jiāng kuí 」shī  quán  (349)shǒu )

1

yáng zhōu màn ·huái zuǒ míng dōu 》

chún  bǐng shēn zhì  , guò wéi yáng 。 xuě chū  , mài  wàng 。  chéng ,   xiāo tiáo ,hán shuǐ   ,  jiàn  ,shù jiǎo bēi yín 。 怀huái chuàng rán ,gǎn kǎi jīn  ,yīn     。qiān yán lǎo rén  wéi yǒu “shǔ  ”zhī bēi  。
huái zuǒ míng dōu ,zhú 西 jiā chù ,jiě ān shǎo zhù chū chéng 。guò chūn fēng shí  。jǐn  mài qīng qīng 。   kuī jiāng  hòu ,fèi chí qiáo  ,yóu yàn yán bīng 。jiàn huáng hūn ,qīng jiǎo chuī hán 。dōu zài kōng chéng 。
zhǎn kāi quán wén 
 láng jùn shǎng ,suàn ér jīn 、zhòng dào  jīng 。zòng dòu kòu  gōng ,qīng lóu mèng hǎo ,nán  shēn qíng 。èr shí  qiáo réng zài , xīn dàng 、lěng yuè  shēng 。niàn qiáo biān hóng yào ,nián nián zhī wèi shuí shēng 。
shōu  
2

yáng zhōu màn ·huái zuǒ míng dōu 》

huái zuǒ míng dōu ,zhú 西 jiā chù ,jiě ān shǎo zhù chū chéng 。guò chūn fēng shí  ,jǐn  mài qīng qīng 。   kuī jiāng  hòu ,fèi chí qiáo  ,yóu yàn yán bīng 。jiàn huáng hūn ,qīng jiǎo chuī hán ,dōu zài kōng chéng 。

 láng jùn shǎng ,suàn ér jīn zhòng dào  jīng 。zòng dòu kòu  gōng ,qīng lóu mèng hǎo ,nán  shēn qíng 。èr shí  qiáo réng zài , xīn dàng 、lěng yuè  shēng 。niàn qiáo biān hóng yào ,nián nián zhī wèi shuí shēng ?
3

zhè  tiān ·bǎi 绿 jiāo hóng shì shì xīn 》

bǎi 绿 jiāo hóng shì shì xīn ,
  dēng yǐng  nián rén 。
zhǎn kāi quán wén 
sān máo zhōng dòng 西 chuāng xiǎo ,
shī bìn  duān yòu  chūn 。
yōng duì  ,huǎn kāi mén ,
méi huā xián bàn lǎo lái shēn 。
jiāo ér xué zuò rén jiān  ,
 lěi shén  xiě wèi zhēn 。
shōu  
4

àn xiāng shū yǐng 》

àn xiāng 】
jiù shí yuè  ,suàn  fān zhào  ,méi biān chuī  。
zhǎn kāi quán wén 
huàn   rén , guǎn qīng hán  pān zhāi 。
 xùn ér jīn jiàn lǎo ,dōu wàng què chūn fēng   。
dàn guài de zhú wài shū huā ,xiāng lěng  yáo  。
jiāng guó ,zhèng   。tàn    yáo , xuě chū  。
cuì zūn   ,hóng è  yán gěng xiāng  。
zhǎng  céng xié shǒu chù ,qiān shù  西  hán  。
yòu piàn piàn 、chuī jǐn  , shí jiàn de 。
  【shū yǐng 】
tái zhī zhuì  ,yǒu cuì qín xiǎo xiǎo ,zhī shàng tóng 宿 。
  xiāng féng , jiǎo huáng hūn , yán   xiū zhú 。
zhāo jūn  guàn  shā yuǎn ,dàn àn  、jiāng nán jiāng běi 。
xiǎng pèi huán 、yuè  guī lái ,huà zuò  huā yōu  。
yóu  shēn gōng jiù shì , rén zhèng shuì  ,fēi jìn é 绿 。
 shì chūn fēng , guǎn yíng yíng ,zǎo  ān pái jīn  。
hái jiào  piàn suí   ,yòu què yuàn 、 lóng āi  。
děng nèn shí 、zhòng  yōu xiāng ,  xiǎo chuāng héng  。
shōu  
5

zhè  tiān ·niǎn  zhū lián liǎng xíng chuí 》

niǎn  zhū lián liǎng xíng chuí 。qiān zhī yín zhú    。
dōng fēng   hóng lóu xià ,shuí shí sān shēng   zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
huān zhèng hǎo ,   。míng cháo chūn guò xiǎo táo zhī 。
 shēng jiàn yuǎn yóu rén sàn ,chóu chàng guī lái yǒu yuè zhī 。
shōu  
6

zhè  tiān · zuó tiān jiē  shǎng shí 》

 zuó tiān jiē  shǎng shí 。liǔ qiān méi xiǎo wèi jiào zhī 。
ér jīn zhèng shì huān yóu  ,què  chūn hán  yǎn fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
lián   ,yuè   。jiù qíng wéi yǒu jiàng dōu  。
 róng yǐng àn sān gēng hòu , tīng lín  xiào  guī 。
shōu  
7

zhè  tiān ·jīng luò fēng liú jué dài rén 》

jīng luò fēng liú jué dài rén 。yīn  fēng  luò  jīn 。lóng xié qiǎn chū  tóu  ,zhī shì líng  piào miǎo shēn 。hóng zhà xiào ,绿 zhǎng pín 。 shuí tóng   lián chūn 。yuān yāng  宿  zēng guàn ,huà zuò 西 lóu   yún 。
8

zhè  tiān ·céng gòng jūn hóu  pìn lái 》

céng gòng jūn hóu  pìn lái 。 nián jīn   méi tái 。jīng yáng zhái  shū shū qìng 。guà juē fēng qián cǎo cǎo bēi 。 zhǔ jiǔ ,zhāi qīng méi 。jīn nián guān shì  pái huái 。 jiā jìng  lán tián xiàn ,  chuán tóu   cuī 。
9

zhè  tiān ·bǎi 绿 jiāo hóng shì shì xīn 》

bǎi 绿 jiāo hóng shì shì xīn 。  dēng yǐng  nián rén 。sān máo zhōng dòng 西 chuāng xiǎo ,shī bìn  duān yòu  chūn 。yōng duì  ,huǎn kāi mén 。méi huā xián bàn lǎo lái shēn 。jiāo ér xué zuò rén jiān  , lěi shén  xiě wèi zhēn 。
10

zhè  tiān ·xiàng  fēng guāng zòng shǎng shí 》

xiàng  fēng guāng zòng shǎng shí 。lóng shā wèi chū  xiān  。bái tóu  shì  ā 殿diàn ,zhǐ yǒu chéng jiān xiǎo  suí 。huā mǎn shì ,yuè qīn  。shào nián qíng shì lǎo lái bēi 。shā  táng shàng chūn hán qiǎn ,kàn le yóu rén huǎn huǎn guī 。
11

zhè  tiān · zuó tiān jiē  shǎng shí 》

 zuó tiān jiē  shǎng shí 。liǔ qiān méi xiǎo wèi jiào zhī 。ér jīn zhèng shì huān yóu  ,què  chūn hán  yǎn fēi 。lián   ,yuè   。jiù qíng wéi yǒu jiàng dōu  。 róng yǐng àn sān gēng hòu , tīng lín  xiào  guī 。
12

zhè  tiān ·niǎn  zhū lián liǎng xíng chuí 》

niǎn  zhū lián liǎng xíng chuí 。qiān zhī yín zhú    。dōng fēng   hóng lóu xià ,shuí shí sān shēng   zhī 。huān zhèng hǎo ,   。míng cháo chūn guò xiǎo táo zhī 。 shēng jiàn yuǎn yóu rén sàn ,chóu chàng guī lái yǒu yuè zhī 。
13

niàn  jiāo · yóu wèi yuǎn 》

 yóu wèi yuǎn , xiāng gāo wén  ,fēng  juān dié 。yīn   shān lín chǔ shì ,lái  méi gēn cán xuě 。liáo  gòng huā ,cāng ér xíng jiǔ , kàn qīng mén zhé 。 qiū  lǎo , lián qíng shì kōng qiè 。céng jiàn hǎi zuò sāng tián ,xiān rén yún biǎo ,xiào  zhēn chī jué 。shuō    wáng xiè yàn ,yīng yǒu liáng fēng shí jié 。yuè zhǐ qīng shān , wéi fāng cǎo ,wàn  jiē chén miè 。rào zhī sān  ,bái tóu  jǐn míng yuè 。
14

niàn  jiāo ·nào hóng   》

nào hóng   , lái shí 、cháng  yuān yāng wèi  。
sān shí liù bēi rén wèi dào ,shuǐ pèi fēng shang  shù 。
zhǎn kāi quán wén 
cuì  chuī liáng , róng xiāo jiǔ ,gèng     。
yān rán yáo dòng ,lěng xiāng fēi shàng shī  。
  qīng gài tíng tíng ,qíng rén  jiàn ,zhēng rěn líng   。
zhǐ kǒng   hán  luò ,chóu  西 fēng nán  。
gāo liǔ chuí yīn ,lǎo  chuī làng ,liú  huā jiān zhù 。
tián tián duō shǎo , huí shā  guī  。
shōu  
15

huàn  shā 》

huā  chūn fēng wèi jué shí 。měi rén ā ruǐ zhuì héng zhī 。 lián fēi guò  fēng ér 。shū  lǐng tóu fēng  dào ,yǐng  bēi miàn  rén chuī 。 liáo wéi yǒu  hán zhī 。
16

huàn  shā 》

jiǎn jiǎn hán huā xiǎo gèng chuí 。ā qióng chóu  lòng zhuāng chí 。dōng fēng shāo zhú  shēn guī 。luò ruǐ bàn nián chāi shàng yàn , huáng xié yìng bìn biān  。lǎo   wèi  duō shí 。
17

huàn  shā 》

zhe jiǔ xíng xíng mǎn mèi fēng 。cǎo  shuāng  luò qíng kōng 。xiāo hún dōu zài  yáng zhōng 。hèn   xián rén  lǎo ,mèng xún qiān 驿  nán tōng 。dāng shí    cōng cōng 。
18

huàn  shā 》

chūn diǎn shū méi  hòu zhī ,jiǎn dēng xīn shì qiào hán shí 。
shì qiáo xié shǒu  chí chí 。  lái shí rén gèng hǎo ,
zhǎn kāi quán wén 
 shēng chuī chè    ,dōng fēng luò   chéng guī 。
shōu  
19

huàn  shā 》

yàn qiè zhòng yún  kěn  。huà chuán chóu guò shí táng 西 。 tóu fēng làng è jìn chí 。chūn  jiàn shēng yíng zhào 绿 ,xiǎo méi yīng zhǎng  mén zhī 。 nián dēng huǒ yào rén guī 。
20

àn xiāng ·jiù shí yuè  》

此两曲,石湖把玩不已。
使工妓隶习之,音节谐婉。
zhǎn kāi quán wén 
乃名之曰暗香、疏影
jiù shí yuè  ,suàn  fān zhào  ,méi biān chuī  。
huàn   rén , guǎn qīng hán  pān zhāi 。
 xùn ér jīn jiàn lǎo ,dōu wàng què 、chūn fēng   。
dàn guài de 、zhú wài shū huā ,xiāng lěng  yáo  。
jiāng guó ,zhèng   。
tàn    yáo , xuě chū  。
cuì zūn   ,hóng è  yán gěng xiǎng  。
zhǎng  céng xié shǒu chù ,qiān shù  、西  hán  。
yòu piàn piàn 、chuī jǐn  , shí jiàn de 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

jiāng kuí 

jiāng kuí (kuí)(1154-1221), yáo zhāng ,hào bái shí dào rén ,hàn  ,ráo zhōu  yáng (jīn jiāng 西 shěng  yáng xiàn )rén 。nán sòng wén xué jiā 、yīn yuè jiā 。

 shào nián  pín , shì   ,zhōng shēng wèi shì , shēng zhuǎn  jiāng  ,kào mài   péng yǒu jiē  wéi shēng 。 duō cái duō  ,jīng tōng yīn  ,néng    ,    yán  。 zuò pǐn   kōng líng hán  zhù chēng ,jiāng kuí duì shī  、sǎn wén 、shū  、yīn yuè ,  jīng shàn ,shì   shì zhī hòu yòu  nán de   shù quán cái 。jiāng kuí   cái 广guǎng fàn ,yǒu gǎn shí 、shū 怀huái 、yǒng  、liàn qíng 、xiě jǐng 、 yóu 、jié  、jiāo yóu 、chóu zèng děng 。 zài  zhōng shū  le   suī rán liú luò jiāng  ,dàn  wàng jūn guó  gǎn shí shāng shì   xiǎng ,miáo xiě le   piāo     shēng huó ,shū     de yòng shì  qíng chǎng shī    mèn xīn qíng ,  chāo fán tuō  、piāo rán  qún ,yǒu   yún   bān   xìng 。jiāng kuí wǎn  西  , zàng 西  chéng 。yǒu 《bái shí dào rén shī  》《bái shí dào rén   》《 shū  》《jiàng tiē píng 》děng shū chuán shì 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽