wáng zhī huàn 」shī  quán  (6)shǒu )

1

dēng guàn què lóu 》

bái   shān jǐn ,huáng   hǎi liú 。
 qióng qiān   ,gèng shàng  céng lóu 。
2

liáng zhōu  èr shǒu 》

huáng  yuǎn shàng bái yún jiān , piàn  chéng wàn rèn shān 。
qiāng    yuàn yáng liǔ ,chūn fēng    mén guān 。
zhǎn kāi quán wén 
chán  běi wàng  yún duī ,shā  dēng tán   huí 。
hàn jiā tiān  jīn shén  , kěn  qīn guī  lái 。
shōu  
3

yàn  》

zhǎng  chūn shuǐ 绿 yōu yōu ,quǎn  zhāng   dào liú 。
 tīng shēng shēng cuī  zhào ,táo  qiǎn chù  shèng zhōu 。
4

sòng bié 》

yáng liǔ dōng fēng shù ,qīng qīng jiā   。jìn lái pān zhé  ,yīng wèi bié  duō 。
5

jiǔ  sòng bié 》

 tíng xiāo   rén  , chǔ dēng gāo qiě sòng guī 。
jīn  zàn tóng fāng  jiǔ ,míng cháo yīng zuò duàn péng fēi 。
6

héng chuī   ·chū sài 》

huáng  yuǎn shàng bái yún jiān 
 piàn  chéng wàn rèn shān 
zhǎn kāi quán wén 
qiāng    yuàn yáng liǔ 
chūn fēng    mén guān 
shōu  
guān  zuò zhě 

wáng zhī huàn 

wáng zhī huàn (688—742),shì shèng táng shí   zhù míng shī rén ,  líng ,hàn  , mén rén , shuō jìn yáng (jīn shān 西 tài yuán )rén 。xìng  háo fàng   ,cháng  jiàn bēi  , shī duō bèi dāng shí yuè gōng zhì   chàng 。míng dòng  shí , cháng  gāo shì wáng chāng líng děng xiāng chàng  , shàn  miáo xiě biān sài fēng guāng zhù chēng 。 dài biǎo zuò yǒu 《dēng guàn què lóu 》、《liáng zhōu  》děng 。

wáng zhī huàn zǎo nián yóu bīng zhōu (shān 西 tài yuán )qiān  zhì jiàng zhōu (jīn shān 西 xīn jiàng xiàn ),céng rèn  zhōu héng shuǐ zhǔ 簿 。héng shuǐ xiàn lìng   jiāng sān  ér  pèi   。yīn bèi rén  bàng ,nǎi    guān ,hòu  chū dān rèn wén ān xiàn wèi ,zài rèn nèi  jiān  shì 。

wáng zhī huàn “kāng kǎi yǒu  lüè , tǎng yǒu  cái ”,zǎo nián jīng  wén zhāng ,bìng shàn  xiě shī ,duō yǐn wèi   。 yóu shàn  yán shī , miáo xiě biān sài fēng guāng wèi shèng ,shì làng màn zhǔ  shī rén 。jìn néng 《wáng zhī huàn  zhì míng 》chēng  shī "cháng huò  cóng jūn ,yín chū sài ,jiǎo   guān shān míng yuè zhī  ,xiāo    shuǐ hán fēng zhī shēng ,chuán  yuè zhāng  zài rén kǒu 。"dàn   zuò pǐn xiàn cún jǐn yǒu liù shǒu jué  , zhōng sān shǒu biān sài shī 。  shī  《dēng guàn què lóu 》、《liáng zhōu  》wèi dài biǎo zuò 。zhāng tài yán tuī 《liáng zhōu  》wèi “jué  zhī zuì ”。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽