wéi yìng  」shī  quán  (549)shǒu )

1

chú zhōu 西 jiàn 》

 lián yōu cǎo jiàn biān shēng ,shàng yǒu huáng  shēn shù míng 。
chūn cháo dài  wǎn lái  ,   rén zhōu  héng 。
2

sòng yáng shì  》

yǒng  fāng   ,chū xíng  yōu yōu 。
  jīn yǒu xíng , jiāng  qīng zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
ěr bèi   shì , niàn   róu 。
yòu wèi zhǎng suǒ  ,liǎng bié   xiū 。
duì  jié zhōng cháng , wǎng nán  liú 。
 xiǎo quē nèi xùn ,shì    yōu 。
lài  tuō lìng mén ,rèn  shù  yóu 。
pín jiǎn chéng suǒ shàng , cóng  dài zhōu 。
xiào gōng zūn  dào ,róng zhǐ shùn  yóu 。
bié  zài jīn chén ,jiàn ěr dāng  qiū 。
 xián shǐ  qiǎn ,lín gǎn  nán shōu 。
guī lái shì yòu  ,líng lèi yuán yīng liú 。
shōu  
3

  dān yuán  》

 nián huā  féng jūn bié ,jīn  huā kāi   nián 。
shì shì máng máng nán  liào ,chūn chóu àn àn  chéng mián 。
zhǎn kāi quán wén 
shēn duō  bìng  tián  , yǒu liú wáng kuì fèng qián 。
wén dào  lái xiāng wèn xùn ,西 lóu wàng yuè  huí yuán 。
shōu  
4

hán shí  jīng shī zhū  》

 zhōng jìn huǒ kōng zhāi lěng ,jiāng shàng liú yīng  zuò tīng 。
 jiǔ kàn huā xiǎng zhū  , líng hán shí cǎo qīng qīng 。
5

chū  yáng zi  yuán  jiào shū 》

   qīn ài ,fàn fàn  yān  。
guī zhào luò yáng rén ,cán zhōng 广guǎng líng shù 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn zhāo  wèi bié , chǔ hái xiāng  。
shì shì  shàng zhōu ,沿yán huí ān  zhù 。
shōu  
6

 quán jiāo shān zhōng dào shì 》

jīn zhāo jùn zhāi lěng , niàn shān zhōng  。
jiàn  shù jīng xīn ,guī lái zhǔ bái shí 。
zhǎn kāi quán wén 
 chí  piáo jiǔ ,yuǎn wèi fēng   。
luò  mǎn kōng shān , chǔ xún xíng  。
shōu  
7

cháng ān  féng zhe 》

 cóng dōng fāng lái , shàng  líng  。
wèn   wéi lái ,cǎi shān yīn mǎi  。
zhǎn kāi quán wén 
míng míng huā zhèng kāi ,yáng yáng yàn xīn  。
zuó bié jīn  chūn ,bìn  shēng   。
shōu  
8

    xiàn 》

luò fān dòu huái zhèn ,tíng fǎng lín  驿 。
hào hào fēng   ,míng míng  chén  。
zhǎn kāi quán wén 
rén guī shān guō àn ,yàn xià  zhōu bái 。
   qín guān ,tīng zhōng wèi mián  。
shōu  
9

jùn zhāi  zhōng  zhū wén shì yàn  》

bīng wèi sēn huà  ,yàn qǐn níng qīng xiāng 。
hǎi shàng fēng  zhì ,xiāo yáo chí  liáng 。
zhǎn kāi quán wén 
fán  jìn xiāo sàn ,jiā bīn  mǎn táng 。
 cán  chǔ chóng ,wèi   mín kāng 。
 huì shì fēi qiǎn ,xìng  xíng  wàng 。
xiān féi shǔ shí jìn ,shū guǒ xìng jiàn cháng 。
 yǐn  bēi jiǔ ,yǎng líng jīn  zhāng 。
shén huān   qīng ,  líng fēng xiáng 。
 zhōng shèng wén shǐ ,qún yàn jīn wāng yáng 。
fāng zhī  fān  , yuē cái  qiáng 。
shōu  
10

dōng jiāo 》

 shě  zhōng nián ,chū jiāo kuàng qīng shǔ 。
yáng liǔ sàn  fēng ,qīng shān dàn   。
zhǎn kāi quán wén 
 cóng shì   ,yuán jiàn hái   。
wēi  ǎi fāng yuán ,chūn jiū míng  chǔ 。
 yōu xīn  zhǐ ,zūn shì  yóu  。
zhōng   jié  , táo zhí  shù 。
shōu  
11

    sòng  cáo 》

chǔ jiāng wēi   ,jiàn   zhōng shí 。
  fān lái zhòng ,míng míng niǎo  chí 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎi mén shēn  jiàn , shù yuǎn hán  。
xiāng sòng qíng  xiàn ,zhān jīn  sàn  。
shōu  
12

shí   》

zhōu xuān  liè   zhī yáng , shí biǎo gōng  wěi huáng huáng 。
shí   xíng shù zhǐ shí ,fēng  quē é tái xiǎn  。jīn rén  zhǐ tuō  wén ,
zhǎn kāi quán wén 
   sǎo bái hēi fēn 。 kāi mǎn juǎn   shí ,jīng qián dòng zhé zǒu yún yún 。
chuǎn wēi  ,xiāng jiū cuò ,nǎi shì xuān wáng zhī chén shǐ zhòu zuò 。
 shū   tiān  jiān ,jīng  cháng cún shì míng  。qín jiā  lóng hái  shí ,
jié shí zhī     。shì rén hào  yóu gòng chuán ,chí lái   shū xuán  。
shōu  
13

yōu  》

guì jiàn suī  děng ,chū mén jiē yǒu yíng 。  wài  qiān ,suì  yōu  qíng 。
wēi   lái guò , zhī chūn cǎo shēng 。qīng shān   shǔ ,niǎo què rào shě míng 。
zhǎn kāi quán wén 
shí  dào rén ǒu ,huò suí qiáo zhě xíng 。 dāng ān jiǎn liè ,shuí wèi báo shì róng 。
shōu  
14

wén yàn 》

 yuán miǎo  chǔ ,guī  fāng yōu zāi 。huái nán qiū   ,gāo zhāi wén yàn lái 。
15

qiū   qiū yuán wài /qiū   qiū èr shí èr yuán wài 》

怀huái jūn shǔ qiū  ,sàn  yǒng liáng tiān 。
kōng shān sōng  luò ,yōu rén yīng wèi mián 。
16

 gǒng luò zhōu xíng  huáng   shì ,  xiàn liáo yǒu 》

jiā shuǐ cāng shān  xiàng dōng ,dōng nán shān huō   tōng 。hán shù  wēi yuǎn tiān wài ,
 yáng míng miè luàn liú zhōng 。 cūn  suì lín  àn , yàn chū qíng xià shuò fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
wèi bào luò qiáo yóu huàn  ,piān zhōu    xīn tóng 。
shōu  
17

dēng lóu  wáng qīng 》

  pān lín hèn  tóng ,chǔ yún cāng hǎi   qióng 。
shù jiā zhēn chǔ qiū shān xià , jùn jīng zhēn hán  zhōng 。
18

huái shàng  huì liáng chuān  rén 》

jiāng hàn céng wèi  ,xiāng féng měi zuì hái 。
 yún  bié hòu ,liú shuǐ shí nián jiān 。
zhǎn kāi quán wén 
huān xiào qíng  jiù ,xiāo shū bìn  bān 。
 yīn wèi guī  ,huái shàng yǒu qiū shān 。
shōu  
19

huái shàng  shì , 广guǎng líng qīn  》

qián zhōu  miǎo miǎo ,  shuí xiāng dài 。qiū shān   zhōng ,chǔ  lián cāng hǎi 。
fēng    mǎn ,宿  róng bìn gǎi 。 niǎo xià dōng nán ,广guǎng líng  chǔ zài 。
20

chūn  》

 huā  xuě rào jiāng chéng ,zuò xiàn nián fāng   jīng 。
chāng  xiǎo kāi níng  shù ,céng péi yuān  tīng liú yīng 。
guān  zuò zhě 

wéi yìng  

wéi yìng  (737~792),zhōng guó táng dài shī rén 。hàn  ,cháng ān (jīn shǎn 西 西 ān )rén 。wén chāng yòu xiāng wéi dài jià zēng sūn ,chū shēn jīng zhào wéi shì xiāo yáo gōng fáng 。jīn chuán yǒu 10juǎn běn 《wéi jiāng zhōu  》、liǎng juǎn běn 《wéi  zhōu shī  》、10juǎn běn 《wéi  zhōu  》。sǎn wén jǐn cún  piān 。yīn chū rèn guò  zhōu  shǐ ,shì chēng “wéi  zhōu ”。shī fēng tián dàn gāo yuǎn , shàn  xiě jǐng  miáo xiě yǐn  shēng huó zhù chēng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽