liú  」shī  quán  (599)shǒu )

1

shuǐ lóng yín · míng fēng  xiāo xiāo 》

 míng fēng  xiāo xiāo , shēn tiān   liú biǎo 。
 juān bèng lèi ,luò huā piāo hèn ,duàn hún fēi rào 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè àn yún xiāo ,xīng chén yān shuǐ ,jiǎo shēng qīng niǎo 。
wèn dēng lóu wáng càn ,jìng zhōng bái  ,jīn xiāo yòu tiān duō shǎo 。
  xiāng guān  chǔ ,miǎo qīng shān  luó  xiǎo 。
 huí hǎo mèng ,suí fēng guī  ,bèi  zhē le 。
bǎo  xián jiāng , shēng zhǐ lěng ,míng 鸿hóng tiān miǎo 。
dàn qīn jiē suō cǎo ,mǎn tíng 绿 shù , zhī hūn xiǎo 。
shōu  
2

qìn yuán chūn ·wàn  fēng hóu 》

wàn  fēng hóu , zhēn dǐng shí ,   xiāng 。nài    xiào ,xīng fēng mǎn  ,jiāo chī zhòu  ,píng  chén jiāng 。zhōng  āi 鸿hóng ,bāo jīng sǔn bǎo ,ruǎn jǐn píng shēng tiě shí cháng 。píng lán kàn ,dàn yún  míng miè ,yān cǎo cāng máng 。
    liáng liáng ,gài shì gōng míng bǎi zhàn chǎng 。xiào yáng xióng   ,liú líng chén miǎn , shēng zòng dàn , lǎo qīng kuáng 。jiāng zuǒ   ,lóng zhōng zhū  , ruò  wēi  shén zhǎng 。sāng  wài ,yǒu qīng yīn zhà  ,wèi shì xié yáng 。
3

 mèng lìng ·  xié yáng shā  》

  xié yáng shā  , diǎn xián ōu cǎo  , bǎng xiǎo  zhōu ,yáo guò bàn jiāng qiū shuǐ 。fēng  ,fēng  ,zhào  bái píng huā  。
4

gǎn 怀huái 》

xīn qíng yáng liǔ sàn chūn  ,cháng  xíng rén yǒu suǒ  。
chóu shàng róng yán qīng jìng shí ,hán shēng tíng guǎn luò huā zhī 。
zhǎn kāi quán wén 
gāo yún sòng  lái  dìng , niǎo jīng fēng   chí 。
mèn duì tíng qián  jīng shù ,tóng gēn  de què xiāng  。
shōu  
5

gǎn 怀huái 》

 chē chū mén  ,   jiàn rén 。
huí fēng juǎn luò  ,  dài shā chén 。
zhǎn kāi quán wén 
píng yuán kuàng qiān  ,mǎng mǎng jǐn jīng zhēn 。
fán huá néng   ,qiáo cuì   chén 。
suǒ  fāng guì zhī , zhēng táo  chūn 。
yún lín gěng yōu  ,shuāng xuě kōng xiāng qīn 。
shōu  
6

gǎn 怀huái 》

gǎo  hán   ,luó zhàng qiū fēng shēng 。
  hóu chóng míng ,  bīn 鸿hóng jīng 。
zhǎn kāi quán wén 
měi rén bào yáo  ,yǎng shì  hàn míng 。
 tóng  shū yīn , diào fēi jīn shēng 。
chén  kōng yōu  ,suì yuè   zhēng 。
shōu  
7

gǎn 怀huái 》

jié  shì yuǎn yóu ,xiāo yáo guān  fāng 。
tiān    kuò ,shān chuān yǎo máng máng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhòng niǎo   fēi ,qiáo  kōng cāng liáng 。
dēng gāo jiàn wàn  ,怀huái  使shǐ xīn shāng 。
zhù  wàng  yún ,ān  líng fēng xiáng 。
shōu  
8

zhǎng xiàng  ·zhǎng xiàng  》

zhǎng xiàng  ,zài yuán xiāng ,jiǔ  zhī shān  cāng cāng 。
qīng tiān dàng dàng lín  àn ,luò   xiào fēng fēi yáng , wǎng cóng zhī shuǐ  háng 。
zhǎn kāi quán wén 
zhòng  yǒu  ér  yòng ,mèng  jìng    liáng 。
sōng bǎi cuī shé guì shēng  ,dàn jiàn jīng   shān cháng 。
zhǎng xiàng  ,duàn rén cháng 。
shōu  
9

 shì 》

chūn bàn  hán shì  qiū ,yǎn mén gāo zuò  yōu yōu 。
shù tóu   zhī fēng què , jiǎo shuāng míng huàn  jiū 。
zhǎn kāi quán wén 
fāng   suí liú shuǐ shì ,huá nián  wéi lǎo rén liú 。
 huā   xiū xiāng xiào ,  yīng xián zǒng  ōu 。
shōu  
10

 shì 》

qiān lín yáo luò  tiān hán ,duǎn jǐng jīng yán suì  cán 。
kǒu shé  guān    ,gāo huāng zhì  shàng  nán 。
zhǎn kāi quán wén 
 gēn huāng màn fēng piāo  ,yuè shì sōng qiáo  hòu pán 。
鸿hóng yàn suí yáng jīng yuǎn dào , shū   dào cháng ān ?
shōu  
11

èr guǐ 》

  pán  chū kāi tiān  shí ,  wèi ròu shí wèi  ,shuǐ wèi xuè mài tiān wèi  
kūn lún wéi tóu  ,jiāng hǎi wèi wèi cháng ,hāo yuè wèi bèi  , wài  yuè wèi  
zhǎn kāi quán wén 
zhī 。
 zhī bǎi  xián dìng wèi ,nǎi   yuè wèi liǎng yǎn ,xún huán zhào zhú sān bǎi liù shí  
jié , wàn  qiān máo qiào , 使shǐ yín xié  xiè shēng chuāng  。
liǎng yǎn xiāng zhú zǒu  xiē ,tiān  mǐn  láo   tiáo shēng bìng huàn ,shēn mìng shǒu  liǎng 
guǐ ,míng yuē jié lín    。
  shǒu zhuō sān  lǎo  jiǎo ,jiǎo  huǒ lún pán jiǔ chī 。
 jué   ruò  yīng ,shēn shàng   guāng   。
cháo  yáng   jīn shū ,qīng chén hái shàng  sāng zhī 。
yáng biān  lóng  hǎi ruò ,zhēng xiá fèi làng jiān  guī 。
huī huáng kūn 耀yào  yōu àn ,  cǎo  shēng fāng ruí 。
jié lín zuò zài 广guǎng hán guì shù gēn ,shù yàn guì  fēn xiāng fēi 。
dàn  bái  suǒ dǎo zhī líng yào ,tiào shàng chán chú bèi   。
miáo guāng nòng yǐng dàng yún hàn ,shǎn kuí shuò   huā chī 。
shǒu zhāi guì shù  ,   hǎi zhōng ,sàn  bàng  wèi zhū  。
huò luò yán  jiān ,huà zuò xún gān  。
rén shí  chī zhě ,xiōng  shēng míng huī 。
nèi wài xīng guān  zhí zhí ,wéi yǒu liǎng guǐ liǎng yǎn zhòu  zhǎng xiàng zhuī 。
yǒu  lái yǎn fàn ,liǎng guǐ suí  huī dāo  。
jìn zhì  ma  lǎo  , tóu bǐng    使shǐ , gǎn   wèi jiān  。
tiān  lián liǎng guǐ ,zàn fàng liǎng guǐ rén jiān āi 。
 guǐ chéng bái gǒu ,zǒu xiàng zhī  huáng   。
chuí   ,qiān liǎng  ,tiào xià huáng chū píng  yáng qún ,pēng yáng shí ròu kǒu wěn liú gāo 
zhī 。
què  tiān tāi shān , lóng huàn  tīng zhǐ huī 。
dōng yán záo shí  jīn mǎo ,西 yán jué  qiú qióng wēi 。
yán hōng dòng huò shí liáng zhé ,jīng   bǎi luó hàn bàn    chōng tiān fēi 。
 guǐ chéng bái shǐ ,cóng  qīng yáng qīng  chì shǔ ér 。
便biàn cóng  dào chū 西 qīng , shǎo wēi , xián chí 。
shēn  qīng tián  , cǎi qīng tián zhī 。
xiān dōu chì chéng sān shí liù ,dòng zhǔ  luán  fèng lái péi suí 。
shén  qīng chàng máo   ,cháng yān niǎo niǎo piāo xióng  。
fēi lián chuī shēng   zhù ,wǎng xiàng chū  bēn féng  。
liǎng guǐ  cóng tiān shàng bié ,bié hòu dào    ,  xiāng wén zhī 。
 wén hán shān  ,wǎng lái shuō yīn  。
liǎng guǐ  jiè wèn ,shǐ zhī xiāng  jìn  yuǎn ,    xiāng jiàn  qíng  。
qíng     ,yān   xiāng  。
xiāng  rén jiān  shí nián ,wèi  tiān shàng  shí chuī 。
 rán  zhòu biàn chā  ,liù yuè luò xuě bīng tiān kuí 。
yuán tuó shàng shān zuò  xué ,shé tóu shēng jué jiǎo yǒu  。
è  diào wěi zhuó zhé  áo jiǎo ,péng lái gōng dào shuǐ méi méi 。
chān qiāng wǎng shǐ zhēng chū chěng yāo guài ,huò   wèng àng ,huò zhǎng  wēi shé 。
guāng shuò shuò ,xíng kuí 々。
jiào 鹿 shǐ , xióng  。
shān  huí ,xiáng  chī 。
tiān  zuǒ yòu   chí ,wén méng shī yíng ruì  ,zǎn   xuè  bǎo féi ,rǎo rǎo 
  huī jīn jié 。
jiě zhé liǎng yǎn shùn , biàn yán  chī 。
liǎng guǐ   shāng ,shēn  shòu bǎng tái ,便biàn  xiāng yuē tǎo yào  tiān  。
 xiān  liǎng yǎn  ,使shǐ shí qīng huáng hóng bái hēi 。
便biàn xià tiān huáng tiān  shuǐ ,  pán  cháng wèi xīn shèn gān fèi  。
què    suǒ tuán huáng  kuài ,gǎi huàn ěr  kǒu   shé méi 。
rán hòu qǐng xuān yuán ,yāo   、fēng hòu 、  、lǎo lóng gào tài shān  。
mìng  bān ,zhào gōng chuí ,使shǐ fēng lóng , qián léi ,  záo ,  chuí , 
jīn  ,shōu  cái wěi  。
xiū  nán  běi  shū , yùn tài yīn tài yáng  。
 zhào huáng  shì  shǔ ,yuè  shén shòu yuē tiān huáng chí 。
shēng niǎo  fèng huáng , shēng xiāo  chī 。
shēng shòu   lín , shēng chái   。
shēng lín  lóng  , shēng shé  <chóng  >。
shēng jiǎ  guī bèi , shēng    。
shēng   sōng nán ,shēng cǎo   kuí , shēng gōu wěn hán  duàn rén cháng , shēng zhǐ 
 tán  shāng rén  míng huáng hài  jià , jué  yuán  。
 láng fáng   , è  yùn  。
  tiān xià chǔn chǔn máng , dǎo   zūn  shī 。
fèng shì zhōu wén gōng 、 zhòng  、zēng   、kǒng   ,jìng  《shū 》、《
 》、《 》、《 》、《chūn qiū 》、《shī 》。
 zhèng zhí ,píng xié  ,yǐn wán yín , guī  。
yōng yōng   , dòng   , xíng yuǎn zuì  xiáng  。
móu zhī  néng xíng ,  tiān  cuò guài huì ,wèi  shì  suǒ dāng wèi ,miǎo miǎo  
liǎng guǐ , gǎn yuè fēn shēng  wéi 。
náo náo xiàng yīn máng ,xiè lòu zào huà wēi 。
 zhào fēi tiān shén wáng   zhuō  liǎng guǐ  qiú zhī , 使shǐ zài rén huán zuò chū yāo guài 
 。
fēi tiān shén wáng  tiān  zhào , zhào  bǎi  chā dài jīn shéng jiāng tiě wǎng ,xún zōng zhú 
  fàng liǎng guǐ zǒu   xiǎn  。
 bǎi  chā   kǒu  huǒ ,sōu tiān kuò  zǒu   。
chuī fēng fàng huǒ liè shān  , wèn shān bǎi chū  lán ài hāo zhǐ héng máo  ,fán yàn yùn 
zhuó    。
sōu dào jiǔ wàn jiǔ qiān jiǔ bǎi jiǔ shí jiǔ rèn yōu   ,zhuō zhù liǎng guǐ ,yǎn jīng guāng huó 
 liú  。
yǎng zài yín  tiě zhà nèi ,  wén cǎi shí   。
 jiào  chū lǒng luò wài , zhé  zhóu qīng tiān wéi 。
liǎng guǐ   xiāng  xiào ,dàn   hán  něi cháng   yōu bēi 。
  děng dài tiān    jiě cāi huò , jiù tiān shàng zuò bàn tóng yóu  。
shōu  
12

qiǎn xìng 》

jiāng shàng cháo lái fēng juǎn shā ,chéng tóu    wěi é 。
yàn  bàn 湿shī zuó   ,zhū wǎng  zhān  chǔ huā 。
zhǎn kāi quán wén 
 zuò  yuè  xián xiá ,chū mén   kōng jiāo jiā 。
màn jiāng bái  duì fāng cǎo , sòng  鸿hóng tiān   。
shōu  
13

jué  》

rén shēng  bǎi suì ,bǎi suì    ?
 lái yīng xióng shì ,  guī shān  。
14

 xìng 》

hán dēng gěng yōu  ,chóng míng qīng  lán 。
 xíng wàng qīng tiān ,míng yuè zài yún duān 。
zhǎn kāi quán wén 
měi rén  qiān  ,shān  miǎo màn màn 。
xuán yún  chóng gāng ,bái  diāo fāng lán 。
yuàn  绿  qín ,xiě zuò xíng  nán 。
yōu lái   shēng ,xián jué kōng cháng tàn 。
shōu  
15

 xìng 》

juàn niǎo  ān cháo ,fēng lín  jìng  。
 cháng   duǎn ,  dāng   ?
zhǎn kāi quán wén 
dēng gāo wàng  fāng ,dàn jiàn shān   。
níng zhī tiān shàng  ,  wèi cāng  。
kāng kǎi duì cháng fēng ,zuò gǎn xuán   。
ruò shuǐ   háng ,céng chéng  cuó é 。
 liáng huá biǎo  ,tài  chéng bēi  。
shōu  
16

yǒu gǎn 》

làng dòng jiāng huái zhàn xuè hóng , shū yīng   chén cōng 。
 wēi mén xià féng xuān 使shǐ ,xīn xiàng  zhōu zhào huà gōng 。
17

qiū  》

 tóng shēng   ,  àn jīn jǐng 。
jīng xīn zuó  yuè ,zhào jiàn  qín yǐng 。
18

duǎn  xíng 》

liáng fēng 西 lái tiān  qīng ,yún fēi shuǐ luò shān zhēng róng 。
   xuē léng  shēng ,xiān fāng yān  chéng  jīng 。
zhǎn kāi quán wén 
bǎi chóng āi háo bǎi qiào míng ,fán yǒu xíng  jiē  píng 。
chéng zhī kǒng jiān huài jué qīng , rén hán chóu   xíng 。
liè xīng mǎn tiān  hàn héng ,fán  zǎn xīn   bīng 。
tiān gāo  yóu   qíng ,guī lái tuō mèng tōng jīng chéng 。
shōu  
19

 yuè shí jiǔ    》

fēng     gāo chéng ,yún  qīng léi yīn  shēng 。
 guò  zhī lóng  chù , chí cǎo  wàn  míng 。
20

 zuò 》

  hán jiāng yàn duàn hún ,fēng jīng yán duó  huáng hūn 。
 chóu qiāo qiāo chéng wēi zuò ,kàn jǐn kōng qiáng shàng yuè hén 。
guān  zuò zhě 

liú  

liú  (1311nián 7yuè 1 -1375nián 5yuè 16 ),hàn  ,  wēn ,chù zhōu qīng tián xiàn nán tián xiāng (jīn shǔ zhè jiāng shěng wēn zhōu shì wén chéng xiàn )rén , chēng liú qīng tián ,yuán  míng chū jūn shì jiā 、zhèng zhì jiā 、wén xué jiā ,míng cháo kāi guó yuán xūn míng hóng  sān nián (1370)fēng chéng   , yòu chēng liú chéng  。 zōng zhèng  jiǔ nián zhuī zèng tài shī ,shì hào wén chéng ,hòu rén chēng  liú wén chéng 、wén chéng gōng 。

yuán zhì shùn jiān  jìn shì 。 tōng jīng shǐ ,yóu jīng xiàng wěi zhī xué ,shí rén  zhī zhū  liàng 。zhì zhèng shí jiǔ nián (1359),zhū yuán zhāng wén liú   sòng lián děng míng , pìn ér zhì 。 shàng shū chén shù shí  shí   ,bèi shòu chǒng xìn 。cān  móu huà píng dìng zhāng shì chéng 、chén yǒu liàng  běi  zhōng yuán děng jūn shì   。 yuán nián (1367)wèi tài shǐ lìng ,jìn 《 shēn  tǒng  》。zòu qǐng   dìng zhì , zhǐ làn shā 。

zhū yuán zhāng  huáng  wèi hòu , zòu qǐng shè  jūn wèi  ,yòu qǐng  zhèng  gāng 。cháng jiàn zhǐ jiàn   fèng yáng 。hóng  sān nián (1370)shí  yuè fēng chéng   ,suì  240shí 。 nián , guī 。liú   xiāng yǐn xíng tāo  ,wéi yǐn jiǔ   ,kǒu  yán gōng 。xún  jiù hàn wèi zuǒ chéng xiàng  wéi yōng suǒ jié ér duó  。 jīng xiè zuì ,liú jīng  gǎn guī , yōu fèn  zuò , wéi yōng céng pài  shēng tàn shì 。 nián ,qiǎn 使shǐ  guī ,  yuè ér  。liú  jīng tōng tiān wén 、bīng  、shù  děng ,yóu  shī wén jiàn zhǎng 。shī wén  piáo xióng fàng ,  pēng  tǒng zhì zhě  xiǔ 、tóng qíng mín jiān   zhī zuò 。zhù zuò jūn shōu  《chéng   wén  》。

liú  zuǒ zhū yuán zhāng píng tiān xià ,lùn tiān xià ān wēi , xíng   ,  nàn ,yǒng  fèn  , huà  dìng ,rén  néng  。zhū yuán zhāng duō  chēng liú  wèi :“ zhī  fáng  。”zài wén xué shǐ shàng ,liú   sòng lián 、gāo  bìng chēng “míng chū shī wén sān  jiā ”。zhōng guó mín jiān 广guǎng fàn liú chuán zhe “sān fēn tiān xià zhū  liàng , tǒng jiāng shān liú  wēn ;qián cháo jūn shī zhū  liàng ,hòu cháo jūn shī liú  wēn ” shuō  。  shén  miào suàn 、yùn chóu wéi  zhù chēng  shì 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽