wáng wéi 」shī  quán  (405)shǒu )

1

shān  qiū míng 》

kōng shān xīn  hòu ,tiān  wǎn lái qiū 。
míng yuè sōng jiān zhào ,qīng quán shí shàng liú 。
zhǎn kāi quán wén 
zhú xuān guī huàn  ,lián dòng xià  zhōu 。
suí  chūn fāng xiē ,wáng sūn   liú 。
shōu  
2

sòng yuán èr 使shǐ ān 西 (wèi chéng  )》

wèi chéng zhāo   qīng chén , shè qīng qīng liǔ  xīn 。
quàn jūn gèng jǐn  bēi jiǔ ,西 chū yáng guān   rén 。
3

jiǔ yuè jiǔ   shān dōng xiōng  》

 zài  xiāng wèi   ,měi féng jiā jié bèi  qīn 。
yáo zhī xiōng  dēng gāo chù ,biàn chā zhū  shǎo  rén 。
4

使shǐ zhì sāi shàng 》

dān chē  wèn biān ,shǔ guó guò  yán 。
zhēng péng chū hàn sāi ,guī yàn   tiān 。
zhǎn kāi quán wén 
   yān zhí ,cháng  luò  yuán 。
xiāo guān féng hòu  ,  zài yàn rán 。
shōu  
5

niǎo míng jiàn 》

rén xián guì huā luò , jìng chūn shān kōng 。
yuè chū jīng shān niǎo ,shí míng chūn jiàn zhōng 。
6

鹿 chái 》

kōng shān  jiàn rén ,dàn wén rén  xiǎng 。
fǎn jǐng  shēn lín , zhào qīng tái shàng 。
7

zhú  guǎn 》

 zuò yōu huáng  ,tán qín  cháng xiào 。
shēn lín rén  zhī ,míng yuè lái xiāng zhào 。
8

shān zhōng sòng bié 》

shān zhōng xiāng sòng  ,  yǎn chái fēi 。
chūn cǎo míng nián 绿 ,wáng sūn guī  guī 。
9

sòng bié 》

xià  yǐn jūn jiǔ ,wèn jūn  suǒ zhī 。
jūn yán    ,guī  nán shān chuí 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn    wèn ,bái yún  jìn shí 。
shōu  
10

zhōng nán bié  》

zhōng suì  hǎo dào ,wǎn jiā nán shān chuí 。
xìng lái měi  wǎng ,shèng shì kōng  zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
xíng dào shuǐ qióng chù ,zuò kàn yún  shí 。
ǒu rán zhí lín sǒu ,tán xiào  hái  。
shōu  
11

  wǎng chuān zhuāng zuò 》

  kōng lín yān huǒ chí ,zhēng  chuī shǔ xiǎng dōng zāi 。
  shuǐ tián fēi bái  ,yīn yīn xià  zhuàn huáng  。
zhǎn kāi quán wén 
shān zhōng  jìng guān cháo 槿jǐn ,sōng xià qīng zhāi zhé  kuí 。
 lǎo  rén zhēng   ,hǎi ōu  shì gèng xiāng  。
shōu  
12

zhōng nán shān 》

tài  jìn tiān  ,lián shān dào hǎi  。
bái yún huí wàng  ,qīng ǎi  kàn  。
zhǎn kāi quán wén 
fēn  zhōng fēng biàn ,yīn qíng zhòng  shū 。
 tóu rén chù 宿 , shuǐ wèn qiáo  。
shōu  
13

guān liè 》

fēng jìn jiǎo gōng míng ,jiāng jūn liè wèi chéng 。
cǎo  yīng yǎn  ,xuě jǐn   qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 guò xīn fēng shì ,hái guī  liǔ yíng 。
huí kàn shè diāo chù ,qiān   yún píng 。
shōu  
14

 shī 》

jūn   xiāng lái ,yīng zhī  xiāng shì 。
lái   chuāng qián ,hán méi zhe huā wèi ?
15

 shī 》

cháo yīn shé yáng liǔ ,xiāng jiàn luò yáng  。chǔ guó   qiè ,qín jiā  yǒu  。
duì rén chuán  wàn ,yìng zhú jiě luó  。rén jiàn dōng fāng  ,jiē yán  婿 shū 。
zhǎn kāi quán wén 
chí xiè jīn  zi ,fán jūn    。
shōu  
16

 shī 》

shuāng yàn chū mìng zi , táo xīn zuò huā 。wáng chāng shì dōng shě ,sòng   西 jiā 。
xiǎo xiǎo néng zhī  ,shí shí chū huàn shā 。qīn láo 使shǐ jūn wèn ,nán  zhù xiāng chē 。
17

wèi chéng  》

wèi chéng zhāo   qīng chén , shè qīng qīng liǔ  xīn 。
quàn jūn gèng jǐn  bēi jiǔ ,西 chū yáng guān   rén 。
18

xiāng  》

hóng dòu shēng nán guó ,chūn lái   zhī 。
yuàn jūn duō cǎi xié ,  zuì xiāng  。
19

wèi chuān tián jiā 》

xié yáng zhào  luò ,qióng xiàng niú yáng guī 。
 lǎo niàn  tóng , zhàng hòu jīng fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
zhì gòu mài miáo xiù ,cán mián sāng   。
tián   chú zhì ,xiāng jiàn    。
  xiàn xián  ,chàng rán yín shì wēi 。
shōu  
20

guò xiāng   》

 zhī xiāng   ,shù   yún fēng 。
   rén jìng ,shēn shān  chǔ zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
quán shēng yàn wēi shí ,  lěng qīng sōng 。
  kōng tán  ,ān chán zhì  lóng 。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

wáng wéi 

wáng wéi (701nián -761nián , shuō 699nián —761nián ), dōng  zhōu (jīn shān 西 yùn chéng )rén ,  shān 西  xiàn 。táng cháo zhù míng shī rén 、huà jiā ,   ,hào    shì 。

wáng wéi chū shēn  dōng wáng shì , kāi yuán shí jiǔ nián (731nián )zhuàng yuán   。 guān yòu shí  jiān chá  shǐ 、 西 jié  使shǐ pàn guān 。táng xuán zōng tiān bǎo nián jiān ,wáng wéi bài   láng zhōng 、 shì zhōng 。ān  shān gōng xiàn cháng ān shí ,wáng wéi bèi  shòu wěi zhí 。cháng ān shōu  hòu ,bèi  shòu tài  zhōng yǔn 。táng  zōng qián yuán nián jiān rèn shàng shū yòu chéng , shì chēng “wáng yòu chéng ”。

wáng wéi cān chán   ,xué zhuāng xìn dào ,jīng tōng shī 、shū 、huà 、yīn yuè děng , shī míng shèng  kāi yuán 、tiān bǎo jiān ,yóu zhǎng  yán ,duō yǒng shān shuǐ tián yuán , mèng hào rán  chēng “wáng mèng ”,yǒu “shī  ”zhī chēng 。shū huà  zhēn  miào ,hòu rén tuī  wèi nán zōng shān shuǐ huà zhī  。 shì píng jià  :“wèi   zhī shī ,shī zhōng yǒu huà ;guān   zhī huà ,huà zhōng yǒu shī 。”cún shī 400 shǒu ,dài biǎo shī zuò yǒu 《xiāng  》、《shān  qiū míng 》děng 。zhù zuò yǒu 《wáng yòu chéng  》、《huà xué  jué 》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽