zhāng jiǔ líng 」shī  quán  (199)shǒu )

1

wàng yuè 怀huái yuǎn 》

hǎi shàng shēng míng yuè ,tiān  gòng  shí 。
qíng rén yuàn yáo  ,jìng   xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
miè zhú lián guāng mǎn ,  jué   。
 kān yíng shǒu zèng ,hái qǐn mèng jiā  。
shōu  
2

gǎn  》

lán  chūn wēi ruí ,guì huá qiū jiǎo jié 。
xīn xīn  shēng  , ěr wèi jiā jié 。
zhǎn kāi quán wén 
shéi zhī lín  zhě ,wén fēng zuò xiāng yuè 。
cǎo  yǒu běn xīn , qiú měi rén zhé !
shōu  
3

gǎn  》

yōu rén guī   ,zhì    qīng 。
chí  xiè gāo niǎo ,yīn zhī chuán yuǎn qíng 。
zhǎn kāi quán wén 
  怀huái kōng  ,rén shuí gǎn zhì jīng ?
fēi chén    , suǒ wèi  chéng ?
shōu  
4

gǎn  shí èr shǒu ·  》

 鸿hóng hǎi shàng lái ,chí huáng  gǎn  。
 jiàn shuāng cuì niǎo ,cháo zài sān zhū shù 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǎo jiǎo zhēn  diān ,  jīn wán  ?
měi  huàn rén zhǐ ,gāo míng  shén è 。
jīn  yóu míng míng , zhě  suǒ  !
shōu  
5

gǎn  》

jiāng nán yǒu dān  ,jīng dōng yóu 绿 lín 。
    nuǎn ? yǒu suì hán xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
  jiàn jiā  ,nài   zhòng shēn 。
yùn mìng wéi suǒ  ,xún huán   xún 。
 yán shù táo  ,    yīn ?
shōu  
6

   jūn zhī chū  》

 jūn zhī chū  ,   cán  。 jūn  mǎn yuè ,  jiǎn qīng huī 。
7

   jūn zhī chū  》

 jūn zhī chū  ,   cán  。
 jūn  mǎn yuè ,  jiǎn qīng huī 。
8

 kǒu wàng  shān   shuǐ 》

wàn zhàng hóng quán luò ,tiáo tiáo bàn  fēn 。
bēn liú xià  shù , luò chū yún tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhào hóng  shì ,tiān qīng fēng  wén 。
líng shān duō xiù  ,kōng shuǐ gòng yīn yūn 。
shōu  
9

guī yàn shī 》

hǎi yàn suì wēi miǎo ,chéng chūn  zàn lái 。
 zhī   jiàn ,zhī jiàn  táng kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
xiù  shí shuāng  ,huá táng   huí 。
 xīn   jìng ,yīng sǔn  xiāng cāi 。
shōu  
10

yǒng shǐ 》

  shǐ   ,zhōng zhì shì suǒ shì 。 rán    ,kuàng nǎi  xiāng guǐ 。
xiǎo dào zhì  nán ,qiǎo yán yīn  huǐ 。ráng hóu huò jiàn chí , shēng de yīn chuāi 。
zhǎn kāi quán wén 
qīng  cháng shā  ,zhòng  biān jùn  。shì qīng  xìng rán , zài  níng ěr 。
cāng míng suǒ wéi  ,jiāng hàn  lái wěi 。fēng shuǐ suī  qīng , biē  yóu  。
xián zāi yǒu xiǎo bái ,chóu zhōng yǒu guǎn shì 。ruò rén  shì shēng ,yōu yōu duō   。
shōu  
11

fèng    cuī shàng shū  hòu  míng cháo táng wàng nán shān 》

tiáo  zhōng nán dǐng ,zhāo zhāo chāng  qián 。qiè lái qīng  wài ,gāo zài cuì wēi xiān 。
shuāng fèng jiǎn wèi quē ,qún lóng yǎn ruò xiān 。hái zhī dào xuán  ,gèng shì  gān quán 。
zhǎn kāi quán wén 
  chén chū miè ,qiū kōng yuè zhèng xuán 。guǐ róng fēn  wàng ,  wǎn chéng yán 。
dōng  huá yīn jiàn ,西   zhǒng lián 。bēn fēng chū lǐng wài , shuǐ luò yún biān 。
hàn  gōng jiāng yuàn ,shāng jūn   qiān 。lín huá  jìn diān ,yān ǎi rào qíng chuān 。
 shù rén   ,fēn yōu zhèng  xuān 。shān gōng  shì  ,  sòng shēng chuán 。
  jīn mén  ,yáng yáng  shù piān 。  suī yǒu shǔ ,qīng yuè  tóng nián 。
shōu  
12

西 jiāng  xíng 》

yáo  rén  zài ,chéng tán yuè  xíng 。yōu yōu tiān  kuàng ,qiē qiē  xiāng qíng 。
wài    rǎo ,zhōng liú dàn  qīng 。niàn guī lín  huàn ,chóu zuò  huá shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
yóu yǒu tīng zhōu  ,xiāo fēn zhà  míng 。
shōu  
13

qiū 怀huái 》

gǎn  fāng shí huàn ,shéi zhī   xuán 。 suí 鸿hóng xiàng nuǎn ,chóu xué   biān 。
liú zhì  hái  ,fēn  wǎng  qiān 。dōng nán  guī wàng , chǔ shì jiāng tiān 。
14

 xíng   shàng shū wǎn  sān shǒu 》

xiān zōng chū zhào běi ,xiāng   shān dōng 。míng  cháng wèi lín ,jiā móu  zuò zhōng 。
lùn jīng bái  殿diàn ,xiàn  gān quán gōng 。 shàn jīn  zài ,cāng shēng wàng  kōng 。
zhǎn kāi quán wén 
宿  sān tái jiàn ,róng huá   guī 。yìn cóng qīng suǒ bài ,hàn   chén huī 。
 jiàn ēn fāng zhòng ,cáng zhōu shì  fēi 。lóng mén   wàng ,gǎn   zhān  。
yǒng tàn cháng shān bǎo ,chén mái jīng zhào qiān 。tóng méng huì  yuè ,huá biǎo  qiān nián 。
miǎo màn  zhōng cǎo ,wēi máng kōng  yān 。gòng bēi rén shì jué ,wéi duì  líng tián 。
shōu  
15

 kǒu wàng  shān   quán 》

wàn zhàng hóng quán luò ,tiáo tiáo bàn  fēn 。bēn fēi liú  shù , luò chū zhòng yún 。
 zhào hóng  shì ,tiān qīng fēng  wén 。líng shān duō xiù  ,kōng shuǐ gòng yīn yūn 。
16

fèng  shèng zhì sòng shàng shū yān guó gōng  shuò fāng 》

zōng chén shì yǒu zhēng ,miào suàn zài xiū bīng 。tiān  sān tái zuò ,rén dāng wàn  chéng 。
shuò nán fāng yǎn  , yòu zàn yáng jīng 。chǒng  cóng xiān jìn ,guāng huá chū hàn jīng 。
zhǎn kāi quán wén 
shān chuān qín yuǎn lüè ,yuán  zhěn huáng qíng 。wèi zòu xūn qín chàng ,réng  bǎo jiàn míng 。
wén fēng liù jùn  ,   róng píng 。shān  guī yīng  ,liú hóu gōng  chéng 。
 zhōng xuán  wàng ,rèn   nán xíng 。   shí  , jūn   shēng 。
shōu  
17

 cuī shàng shū   》

 yáng suī yǒu huì ,jīng yuè wèi wèi zāi 。shàng niàn rén tiān zhòng ,xiān  yún hàn huí 。
rén xīn  cǎo  ,hào lìng  fēng léi 。zhào làn yīn xiá zhǐ ,jiāo fēn ruì  lái 。
zhǎn kāi quán wén 
sān chén  shǔ  ,  píng fēn āi 。chí liū yīn tiǎn mǎn ,lín fāng wèi  kāi 。
tīng zhōng shēng   ,wàng chù yǐng pái huái 。huì  chéng fēng suì ,chāng yán  shàng cái 。
 lùn yàn shí  , shì  yún tái 。zhí sòng huáng ēn jiā ,chóng cháo biàn jiǔ gāi 。
shōu  
18

jiǔ yuè jiǔ  dēng lóng shān 》

jùn tíng cháng jiǒng shù ,liáng  qiú zhāo kuàng 。chǔ  lǐn qiū shí ,huán gōng jiù tái shàng 。
qīng míng fēng  hǎo , luò jiāng shān wàng 。 yuǎn  xiāo tiáo ,zhōng liú zuò chóu chàng 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng  xià shǒu kuò ,西  jīng mén zhuàng 。 xiǎn suī  shí , jīn  shū zhuàng 。
xiān xián yǎo  jiē , lǎo yóu  访fǎng 。tóu diào shāng  rén ,huī jīn gǎn qián jiàng 。
 wèi běn shū sàn ,wèi shǐ wàng yōu shàng 。 huì fēi yǒu  ,wǎng lái shì  wàng 。
wèi bāng  duō xìng , guó shū qiān fàng 。qiě fàn  xià  ,hái líng yǐng zhōng chàng 。
guàn yuán   wéi , líng nǎi táo xiāng 。
shōu  
19

dēng jīng zhōu chéng lóu 》

tiān    kuàng ,jiāng chéng zuò   。céng lóu bǎi  chǐ ,tiáo  zài 西  。
xiá  shí dēng tiào ,huāng jiāo lín   。lěi lěi jiàn chén  ,  xiǎng xióng  。
zhǎn kāi quán wén 
 wǎng shān chuān zài ,jīn lái jùn  shū 。běi jiāng suī  zhèng ,dōng   fáng  。
 dài chuán jīng guó ,dāng shí  shǎn  。shàng liú kōng yǒu chǔ ,zhōng     。
zhěn   sān xiá ,guān liáng huō   。chéng píng   jìng ,shǒu ài  lùn  。
  jīn mén  ,lái cān zhú 使shǐ  。duān  xiàng lín sǒu ,wēi shàng zài sāng  。
zhí shì wáng líng hān ,fēi  níng   。jīn  duì nán  ,chéng yàn  shuāng  。
shōu  
20

 shān gāo 》

 shān  tiān jìn ,yān jǐng cháng qīng yíng 。 zhōng chǔ wáng mèng ,mèng de shén  líng 。
shén    jiǔ ,yún  kōng míng míng 。wéi yǒu  yuán xiào ,āi yīn   tīng 。
guān  zuò zhě 

zhāng jiǔ líng 

zhāng jiǔ líng (678nián —740nián ) zi 寿shòu , míng   ,shì wén xiàn 。hàn  ,táng cháo sháo zhōu  jiāng (jīn 广guǎng dōng shěng sháo guān shì )rén ,shì chēng “zhāng  jiāng ”huò “wén xiàn gōng ”。táng cháo kāi yuán nián jiān míng xiāng ,shī rén 。西 hàn liú hóu zhāng liáng zhī hòu ,西 jìn zhuàng  jùn gōng zhāng huà shí  shì sūn 。 suì zhī zhǔ wén ,táng zhōng zōng jǐng lóng chū nián jìn shì ,shǐ diào jiào shū láng 。xuán zōng  wèi ,qiān yòu  quē 。táng xuán zōng kāi yuán shí  guān zhōng shū shì láng 、tóng zhōng shū mén xià píng zhāng shì 、zhōng shū lìng 。 sāng duó āi ,bài tóng píng zhāng shì 。shì táng dài yǒu míng  xián xiàng ; zhǐ yōu  ,fēng   fán 。 zhāng jiǔ líng  shì hòu ,táng xuán zōng duì zǎi xiàng tuī jiàn zhī shì ,zǒng yào wèn “fēng    jiǔ líng fǒu ?”yīn  ,zhāng jiǔ líng  zhí wèi hòu shì rén suǒ chóng jìng 、yǎng  。

zhāng jiǔ líng shì  wèi yǒu dǎn shí 、yǒu yuǎn jiàn  zhù míng zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、shī rén 、míng xiāng 。 zhōng gěng jìn zhí ,bǐng gōng shǒu  ,zhí yán gǎn jiàn ,xuǎn xián rèn néng , xùn  wǎng  ,  yán  shì ,gǎn  è shì  zuò dòu zhēng ,wèi “kāi yuán zhī zhì ”zuò chū le   gòng xiàn 。   yán  shī ,shī fēng qīng dàn ,  liàn zhì piáo   yán , tuō shēn yuǎn  rén shēng kǎi wàng ,duì sǎo chú táng chū suǒ 沿yán   liù cháo   shī fēng ,gòng xiàn yóu  。yǒu 《 jiāng  》。 wéi “lǐng nán   rén ”。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽