gāo 」shī  quán  (109)shǒu )

1

zhè  tiān ·xiān zhǐ qīng niān xiǎo  hóng 》

xiān zhǐ qīng niān xiǎo  hóng 。 diào gōng  àn  tóng 。
hán  sháo yào lán biān  ,xiāng luò   jià  fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
xián  tài ,xiǎo fáng lóng 。dīng níng  mǎn  西 dōng 。
 chūn zuì  yīng huā lǎo , shì nián shí yuàn  róng 。
shōu  
2

zhè  tiān ·tíng 绿 chū yuán jié yīn nóng 》

tíng 绿 chū yuán jié yīn nóng 。xiāng gōu shōu shí jiù shāo hóng 。chí táng shǎo xiē míng   ,lián  qīng huí  yàn fēng 。chūn yòu lǎo ,xiào shuí tóng 。dàn yān xié  xiǎo lóu dōng 。xiāng    lín fēng  ,chuī guò yún shān   zhòng 。
3

zhè  tiān ·àn liǔ huáng shēn 绿  chuí 》

àn liǔ huáng shēn 绿  chuí 。tíng huā hóng biàn bái hái fēi 。
 huí huà  yín tái mèng ,shuāng  xiāng luó jīn   。
zhǎn kāi quán wén 
shān qiǎn dàn ,shuǐ máng dàn ,shuǐ máng  。dùn  xiāo   duō shí 。
xìng liáng zhī yǒu xīn lái yàn ,xià què zhòng lián  fàng guī 。
shōu  
4

lín jiāng xiān ·nán guǎn 西 chí yíng xiào chù 》

nán guǎn 西 chí yíng xiào chù ,qīng xíng  nài bīng xiāo 。fěn xiāng fēi guò  lán qiáo 。  zhēng tài  ,yáng liǔ xué piāo yáo 。zuì  luán biāo chéng yuè  , yún  jiù tiáo tiáo 。shēn qíng shuí wèi  jiāo ráo 。diàn wén fēng wài zhǎn ,xiāng zhuàn guò biān xiāo 。
5

lín jiāng xiān ·dòng  táng shēn huā  mǎn 》

dòng  táng shēn huā  mǎn ,pīng tíng 绿 zhǎn hóng wéi 。 zhōng nián shào chū qióng  。shuāng lóng jīn yuē wàn ,   cēn  。zi jìn tái qián    ,rén jiān kōng yǒu qīng shī 。  jiāo xiǎo zhù lián wéi 。xiān fēng zhī yǒu dài ,liáng yuè jiàn dāng shí 。
6

lín jiāng xiān ·kuà  yún jiān yóu wèi jiǔ 》

kuà  yún jiān yóu wèi jiǔ ,fēng liú quán shèng nián shí 。huàn huí   shàng méi zhī 。jiǔ biān chūn shì dòng ,qín wài huà lián chuí 。
zhǎng shì  yín gōng kuì 寿shòu ,hái  lián guì xīn  。zǎo cuī   xiàng nán fēi 。 guān chuán dǐng nài , hǎi kàn xūn chí 。
7

huàn  shā 》

 shuì xǐng lái  shòu qióng 。 hén rōng 绿 jìng tái fēng 。
shí liú chū □ qún hóng 。zhōng jiǔ qíng 怀huái  wèi báo ,
zhǎn kāi quán wén 
féi méi tiān  dài  yōng 。 cháng mén xiàng   fēng 。
shōu  
8

lín jiāng xiān ·liù  fēi lái sōng zhàng xiǎo 》

liù  fēi lái sōng zhàng xiǎo , chí méi zǎo nián guāng 。西 chí  yàn dào xuān táng 。shēng xiāo qīng nòng  ,huán pèi nuǎn huí xiāng 。wèi wèn gào huā jīn   ,xīn lái  shì nán liàng 。shuāng tiān chú fèng chèn chēng shāng 。zhēng shū  shí  ,fēn bào cǎi  páng 。
9

jiāng chéng  ·huà lóu lián  juǎn xīn qíng 》

huà lóu lián  juǎn xīn qíng 。yǎn yín píng 。xiǎo hán qīng 。zhuì fěn piāo xiāng ,  huàn chóu shēng 。àn shù shí nián  shàng  ,néng   ,zhe pīng tíng 。nián huá kōng  gǎn piāo líng 。yōng chūn chéng 。duì shuí xǐng 。tiān kuò yún xián , chǔ  xiāo shēng 。zài jiǔ mǎi huā nián shào shì ,hún  shì ,jiù xīn qíng 。
10

jiāng chéng  · shuāng yún  ǎi qíng kōng 》

 shuāng yún  ǎi qíng kōng 。jǐn wéi zhōng 。juǎn xiāng fēng 。nòng  chéng luán ,rén  ruǐ zhū gōng 。tiān qiǎn suì hán wèi bàn  ,hái dài de ,zhé xiān wēng 。děng xián suí chù shì chūn gōng 。xiào xiāng cóng 。cùn xīn tóng 。 xiàn  xuān ,chán miǎn gòng róng fēng 。zhǐ ài jiē tíng lán  xiù ,méi  lǎo ,duì qiáo sōng 。
11

jiāng chéng  ·xiǎo shān chū zhù  tiān chéng 》

xiǎo shān chū zhù  tiān chéng 。jià wēi tíng 。 yún píng 。miàn miàn méi huā ,lán kǎn shí fēn qīng 。huàn  zhǎng huái chūn  mǎn ,xiāng àn  ,yuè wēi míng 。
shù zhī zhǎng  bàng yán jiōng 。zhàng  qīng 。zuì zhōng xíng 。xiào wèn dōng fēng ,  shì guī chéng 。zhǐ   gēng xiāo  jìn ,tiān wèi  ,suì yōu qíng 。
12

jiāng chéng  ·huà lóu lián  juǎn xīn qíng 》

huà lóu lián  juǎn xīn qíng 。yǎn yín píng ,xiǎo hán qīng 。zhuì fěn piāo xiāng ,  huàn chóu shēng 。àn shù shí nián  shàng  ,néng   ,zhe pīng tíng ?
nián huá kōng  gǎn piāo líng 。yōng chūn chéng ,duì shuí xǐng ?tiān kuò yún xián , chǔ  xiāo shēng 。zài jiǔ mǎi huā nián shào shì ,hún  shì ,jiù xīn qíng 。
13

  mán · róng xiāng xiè tóng yīn báo 》

 róng xiāng xiè tóng yīn báo 。shuǐ chuāng wèi  liáng xiān jué 。 chǔ  qiū shang 。yuè gāo zhēn chǔ zhǎng 。mèi luó xīn hèn qiāo 。zhǎn zhuǎn píng shān xiǎo 。zhǎng shì juàn lián shí 。cuì qín xiāng duì fēi 。
14

  mán ·zhú fáng huā huǎng cēn  jiàn 》

zhú fáng huā huǎng cēn  jiàn 。shū lián zhèn  yíng chóu yǎn 。 xiá xiǎo shān píng 。mèng yún yóu wèi chéng 。dài shuāng biān yàn luò 。shuāng  gōng luó báo 。èr shí  lán gān 。 lái xiāng duì hán 。
15

  mán ·cuì lóu shí èr lán gān  》

cuì lóu shí èr lán gān  。 hén xīn rǎn  táo 绿 。shí jié yòu huáng hūn 。dōng fēng shēn  mén 。 xiāo chuī wèi chè 。chuāng yǐng méi huā yuè 。  zhǐ  méi 。xián niān shuāng  zhī 。
16

 xīn láng ·wǎn zhù fēng qián liǔ 》

wǎn zhù fēng qián liǔ ,wèn chī  dāng  piān zhōu ,jìn céng lái fǒu ?yuè luò cháo shēng  xiàn shì ,líng luò chá yān wèi jiǔ 。mán liú  chún   jiù 。 shì gōng míng cóng lái  , huāng  、shuí  fēng liú hòu ?jīn  hèn , sāo shǒu 。
jiāng hán yàn yǐng méi huā shòu ,  chén 、xuě fēi yún  , chuāng  zhòu 。wàn  qián kūn qīng jué chù ,   wēng diào sǒu 。yòu qià shì 、 shī shí hòu 。měng pāi lán gān  ōu  ,dào  nián 、  chuí lún shǒu 。fēi guò  ,gòng zūn jiǔ 。

17

 xīn láng ·shí qǐng hán kōng  》

shí qǐng hán kōng  。huà  zhōng 、zhēng róng huàn  ,luàn líng chuī  。 biàn wēi lán yín  jìn , jiǔ fēng qián àn  。 dāng  、西  wèi  。shuí jiǎn  sōng jiāng shàng shuǐ ,xiào qián kūn 、 shì chéng ér  。hái zhào  , chuāng bái 。chóng tái  duàn qīng   。yǐn zhī qióng 、qióng yáo  ruǎn ,yìn dēng lín  。 guǎn pīng tíng zhī  zài ,lèi fěn chóu nóng hèn  。 huà zuò 、fēi huā láng  。jiù shì yōu yōu hún  wèn ,yǒu  chán 、zuì  céng xiāng shí 。liáo bàn  , chuī  。
18

 xīn láng ·wàn  mín é  》

wàn  mín é  。xiào guī lái 、  xiāo xián ,jiù shí fēng  。  jīn guī chūn yǐn chù ,chí què jīng huá   。màn yíng de 、西  jiā  。xiāng zhuàn qín  lián yǐng wài ,yǒu zhāo yún 、 yuè  ōu  。dōu biàn  ,zuì zhōng  。fēi  yòu bào kuāng   。 chì xiāo 、bān   rán ,yǒu rén liú  。tóu hēi gōng míng hún hǎo zài ,màn làng cóng    。dàn ài  、jīn  xiāng  。mǎn   shāng wèi jūn 寿shòu ,yǒu fēng  、wàn qǐng yáo qīng shǔ 。liáo wèi  ,jiào jīn  。
19

mǎn jiāng hóng · wèn piān zhōu 》

 wèn piān zhōu ,guī lái chèn 、péng lái 寿shòu  。hái yòu xiàng 、yuè chéng tiáo  ,suì hán wèi  。duō zhú jīn    jiù , chuān  huà □kān  。xiǎng  shēng 、shuāng  yōng pián xiān ,zhēn xiān  。shēn zǎo 退tuì ,tóu fān hēi 。xīn zuì lǎn ,xián piān shì 。gēng xīn lái  xià ,shǐ kàn páo  。ān shí zhèng duō rén wàng zài ,zi gōng  yòng jiān shū  。dàn nián nián 、 jiǔ wèi méi huā ,xún xiāo  。
20

 xīn láng ·chūn  yuán  zhǔ 》

chūn  yuán  zhǔ 。 dōng jūn 、zhuó  kàn chéng ,děng xián fēn  。duō shǎo  qíng fēng  làng ,yòu  gèng 、dié  fēng  。suàn yàn què 、yǎn qián  shù 。zòng 便biàn lián lóng néng ài  ,dào  jīn 、 shì chéng chí  。fāng cǎo  ,zhē guī  。
kàn kàn zuò dào nán yán chù 。 xuān láng 、qīng zhuǎn jīng  ,    。yuè mǎn 西 lóu xián suǒ jìng ,yún  kūn chéng láng  。便biàn nèn  、 fān qīng  。  lán gān chóu pāi suì ,cǎn  róng 、lèi yǎn  hóng  。  zhù ,liǎng nán  。
guān  zuò zhě 

  gāo 

  gāo (yuē 1174—1224), shēn zhī ,   kuí ,hào  jiāng ,yǒng jiā rén (jīn zhè jiāng wēn zhōu rén )nán sòng níng zōng qìng yuán  nián (1199)zhōng jìn shì ,chū rèn huái nán 西  chí zhōu jiào shòu 、 rèn  shū shěng zhèng  、jiào shū láng 、zhù shū láng 、lèi guān zhì quán zhí xué shì yuàn 。。jīn shī   chuán , zhù yǒu 《 jiāng  稿gǎo 》 juàn ,kān  “jiàng cūn cóng shū ”,fán 96què 。shī zuò  duō  shī ,wéi 《sòng shī  shì 》、《dōng ōu shī  》shàng cún jìn  shī 8shǒu 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽