lún xuě fēng sòng  xíng ,táng  xuě fēng xiào xiāng yíng 。
táng  xuě fēng zài xiāng sòng , jiǎo xuě fēng yòu lái yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
    xuě fēng bàn ,  fēng shā  jīng yíng 。
tóng rén  jiǔ  xiāng  ,qīng chē  guò zuì gāo céng 。
míng    huì qīn yǒu ,hàn cáng  jiā  bié qíng 。
shōu  
5

xuě  xíng jūn 》

tài shān  xuě , shuǐ jiān bīng 。chōng  hēi  ,fèn xùn xíng jūn 。
shā   zhuàng ,wàn zhòng tóng xīn 。qín zéi qín wáng ,gòng zhù xīn chūn 。
6

zèng tóng zhì 》

èr shí nián lái shuō shì fēi , shēng néng   ān wēi ?
 dào  yún zhōng   ,yán dōng guò jǐn chūn bèi lěi 。
7

guò wēi shān  》

héng yuè jiāng huái  bǎi  ,wēi shān   wèi zhēng  。
 nán fēng yǐng cuó é shén ,cán yuè piān zhōu  huà  。
8

chē guò xīng guó lǎo yíng pán 》

 zhàn dāng nián xuè hǎi fān ,jīn zhāo  shàng lǎo yíng pán 。
huāng tái fèi zhǐ  rén shí ,  shāng hén  xuàn rán 。
9

《“  ” zhōu nián gǎn 怀huái 》

 jīn kàng zhàn jiān nán  ,lěi lěi xīn fén    。
 nián  xuè fān cāng hǎi , piàn dān xīn zhào hàn  。
zhǎn kāi quán wén 
guó zhōng rěn jiàn ér huáng  ,cháo nèi wéi móu  dòu chuī 。
jiǔ rèn wèi shān zhēng  kuì ,tóng chóu gǎn  亿 mín  。
shōu  
guān  zuò zhě 

chén  

chén  (1901nián 8yuè 26 -1972nián 1yuè 6 ),nán ,míng shì jùn , zhòng hóng , chuān  zhì rén ,zhōng guó gòng chǎn dǎng yuán 。jiǔ jīng kǎo yàn   chǎn jiē   mìng jiā 、zhèng zhì jiā 、jūn shì jiā 、wài jiāo jiā 、shī rén ;zhōng guó rén mín jiě fàng jūn  chuàng jiàn zhě  lǐng dǎo zhě zhī  、xīn  jūn lǎo zhàn shì ,zhōng huá rén mín gòng  guó yuán shuài (shí  yuán shuài zhī  ),dǎng  guó jiā  zhuō yuè lǐng dǎo rén ,zhōng gòng zhōng yāng jūn wěi  zhǔ  ,  zhì sān jiè guó fáng wěi yuán huì  zhǔ  ,quán guó zhèng xié  sān 、 jiè  zhǔ  。zhōng gòng   、jiǔ jiè zhōng yāng wěi yuán 、  jiè zhōng yāng zhèng zhì  wěi yuán 。

wén   jiān ,  rén bāng dòu zhēng ,bèi  xiàn wèi “èr yuè  liú ”。1968nián ,xià fàng shí jiā zhuāng 。1972nián  shì 。

1977nián   zuò zhuān  《chén  shī  xuǎn  》chū bǎn 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽