táng yín 」shī  quán  (417)shǒu )

1

táo huā ān  》

táo huā   táo huā ān ,táo huā ān  táo huā xiān ;
táo huā xiān rén zhǒng táo shù ,yòu zhāi táo huā mài jiǔ qián 。
zhǎn kāi quán wén 
jiǔ xǐng zhī zài huā qián zuò ,jiǔ zuì hái  huā xià mián ;
bàn xǐng bàn zuì    ,huā luò huā kāi nián  nián 。
dàn yuàn lǎo  huā jiǔ jiān , yuàn  gōng chē  qián ;
chē chén    zhě  ,jiǔ zhǎn huā zhī pín zhě yuán 。
ruò jiāng  guì  pín jiàn , zài píng   zài tiān ;
ruò jiāng pín jiàn  chē  ,   chí   xián 。
bié rén xiào  tài fēng diān , xiào  rén kàn  穿chuān ;
 jiàn  líng háo jié  , huā  jiǔ chú zuò tián 。
shōu  
2

luò huā shī 》

táo huā jìng jìn xìng huā kōng ,kāi luò nián nián yuē lüè tóng ;
 shì jié lín sān yuè  ,  rén hèn  gēng fēng ?
zhǎn kāi quán wén 
 yán zhí  lián   ,shàng     jǐn hóng ;
shí xiàng  luó fāng   ,yuān yāng  duì zhèng dāng zhōng 。
shōu  
3

mèng shǔ gōng   》

lián huā guān  dào rén  , shì jūn wáng yàn  huī 。
huā kāi  zhī rén   ,nián nián dòu 绿  zhēng fēi 。
4

shì míng  》

 zhǎng  suǒ shì ,míng wǎn  lài chí 。
liào  nán chuāng xià ,qīng fēng mǎn bìn  。
5

  》

 shēng zuò  tài chī dāi , zài máo zhuī  yàn tāi 。
wèn   rén jiē zài jiǔ ,xiě shī  wàng mǎi  lái 。
6

  》

lǐng jiě huáng dōu   míng ,chāng  guī  jiù máo héng 。
 zhuī  xiào    ,wàn  jiāng shān  xià shēng 。
7

  》

cán shuì  duō yǒu  wèi ,zhōng nián dào  méi xīn qíng 。
shì rén duō bèi  cuī  ,  yóu shēn wéi  míng 。
8

  》

rén shēng zài shì shù  yóu ,zhuǎn yǎn  tóu huàn bái tóu 。
bǎi suì guāng yīn néng yǒu  , zhāng jiǎ chāo méi lái yóu 。
zhǎn kāi quán wén 
dāng nián kǒng shèng jīn  zài ,  xiāo cáo jǐn  xiū 。
 yǐn jiǔ shí  yǐn jiǔ ,qīng shān piān huì xiào rén chóu 。
shōu  
9

  》

ruò gān shēng mìng ruò gān chūn ,yǒu suǒ fēng shōu yǒu suǒ pín 。
céng jiàn  yán kān zhì shǒu ,níng pāo zhù yàn gǎn chéng rén 。
zhǎn kāi quán wén 
guàn suí yōu hèn líng jīn  ,nán  yīng xióng  guǐ shén 。
fèi jǐn gōng  shāng lǎo  ,  dǒu sǒu zuò xīn rén 。
shōu  
10

  》

 fēng yǎn jiè bái yún yōu ,hóng  xīn  yàng jìn tóu 。
fēn   rán cóng cuǒ  ,zāng    huì yín liú 。
zhǎn kāi quán wén 
dòng liáng běn shǎi qíng tiān zhù ,máo zéi yuán xíng diào  gōu 。
chǎn què quán  kuī yuǎn ào ,niān huā wǎn ěr yǒu  chóu 。
shōu  
11

  》

niān hóng xiāo  zhà zǎn duī ,guàn dǐng   zhì wèi tuí 。
 zàng xié chóu  lài jǐn ,qīng zhēn yǐn  yǒu qíng bēi 。
zhǎn kāi quán wén 
tiào wán zǒu  wēi sōng shì ,  yáo biān  chuò cuī 。
cháng jiàn  tiān  shí zài ,dōng jūn wèi  qiě chóng kāi 。
shōu  
12

  》

péi fēng niǎo kàn zhǐ shén yóu ,nào  qióng zhī yòu nèn chóu 。
  xīn  piāo   , zhī shēn suǒ jìng ān lóu 。
zhǎn kāi quán wén 
xíng hái tuō   rán  , rǎng zhōng jiāng fèn  liú 。
níng kěn liáng tián sān bǎi  , jiào duī   fén qiū 。
shōu  
13

  》

便biàn zòng pīn zhēng fǎn xià yóu ,suí  zhú làng  cán chóu 。
yōng    wéi  miè ,liè shì áng áng   xiū 。
zhǎn kāi quán wén 
shuō  shuāng guān    ,tīng shī wàn shǒu xiàng  yōu 。
 fāng  shǎng diāo chóng lǎo ,xìng jìn chén fēng  zhǐ lóu 。
shōu  
14

  》

xiǎo yuàn shū zhī chèn  西 ,jiē qián  shǒu  chén  。
suì hóng fēng  jiān xīn shǒu ,xián 绿 yán tóu yuǎn jǐng  。
zhǎn kāi quán wén 
duó  xié hén shī bǐng  , shēn jìng jiè  xīn  。
 jīn dài xiè  xīn yùn ,biàn zhèng  wéi hǎo huài xié 。
shōu  
15

  》

 chūn   chàng   ,wèn ěr néng     。
  shāng xīn cuī  bái ,huì dāng dòng shǒu  yán zhū 。
zhǎn kāi quán wén 
miào líng quàn shǎng xióng hún  , shì chǐ suí  kuò  。
 zuì  mián niān  bàn ,jīn shēng  wàng  jiào  。
shōu  
16

  》

绿 féi hóng shòu  dāng shí ,nián shào méng lóng  yàn ér 。
jīn   zhōng  suǒ huǐ ,qīng  wěi hòu yǒu xiē  。
zhǎn kāi quán wén 
péng chéng   fēi huā xiè ,píng  kāi xīn suì  shī 。
廿niàn zài lóng shā yīng niàn  , nián  xià  chōu  。
shōu  
17

  》

 shēn xiàn  yàn hán zhōng ,xuè mài guī xīn   fēng 。
xuě  bīng cāi qíng  bái ,yún suān   xiào yóu hóng 。
zhǎn kāi quán wén 
chén  yǎng fèn cán hái  ,xiāng yǐng zhī yīn duò xìng kōng 。
zào huà xiǎo ér píng  zhuàn ,dòng níng kuài lěi shǐ dīng dōng 。
shōu  
18

  》

qiū shēng  shā běn tiān zhēn , shì guān xīn zǒng dòng shén 。
  féi  shān lǎo diào ,xiāo xiāo shòu   héng chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
 qíng  wài shuí fān àn ,yǒu xiàn shēng qián  sǎo chén 。
kān wèi xiāng jiān guān jià  ,yīng xiū    kōng rén 。
shōu  
19

  》

tiě jiān dān dào  ,shēng wéi rén jié 。  zhe wén zhāng ,  guǐ xióng 。
20

  》

xīng  zǒng guān qíng , luò xiá   ,qiū shuǐ cháng tiān ,
xìng    shān  yàng 。
zhǎn kāi quán wén 
 jīn cái  shùn ,wèn jiāng shàng cái rén , zhōng  zi ,
 dāng nián fēng jǐng   。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

táng yín 

táng yín (1470nián 3yuè 6 -1524nián 1yuè 7 ),shēng  chéng huà liù nián èr yuè chū  ,  jiā jìng èr nián shí èr yuè èr  。   ,hòu gǎi  zi wèi ,hào liù   shì 、táo huā ān zhǔ 、 guó táng shēng 、táo chán xiān  děng ,nán zhí   zhōu   xiàn rén ,míng dài zhù míng huà jiā 、shū  jiā 、shī rén 。

táng yín  shǐ  shì qián liáng líng jiāng jiāng jūn táng huī ,zhè  zhí jiē yǐng xiǎng dào le táng yín , zài    shū huà  míng zhōng  cháng yòng “jìn chāng táng yín ”luò kuǎn 。ér dào le táng chū ,  táng jiǎn gēn suí  yuān  bīng ,bèi fēng wèi “ guó gōng ”,suǒ  táng yín  cháng cháng  chēng “ guó táng shēng ”。dào le míng dài ,  táng tài rèn bīng  chē jià zhǔ shì ,     zhī  。táng tài  hòu dài  sūn duō sàn  zài  zhōu  xiàn bái xià 、qiáo  jiān  dài 。táng yín  zhèng shì chū shēng zài zhè  dài ,  táng 广guǎng  jīng yíng  jiā xiǎo jiǔ guǎn 。  ràng   shū qiú  gōng míng ,táng yín    wàng ,shí liù suì zhōng  zhōu  shì    yǎng  shū 。28suì shí zhōng nán zhí  xiāng shì   , nián  jīng yìng zhàn huì shì 。  biàn  ràng táng yín sàng shī jìn  xīn ,cóng  yóu dàng jiāng  ,mái   shī huà zhī jiān ,zhōng chéng  dài míng huà jiā 。

huì huà zōng   táng liú sōng nián ,róng huì nán běi huà pài ,   xiù ,  shū lǎng ,fēng  xiù  qīng jùn 。rén  huà shī chéng táng dài chuán tǒng , cǎi yàn  qīng  , tài yōu měi ,zào xíng zhǔn què ; gōng xiě  rén  , jiǎn  gāi ,ráo yǒu   。 huā niǎo huà cháng  shuǐ  xiě  , tuō xiù  。shū   qiào jùn xiù ,  zhào mèng  。

huì huà shàng  shěn zhōu wén zhēng míng chóu yīng bìng chēng “ mén  jiā ”,yòu chēng “míng  jiā ”。shī wén shàng , zhù yǔn míng wén zhēng míng 、 zhēn qīng bìng chēng “ zhōng  cái  ”。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽