yáng wàn  」shī  quán  (4239)shǒu )

1

宿 xīn shì  gōng diàn 》

 luò shū shū  jìng shēn ,shù tóu huā luò wèi chéng yīn 。
ér tóng  zǒu zhuī huáng dié ,fēi  cài huā  chǔ xún 。
2

xiǎo chí 》

quán yǎn  shēng   liú ,
shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu 。
zhǎn kāi quán wén 
xiǎo  cái  jiān jiān jiǎo ,
zǎo yǒu qīng tíng  shàng tou 。
shōu  
3

xiǎo chū jìng   sòng lín zi fāng 》

 jìng 西  liù yuè zhōng ,fēng guāng    shí tóng 。
jiē tiān lián   qióng  ,yìng   huā bié yàng hóng 。
4

shuǐ diào  tóu · shù yìng jiē xiù 》

 shù yìng jiē xiù , jié zhú nián xīn 。nián nián jiǔ yuè ,hǎo wèi ā  zuò shēng chén 。jiàn    jiǔ jié ,hǎi  yín tāo wàn qǐng ,niàng zuò  bēi chūn 。fàn  dōng   ,寿shòu   yuán 椿chūn 。duì 西 fēng ,chuī bìn xuě ,zhù xiāng yún 。láng jūn  zòu ,yòu yíng zhū xiǎn  xiū mén 。kàn  jīn huā  gào ,bìng   cháng liǎng guó , mìng tài  rén 。sān diǎn tái xīng shàng , diǎn lǎo rén xīng 。
5

niàn  jiāo ·lǎo  guī  》

lǎo  guī  ,yǒu sān jìng 、  zhǎng tuō shān xiù 。 dào guān xián qīng chè  ,bié yǒu jiān lín zhǔ shǒu 。zhǔ shǒu qīng fēng ,jiān lín míng yuè ,jiān guǎn zāi huā liǔ 。dēng shān lín shuǐ ,zuò shī sān shǒu liǎng shǒu 。
xiū shuō bái  shēng tiān , kuā jīn yìn ,dǒu  xuán shuāng zhǒu 。qiě shuō  chuán shèng shì ,sān ge xián rén méi 寿shòu 。jiǎn  jūn yuán ,guī nóng   ,zhì zhèng chéng zhāi sǒu 。zhǐ chóu zuì shā ,luó jiāng mén wài  jiǔ 。
6

hǎo shì jìn ·yuè wèi dào chéng zhāi 》

yuè wèi dào chéng zhāi ,xiān dào wàn huā chuān  。 shì chéng zhāi  yuè ,  lín xiū zhú 。 jīn cái shì shí sān  ,yuè     。wèi shì qiū guāng  jué ,kàn shí  shí liù 。
7

méi huā 》

huā zǎo chūn   ,xiāng hán xiǎo jǐn chuī 。yuè yáo héng shuǐ yǐng ,xuě dài  píng zhī 。
8

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn liù shǒu 》

hòu shān  shuǐ xiàng dōng chí ,què bèi qián shān  xiàng 西 。
dào shì shuǐ róu  xìng  , shēng shēng  màn shēng bēi 。
9

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn liù shǒu 》

zhèng shì xíng rén cháng duàn shí , guī de de xiàng rén  。
ruò néng lèi   rén liǎn ,shǐ xìn chūn chóu zǒng wèi  。
10

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn 》

 sāi qiān shān fèng   ,shàng tiān xià jǐng wàn   。
zuó cháo céng guò  róng  ,xún dào  yuán  线xiàn chū 。
11

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn 》

shān běi  shēng   yíng ,shān nán  xiǎng sòng rén xíng 。
 zhī liú xiàng jīn líng  ,ruò guò jīn líng   shēng 。
12

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn 》

hòu shān  shuǐ xiàng dōng chí ,què bèi qián shān  xiàng 西 。
dào shì shuǐ róu  xìng  , shēng shēng  màn shēng bēi 。
13

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn 》

 gāo   shǐ wēi xuān ,lán cuì  rán tòu  hán 。
shuō  xíng rén máng  shì ,jīn  shēng   yín ān 。
14

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn 》

 yán xià lǐng 便biàn  nán ,zuàn de xíng rén kōng  huān 。
zhèng  wàn shān quān zi  , shān fàng guò  shān lán 。
15

guò sōng yuán ,chén chuī  gōng diàn 》

zhèng shì xíng rén cháng duàn shí , guī de de xiàng rén  。
ruò néng lèi   rén liǎn ,shǐ xìn chūn chóu zǒng wèi  。
16

yǐn jiǔ 》

jīn  ǒu  yǐn , shì  yǒu  。
ǒu rán   bēi ,shì zhì   zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
  wàng wàn shì , shēn    。
 jiǔ běn   ,shú xiān  hái suí 。
fàn shú zhī xǐng yǎn ,jué   zuì shí 。
shú  ǒu xiāng féng ,qīng quán méi shuò zhī 。
 zhī   shén ,huàn chū wàng shì 姿 。
zhuāng zhōu   zhōu ,huì shī   shī 。
guì jiàn   shēng , zhāi yuán   。
 běn fēi jìn shēn ,jīn huá  yáng ér 。
zhī zuò  shī  , chū   guī 。
guī lái jīn  nián ,shì zǎo  shí chí 。
hǎi zhōng  péng lái ,péng lái zài jiǔ chí 。
jīn   bēi jiǔ ,chéng fēng jià yún  。
yóu zāo shì yuán  ,wèi guà shén   。
shōu  
17

  》

zuò kàn  sūn shàng shù tóu ,páng rén zhǐ kǒng duò shēn gōu 。
 nóng jiǎo kuài   jiào ,shuō  páng rén  làng chóu 。
18

 qín é ·xīn chūn zǎo 》

xīn chūn zǎo 。chūn qián shí  chūn guī le 。chūn guī le 。luò méi  xuě , táo hóng xiǎo 。lǎo   guǎn chūn cuī lǎo 。zhǐ  làn zuì huā qián dào 。huā qián dào 。ér  guī  ,xǐng lái chuāng xiǎo 。
19

jué  》

fēng lǎo yán fāng shǎo ,shān qíng   hūn 。
jiù pín jīn gèng shén , lěng xìng yóu xuān 。
20

 shū 》

 shū  yàn qín ,qín shén juàn qiě hūn 。
  juǎn shū zuò ,rén shū liǎng wàng yán 。
zhǎn kāi quán wén 
xìng lái  kāi juàn ,jìng dào bǎi shèng yuán 。
shuō  běn   ,tán xuán chū wèi xuán 。
dāng  huì xīn chù ,zhǐ yǒu  xīn rán 。
  shuí wèi zhě ,fēi   fēi tiān 。
 xiào zhōng wèi shì , shū zhěn tou mián 。
shōu  
guān  zuò zhě 

yáng wàn  

yáng wàn  (1127nián 10yuè 29 —1206nián 6yuè 15 ), tíng xiù ,hào chéng zhāi 。hàn  jiāng yòu mín  , zhōu  shuǐ (jīn jiāng 西 shěng  shuǐ xiàn huáng qiáo zhèn bàn táng cūn )rén 。nán sòng  chén ,zhù míng wén xué jiā 、ài guó shī rén ,  yóu yóu mào fàn chéng  bìng chēng “nán sòng   jiā ”(yòu zuò “zhōng xīng   shī rén ”)。yīn sòng guāng zōng céng wèi  qīn shū “chéng zhāi ”èr  , xué zhě chēng  wèi “chéng zhāi xiān shēng ”。

shào xīng èr shí  nián (1154nián ),yáng wàn  dēng jìn shì  , shì sòng gāo zōng xiào zōng 、guāng zōng 、níng zōng  cháo ,céng rèn zhī fèng xīn xiàn 、guó   shì 、广guǎng dōng  diǎn xíng  、tài  shì  、 shū jiān děng zhí ,guān zhì bǎo   zhí xué shì ,fēng  líng jùn kāi guó hóu 。kāi  èr nián (1206nián ),yáng wàn  bìng shì ,nián  shí 。huò zèng guāng  dài fu ,shì hào “wén jié ”。

yáng wàn   shēng zuò shī liǎng wàn duō shǒu ,chuán shì zuò pǐn yǒu  qiān èr bǎi shǒu ,bèi  wéi  dài shī zōng 。 chuàng zào le  yán qiǎn jìn míng bái 、qīng xīn  rán , yǒu yōu  qíng   “chéng zhāi  ”。yáng wàn   shī   duō miáo xiě  rán jǐng  ,qiě   jiàn zhǎng 。  yǒu  shǎo piān zhāng fǎn yìng mín jiān   、shū  ài guó gǎn qíng  zuò pǐn 。zhe yǒu 《chéng zhāi  》děng 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽