yáng wéi zhēn 」shī  quán  (685)shǒu )

1

lǎn   shí èr shǒu    shí èr 》

yào  ruò   , dào kōng  míng 。
é é nán wén shān ,guāng yàn  yuè qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
  zǒng  jiào ,chén dào  gǎi gèng 。
níng dài  tiān  , zài èr  shēng 。
shàng lián 广guǎng 西  ,yǒu kuì yán jiā xiōng 。
shōu  
2

lǎn   shí èr shǒu   jiǔ 》

tián shū zuò  xiāng ,wáng  gǎn yóu tián 。
tòng kuì  mín  ,cháng  zhōng  qián 。
zhǎn kāi quán wén 
hàn rén zhòng zhǎng zhě ,zhǎng zhě  fēi xián ?
shōu  
3

lǎn   shí èr shǒu   shí 》

rèn ān  tián rén ,zhōu shì jiāng jūn mén 。
 yǎng è niè  ,shí zuò pín shī shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
 忿fèn    , dāo   fēn 。
 huì zhào shào  , shí bié  qún 。
nǎi zhī shèng xián shì ,duān   jiàn pín 。
shōu  
4

lǎn   shí èr shǒu   èr 》

chū jiāng  guò shì , tiān tiān shí wén 。
shì rén jiē  xià , zéi dāng shuí fēn 。
zhǎn kāi quán wén 
chū   guī  ,lín shū zhū  jūn 。
shōu  
5

lǎn   shí èr shǒu   sān 》

qín  yǐn dào  ,chǔ zhuāng wàng jué yīng 。
 jǐng ēn   ,chù huái yǒu yín xíng 。
zhǎn kāi quán wén 
jìng  gào  xiāng ,chēng shuō biàn qiě zhèng 。
míng cháo  huái lìng ,jìng  tuō qiú míng 。
shōu  
6

lǎn   shí èr shǒu    》

jìn shī  tiān wáng ,  bái   。
yǐn   niè  ,fèng  bēn mán  。
zhǎn kāi quán wén 
dào féng zhōu jiāo  ,sān suì ěr   。
sān nián yǐn   , yán  zhe guī 。
shōu  
7

lǎn   shí èr shǒu    》

dān   xián qín ,wèi zhì  gǎn xīng 。
shí jīn nán mén  , lìng   xíng 。
zhǎn kāi quán wén 
dān  yǒu chéng xiào ,  ruò yán xíng 。
nán mén néng   , néng  mín qíng 。
  zhī qiǎo xìn ,  zhuō ér chéng 。
shōu  
8

lǎn   shí èr shǒu   èr shí  》

 zhī zài dōng chuáng ,fēng cāo  suǒ chēng 。
lán tián téng zhuǎn zhòng , nǎi   píng 。
zhǎn kāi quán wén 
chū diào  zài  ,fǎn è   qíng 。
  xìng xìng  ,    qīng 。
shōu  
9

lǎn   shí èr shǒu   sān shí  》

shì   wén huì , zhī lóu shī  。
lóu gōng   xián ,  rén wèi shí 。
zhǎn kāi quán wén 
 lái xián  jiān , dào yōu   。
shōu  
10

lǎn   shí èr shǒu   sān shí èr 》

cháng  wáng xiào  ,   qiě zhuāng 。
mén shēng  xiàn  ,jìng xíng xiǎng  yáng 。
zhǎn kāi quán wén 
xiào  gōng   ,qìng zhé zài dào páng 。
mén shēng   tuō ,guǐ dào yóu  xíng 。
shōu  
11

lǎn   shí èr shǒu   èr shí jiǔ 》

hán xìn bo   ,páng zhì wàn rén  。
guō gōng bo lín shuǐ ,cháng zhōu ǒu chéng  。
zhǎn kāi quán wén 
qiān qiū yáng  biǎn ,tóu  tóng jiāng  。
luǒ   wéi zhě ,yàn mèi kāi  tiáo 。
shú jiè shén dīng huǒ ,fén què qīng náng shū 。
shōu  
12

lǎn   shí èr shǒu   sān shí 》

guō  jīng shù shù ,zhī jìn  wáng qín 。
táo qín yuǎn guī jìn ,zhuī bīng shā wáng chén 。
zhǎn kāi quán wén 
luò yáng niú bèi sǒu , shū xiào  qīn 。
liáng zhōu wèi jīng  ,xiān guī   guī 。
shù rén  líng  ,zhé shì  quán shēn 。
shōu  
13

lǎn   shí èr shǒu   sān shí  》

yán jiā ér , suì shā   ,yán jiā  chēng  。
yǎng chéng  chái è ,  nòng   。
zhǎn kāi quán wén 
jiē  chái  tiān zǎo  , shí   miǎn guān  。
shōu  
14

lǎn   shí èr shǒu   sān shí sān 》

zhèng zhōu  nán  ,shí zhě wéi  shī 。
shēn chén yǒu róng liàng , wéi tóng liè zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
tuò miàn jiè   , shì   bēi 。
jūn kàn bái shuǐ jiàn , é xuān   。
shōu  
15

lǎn   shí èr shǒu   èr shí  》

wáng zhàn  shēn  ,shì rén  néng kuī 。
 huì shí ruò  ,rén suì  wéi chī 。
zhǎn kāi quán wén 
 lián    ,tóng mén  shí zhī 。
 kuàng  qiān  ,ér  qiú rén zhī 。
shōu  
16

lǎn   shí èr shǒu   sān shí liù 》

xiǎo ér   zhēn , guān   zhái 。
yuǎn  wáng dào zhě , wèn shù huáng bái 。
zhǎn kāi quán wén 
  xiù zhōng cáng , dào wàn   。
shōu  
17

lǎn   shí èr shǒu   sān shí  》

kāi yuán liú shén tóng ,míng  ruì  shí 。
wén xué   shì ,biān suàn jìng dāo zhuī 。
zhǎn kāi quán wén 
zhāo quán dàn shì kǒu ,使shǐ   yǒu  。
rèn shù  rèn dào ,xìng     。
shōu  
18

lǎn   shí èr shǒu   sān shí  》

sāo    jiǔ ,gōng  zhēng wa yín 。
luò yáng fēng  biàn ,zhǐ xìng suí rén xīn 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng guān  xiāo  ,zuò  āi jiāng nán 。
diào  jīn chāi  ,wáng guó yǒu  yīn 。
shōu  
19

lǎn   shí èr shǒu   liù 》

yīng hóu   rén , jiǎ    。
fēi jiàng shā  líng ,láng hěn   齿chǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
  huà méi láng ,  shā yuàn shǐ 。
shōu  
20

lǎn   shí èr shǒu    》

gōng jiǎn hàn tiān  , shì  shào nián 。
wèi yīng jiàng guàn  ,tíng zhòng kěn 访fǎng xián 。
zhǎn kāi quán wén 
 wèi xuān shì zhào , yǒu cháng shā qiān 。
 jiàn féng  wèi ,páng méi jìng shuí lián 。
shōu  
guān  zuò zhě 

yáng wéi zhēn 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽