luò bīn wáng 」shī  quán  (122)shǒu )

1

yǒng é 》

é ,é ,é , xiàng xiàng tiān  。
bái máo  绿 shuǐ ,hóng zhǎng  qīng  。
2

 shuǐ sòng bié 》

  bié yàn dān ,zhuàng shì  chōng guān 。
 shí rén  méi ,jīn  shuǐ yóu hán 。
3

zài  yǒng chán 》

西  chán shēng chàng ,nán guān   qīn 。 kān xuán bìn yǐng ,lái duì bái tóu yín 。
 zhòng fēi nán jìn ,fēng duō xiǎng  chén 。 rén xìn gāo jié ,shuí wèi biǎo  xīn 。
4

cóng jūn xíng 》

píng shēng   niàn ,   sān jūn 。  fēn  yǐng ,tiān xīng  jiàn wén 。
gōng xián bào hàn yuè ,  jiàn  chén 。 qiú shēng  sāi ,wéi dāng  bào jūn 。
5

zài  yǒng chán bìng  》

西  chán shēng chàng ,nán guān   shēn 。
 kān xuán bìn yǐng ,lái duì bái tóu yín 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhòng fēi nán jìn ,fēng duō xiǎng  chén 。
 rén xìn gāo jié ,shuí wèi biǎo  xīn 。
shōu  
6

    ·cóng jūn zhōng xíng  nán èr shǒu 》

jūn  jiàn fēng  xióng huī  chéng qún ,féng shēn   jié yāo fēn 。
  fēn bīng zhēng è shào ,jīn tán shòu  dòng jiāng jūn 。jiāng jūn yōng máo xuān miào lüè ,
zhǎn kāi quán wén 
zhàn shì héng xíng jìng  luò 。cháng    bèi tóng liáng ,zhí zhǐ sān   jiàn  。
 dào tiáo yáo shàng shù lóu ,jiàn mén yáo   líng qiū 。qióng guān jiǔ zhé  píng  ,
jiāng shuǐ shuāng yuán yǒu  liú 。zhēng    fǎn , xiāng suì huá wǎn 。
yǎo yǎo qiū líng chū ,cāng cāng lín báo yuǎn 。 wēi  gài fēng ,  qīng  bǎn 。
  zhǐ āi láo ,xíng xíng   máo 。jué  qiān  xiǎn ,lián shān  wàng gāo 。
zhōng wài fēn   , xià shū fēng  。jiāo zhǐ zhěn nán huāng ,kūn  lín běi  。
chuān yuán ráo   ,  duō yín  。xíng lǎo  shí liú ,bēng chá qiān suì  。
piào gěng fēi péng   ān ,mén téng yǐn   wēi luán 。 shí wén dào cóng jūn yuè ,
jīn  fāng zhī xíng  nán 。cāng jiāng 绿 shuǐ dōng liú shǐ ,yán zhōu dān jiǎo nán zhōng  。
nán zhōng nán dòu yìng xīng  ,qín chuān qín sāi  yān  。sān chūn biān  fēng guāng shǎo ,
 yuè  zhōng zhàng  duō 。cháo   chì hòu ,  juàn shuí  。
xiàng yuè wān fán ruò ,lián xīng zhuǎn tài ē 。zhòng  qīng shēng 怀huái   ,
dōng  西 zhēng fán   。  zhāo zhāo bān bìn xīn ,nián nián suì suì róng   。
 chéng  ,diān chí shuǐ ,tiān  wàng zhuǎn  ,  xíng   。
 jué yán liáng jié  fēi , zhī guān shān qiān wàn  。 zhì  zhòng chén ,
zhòng chén duō  xīn 。qiě yuè qīng jiā yáng liǔ  ,  fāng yuán táo  rén 。
jiàng jié zhū  fēn bái  ,dān xīn bái rèn chóu míng zhǔ 。dàn lìng   jūn wáng shí ,
shuí dàn sān biān zhēng zhàn  。xíng  nán ,xíng  nán ,   qiān duān 。
  guī yún píng duǎn hàn ,wàng  xiǎng cháng ān 。
jūn  jiàn  guān chén  àn biān tíng ,tóng    kòu cháng chéng 。
tiān  àn jiàn zhēng  yǒng ,jiāng jūn shòu shèn shì héng xíng 。  lóng tāo kāi  zhàng ,
qiān  tuó  dié jīn zhēng 。yīn shān   mái gāo lěi ,jiāo   yuè zhào lián yíng 。
lián yíng    qióng  ,yōng pèi yáo yáo guò jué guó 。zhèn yún cháo jié huì tiān shān ,
hán shā  zhǎng  shū  。lóng lín shuǐ shàng kāi  guàn , shǒu shān qián zhèn diāo  。
cháng  wàn  zhé  lián ,fēn huī sān mìng  gōng xuān 。bǎi   hào yáo suì liǔ ,
 jǐn lóng wén jiǒng zhào lián 。chūn lái qiū   huī guǎn ,lán guī liǔ shì fāng chén duàn 。
yàn mén tiáo  chǐ shū  ,yuān bèi xiāng  shuāng dài huǎn 。xíng  nán 。
shì lìng fēn jìn jìng gāo lán 。dàn 使shǐ fēng hóu lóng é guì , suí zhōng  fèng lóu hán 。
shōu  
7

 jīng piān 》

shān  qiān  guó ,chéng què jiǔ zhòng mén 。  huáng  zhuàng ,ān zhī tiān  zūn 。
huáng    xiáo hán  ,chún  lóng shān hóu diān  。 wěi lián yǐng  xīng chán ,
zhǎn kāi quán wén 
 shuǐ fèn liú héng  zhóu 。qín sāi zhòng guān  bǎi èr ,hàn jiā  gōng sān shí liù 。
guì 殿diàn qīn cén duì  lóu ,jiāo fáng yǎo tiǎo lián jīn  。sān tiáo jiǔ   chéng wēi ,
wàn  qiān mén píng dàn kāi 。 dào xié tōng zhī què guān ,jiāo  zhí zhǐ fèng huáng tái 。
jiàn  nán gōng  ,zān yīng běi quē lái 。shēng míng guān huán  ,wén  xiàng zhāo huí 。
gōu chén  lán shì , zhǎo  huái shì 。tóng  yīng fēng huí ,jīn jīng chéng   。
xiào wén tiān   , zhàn kūn míng shuǐ 。zhū  kàng píng tái ,huáng fēi tōng   。
píng tái   dài chóng yōng ,chuī jīn zhuàn  dài míng zhōng 。xiǎo táng  zhàng sān qiān  ,
 dào qīng lóu shí èr chóng 。bǎo gài diāo ān jīn luò  ,lán chuāng xiù zhù  pán lóng 。
xiù zhù xuán  fěn  yìng ,qiāng jīn míng  wáng hóu shèng 。wáng hóu guì rén duō jìn chén ,
cháo yóu běi   nán lín 。 jiǎ fēn jīn jiāng yàn  ,chén zūn tóu xiá zhèng liú bīn 。
zhào  jīng guò  ,xiāo zhū jiāo jié qīn 。dān fèng zhū chéng bái   ,
qīng niú gàn xiǎn hóng chén  。xiá  zhū dàn chuí yáng dào ,chàng  yín gōu cǎi sāng  。
chàng jiā táo   fāng fēi ,jīng huá yóu xiá shèng qīng féi 。yán nián   shuāng fèng  ,
luó  使shǐ jūn qiān  guī 。tóng xīn jié  dài ,lián  zhī chéng  。
chūn cháo guì zūn zūn bǎi wèi ,qiū  lán dēng dēng jiǔ wēi 。cuì huǎng zhū lián   yìng ,
qīng  bǎo   xiāng  。qiě lùn sān wàn liù qiān shì ,níng zhī  shí jiǔ nián fēi 。
 lái róng  ruò  yún ,rén shēng   xìn nán fēn 。shǐ jiàn tián dòu xiāng  duó ,
é wén wèi huò yǒu gōng xūn 。wèi yàn jīn líng  ,xiān kāi shí guǒ wén 。
zhū mén   zhāng gōng  , tíng shuí wèi  jiāng jūn 。xiāng  bǎi líng jiē yǒu dài ,
 rán wàn huà xián yīng gǎi 。guì zhī fāng   xiāo wáng ,bǎi liáng gāo yàn jīn  zài 。
chūn  chūn lái   chí ,zhēng míng zhēng   ěr wèi 。jiǔ liú láng shǔ zhōng nán  ,
kōng sǎo xiāng mén shuí jiàn zhī 。dāng shí  dàn shàn háo huá , yán qiān zǎi zhǎng jiāo shē 。
shū  tuán fēng shēng   ,  shī làng wěi  shā 。huáng què  cháo guì ,
qīng mén suì zhòng guā 。huáng jīn xiāo shuò   biàn , guì  jiàn jiāo qíng jiàn 。
hóng yán 宿  bái tóu xīn ,tuō    qīng  rén 。 rén yǒu yān lún ,
xīn zhī    。huī  hán ān guó ,luó shāng  tíng wèi 。
  zāi ,guī  lái 。 qīng  shǔ duō wén zǎo ,yáng xióng shì hàn  liáng méi 。
sān dōng  jīn chéng  yòng ,shí nián  tiáo  zhān huí 。 àn xīn   ,
sūn hóng  wèi kāi 。shuí  cháng shā  ,  luò yáng cái 。
shōu  
8

chóu  piān 》

shào nián zhòng yīng xiá ,ruò suì jiàn  guān 。 tuō huán zhōng shǎng ,fāng chéng  xià huān 。
áo yóu  shuǐ  ,fēng yuè luò chéng duān 。qiě zhī   zhuàn ,shuí kěn zhú jīn wán 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn wán  zhuàn shèng fán huá , yán qīng   lún jiā 。  zhēng chí qiān   ,
sān tiáo jìng   xiāng chē 。yǎn yìng fēi xuān chéng luò zhào ,cēn   zhàng yǐn zhāo xiá 。
chí zhōng jiù shuǐ  xuán jìng ,  xīn zhuāng  ràng huā 。  fēng yún shū  zuó ,
suì yuè chūn qiū  huí báo 。shàng yuàn pín jīng liǔ  fēi ,zhōng yuán  jiàn méi huā luò 。
dāng shí mén  jīn  zài ,chóu  jiāo péng  shū suǒ 。 jiào qiáo cuì sǔn róng  ,
huì de gāo qiū yún  kuò 。yān liú zuò  xiāng , shì  yán liáng 。
 zhāo  duǎn  ,liù zài fèng cháng láng 。 wén cán   ,zhí  tàn qián yáng 。
huī  chū  zhàng ,   wén chāng 。wén chāng yǐn yǐn huáng chéng  ,
yóu lái   duō cái  。pān   fēng luò 驿 fēi ,zhāng cáo hàn yuàn zòng héng  。
qīng xiàng wèi zēng shí ,wáng hóu níng jiàn  。chuí diào gān chéng bái shǒu wēng ,
 xīn  chǔ féng zhī  。pàn jiāng yùn mìng  qióng tōng ,cóng lái  chuǎn rèn 西 dōng 。
 yīng yǒng  tóng chú gǒu ,qiě  piāo yáo lèi zhuǎn péng 。róng bìn nián nián  ,
chūn huá suì suì tóng 。róng qīn wèi jǐn  ,xùn zhǔ  shēn gōng 。
zhī chē    xiāng guó ,yíng pèi 西 nán 使shǐ qióng  。 lěi tóng liáng   pān ,
 jiǎo tiān  miǎo nán  。yīng zhuàn chán yín yǒu bēi wàng ,鸿hóng lái yàn   yīn  。
yáng guān   wàn  hūn ,jiàn  lián shān qiān zhǒng  。shǔ   yōu yōu ,
mín fēng  qiě xiū 。huí cháng suí jiǔ zhé ,bèng lèi lián shuāng liú 。hán guāng qiān   ,
  èr jiāng qiū 。cháng  kàn shù  ,píng shuǐ qiě chén niú 。
huá yáng jiù  biāo shén zhì ,shí jìng é méi zhēn xiù  。zhū  cái xióng  hào lóng ,
gōng sūn yuè  qīng chēng  。 dīng zhuō luò duō   , shì yīng líng  wén  。
yún  héng kāi  zhèn xíng ,qiáo xíng yáo fēn  xīng shì 。chuān píng yān  kāi ,
yóu  jǐn chéng wēi 。yōng gāo guī wàng chū ,shuǐ jìng yàn wén huí 。xún shū  jiǔ  ,
访fǎng  shàng qín tái 。 shí jīn diāo zhòng ,piān   shān tuí 。
 xiāng rǎn rǎn xiāo nián yuè ,  chén chén xiàn chéng què 。 jiàn yuán shēng zhù   ,
wéi wén   jiāng huā  。 jiā tiáo  guān shān  ,guān shān tiáo    yuè 。
 yuán méi liǔ shàng  chūn ,lái shí  使shǐ fāng fēi xiē 。jiě yāng  yán guī ,
zhí mèi chuàng duō wéi 。běi liáng   shǒu ,nán  gòng zhān  。bié qíng shāng  gài ,
 niàn   huī 。zhī yīn  suǒ tuō , luò yàn nán fēi 。huí lái wàng píng  ,
chūn lái jiǔ yīng shú 。xiāng jiāng jūn   qīng  ,qiě yòng téng bēi fàn huáng  。
shí nián  tiáo wèi pín jiàn ,bǎi   qiān suí   。zhǐ wèi  qiú  guō tián ,
使shǐ  zài gàn zhōu xiàn  。bǎi nián   shǎo téng qiān ,wàn  yáo yáo  jìng chuān 。
 jiāng  cháo chōng bái  ,huái hǎi cháng  jiē yuǎn tiān 。
cóng zhú níng zhāo  , shān  míng yān 。lài yǒu biān chéng yuè ,cháng bàn  jīng xuán 。
dōng nán měi jiàn chēng  huì ,míng dōu yǐn zhěn sān jiāng wài 。 shān zhí  yīng chāng  ,
 shuǐ kāi jīn chóng wén huì 。xiān  liú yīn míng  lǐng ,bǎo jiàn fēn huī luò jiāo lài 。
wèi kàn bái  duì  chú ,qiě jué  yún shì chē gài 。jiāng nán jié  duō ,
wén jiǔ  jīng guò 。gòng  chūn jiāng  , chàng cǎi líng  。zhōu    jìng ,
zhào  ruò chéng  。fēng guāng  xiàn  ,guī  ài chí  。
tiào tīng yān xiá zhèng liú miǎn , cóng wáng shì guī  zhuǎn 。zhī tián huā yuè  péi huí ,
jīn  jiā  zhòng yóu yǎn 。dēng gāo běi wàng chī liáng sǒu ,píng shì 西 zhēng xiǎng pān yuàn 。
fēng kāi huá yuè sǒng  lián ,shuǐ  lóng mén   jiàn 。rén shì xiè guāng yīn ,
é zāo shuāng  qīn 。tōu cún  chǐ yǐng ,fēn méi jiǔ quán shēn 。qióng  xíng   ,
fèn  wèi cáng jīn 。  kōng yǒu tàn ,怀huái   shāng xīn 。
nián lái suì  chéng xiāo shuò ,怀huái bào xīn  jiàn liáo luò 。guà guān liè miǎn   róng ,
nán  dōng gāo shì gēng záo 。bīn jiē  yuàn cháng shū sàn ,péng jìng chái fēi zhōng   。
 yǒu lín quán kān yǐn  ,  shān zhōng shì qiū  。 zhù qīng mén wài ,
jiā lín  chǎn bīn 。yáo zhān dān fèng quē ,xié wàng hēi lóng jīn 。huāng  tōng liè  ,
qióng xiàng  qiáo lún 。shí yǒu táo yuán  ,lái 访fǎng zhú lín rén 。
zuó  qín shēng zòu bēi diào , dàn hán pín  chéng xiào 。guǒ chéng cōng   xiāo shū ,
 dào láng guān bǐng lún gào 。 zhǎng fēi zuì céng léi xiè ,zhǎng  rán huī  jīng  。
gāo mén yǒu yuè   fēng ,jùn   wén liǎn  miào 。shì  jīng zhào bàng ,
hái cóng  shǐ dàn 。yán wēi  xià jǐng ,píng  kuàng qiū hàn 。huà  zhōng nán  ,
shū kōng   ān 。chuī máo wèi  dài ,yáo wěi qiě qiú cān 。
zhàng  kǎn lǎn duō chóu  , kuò zhūn zhān jǐn jīn  。shèn  níng píng liǎng zào  ,
yán  zhí guà sān zhāng  。zōu yǎn xián bēi  yàn  ,  bào yuàn  qín zhì 。
 yīng bái  dùn chéng  ,zhí wèi huáng shā àn   。 jìn zhōng nán jiào ,
zhū mén   pái 。jīng hún wén  luò ,wēi  zhú lún mái 。shuāng wēi yáo yǒu  ,
xuě wǎng suì  jiē 。hán yuān  shuí dào ,yǐn    怀huái 。
 wén 驿 使shǐ  guān dōng ,chuán dào tiān  wàn  tōng 。 lín  zhé hái yóu hǎi ,
yōu qín shì wǎng 便biàn xiáng kōng 。shùn  yáo  fāng yǒu  ,chán yán qiǎo nìng tǎng  qióng 。
shuí néng    sān  ,huì jiù shāng shān 访fǎng  wēng 。
shōu  
9

yǒng 怀huái 》

shào nián shí shì qiǎn , zhī jiāo dào nán 。 yán fēn ruò guì , hǎi chòu  lán 。
bǎo jiàn  cún chǔ ,jīn chuí  bào hán 。 xīn  yǒu tuō ,xún  liàng  duān 。
zhǎn kāi quán wén 
tài  guān shān xiǎn , jiē suì yuè lán 。wàng  shū huì  ,shǒu zhuō  怀huái ān 。
ruǎn  kōng cháng xiào ,liú kūn  wèi huān 。shí  tíng fāng liǎn ,sān qiū lǒng yuè tuán 。
huái shū fēi jìn  ,sōng wǎn  líng hán 。bēi tiáo xián zhōng  ,qióng chóu zuì  kuān 。
 jiāng liú shuǐ yǐn ,kōng xiàng  rén dàn 。
shōu  
10

sòng bié 》

hán gèng chéng  yǒng ,liáng  xiàng qiū chéng 。 xīn   zèng , yǒu   bīng 。
11

dài  dào shì wáng líng fēi zèng dào shì  róng 》

xuán dōu   fēng chén jué , hǎi sān shān  làng shēn 。táo shí qiān nián fēi  dài ,
sāng tián  biàn  nán xún 。bié yǒu xiān  duì sān shì ,jīn quē yín gōng xiāng xiàng  。
zhǎn kāi quán wén 
tái qián jìng yǐng bàn xiān é ,lóu shàng xiāo shēng suí fèng shǐ 。fèng lóu tiáo  jué chén āi ,
yīng shí   zhèng péi huí 。líng zhī  jiǎn cēn  zhǎng ,xiān guì dān huā chóng dié kāi 。
shuāng tóng chuò yuē shí yóu zhì ,sān niǎo lián piān bào xiāo  。jìn yán zhēn  chū áo yóu ,
chuán dào fēng guāng  xiàn  。qīng huā wěi    xiāng ,cán yuè kuī chuāng chān huǎng  。
 shí  shù bìng yāo yán ,   qióng zǒng  lián 。bié yǒu zhòng zhōng chēng chù  ,
tiān shàng rén jiān shǎo liú  。luò bīn xiān jià  yáo yuán ,huái  líng jīn  yuǎn shì 。
 yán shào xiǎo  yōu xuán ,zhǐ yán róng  de shén xiān 。pèi zhōng yāo  jīng shí  ,
xiāo  xún    nián 。xún   shì zhēn qíng biàn ,èr rén róng huá shí shǎo xuǎn 。
màn dào shāo dān zhǐ  fēi ,kōng chuán huà shí céng sān zhuǎn 。  tiān shàng nòng  rén ,
   biān zhí chá  ,zhà  cōng cōng gòng bǎi nián ,shuí 使shǐ yáo yáo    。
xiǎng zhī rén   xiāng xún ,guǒ  shēn xīn gòng  xīn 。 xīn    qióng  ,
tóu  tóu jiāo fēi   。zhǐ jiāng xiū  dāng fēng liú ,chí  xiāng lián bǎo zhōng shǐ 。
xiāng lián xiāng niàn bèi xiāng qīn , shēng  dài  shuāng rén 。  dān xīn  xuán shí ,
wéi jiāng zhuó shuǐ kuàng qīng chén 。zhǐ yán zhù xià liú  xìn ,hǎo  jiāng xīn xué sōng shùn 。
 néng jīng zhào huà é méi ,fān xiàng chéng  chěng zōu yǐn 。qīng niú    líng guān ,
jǐn   lín   hái 。lián tái shàng   qióng 绿 ,xiū zhú lín tán  chù bān 。
 shí kōng chuáng nán  shǒu ,  bié    jiǔ 。méi huā  xuě liǔ   ,
nián  nián lái   chí 。chū yán bié zài hán piān zài ,  chūn lái chūn gèng  。
chūn shí    duān  ,shuāng zhěn  mián shuí fēn  。fēn niàn jiāo yīng  zhǒng  ,
shēng zēng yàn zi qiān bān  。zhāo yún   zhào qīng lóu ,chí huī   mǎn huáng zhōu 。
luò huā fàn fàn  líng zhǎo ,chuí liǔ cháng cháng   gōu 。 gōu  dào duō  shǎng ,
xiá  yāo róng  lái wǎng 。bǎo  lián huā tiě zuò qián ,xiāng lún  shuǐ zhū wèi wǎng 。
xiāng lún bǎo  jìng fán huá , lián jīn  宿 chàng jiā 。yīng  bēi zhōng  zhú  ,
fèng huáng qín  luò méi huā 。 bèi duō qíng piān sòng kuǎn ,wèi wèn chūn huā  shí mǎn 。
qiān huí niǎo xìn shuō zhòng zhū ,bǎi guò yīng  shuō cháng duǎn 。cháng duǎn zhòng zhū pàn  xún ,
qiān huí bǎi guò làng guān xīn 。 zēng   西 lín  ,wèi kěn liú qíng nán  jīn 。
nán  西 lín xián  bǎo ,hái pèi guī    zǎo 。wèi xiǎng sān chūn xiá xié  ,
  jiǔ zhé qióng guān dào 。jiǎ lìng bái  shì cháng ān , 使shǐ qīng niú xué jiàn duān 。
píng fēng   lái yīng  ,zhú zhàng chéng lóng   nán 。lóng biāo    xiāo  ,
luán jìng zhāo zhāo jiǎn róng  。jūn xīn   xià shān rén ,qiè  kōng  shàng lín  。
shàng lín sān yuè 鸿hóng   ,huá biǎo qiān nián  wèi guī 。 fēn yān liú sāng  dài ,
zhǐ yīng zhí  guì lún fēi 。
  shí  juǎn 
shōu  
12

zài jiāng nán zèng sòng  zhī wèn 》

jǐng luò shuāng yuán jùn ,xún yáng jiǔ pài zhǎng 。lún  tōng  xué ,shū wěi xià guī táng 。
bié dǎo lóng cháo shèn ,lián zhōu yōng  zhǎng 。yùn zhū chéng  rùn ,ràng  dòng  guāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 guāng níng zhé shuǐ , rùn shū yuán zhǐ 。 lún hán  kāi ,jiàn  lián xīng  。
fēng yān biāo jiǒng xiù ,yīng líng xìn duō měi 。怀huái  jiàn  fāng ,duān cāo cán móu  。
móu  miù guān guāng ,qiān  qiáng  huáng 。kuí zhuō  sān xǐng ,láo shēng mèi liǎng wàng 。
dàn suí kōng bèi xiào ,xiàn chǔ  duō shāng 。 zhāo shū   ,qiān   yán liáng 。
yán liáng  qiān mào ,chuān   zhēn còu 。 shuǐ jià  tāo ,lián shān héng chǔ xiù 。
fēng yuè suī shū  ,xīng  yóu shì jiù 。  wàng nán  ,hán dān tōng běi zǒu 。
běi zǒu píng shēng qīn ,nán  bié  jīn 。xiāo xiāng  chāo  ,dòng tíng duō  xīn 。
qiū jiāng  绿 zhǐ ,hán tīng yǒu bái píng 。cǎi zhī jiāng   , rén zhāng shuǐ bīn 。
zhāng bīn  liáo yuǎn ,jiāng tán wèi xuán fǎn 。wèi tīng duǎn  xíng ,dāng xiǎng cháng zhōu yuàn 。
 jīn xūn  àn ,fēng pèi yáo lán bǎn 。chán míng dào  qiū ,yàn   huā wǎn 。
wǎn qiū yún  míng ,tíng gāo fēng  qīng 。  píng shēng  ,zhòng qiān yáo luò qíng 。
zhān xīng fēi   ,mèng yuè  xuán míng 。 liáo shāng chǔ zòu , duàn  qín shēng 。
qín shēng 怀huái jiù  ,chǔ zòu bēi   。yǐng  shǎo zhī yīn ,cóng tái   shì 。
wēn huī líng ài  ,zhuàng  jīng hán shuǐ 。  zhòng fēng yún ,sān dōng  wén shǐ 。
wén shǐ shèng fēn lún ,jīng luò duō fēng chén 。yóu qīng  chē  ,wèi zhòng  náng pín 。
 xiān fēi  tuō , guǐ shàng nán yīn 。  láo  jǐn ,shuí wèi tīng yáng chūn 。
shōu  
13

xià  yóu  zhōu zèng gāo  》

 guān lín quán zhào ,xīng lín  jiù  。 jīn kāi  jìn ,  zhèn míng dōu 。
 yún  jiàn xiá ,qīng shān yùn bǎo  。fēng jiāng huī  dào ,wèn dǐng jìng xióng  。
zhǎn kāi quán wén 
shén guāng bāo   ,huáng wēi zhèn   。fēng yān tōng  zhóu ,xīng xiàng zhèng tiān shū 。
tiān shū yīn nán běi , zhóu shū xiāng guó 。 mén tōng shùn bīn ,  fēng yáo  。
yán xiè chuí gōu yǐn ,lái cān  dǐng zhí 。tiān   jiàn zhī ,qún gōng  xiāng shí 。
wèi zhǎn cóng dōng jùn ,kōng   nán  。shí mìng   yán , yīng cháng tàn  。
tàn  jiāng   ,yóu rén   duō 。bái xuě liáng shān  ,hán fēng  shuǐ  。
 wèi shāng   , zhào qiè lián  。 duàn hán wáng jiàn ,shēng   gōng luó 。
luó bēi  gōng  ,jiàn  hán wáng  。jiāo ěr   lùn ,  liáng  wèi 。
  怀huái jiāng hǎi ,píng shēng hùn jīng wèi 。qiān zǎi  fēng yún , yán wàng jiàn guì 。
  访fǎng lín quán ,kōng  yǒu  xián 。yán tóu jué   ,lái fàn  rén chuán 。
 jiāo jūn zèng gǎo ,tóu fēn  wàng quán 。chéng fēng yǐng jiàng zhuó ,liú shuǐ   xián 。
 xián wàng dào shù ,zhāng bīn  xián  。liáo ān zhāng wèi  , sǎo chén fān shì 。
 shì xiá zhāo xún ,jìng ài hùn  chén 。 nuò huáng jīn xìn ,sān  bái guī xīn 。
shuāng sōng zhēn  jié ,yuè guì lǎng chōng jīn 。líng tái wàn qǐng jùn ,xué  jiǔ liú shēn 。
tán xuán míng huǐ  ,shí  lòu yíng jīn 。 tāo kāi  hǎi ,fèng cǎi zhuì  lín 。
lín  xīng huá yìng ,shuǐ chè xiá guāng jìng 。xiá shuǐ liǎng fēn hóng ,chuān yuán  wàng tōng 。
 juǎn tiān shān jìng ,yān xiāo tài shǐ kōng 。niǎo shēng liú xiàng báo ,dié yǐng luàn fāng cóng 。
liǔ yīn  qiàn shuǐ ,  shàng xūn fēng 。fēng yuè fāng fēi jié , huá fēn  yuè 。
jiāng huān   shǎng , ěr yòu guī bié 。 shuǐ dài  mén ,tōng  lián  xué 。
zèng yán suī  jǐn , xīn shù yīng jué 。pān yuè běn  xián ,liáng 鸿hóng  yīn  。
 piáo xīn xiá dào ,sān yuè liáo  zhuō 。 zhuō yǐn jīn huá ,xiá dào 访fǎng xiān chá 。
fàng kuàng  gōng  ,xiāo sàn  rén jiā 。 qǐng nán shān dòu ,  dōng líng guā 。
  cái   ,shān jiǔ zhuó téng huā 。bái yún  wàng yuǎn ,qīng  yǐn  shē 。
tǎng  yōu yán guì ,yóu  zhé shū  。
shōu  
14

 chá 》

  qiān xún zhì ,gāo lín jiǔ rèn fēng 。zhēn xīn líng wǎn guì ,jìn jié yǎn hán sōng 。
 zhí fēng biāo zhé ,zuò wèi  làng chōng 。cuī cán kōng yǒu hèn ,yōng zhǒng suì  yōng 。
zhǎn kāi quán wén 
 hǎi sān qiān  , shā  wàn zhòng 。shì zhōu piāo  dìng , gěng fàn  cóng 。
xiān  zhōng nán tuō ,liáng gōng   féng 。 怀huái wàn shèng  ,shuí wèi  xiān róng 。
shōu  
15

yàn qíng dài guō shì   zhào lín 》

tiáo tiáo qiān  wàng zhī tián ,miǎo miǎo hán guān hèn shǔ chuān 。guī yún  luò  jiāng wài ,
hái yàn yīng guò luò shuǐ chán 。luò shuǐ bàng lián  chéng  , zhái céng méng chuí fèng  。
zhǎn kāi quán wén 
tóng tuó  shàng liǔ qiān tiáo ,jīn  yuán zhōng huā   。liǔ  yuán huā chǔ chù xīn ,
luò yáng táo  yīng fāng chūn 。qiè xiàng shuāng liú kuī shí jìng ,jūn zhù sān chuān shǒu  rén 。
 shí  bié  kān dào ,  kōng chuáng duì fāng zhǎo 。fāng zhǎo  yóu    ,
yōu jìng hái shēng  xīn cǎo 。liú fēng huí xuě tǎng 便biàn juān ,   wén shí  lián 。
zhì guǒ  yáng jūn yǒu fèn ,huò jiǔ chéng  qiè  rán 。 yán pín jiàn  rén zhòng ,
 yán  guì yīng  zhǒng 。绿 zhū yóu  shí chóng lián ,fēi yàn céng jīng hàn huáng chǒng 。
liáng rén  chǔ zuì zòng héng ,zhí  xún  shǒu kōng míng 。dào  xīn jiān chéng qiàn qiàn ,
fān jiāng  jiàn zuò píng píng 。 qián  mèng chéng lán zhào ,bié hòu  hén shàng zhú shēng 。
bié  fēn míng xiāng yuē shù ,   jiā chéng jiè  。dāng shí  nòng zhǎng zhōng zhū ,
 wèi xiān cuī tíng   。bēi míng    rén wèn ,cháng duàn sān shēng shuí wèi  。
 jūn  shàng wàng  tái ,duān  lǎn tīng jiāng chú  。chén chén luò  xiàng shān  ,
yán qián guī yàn bìng tóu  。bào  dāng chuāng kàn   , ěr kōng fáng tīng xiǎo  。
 dié lín jiē zhǐ   , niǎo féng rén  zhù  。 zuò shāng  zhěn ,
chūn lái bēi gèng shén 。é méi shān shàng yuè  méi ,zhuó jǐn jiāng zhōng xiá shì jǐn 。
jǐn  huí wén  zèng jūn ,jiàn  céng fēng  jiū fēn 。píng jiāng miǎo miǎo fēn qīng  ,
cháng  yōu yōu jiān bái yún 。 zhī jīng luò duō jiā  , zhī shān xiù yáo kuī  。
  duǎn fēng  shū suǒ , zài zhǎng qíng shǒu   。chuán wén zhī  duì qiān niú ,
xiāng wàng zhòng   qiǎn liú 。shuí fēn tiáo tiáo jīng liǎng suì ,shuí néng   dài sān qiū 。
qíng zhī tuò jǐng zhōng   ,qíng zhī  shuǐ  nán shōu 。  xià shān néng jiè wèn ,
gèng xiàng  jiā   chóu 。
·172·
shōu  
16

 dài  wǎn   shǒu 》

 tàn  shēng  , jiē   nán 。qiū líng   hèn ,yán xiào  shí huān 。
xiāo suǒ jiāo shān wǎn ,huāng liáng jǐng jìng hán 。shuí dāng mén xià  , jiàn yǒu rèn ān 。
zhǎn kāi quán wén 
hāo  shuí jiā  ,sōng mén  dài qiū 。bǎi nián sān wàn  , bié  qiān qiū 。
fǎn zhào hán  yǐng ,qióng quán dòng  liú 。 rán tóng  huà , chǔ  cáng zhōu 。
  méi jiā  ,jīn lái xiè   。tóng zōu cháo  quē ,dān zhào bèi wáng  。
chéng guō yóu  shì ,yuán líng shāo jué fēi 。jiǔ yuán   zuò ,qiān zǎi  shuí guī 。
 dàn xiān cháo jūn ,qiān qiū yǎn  tái 。qīng  xīn zhào  ,bái   rén lái 。
cǎo  dāng chūn  ,sōng fēng xiàng  āi 。níng zhī huāng lǒng wài ,diào   péi huái 。
 jiàn quán tái  ,yóu  shuǐ jìng xuán 。  kāi bái  ,fēi   qīng tiān 。
huá biǎo yíng qiān suì ,yōu jiōng sòng bǎi nián 。 jiē liú shuǐ yǐn ,zhǎng yǎn   xián 。
shōu  
17

  yuán bàn qiān 》

báo huàn sān  dào ,  shí  nián 。 yīng jīng ruò  ,zhǐ wèi zhí  xián 。
zuò  shān chuān xiǎn , jiē líng  qiān 。cháng yín kōng bào  ,duǎn   chōng tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
hún guī cāng hǎi shàng ,wàng duàn bái yún qián 。diào míng láo shí  ,yǐn   tán xuán 。
 xué duō néng shèng ,  鸿hóng bǎo xiān 。 zhì liáng nán  , dào   rán 。
jiē wèi dāo   ,chǐ cóng shéng  qiān 。  qíng suī xiá ,rén lún  běn piān 。
cháng  xiè shí shì , wǎng 访fǎng lín quán 。 yán èr sān zi ,shēng   lái xuán 。
shōu  
18

yǒng xuě 》

lóng yún   shàng , xuě ruì huā xīn 。yǐng luàn tóng  chuī ,guāng xiāo   jīn 。
hán huī míng  zhuàn ,yǐn  biǎo xiáng lún 。yōu lán    ,  rào yáng chūn 。
19

yōu zhí shū qíng tōng jiǎn zhī  》

 suì féng yáng  ,guān guāng guì chǔ cái 。xué  dān fèng  ,chǎng shì bái  lái 。
 mìng lún jiāo ěr ,sān jiān shèn huò tāi 。 yán láo   ,  gòu zhān huí 。
zhǎn kāi quán wén 
cōng  xíng zhāng jùn ,cāng yīng   cāi 。jué jiān fēi  biàn ,  guǒ nán cái 。
kuí huà cán zhōu dào ,duān yōu zhì xià tái 。shēng   miè liè ,   péi huái 。
qīng  chūn fāng dòng ,huáng shā   cuī 。yuán fēi zhǎng   ,shū wǎng shàng huī huī 。
 jǐng xiān yáo wěi , jīn zhèng  sāi 。 pén  wàng  ,zhé  wèi jīng léi 。
shuāng xiē lán yóu bài ,fēng duō   cuī 。 yōu cán shì  ,mén jìng què luó kāi 。
 mǐn qín yuān tòng ,shuí lián chǔ zòu āi 。hàn yáng qióng niǎo  ,liáng   lóng cái 。
yǒu  hái chōng dòu , shí huì záo huài 。 yán hán zhǎng  ,zhǎng zuò  rán huī 。
shōu  
20

běi tiào chōng líng 》

lǎn pèi  xiāo mài ,  juàn chén xīng 。 chū fēng   ,hái guò   líng 。
shān xíng míng zhào shàng ,谿 宿  yún zhēng 。dēng gāo    , dān   yīng 。
guān  zuò zhě 

luò bīn wáng 

luò bīn wáng yuē 638—684), guān guāng ,hàn  , zhōu   (jīn zhè jiāng   )rén ,táng dài shī rén , wáng  yáng jiǒng  zhào lín  chēng “chū táng  jié ”。yòu   jiā  bìng chēng “ luò ”。  cǎi huá dǎn ,  jǐn yán 。cháng piān  《 jīng piān 》,  yán cēn  zhuǎn huàn ,fěng shí   shāng jiān ér yǒu zhī ;xiǎo shī  《  shuǐ sòng rén 》,èr shí  zhōng ,bēi liáng kāng kǎi , qíng  jué 。

gāo zōng yǒng huī zhōng ,wèi dào wáng  yuán qìng  shǔ ,  gōng 、cháng ān zhǔ 簿 。 fèng sān nián , wèi shì  shǐ ,yīn shì xià  , nián  shè 。diào  èr nián ,chú lín hǎi chéng ,  zhì , guān 。yǒu  。luò bīn wáng    tiān guāng zhái yuán nián ,wèi  bīng yáng zhōu fǎn   tiān   jìng  (yòu míng  jìng  )zuò 《wèi  jìng  tǎo  zhào  》,jìng  bài ,wáng  xiāng zhǎn  shǒu jiàng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽