pān lóng 」shī  quán  (33)shǒu )

1

wǎn wáng zhōng chéng    》

  tái qián liè bǎi gāo ,fēng yún yóu  jiā jīng máo 。
shǔ lòu  shì jūn wáng  , zuò  shān wàn  tāo 。
2

miǎo qiū dēng tài huà shān jué dǐng 》

piǎo miǎo zhēn tàn bái  gōng ,sān fēng   wèi shuí xióng 。
cāng lóng bàn guà qín chuān  ,shí  cháng  hàn yuàn fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 chǎng zhōng yuán qiū  jǐn ,tiān kāi wàn   yáng kōng 。
píng shēng   kàn rén  ,róng ěr shēn zhì zào huà gōng 。 
shōu  
3

wǎn wáng zhōng chéng   èr 》

  gāo lín jié shí kāi , mén dān liú zhòng pái huái 。
shā chǎng   duō fēng  ,rén jiàn qīn  tiě  lái !
4

 jùn chéng sòng míng qīng zhī jiāng 西 》

qīng fēng      ,
qiū  yáo kàn  chǔ  。
zhǎn kāi quán wén 
shuí xiàng  zhōu lián zhú  ,
bái yún xiāng sòng  jiāng 西 。
shōu  
5

sòng míng qīng zhī jiāng 西 》

qīng fēng      ,qiū  yáo kàn  chǔ  。
shuí xiàng  zhōu lián zhú  ?bái yún xiāng sòng  jiāng 西 。
6

 shàng sāng 》

 chū dōng nán  ,zhào  西 běi lóu 。
luó  guì jiā  ,   mén shū 。
zhǎn kāi quán wén 
xìng   cán zuò ,cǎi sāng nán  tóu 。
shàng zhī jié lóng  ,xià zhī guà lóng gōu 。
duò   liáo rào ,yán     。
xiāng  wéi xià qún ,  wèi shàng  。
xíng zhě jiàn luó  ,xià dān  chóu móu 。
shào nián jiàn luó  ,tǎn  chū  liáo 。
lái guī xiāng yuàn  ,qiě  zuò   。
使shǐ jūn  nán lái ,zhù    chē 。
qiǎn  qián zhì wèn ,wéi shì shuí jiā shū ?luó  xiǎo jiā  ,qín shì yǒu gāo lóu 。
西 lín jiāo zhòng qīng ,lán zhī duì dào  。
luó  nián   ,shí  wéi rén  。
jià   nián  , sāng  zuò  。
shú  使shǐ jūn  ?使shǐ jūn  wèi shuí ?cán sāng suǒ   ,xiǎo   suǒ wèi 。
使shǐ jūn    :“luó   rén  ,使shǐ jūn  rén  。
dōng fāng qiān   , 婿  shàng tou 。
zuǒ yòu sān  zhǎng ,  wèi xiān  。
 yòng shí  婿 ,fēi gài suí gāo chē 。
xiàng  wèi chē zhěn ,guì shù wèi lún  。
bái  wèi shàng xiāng ,liǎng cān jiē   。
qīng  wèi  yǐn ,huáng jīn wèi pèi tóu 。
yāo zhōng qiān jīn jiàn , míng wéi 鹿  。
 jiā  xiǎo  ,bài wèi cháo dài  。
shāo qiān jùn tài shǒu ,chū  zhuān chéng  。
yuè shuò cháo jīng shī ,guān zhě yíng   。
wéi rén  bái  ,lián lián yǒu   。
 shí shàng   ,sān shí  yǒu  。
zuò zhōng shù qiān rén ,jiē yán  婿 shū 。
shōu  
7

sāi shàng  》

bái   shuāng chū sài hán , fēng  duàn jiē cháng ān 。
chéng tóu  piàn 西 shān yuè ,duō shǎo zhēng rén  shàng kàn 。
8

  píng fēng 》

 píng hàn gōng  ,yǒu  《bái tóu yín 》。
  liú  qiè ,qiū lái xiāng shuǐ shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
huān qíng zhāng huà zhú ,chóu zuò yǎn qīng zhēn 。
 wèi cāng yíng  ,jūn wáng zài shàng lín 。
shōu  
9

   zhòng wèi 》

tài  kuàng hàn  ,míng  shēng   。
chì hàn zhān qīng yún ,cháng   liú shā 。
zhǎn kāi quán wén 
   shān  ,  yǐn   。
qiào wěi  zhí zhú ,zhūn guài xiāng jīng guò 。
 yuàn yóu chāng  ,kuàng nǎi  yán chē 。
shì     ,chuí ěr nài   。
tiān    shū ,使shǐ zhě chū cuō tuó 。
shēn 々shí èr xián ,  cháng  duō 。
suī yǒu qiān  姿 , bàn fēi suǒ jiā 。
shōu  
10

shǔ zhōng yǒu  jiāng nán méi huā zhě yīn  wéi  》

 wèn méi huā shàng yuàn chí ,zuò zhōng nán  zhòng xiāng  。
kāi lián shǔ yǒu qīng shān  ,duì jiǔ rén  bái xuě zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
驿 使shǐ shū lái chūn  jiàn ,xiān láng mèng duàn yuè yīng zhī 。
piān jīng zhí běi duō fēng huǒ ,zuó  guān shān   chuī 。
shōu  
11

zǎo xià shì 殿diàn qīng èr shǒu 》

cháng xià yuán lín huáng niǎo lái ,bǎi huā chūn jiǔ  xīn kāi 。
rén shēng  jiǔ tīng huáng niǎo ,huáng niǎo  shēng jiǔ  bēi 。
12

zǎo xià shì 殿diàn qīng èr shǒu 》

 shàng qīng shān rào  xié ,xiāo tiáo zhòng wǎng 使shǐ jūn chē 。
dào lái zòng qiǎn zhài mén  ,zhī zài dōng lín mài jiǔ jiā 。
13

qiū  》

 gǎn  fāng shù ,duō shí xìn zhuǎn péng 。
xiāng xīn shēng   , bìng  qiū fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
 yào sān shān wài , míng  hǎi zhōng 。
 zhī chéng hàn màn ,hái  zhòng rén tóng 。
shōu  
14

dōng mén xíng 》

chū dōng mén ,  guī 。
lái  mén ,chuàng  bēi 。
zhǎn kāi quán wén 
shě  dān shí chǔ ,hái shì shēn shàng  cēn  。
kāng kǎi chū mén  ,ér  qiān qún 。
 jiā  yuàn  guì ,jiàn qiè  jūn dàn   。
dàn   ,shàng yòng qióng 窿lóng ,xià yòng   xiǎo ér 。
shí  qīng lián ,   gàn 。

 dàn huǎn  ,dāng gào shuí 。
xíng , wàng jūn guī 。
jiē !shào nián  wèi fēi 。
shōu  
15

 kāi yuán  》

liú yīn  céng cén ,fǎn zhào  shēn  。
   xiāo tiáo ,huí yán bào yōu  。
zhǎn kāi quán wén 
fàn yǐng jìng xiāng tái ,zhōng shēng yīn shí  。
jué   chán sòng ,xuán  xià qiáo  。
qiū huā  hái shòu ,lǎo shù shuāng   。
hán quán  yíng xīn ,bái yún kuàng   。
dēng lín   jiā ,yáo luò shí   。
shū  dàng xīng shān ,tái guāng qīng jiǎn  。
xīn shī  shén xiù ,jiù yóu gěng chū  。
guī lái zhàng  便biàn ,lǎo  yān xiá  。
gāo chéng chū   ,dēng huǒ tōng lín  。
yán xuán zhuǎn duō xìng ,hòu cháo  tóng 宿 。
shōu  
16

怀huái zi xiāng 》

 mén qiū miǎo sòng xiān chá ,  kāi zūn gǎn suì huá 。
 bìng shān zhōng shēng guì shù ,怀huái rén jiāng shàng luò méi huā 。
zhǎn kāi quán wén 
chūn lái 鸿hóng yàn shū qiān  ,  lóu tái xuě wàn jiā 。
nán yuè dōng  hái  wǎng ,yīng lián báo huàn zhì tiān  。
shōu  
17

 dēng zōng xiù cái mào dēng chí tíng 》

chuāng zhōng cǎi lián zhōu ,luò  líng   。
zuò jiàn huàn shā rén ,hóng yán zhào qiū shuǐ 。
18

wǎn yáng shēng 》

píng shēng qiú  zuì piān piān ,  huáng jīn jié shào nián 。
jīn  xiāo tiáo jūn  jiàn ,bái yáng qiū  yǒu shuí lián 。
19

  殿diàn qīng 》

    shā ,piān piān yàn zi xié 。
guān pín qīng   ,xiāng yuǎn zhòng xié jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
zuó  怀huái rén  ,chūn fēng  suì huá 。
 xíng lín  shuǐ ,wèn 使shǐ dào méi huā 。
shōu  
20

shí   xiè shān rén tóng  míng  jiàn guò de xiāo  》

 yǒu shān zhōng yuē ,rén lái jiāng shàng yáo 。
zhāng dēng chuán cǎi  ,huàn jiǔ chū jīn diāo 。
zhǎn kāi quán wén 
pín bìng kàn jiāo hǎo ,wén zhāng wèi  liáo 。
tiān  hái  huì ,liú zuì zhù chūn xiāo 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 pān lóng 

 pān lóng (1514nián 5yuè 12 —1570nián 9yuè 18 ),  lín ,hào cāng míng ,shān dōng  nán   chéng (jīn shān dōng  nán )rén ,míng dài zhù míng wén xué jiā 。 “qián   zhī hòu , xiè zhēn wáng shì zhēn děng chàng dǎo wén xué   yùn dòng ,wèi “hòu    lǐng xiù rén  ,bèi zūn wèi “zōng gōng  jiàng ”。zhǔ méng wén tán èr shí  nián , yǐng xiǎng   qīng chū 。cháng   yán jìn  ,dàn hòu rén   píng   shī  wèi “xiā táng shī ”。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽