liǔ zōng yuán 」shī  quán  (153)shǒu )

1

jiāng xuě 》

qiān shān niǎo fēi jué ,wàn jìng rén zōng miè 。
 zhōu suō  wēng , diào hán jiāng xuě 。
2

 wēng 》

 wēng  bàng 西 yán 宿 ,xiǎo  qīng xiāng rán chǔ zhú 。
yān xiāo  chū  jiàn rén ,ǎi nǎi  shēng shān shuǐ 绿 。
zhǎn kāi quán wén 
huí kàn tiān  xià zhōng liú ,yán shàng  xīn yún xiāng zhú 。
shōu  
3

chén  chāo shī yuàn  chán jīng 》

 jǐng shù hán 齿chǐ ,qīng xīn  chén  。
xián chí bèi  shū , chū dōng zhāi  。
zhǎn kāi quán wén 
zhēn yuán liǎo   ,wàng  shì suǒ zhú 。
 yán   míng ,shàn xìng  yóu shú 。
dào rén tíng  jìng ,tái  lián shēn zhú 。
 chū    ,qīng sōng  gāo  。
dàn rán  yán shuō , yuè xīn   。
shōu  
4

 shū 》

yōu chén xiè shì shì ,  kuī táng  。shàng xià guān  jīn ,  qiān wàn  。
 xīn huò  xiào ,gǎn     。piāo zhì  shū sàn ,qián hòu  xiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
zhàng ē rǎo líng  ,  wǎng  shū 。lín wén zhà liǎo liǎo ,chè juǎn  ruò  。
jìng  shuí  yán ,dàn  zhú   。juàn  便biàn dǎo  ,shú mèi nǎi   。
qiàn shēn zhǎn zhī  ,yín yǒng xīn   。  shì  shì ,fēi yuàn wèi shì  。
dào jǐn   kǒu ,xiāo sàn juān qiú  。qiǎo zhě wèi  zhuō ,zhì zhě wèi   。
shū shǐ   yuè ,ān yòng qín   。guì ěr liù chǐ  , wéi míng suǒ  。
shōu  
5

  》

jiǔ wèi zān  lèi ,xìng  nán  zhé 。
xián  nóng  lín ,ǒu shì shān lín  。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo gēng fān  cǎo , bǎng xiǎng  shí 。
lái wǎng  féng rén ,cháng  chǔ tiān  。
shōu  
6

dēng liǔ zhōu chéng lóu  zhāng tīng fēng lián  zhōu 》

chéng shàng gāo lóu jiē  huāng ,hǎi tiān chóu  zhèng máng máng 。
jīng fēng luàn zhǎn  róng shuǐ ,  xié qīn   qiáng 。
zhǎn kāi quán wén 
lǐng shù zhòng zhē qiān   ,jiāng liú  shì jiǔ huí cháng 。
gòng lái bǎi yuè wén shēn  ,yóu  yīn shū zhì  xiāng 。
shōu  
7

yǐn jiǔ 》

jīn  shǎo   , zuò kāi qīng zūn 。 shāng lèi xiān jiǔ ,wèi   yōu fán 。
  xīn  shū ,dùn jué tiān  xuān 。lián shān biàn yōu huì ,绿 shuǐ hán yàn wēn 。
zhǎn kāi quán wén 
ǎi ǎi nán guō mén ,shù    fán 。qīng yīn    ,jìng  wén jiā yán 。
jǐn zuì    ,yǎn  yǒu fāng sūn 。 zāi jìn chǔ  , dào wèi  cún 。
shōu  
8

 hào chū shàng rén tóng kàn shān  jīng huá qīn  》

hǎi pàn jiān shān shì jiàn máng ,qiū lái chǔ chù  chóu cháng 。
ruò wéi huà  shēn qiān 亿 ,sàn shàng fēng tóu wàng  xiāng 。
9

chóu cáo shì  guò xiàng xiàn jiàn  》

 é shān qián   liú ,sāo rén yáo zhù  lán zhōu 。
chūn fēng  xiàn xiāo xiāng  , cǎi píng huā   yóu 。
10

zhōng   wàng 西 yuán zhí yuè shàng 》

jué wén fán  zhuì ,kāi  lín 西 yuán 。hán yuè shàng dōng lǐng ,líng líng shū zhú gēn 。
shí quán yuǎn  xiǎng ,shān niǎo shí  xuān 。 yíng suì zhì dàn ,  jiāng  yán 。
11

bié shè  zōng  》

líng luò cán hún bèi àn rán ,shuāng chuí bié lèi yuè jiāng biān 。
 shēn  guó liù qiān  ,wàn  tóu huāng shí èr nián 。
zhǎn kāi quán wén 
guì lǐng zhàng lái yún shì  ,dòng tíng chūn jǐn shuǐ  tiān 。
 zhī  hòu xiāng  mèng ,zhǎng zài jīng mén yǐng shù yān 。
shōu  
12

qiū xiǎo xíng nán  jīng huāng cūn 》

miǎo qiū shuāng  zhòng ,chén  xíng yōu  。huáng    qiáo ,huāng cūn wéi   。
hán huā shū   ,yōu quán wēi duàn  。 xīn jiǔ  wàng , shì jīng  鹿 。
13

nán jiàn zhōng  》

qiū   nán jiàn , yóu tíng  shí 。huí fēng  xiāo  ,lín yǐng jiǔ cēn  。
shǐ zhì ruò yǒu de ,shāo shēn suì wàng  。 qín xiǎng yōu  ,hán zǎo  lún  。
zhǎn kāi quán wén 
 guó hún  yuǎn ,怀huái rén lèi kōng chuí 。 shēng  wèi gǎn ,shī  shǎo suǒ  。
suǒ  jìng  shì ,pái huái zhǐ  zhī 。shuí wèi hòu lái zhě ,dāng   xīn  。
shōu  
14

zǎo méi 》

zǎo méi  gāo shù ,jiǒng yìng chǔ tiān  。
shuò chuī piāo  xiāng ,fán shuāng  xiǎo bái 。
zhǎn kāi quán wén 
 wèi wàn  zèng ,yǎo yǎo shān shuǐ  。
hán yīng zuò xiāo luò , yòng wèi yuǎn  ?
shōu  
15

 hòu xiǎo xíng  zhì   běi chí 》

宿 yún sàn zhōu zhǔ ,xiǎo  míng cūn  。gāo shù lín qīng chí ,fēng jīng  lái  。
 xīn shì  shì ,ǒu  chéng bīn zhǔ 。
16

liǔ zhōu èr yuè róng  luò jǐn ǒu  》

huàn qíng   gòng   ,
chūn bàn  qiū  zhuǎn  。
zhǎn kāi quán wén 
shān chéng guò  bǎi huā jǐn ,
róng  mǎn tíng yīng luàn  。
shōu  
17

liǔ zhōu chéng 西 běi  zhǒng gān shù 》

shǒu zhǒng huáng gān èr bǎi zhū ,chūn lái xīn  biàn chéng  。fāng tóng chǔ  lián huáng shù ,
 xué jīng zhōu    。 suì kāi huā wén pēn xuě , rén zhāi shí jiàn chuí zhū 。
zhǎn kāi quán wén 
ruò jiào zuò dài chéng lín  , wèi hái kān yǎng lǎo  。
shōu  
18

zhòng bié mèng  》

èr shí nián lái wàn shì tóng ,
jīn zhāo    西 dōng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng ēn ruò  guī tián  ,
wǎn suì dāng wèi lín shè wēng 。
shōu  
19

yǒng jīng  》

yàn qín  liǎng  ,tài   wèi  。qiān jīn fèng duǎn  , shǒu jīng qīng  。
qióng nián xùn suǒ  ,bīng shì qiě jiàn  。wēi yán  yōu fèn ,   yàn dōu 。
zhǎn kāi quán wén 
shuò fēng dòng  shuǐ ,huī jué qián cháng  。hán shǒu zhì 宿 yuàn ,xiàn tián kāi bǎn  。
jiǒng rán 耀yào diàn guāng ,zhǎng  wǎng zhèng  。zào duān   ruì ,lín shì jìng   。
cháng hóng  bái  ,cāng  fǎn shòu zhū 。àn jiàn  píng  ,fēng léi zhù hào  。
  duàn zi shǒu ,kuáng zǒu  róng  。 chéng shān   ,tái guān jiē fén  。
shǐ  yōu huàn  , dòng zāi huò shū 。qín huáng běn zhà  ,shì  huán gōng shū 。
nài  xiào cáo zi ,shí wèi yǒng qiě  。shì chuán  duō miù ,tài shǐ zhēng  qiě 。
shōu  
20

yuè    · chuī náo  ·bāo niè 》

bāo niè hēi duì  ,wéi gēn zhī pán 。   jīng , nán   ān 。
yuē  jiù liáng shì , suí jiān nán 。jiāng hàn zhī  ,    wán 。
zhǎn kāi quán wén 
shèng rén zuò ,shén  yòng ,yǒu chén yǒng zhì ,fèn   zhòng 。tóu    ,
móu yóu zòng 。huà  wèi jiā ,  zhōng 。hào hào hǎi  , wēi ér tóng 。
 léi jiàng wáng ,dìng jué gōng 。chán màn wàn  ,xuān táng fēng 。mán  jiǔ  ,
xián lái cóng 。kǎi xuán jīn zòu ,xiàng xíng róng 。zhèn  wàn guó ,wǎng  gōng 。
shōu  
guān  zuò zhě 

liǔ zōng yuán 

liǔ zōng yuán gōng yuán 773nián —gōng yuán 819nián 11yuè 28 ), zi hòu ,hàn  , dōng (xiàn shān 西 yùn chéng yǒng   dài )rén ,táng sòng   jiā zhī  ,táng dài wén xué jiā 、zhé xué jiā 、sǎn wén jiā   xiǎng jiā shì chēng “liǔ  dōng ”、“ dōng xiān shēng ”,yīn guān zhōng liǔ zhōu  shǐ ,yòu chēng “liǔ liǔ zhōu ”。liǔ zōng yuán  hán  bìng chēng wéi “hán liǔ ”, liú   bìng chēng “liú liǔ ”, wáng wéi mèng hào rán wéi yìng  bìng chēng “wáng mèng wéi liǔ ”。

liǔ zōng yuán  shēng liú shī wén zuò pǐn  600 piān , wén  chéng jiù   shī 。pián wén yǒu jìn bǎi piān ,sǎn wén lùn shuō xìng qiáng , fēng   ,fěng  xīn  。yóu  xiě jǐng zhuàng  ,duō suǒ  tuō ,yǒu 《 dōng xiān shēng  》,dài biǎo zuò yǒu 《  》、《jiāng xuě 》、《 wēng 》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽