cáo zhí 」shī  quán  (140)shǒu )

1

luò shén  》

  huáng chū sān nián , cháo jīng shī ,hái  luò chuān 。 rén yǒu yán , shuǐ zhī shén ,míng yuē  fēi 。gǎn sòng  duì chǔ wáng shén  zhī shì ,suì zuò   ,  yuē :
   cóng jīng  ,yán guī dōng fān ,bèi  quē  ,yuè huán yuán ,jīng tōng  ,líng jǐng shān 。  西 qīng ,chē dài  fán 。ěr nǎi shuì jià  héng gāo ,   zhī tián ,róng   yáng lín ,liú miǎn  luò chuān 。 shì jīng  shén hài , yān  sàn 。  wèi chá ,yǎng  shū guān 。   rén , yán zhī pàn 。nǎi yuán  zhě ér gào zhī yuē :“ěr yǒu    zhě  ?  rén  ,ruò  zhī yàn  !” zhě duì yuē :“chén wén  luò zhī shén ,míng yuē  fēi 。rán  jūn wáng suǒ jiàn , nǎi shì  ? zhuàng ruò  ,chén yuàn wén zhī 。”
zhǎn kāi quán wén 
   gào zhī yuē : xíng  ,piān ruò jīng 鸿hóng ,wǎn ruò yóu lóng ,róng yào qiū  ,huá mào chūn sōng 。fǎng   ruò qīng yún zhī  yuè ,piāo yáo  ruò liú fēng zhī huí xuě 。yuǎn ér wàng zhī ,jiǎo ruò tài yáng shēng zhāo xiá 。 ér chá zhī ,zhuó ruò   chū   。nóng xiān  zhōng ,xiū duǎn   。jiān ruò xuē chéng ,yāo  yuē  。yán jǐng xiù xiàng ,hào zhì chéng  ,fāng   jiā ,qiān huá   。yún  é é ,xiū méi lián juān ,dān chún wài lǎng ,hào 齿chǐ nèi xiān 。míng móu shàn lài ,  chéng quán ,guī 姿 yàn  , jìng  xián 。róu qíng chuò tài ,mèi   yán 。  kuàng shì , xiàng yīng  。 luó  zhī cuǐ càn  ,ěr yáo  zhī huá  。dài jīn cuì zhī shǒu shì ,zhuì míng zhū  耀yào  。jiàn yuǎn yóu zhī wén  ,  xiāo zhī qīng  。wēi yōu lán zhī fāng ǎi  , chí chú  shān  。 shì  yān zòng  , áo   。zuǒ  cǎi máo ,yòu yīn guì  。rǎng hào wàn  shén   ,cǎi tuān lài zhī xuán zhī 。
   qíng yuè  shū měi  ,xīn zhèn dàng ér   。 liáng méi  jiē huān  ,tuō wēi  ér tōng  。yuàn chéng  zhī xiān   ,jiě  pèi  yào zhī 。jiē jiā rén zhī xìn xiū ,qiāng   ér míng shī 。kàng qióng      ,zhǐ qián yuān ér wéi  。zhí juàn juàn zhī kuǎn shí  ,  líng zhī   。gǎn jiāo  zhī  yán  ,chàng yóu  ér   。shōu  yán ér jìng zhì  ,shēn  fáng   chí 。
   shì luò líng gǎn yān ,  páng huáng 。shén guāng   ,zhà yīn zhà yáng 。sǒng qīng     ,ruò jiāng fēi ér wèi xiáng 。jiàn jiāo  zhī  liè , héng báo ér liú fāng 。chāo cháng yín  yǒng   ,shēng āi  ér  zhǎng 。 ěr nǎi zhòng líng   ,mìng chóu xiào  。huò  qīng liú ,huò xiáng shén zhǔ 。huò cǎi míng zhū ,huò shí cuì  。cóng nán xiāng zhī èr fēi ,xié hàn bīn zhī yóu  。tàn páo guā zhī    ,yǒng qiān niú zhī  chǔ 。yáng qīng guī zhī    , xiū xiù  yán zhù 。 xùn fēi  ,piāo  ruò shén 。líng  wēi  ,luó  shēng chén 。dòng  cháng  ,ruò wēi ruò ān 。jìn zhǐ nán  ,ruò wǎng ruò hái 。zhuǎn miǎn liú jīng ,guāng rùn  yán 。hán  wèi  , ruò yōu lán 。huá róng ē nuó ,lìng  wàng cān 。
   shì píng  shōu fēng ,chuān hòu jìng  。féng  míng  ,  qīng  。téng wén   jǐng chéng ,míng  luán  xié shì 。liù lóng yǎn   shǒu ,zài yún chē zhī róng  。jīng  yǒng ér jiā  ,shuǐ qín xiáng ér wèi wèi 。 shì yuè běi zhǐ ,guò nán gāng ,  lǐng ,huí qīng yáng ,dòng zhū chún   yán ,chén jiāo jiē zhī  gāng 。hèn rén shén zhī dào shū  ,yuàn shèng nián zhī  dāng 。kàng luó mèi  yǎn   ,lèi liú jīn zhī làng làng 。dào liáng huì zhī yǒng jué  ,āi  shì ér  xiāng 。 wēi qíng  xiào ài  ,xiàn jiāng nán zhī míng dāng 。suī qián chǔ  tài yīn ,zhǎng  xīn  jūn wáng 。    suǒ shě ,chàng shén xiāo ér  guāng 。
   shì bèi xià líng gāo , wǎng shén liú 。 qíng xiǎng xiàng , wàng 怀huái chóu 。 líng  zhī  xíng , qīng zhōu ér shàng  。 cháng chuān ér wàng fǎn , mián mián ér zēng  。 gěng gěng ér  mèi ,zhān fán shuāng ér zhì shǔ 。mìng   ér jiù jià , jiāng guī  dōng  。lǎn fēi pèi  kàng  ,chàng pán huán ér  néng  。
shōu  
2

  shī 》

zhǔ dòu rán dòu  ,dòu zài  zhōng  。
běn shì tóng gēn shēng ,xiāng jiān  tài  。
3

bái  piān 》

bái  shì jīn  ,lián piān 西 běi chí 。
jiè wèn shuí jiā  ,yōu bìng yóu xiá ér 。
zhǎn kāi quán wén 
shào xiǎo  xiāng  ,yáng shēng shā  chuí 。
宿  bǐng liáng gōng , shǐ  cēn  。
kòng xián  zuǒ  ,yòu  cuī yuè zhī 。
yǎng shǒu jiē fēi náo , shēn sàn   。
jiǎo jié guò hóu yuán ,yǒng piāo ruò bào chī 。
biān chéng duō jǐng  ,  shù qiān  。
  cóng běi lái ,  dēng gāo  。
cháng  dǎo xiōng  ,zuǒ  líng xiān bēi 。
 shēn fēng rèn duān ,xìng mìng ān  怀huái ?
  qiě   , yán zi   !
míng biān zhuàng shì  ,  zhòng   。
juān   guó nàn ,shì    guī !
shōu  
4

cháng  xíng 》

chǐ huò zhī  shēn 。
 dào shí qióng  。
5

líng zhī piān 》

líng zhī shēng wáng  。
zhū cǎo bèi luò bīn 。
zhǎn kāi quán wén 
róng huá xiāng huǎng 耀yào 。
guāng cǎi  ruò shén 。
 shí yǒu  shùn 。
  wán qiě yín 。
jìn xiào  tián lǒng 。
zhēng zhēng  wéi rén 。
  nián  shí 。
cǎi    qīn 。
  chī  tòng 。
   zhān jīn 。
dīng lán shǎo shī  。
 shāng zǎo  qióng 。
  dāng yán qīn 。
zhāo  zhì sān shēng 。
bào zi jiàn líng huǐ 。
fàn zuì  wáng xíng 。
zhàng rén wéi  xuè 。
miǎn  quán  míng 。
dǒng yǒng zāo jiā pín 。
 lǎo cái   。
 jiǎ  gōng yǎng 。
yōng zuò zhì gān féi 。
 jiā tián mén zhì 。
 zhī  yòng guī 。
tiān líng gǎn zhì  。
shén  wèi bǐng  。
suì yuè  ān  。
   huáng kǎo 。
shēng    wǎn 。
    zǎo 。
liǎo é shuí suǒ xìng 。
niàn zhī lìng rén lǎo 。
退tuì yǒng nán fēng shī 。
 lèi mǎn huī bào 。
luàn yuē 。
shèng huáng jūn  hǎi 。
 jiào zhāo  xuān 。
wàn guó xián  ràng 。
bǎi xìng jiā  qián 。
xiáng   shī  。
xiào  chù zhōng tián 。
 yǒu céng mǐn zi 。
  jiē rén xián 。
tiáo chèn  yāo 齿chǐ 。
huáng  jǐn  nián 。
 xià sān wàn suì 。
    rán 。
shōu  
6

 shī 》

lǎn  chū zhōng guī 。
xiāo yáo  liǎng yíng 。
zhǎn kāi quán wén 
xián fáng    。
绿 cǎo bèi jiē tíng 。
kōng shì  shēng fēng 。
bǎi niǎo piān nán zhēng 。
chūn  ān  wàng 。
yōu    bìng 。
jiā rén zài yuǎn dùn 。
qiè shēn dān qiě qióng 。
huān huì nán zài  。
zhī lán  zhòng róng 。
rén jiē  jiù ài 。
jūn  ruò píng shēng 。
 sōng wèi  luó 。
 shuǐ   píng 。
 shēn fèng jīn dài 。
zhāo   duò qīng 。
tǎng zhōng   ēn 。
yǒng   zhōng qíng 。
shōu  
7

 shī 》

yōu yōu yuǎn xíng  。
 jiā qiān   。
zhǎn kāi quán wén 
chū   suǒ zhī 。
   suǒ zhǐ 。
 yún   guāng 。
bēi fēng dòng   。
shōu  
8

 shī 》

měi  shēng pán shí 。
bǎo jiàn chū lóng yuān 。
zhǎn kāi quán wén 
 wáng lín cháo  。
bǐng  wēi bǎi mán 。
 dāo  jiàn guì 。
 róu dāo rèn jiān 。
shōu  
9

 shī 》

fēi guān bǎi  chǐ ,
lín yǒu  líng xuān 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn wàng zhōu qiān  ,
zhāo  jiàn píng yuán 。
liè shì duō bēi xīn ,
xiǎo rén tōu  xián 。
guó chóu liàng  sāi ,
gān xīn  sàng yuán 。
 jiàn 西 nán wàng ,
   tài shān 。
xián  bēi shēng  ,
líng  kāng kǎi yán 。
shōu  
10

 shī 》

gāo tái duō bēi fēng ,
cháo  zhào běi lín 。
zhǎn kāi quán wén 
zhī  zài wàn  ,
jiāng  jiǒng qiě shēn 。
fāng zhōu ān   ,
   nán rèn 。
 yàn fēi nán yóu ,
guò tíng zhǎng āi yín 。
qiào   yuǎn rén ,
yuàn  tuō  yīn 。
xíng yǐng   jiàn ,
piān piān shāng  xīn 。
shōu  
11

 shī 》

nán guó yǒu jiā rén ,
róng huá ruò táo  。
zhǎn kāi quán wén 
cháo yóu jiāng běi àn ,
 宿 xiāo xiāng zhǐ 。
shí  báo zhū yán ,
shuí wèi  hào 齿chǐ ?
 yǎng suì jiāng  ,
róng 耀yào nán jiǔ shì 。
shōu  
12

 shī 》

  zǎo yán jià , xíng jiāng yuǎn yóu 。
yuǎn yóu   zhī ? guó wèi  chóu 。
zhǎn kāi quán wén 
jiāng chěng wàn   ,dōng  ān  yóu ?
jiāng jiè duō bēi fēng ,huái  chí  liú 。
yuàn   qīng  , zāi  fāng zhōu 。
xián  fēi  zhì ,gān xīn  guó yōu 。
shōu  
13

 shī 》

西 běi yǒu zhī  , gǎo  bīn fēn !
míng chén bǐng  zhù ,   chéng wén 。
zhǎn kāi quán wén 
tài  zhōng cháng  ,bēi xiào  qīng yún 。
qiè shēn shǒu kōng guī ,liáng rén xíng cóng jūn 。
  sān nián guī ,jīn   jiǔ chūn 。
fēi niǎo rào shù xiáng ,jiào jiào míng suǒ qún 。
yuàn wèi nán liú jǐng ,chí guāng jiàn  jūn 。
shōu  
14

 shī 》

zhuǎn péng  běn gēn ,
piāo yáo suí cháng fēng 。
zhǎn kāi quán wén 
  huí biāo  ,
chuī   yún zhōng 。
gāo gāo shàng   ,
tiān  ān  qióng ?
lèi  yóu  zi ,
juān  yuǎn cóng róng 。
máo   yǎn xíng ,
wēi huò cháng  chōng 。
    dào ,
chén yōu lìng rén lǎo 。
shōu  
15

měi  piān 》

měi  yāo qiě xián ,cǎi sāng   jiān 。
róu tiáo fēn rǎn rǎn , luò  piān piān 。
zhǎn kāi quán wén 
rǎng xiù jiàn  shǒu ,hào wàn yuē jīn huán 。
tóu shàng jīn jué chāi ,yāo pèi cuì láng gān 。
míng zhū jiāo   ,shān  jiān  nán 。
luó   piāo piāo ,qīng  suí fēng hái 。
 pàn  guāng cǎi ,cháng xiào  ruò lán 。
xíng  yòng  jià ,xiū zhě  wàng cān 。
jiè wèn  ān  ,nǎi zài chéng nán duān 。
qīng lóu lín   ,gāo mén jié zhòng guān 。
róng huá 耀yào cháo  ,shuí   lìng yán ?
méi shì  suǒ yíng ?   shí ān 。
jiā rén  gāo  ,qiú xián liáng  nán 。
zhòng rén  áo áo ,ān zhī  suǒ guān ?
shèng nián chù fáng shì ,zhōng   cháng tàn 。
shōu  
16

zèng bái  wáng biāo 》

huáng chū  nián  yuè ,bái  wáng 、rèn chéng wáng    cháo jīng shī 、huì jié  。dào luò yáng ,rèn chéng wáng hōng 。zhì  yuè , bái  wáng hái guó 。hòu yǒu   èr wáng guī fān ,dào    宿 zhǐ ,  hèn zhī 。gài   bié zài shù  ,shì yòng  pōu , wáng  yān ,fèn ér chéng piān 。
  chéng míng  ,shì jiāng guī jiù jiāng 。qīng chén  huáng  ,  guò shǒu yáng 。 luò 广guǎng qiě shēn ,  chuān  liáng 。fàn zhōu yuè hóng tāo ,yuàn  dōng  cháng 。 zhān liàn chéng què ,yǐn lǐng qíng nèi shāng 。
zhǎn kāi quán wén 
tài   liáo kuò ,shān shù  cāng cāng 。lín     ,liú lǎo hào zòng héng 。zhōng kuí jué  guǐ ,gǎi zhé dēng gāo gǎng 。xiū bǎn zào yún  ,  xuán  huáng 。
xuán huáng yóu néng jìn ,     。  jiāng  niàn ,qīn ài zài   。běn  xiāng  xié ,zhōng gèng    。chī xiāo míng héng è ,chái láng dāng   。cāng yíng jiān bái hēi ,chán qiǎo lìng qīn shū 。 hái jué   ,lǎn pèi zhǐ chí chú 。
chí chú   liú ?xiāng   zhōng  。qiū fēng  wēi liáng ,hán chán míng   。yuán   xiāo tiáo ,bái   西  。guī niǎo  qiáo lín ,piān piān    。 shòu zǒu suǒ qún ,xián cǎo  huáng shí 。gǎn  shāng  怀huái , xīn zhǎng tài  。
tài  jiāng  wéi ,tiān mìng   wéi 。nài  niàn tóng shēng , wǎng xíng  guī 。 hún xiáng   ,líng jiù  jīng shī 。cún zhě   guò ,wáng  shēn  shuāi 。rén shēng chù  shì , ruò zhāo   。nián zài sāng  jiān ,yǐng xiǎng  néng zhuī 。  fēi jīn shí ,duō  lìng xīn bēi 。
xīn bēi dòng  shén , zhì   chén 。zhàng  zhì  hǎi ,wàn  yóu  lín 。ēn ài gǒu  kuī ,zài yuǎn fēn  qīn 。  tóng qīn chóu ,rán hòu zhǎn yīn qín 。yōu  chéng  chèn , nǎi ér  rén 。cāng   ròu qíng ,néng  怀huái  xīn ?
 xīn    ,tiān mìng xìn   。  qiú liè xiān ,sōng  jiǔ   。biàn  zài   ,bǎi nián shuí néng chí ? bié yǒng  huì ,zhí shǒu jiāng  shí ?wáng  ài   , xiǎng huáng   。shōu lèi  cháng  ,yuán  cóng   。
shōu  
17

shī 》

shuāng   áo yóu 。
xiāng shī dōng hǎi bàng 。
zhǎn kāi quán wén 
xióng fēi cuàn běi shuò 。
 jīng  nán xiāng 。
  jiāo jǐng huān 。
 bié   fāng 。
  wàn  dào 。
dàn kǒng tiān wǎng zhāng 。
shōu  
18

shī 》

shēn bèi qīng nuǎn 。
19

shī 》

huáng kǎo jiàn shì  。
 cóng zhēng  fāng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhì fēng ér   。
wàn  méng  shuāng 。
jiàn    shǒu 。
kǎi jiǎ wèi  shang 。
shōu  
20

shī 》

yóu niǎo xiáng  cháo 。
  fǎn qiū xué 。
zhǎn kāi quán wén 
 xìn guī  xiāng 。
ān  dàn  bié 。
shōu  
guān  zuò zhě 

cáo zhí 

cáo zhí (192nián -232nián 12yuè 27 ), zi jiàn ,pèi guó qiáo xiàn (jīn ān huī shěng  zhōu shì )rén ,shēng  dōng  yáng (jīn shān dōng shēn xiàn , shuō juàn chéng ),shì cáo cāo   xuān biàn huáng hòu suǒ shēng  sān zi ,shēng qián céng wèi chén wáng , shì hòu shì hào “ ”,yīn  yòu chēng chén  wáng 。

cáo zhí shì sān guó shí  zhù míng wén xué jiā ,zuò wéi jiàn ān wén xué  dài biǎo rén  zhī     chéng zhě , zài liǎng jìn nán běi cháo shí  ,bèi tuī zūn dào wén zhāng diǎn fàn   wèi 。 dài biǎo zuò yǒu 《luò shén  》《bái  piān 》《 āi shī 》děng 。hòu rén yīn  wén xué shàng  zào  ér jiāng   cáo cāo 、cáo   chēng wéi “sān cáo ”。 shī    xióng jiàn   cǎi huà méi jiàn zhǎng ,liú yǒu  sān shí juǎn ,  ,jīn cún 《cáo zi jiàn  》wèi sòng rén suǒ biān 。cáo zhí  sàn wén tóng yàng   yǒu “qíng jiān  yuàn , bèi wén zhì    ,jiā shang  pǐn zhǒng  fēng  duō yàng ,使shǐ  zài zhè fāng miàn  de le zhuō yuè  chéng jiù 。nán cháo sòng wén xué jiā xiè líng yùn yǒu “tiān xià cái yǒu  shí ,cáo zi jiàn  zhàn  dǒu ” píng jià 。wén xué  píng jiā zhōng róng  zàn cáo zhí “   gāo , cǎi huá mào ,qíng jiān  yuàn , bèi wén zhì ,càn  jīn  ,zhuō ěr  qún 。”bìng zài 《shī pǐn 》zhōng   liè wéi pǐn  zuì gāo  shī rén 。wáng shì zhēn cháng lùn hàn wèi  lái èr qiān nián jiān shī jiā kān chēng “xiān cái ”zhě ,cáo zhí 、 bái  shì sān rén ěr 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽