wáng chāng líng 」shī  quán  (210)shǒu )

1

chū sài 》

qín shí míng yuè hàn shí guān ,wàn  cháng zhēng rén wèi hái 。
dàn 使shǐ lóng chéng fēi jiàng zài , jiào    yīn shān 。
2

chū sài 》

liú  xīn kuà bái  ān ,zhàn  shā chǎng yuè  hán 。
chéng tóu tiě  shēng yóu zhèn ,xiá  jīn dāo xuè wèi gàn 。
3

cóng jūn xíng 》

  fēng chén   hūn ,hóng  bàn juǎn chū yuán mén 。
qián jūn  zhàn táo  běi , bào shēng qín   hún 。
4

cóng jūn xíng 》

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān , chéng yáo wàng  mén guān 。
huáng shā bǎi zhàn 穿chuān jīn jiǎ ,  lóu lán zhōng  hái !
5

cóng jūn xíng 》

 jiàng jūn chū zhàn ,bái  àn  guān 。
sān miàn huáng jīn jiǎ ,chán   dǎn hái 。
6

 róng lóu sòng xīn jiàn 》

hán  lián jiāng    ,píng míng sòng  chǔ shān  。
luò yáng qīn yǒu  xiāng wèn , piàn bīng xīn zài   。
7

guī yuàn 》

guī zhōng shào   zhī chóu ,chūn  níng zhuāng shàng cuì lóu 。
 jiàn  tóu yáng liǔ  ,huǐ jiào  婿  fēng hóu 。
8

guī yuàn 》

guī zhōng shào   céng chóu ,chūn  níng zhuāng shàng cuì lóu 。
 jiàn  tóu yáng liǔ  ,huǐ jiào  婿  fēng hóu 。
9

cǎi lián  》

  luó qún   cái ,
 róng xiàng liǎn liǎng biān kāi 。
zhǎn kāi quán wén 
luàn  chí zhōng kàn  jiàn ,
wén  shǐ jué yǒu rén lái 。
shōu  
10

sāi xià  ·yìn   qiū shuǐ 》

yìn   qiū shuǐ ,shuǐ hán fēng shì dāo 。
píng shā  wèi méi ,àn àn jiàn lín táo 。
zhǎn kāi quán wén 
  cháng chéng zhàn ,xián yán   gāo 。
huáng chén  jīn  ,bái  luàn péng hāo 。
shōu  
11

cháng  xíng 》

kuàng  ráo bēi fēng ,sōu sōu huáng hāo cǎo 。
  tíng bái yáng ,shéi zhī  怀huái bào 。
zhǎn kāi quán wén 
suǒ shì tóng páo zhě ,xiāng féng jǐn shuāi lǎo 。
kuàng dēng hàn jiā líng ,nán wàng cháng ān dào 。
xià yǒu  shù gēn ,shàng yǒu  shǔ  。
gāo huáng  sūn jǐn ,qiān   rén guò 。
bǎo  pín  jué ,jīng líng  nài  。
rén shēng   mìng ,yǒu jiǔ qiě cháng  。
shōu  
12

sòng chái shì  》

yuán shuǐ tōng  jiē  gāng ,sòng jūn  jué yǒu  shāng 。
qīng shān  dào tóng yún  ,míng yuè  zēng shì liǎng xiāng 。
13

sòng chái shì  》

yuán shuǐ tōng  jiē  gāng ,sòng jūn  jué yǒu  shāng 。
qīng shān  dào tóng yún  ,míng yuè  zēng shì liǎng xiāng 。
14

tóng cóng  nán zhāi wán yuè  shān yīn cuī shào  》

gāo  nán zhāi shí ,kāi wéi yuè chū  。
qīng huī dàn shuǐ  ,yǎn yàng zài chuāng  。
zhǎn kāi quán wén 
rǎn rǎn  yíng  ,chéng chéng biàn jīn  。
měi rén qīng jiāng pàn ,shì  yuè yín  。
qiān  gòng   ,wēi fēng chuī lán  。
shōu  
15

sòng bié 》

chūn jiāng chóu sòng jūn ,huì cǎo shēng yīn yūn 。
zuì hòu  néng  ,xiāng shān  fēn fēn 。
16

sòng wèi èr 》

zuì bié jiāng lóu  yòu xiāng ,jiāng fēng yǐn   zhōu liáng 。
 jūn yáo zài xiāo xiāng yuè ,chóu tīng qīng yuán mèng  cháng 。
17

sāi shàng  》

qiū fēng    ,chuī què yàn mén sāng 。
yáo jiàn   liè ,gōu  宿 yán shuāng 。
zhǎn kāi quán wén 
 dào fēn bīng  , jūn bǎi zhàn chǎng 。
gōng duō fān xià  ,shì  dàn xīn shāng 。
shōu  
18

sāi shàng  》

chán míng kōng sāng lín , yuè xiāo guān dào 。
chū sài  sāi hán ,chǔ chù huáng  cǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
cóng lái yōu bìng  ,jiē gòng chén shā lǎo 。
 xué yóu xiá ér ,jīn kuā  liú hǎo 。
shōu  
19

xíng  nán ·shuāng  zuò gěng  yín píng 》

shuāng  zuò gěng  yín píng ,bǎi chǐ hán quán   shàng 。
xuán   jué   wàng ,shì qiè qīng xīn zài jūn zhǎng 。
zhǎn kāi quán wén 
rén shēng   hǎo  juān ,zhǐ zhòng kuáng huā  zhòng xián 。
yàn  diào zhēng zòu   ,huí jiāo zhuǎn pàn  jūn qián 。
jūn  jiàn ,yǎn qián shì , bǎo   xīn   。
西 shān  xià    , yǒu  yún  suǒ  。
dàn yuàn  wàng qián zhě yán ,cuò  huáng chén   kuì 。
xíng  nán ,quàn jūn jiǔ ,  fán 。
měi jiǔ qiān zhōng yóu  jǐn ,xīn zhōng piàn kuì   lùn 。
 wén hàn zhǔ   jiàn ,使shǐ qiè zhǎng jiē wàn  hún 。
shōu  
20

qīng lóu  èr shǒu 》

bái  jīn ān cóng  huáng ,jīng  shí wàn 宿 zhǎng yáng 。
lóu tóu xiǎo  míng zhēng zuò ,yáo jiàn fēi chén  jiàn zhāng 。
zhǎn kāi quán wén 
chí dào yáng huā mǎn  gōu ,hóng zhuāng màn wǎn shàng qīng lóu 。
jīn zhāng  shòu qiān   , 婿 cháo huí chū bài hóu 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

wáng chāng líng 

wáng chāng líng (698—757), shǎo  ,hàn  , dōng jìn yáng (jīn shān 西 tài yuán )rén ,yòu  shuō jīng zhào cháng ān rén (jīn 西 ān )rén 。shèng táng zhù míng biān sài shī rén 。

wáng chāng líng zǎo nián pín  ,zhǔ yào  kào nóng gēng wéi chí shēng huó ,30suì zuǒ yòu jìn shì   。chū rèn  shū shěng jiào shū láng ,ér hòu yòu dān rèn  xué hóng  、 shuǐ wèi ,yīn shì bèi biǎn lǐng nán 。kāi yuán  fǎn cháng ān ,gǎi shòu jiāng níng chéng 。bèi bàng zhé lóng biāo wèi 。ān shǐ luàn  ,bèi  shǐ  qiū xiǎo suǒ shā 。

wáng chāng líng   bái gāo shì wáng wéi wáng zhī huàn cén shēn děng rén jiāo wǎng shēn hòu 。 shī   jué jiàn zhǎng ,yóu  dēng  zhī qián  西 běi biān sài suǒ zuò biān sài shī zuì zhe ,yǒu “shī jiā   wáng jiāng níng ”zhī  ,yòu bèi hòu rén  wéi “ jué shèng shǒu ”。wáng chāng líng shī   ér  qīng , gāo shì 、wáng zhī huàn  míng ,shí wèi wáng jiāng níng 。yǒu wén  liù juǎn ,jīn biān shī  juǎn 。

dài biǎo zuò yǒu 《cóng jūn xíng  shǒu 》《chū sài 》《guī yuàn 》děng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽