yuán 」shī  quán  (27)shǒu )

1

 sāo 》

 gāo yáng zhī miáo   ,zhèn huáng kǎo yuē  yōng 。
shè  zhēn  mèng zōu  ,wéi gēng yín   jiàng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng lǎn kuí  chū   ,zhào    jiā míng :
míng  yuē zhèng   ,  yuē líng jūn 。
fēn   yǒu  nèi měi  ,yòu zhòng zhī  xiū néng 。
 jiāng    zhǐ  ,rèn qiū lán  wéi pèi 。
  ruò jiāng    ,kǒng nián suì zhī    。
cháo qiān  zhī  lán  , lǎn zhōu zhī 宿 mǎng 。
 yuè    yān  ,chūn  qiū  dài  。
wéi cǎo  zhī líng luò  ,kǒng měi rén zhī chí  。(wéi  tōng :wéi )
  zhuàng ér  huì  ,  gǎi    ?
chéng    chí chěng  ,lái  dào  xiān  !
 sān hòu zhī chún cuì  , zhòng fāng zhī suǒ zài 。
 shēn jiāo  jūn guì  , wéi rèn  huì chén !
 yáo 、shùn zhī gěng jiè  , zūn dào ér   。
 jié zhòu zhī chāng   , wéi jié jìng  jiǒng  。
wéi  dǎng rén zhī tōu   , yōu mèi  xiǎn ài 。
  shēn zhī dān yāng  ,kǒng huáng  zhī bài  !
 bēn zǒu  xiān hòu  , qián wáng zhī zhǒng  。
quán  chá  zhī zhōng qíng  ,fǎn xìn chán ér   。
  zhī jiǎn jiǎn zhī wéi huàn  ,rěn ér  néng shě  。
zhǐ jiǔ tiān  wéi zhèng  , wéi líng xiū zhī   。
yuē huáng hūn  wéi   ,qiāng zhōng dào ér gǎi  !
chū    chéng yán  ,hòu huǐ dùn ér yǒu  。
   nán   bié  ,shāng líng xiū zhī shù huà 。
   lán zhī jiǔ wǎn  ,yòu shù huì zhī bǎi  。
 liú   jiē chē  ,  héng  fāng zhǐ 。
 zhī  zhī jùn mào  ,yuàn  shí   jiāng  。
suī wēi jué    shāng  ,āi zhòng fāng zhī  huì 。
zhòng jiē jìng jìn  tān lán  ,píng  yàn  qiú suǒ 。
qiāng nèi shù   liàng rén  , xìng xīn ér   。
 chí   zhuī zhú  ,fēi  xīn zhī suǒ  。
lǎo rǎn rǎn  jiāng zhì  ,kǒng xiū míng zhī   。
cháo yǐn  lán zhī zhuì   , cān qiū  zhī luò yīng 。
gǒu  qíng  xìn kuā  liàn yào  ,zhǎng kǎn hàn   shāng 。
qiān  gēn  jié chén  ,guàn   zhī luò ruǐ 。
jiǎo jūn guì  rèn huì  ,suǒ  shéng zhī   。
jiǎn    qián xiū  ,fēi shì  zhī suǒ  。
suī  zhōu  jīn zhī rén  ,yuàn  péng xián zhī   。
zhǎng tài   yǎn   ,āi mín shēng zhī duō jiān 。
 suī hǎo xiū kuā     ,jiǎn cháo suì ér   。
    huì rǎng  ,yòu shēn zhī  lǎn chǎi 。
  xīn zhī suǒ shàn  ,suī jiǔ   yóu wèi huǐ 。
yuàn líng xiū zhī hào dàng  ,zhōng  chá  mín xīn 。
zhòng    zhī é méi  ,yáo zhuó wèi   shàn yín 。
 shí  zhī gōng qiǎo  ,miǎn guī  ér gǎi cuò 。
bèi shéng   zhuī   ,jìng zhōu róng  wéi  。
tún    chà chì  ,  qióng kùn   shí  。
níng    liú wáng  ,  rěn wèi  tài  。
zhì niǎo zhī  qún  , qián shì ér  rán 。
 fāng huán zhī néng zhōu  , shú  dào ér xiāng ān ?
 xīn ér  zhì  ,rěn yóu ér rǎng gòu 。
 qīng bái   zhí  , qián shèng zhī suǒ hòu 。
huǐ xiāng dào zhī  chá  ,yán zhù   jiāng fǎn 。
huí zhèn chē     , xíng  zhī wèi yuǎn 。
    lán gāo  ,chí jiāo qiū qiě yān zhǐ  。
jìn     yóu  ,退tuì jiāng  xiū  chū  。
zhì    wéi   ,  róng  wéi shang 。
  zhī     ,gǒu  qíng  xìn fāng 。
gāo  guān zhī    ,zhǎng  pèi zhī   。
fāng     róu  ,wéi zhāo zhì  yóu wèi kuī 。
 fǎn   yóu   ,jiāng wǎng guān   huāng 。
pèi bīn fēn  fán shì  ,fāng fēi fēi   zhāng 。
mín shēng  yǒu suǒ   ,  hǎo xiū  wéi cháng 。
suī  jiě  yóu wèi biàn  ,  xīn zhī  chéng 。
  zhī chán yuán  ,shēn shēn    ,yuē :
gǔn xìng zhí  wáng shēn  ,zhōng rán yāo   zhī  。
   jiǎn ér hǎo xiū  ,fēn  yǒu  kuā jié ?
  shī  yíng shì  ,pàn   ér   。」
zhòng    shuō  ,shú yún chá  zhī zhōng qíng ?
shì bìng  ér hǎo péng  ,  qióng  ér   tīng ?
 qián shèng  jié zhōng  ,kuì píng xīn ér   。
 yuán 、xiāng  nán zhēng  ,jiù zhòng huá ér zhèn  :
 《jiǔ biàn 》 《jiǔ  》 ,xià kāng    zòng 。
  nán   hòu  ,  yòng shī  jiā xiàng 。
羿 yín yóu   tián  ,yòu hǎo shè  fēng  。
 luàn liú  xiān zhōng  ,zhuó yòu tān  jué jiā 。
jiāo shēn bèi  qiáng   ,zòng  ér  rěn 。
 kāng  ér  wàng  ,jué shǒu yòng  diān yǔn 。
xià jié zhī cháng wéi  ,nǎi suì yān ér féng yāng 。
hòu xīn zhī  hǎi  ,yīn zōng yòng ér  zhǎng 。
tāng 、 yǎn ér zhī jìng  ,zhōu lùn dào ér  chà 。
 xián cái ér shòu néng  ,xún shéng  ér   。
huáng tiān   ā  ,lǎn mín  yān cuò  。
 wéi shèng zhé  mào xíng  ,gǒu de yòng  xià  。
zhān qián ér  hòu  ,xiāng guān mín zhī   。
 shú fēi  ér  yòng  ?shú fēi shàn ér   ?
diàn  shēn ér wēi   ,lǎn  chū  yóu wèi huǐ 。
 liàng záo ér zhèng ruì  , qián xiū   hǎi 。
céng       ,āi zhèn shí zhī  dàng 。
lǎn  huì  yǎn   ,zhān  jīn zhī làng làng 。
guì  rèn  chén   ,gěng     zhōng zhèng 。
  qiú  jié   , āi fēng  shàng zhēng 。
cháo  rèn  cāng   ,  zhì  xiàn  。
 shǎo liú  líng suǒ  ,    jiāng  。
 lìng    jié  ,wàng yān  ér   。
 màn màn  xiū yuǎn  , jiāng shàng xià ér qiú suǒ 。
yǐn    xián chí  ,zǒng  pèi   sāng 。
zhé ruò      ,liáo xiāo yáo  xiāng yáng 。
qián wàng shū 使shǐ xiān   ,hòu fēi lián 使shǐ bēn shǔ 。
luán huáng wèi  xiān jiè  ,léi shī gào   wèi  。
 lìng fèng niǎo fēi téng  , zhī    。
piāo fēng tún  xiāng   ,shuài yún  ér lái  。
fēn zǒng zǒng     ,bān    shàng xià 。
 lìng  hūn kāi guān  , chāng  ér wàng  。
shí ài ài  jiāng   ,jié yōu lán ér yán zhù 。
shì hùn zhuó ér  fēn  ,hǎo  měi ér   。
cháo  jiāng   bái shuǐ  ,dēng láng fēng ér xiè  。
 fǎn   liú   ,āi gāo qiū zhī   。
  yóu  chūn gōng  ,zhé qióng zhī   pèi 。
 róng huá zhī wèi luò  ,xiāng xià  zhī   。
 lìng fēng lóng chéng yún  ,qiú  fēi zhī suǒ zài 。
jiě pèi rǎng  jié yán  , lìng jiǎn xiū  wéi  。
fēn zǒng zǒng     , wěi huà  nán qiān 。
 guī   qióng shí  ,cháo zhuó   wěi pán 。
bǎo jué měi  jiāo ào  , kāng   yín yóu 。
suī xìn měi ér    ,lái wéi  ér gǎi qiú 。
lǎn xiāng guān     ,zhōu liú  tiān  nǎi xià 。
wàng yáo tái zhī yǎn jiǎn  ,jiàn yǒu sōng zhī   。
 lìng zhèn wèi méi  ,zhèn gào    hǎo 。
xióng jiū zhī míng shì  , yóu è  tiāo qiǎo 。
xīn yóu  ér    ,  shì ér   。
fèng huáng  shòu   ,kǒng gāo xīn zhī xiān  。
 yuǎn  ér  suǒ zhǐ  ,liáo  yóu  xiāo yáo 。
 shào kāng zhī wèi jiā  ,liú yǒu  zhī èr yáo 。
 ruò ér méi zhuō  ,kǒng dǎo yán zhī   。
shì hùn zhuó ér  xián  ,hǎo  měi ér chēng è 。
guī zhōng   suì yuǎn  ,zhé wáng yòu   。
怀huái zhèn qíng ér    , yān néng rěn ér   zhōng  ?
suǒ qióng máo  tíng 篿tuán  ,mìng líng fēn wèi  zhàn zhī 。
yuē :「liǎng měi     ,shú xìn xiū ér  zhī ?
 jiǔ zhōu zhī    , wéi shì  yǒu  ?」
yuē :「miǎn yuǎn shì ér     ,shú qiú měi ér shì  ?
 suǒ   fāng cǎo  ,ěr  怀huái    ?」
shì yōu mèi  xuàn yào  ,shú yún chá  zhī shàn è ?
mín hào    tóng  ,wéi  dǎng rén    !
  ài  yíng yào  ,wèi yōu lán    pèi 。
lǎn chá cǎo   yóu wèi   , chéng měi zhī néng dāng ?
 fèn rǎng  chōng   ,wèi shēn jiāo   fāng 。
 cóng líng fēn zhī  zhàn  ,xīn yóu  ér   。
 xián jiāng  jiàng  ,怀huái jiāo  ér yào zhī 。
bǎi shén   bèi jiàng  ,jiǔ  bīn  bìng yíng 。
huáng shàn shàn  yáng líng  ,gào     。
yuē :「miǎn shēng jiàng  shàng xià  ,qiú  yuē zhī suǒ tóng 。
tāng 、 yǎn ér qiú   ,zhì 、jiù yáo ér néng diào 。
gǒu zhōng qíng  hǎo xiū  ,yòu   yòng  xíng méi ?
shuō cāo zhù   yán  , dīng yòng ér   。
 wàng zhī  dāo  ,zāo zhōu wén ér   。
níng  zhī ōu   , huán wén  gāi  。
 nián suì zhī wèi yàn  ,shí  yóu  wèi yāng 。
kǒng  jué zhī xiān míng  ,使shǐ  bǎi cǎo wèi zhī  fāng 。」
 qióng pèi zhī yǎn jiǎn  ,zhòng ài rán ér  zhī 。
wéi  dǎng rén zhī  liàng  ,kǒng   ér zhé zhī 。
shí bīn fēn  biàn   ,yòu    yān liú ?
lán zhǐ biàn ér  fāng  ,quán huì huà ér wèi máo 。
   zhī fāng cǎo  ,jīn zhí wèi  xiāo ài  ?
  yǒu    , hǎo xiū zhī hài  !
  lán wèi  shì  ,qiāng  shí ér róng zhǎng 。
wěi jué měi  cóng   ,gǒu  liè  zhòng fāng 。
jiāo zhuān nìng  màn tāo  ,shā yòu  chōng  pèi wéi 。
 gàn jìn ér    ,yòu  fāng zhī néng zhī ?
 shí  zhī liú cóng  ,yòu shú néng  biàn huà ?
lǎn jiāo lán  ruò   ,yòu kuàng jiē chē  jiāng  ?
wéi  pèi zhī  guì  ,wěi jué měi ér   。
fāng fēi fēi ér nán kuī  ,fēn zhì jīn yóu wèi mèi 。
 diào      ,liáo  yóu ér qiú  。
  shì zhī fāng zhuàng  ,zhōu liú guān  shàng xià 。
líng fēn  gào    zhàn  ,     jiāng xíng 。
zhé qióng zhī  wéi xiū  ,jīng qióng   wéi zhāng 。
wèi  jià fēi lóng  , yáo xiàng  wéi chē 。
  xīn zhī  tóng  ? jiāng yuǎn shì   shū 。
zhān  dào  kūn lún  , xiū yuǎn  zhōu liú 。
yáng yún  zhī àn ǎi  ,míng  luán zhī jiū jiū 。
cháo  rèn  tiān jīn  ,  zhì  西  。
fèng huáng   chéng   ,gāo áo xiáng zhī   。
  xíng  liú shā  ,zūn chì shuǐ ér róng  。
huī jiāo lóng 使shǐ liáng jīn  ,zhào 西 huáng 使shǐ shè  。
 xiū yuǎn  duō jiān  ,téng zhòng chē 使shǐ jìng dài 。
  zhōu  zuǒ zhuǎn  ,zhǐ 西 hǎi  wéi  。
tún  chē  qiān shèng  ,  dài ér bìng chí 。
jià  lóng zhī wǎn wǎn  ,zài yún  zhī wēi  。
 zhì ér  jié  ,shén gāo chí zhī miǎo miǎo 。
zòu 《jiǔ  》ér  《sháo 》 ,liáo jià   tōu  。
zhì shēng huáng zhī    , lín   jiù xiāng 。
  bēi   怀huái  ,quán   ér  xíng 。
luàn yuē :  zāi !
guó  rén   zhī  ,yòu  怀huái    !
    wèi měi zhèng  , jiāng cóng péng xián zhī suǒ  ! 
shōu  
2

tiān wèn 》

yuē :suì  zhī chū ,shuí chuán dào zhī ?
shàng xià wèi xíng , yóu kǎo zhī ?
zhǎn kāi quán wén 
míng zhāo méng àn ,shuí néng  zhī ?
féng  wéi xiàng ,  shí zhī ?
míng míng àn àn ,wéi shí  wéi ?
yīn yáng sān  , běn  huà ?
huán  jiǔ zhòng ,shú yíng  zhī ?
wéi   gōng ,shú chū zuò zhī ?
 wéi yān  ,tiān  yān jiā ?
 zhù  dāng ,dōng nán  kuī ?
jiǔ tiān zhī  ,ān fàng ān shǔ ?
 wēi duō yǒu ,shéi zhī  shù ?
tiān  suǒ  ?shí èr yān fēn ?
 yuè ān shǔ ?liè xīng ān chén ?
chū  tāng  ,  méng fàn 。
 míng  huì ,suǒ xíng   ?
 guāng   ,  yòu  ?
jué  wéi  ,ér   zài  ?
    , yān  jiǔ  ?
 qiáng  chǔ ?huì  ān zài ?
  ér huì ? kāi ér míng ?
jiǎo 宿 wèi dàn ,yào líng ān cáng ?
 rèn  鸿hóng ,shī   shàng zhī ?
qiān yuē “ yōu ”,   ér xíng zhī ?
chī guī  xián ,gǔn  tīng yān ?
shùn  chéng gōng ,  xíng yān ?
yǒng è zài  shān ,  sān nián  shī ?
   gǔn ,   biàn huà ?
zuǎn jiù qián  ,suì chéng kǎo gōng 。
  chū   ,ér jué móu  tóng ?
hóng quán  shēn ,  tián zhī ?
 fāng jiǔ  ,  fén zhī ?
 hǎi yìng lóng ? jǐn   ?
gǔn  suǒ yíng ?  suǒ chéng ?
kāng huí féng  ,zhuì    dōng nán qīng ?
jiǔ zhōu ān cuò ?chuān   洿 ?
dōng liú   ,shú zhī   ?
dōng 西 nán běi , xiū shú duō ?
nán běi shùn duò , yǎn   ?
kūn lún xiàn  , kāo ān zài ?
zēng chéng jiǔ zhòng , gāo   ?
 fāng zhī mén , shuí cóng yān ?
西 běi   ,  tōng yān ?
 ān  dào ?zhú lóng  zhào ?
  zhī wèi yáng ,ruò huá  guāng ?
 suǒ dōng nuǎn ? suǒ xià hán ?
yān yǒu shí lín ? shòu néng yán ?
yān yǒu qiú lóng 、 xióng  yóu ?
xióng huī jiǔ shǒu ,tiáo  yān zài ?
 suǒ   ?zhǎng rén  shǒu ?
 píng jiǔ  , huá ān  ?
líng shé tūn xiàng ,jué    ?
hēi shuǐ 、xuán zhǐ ,sān wēi ān zài ?
yán nián   ,寿shòu  suǒ zhǐ ?
líng   suǒ ?鬿 duī yān chù ?
羿 yān   ? yān jiě  ?
 zhī  xiàn gōng ,jiàng shěng xià   fāng 。
yān    shān  ,ér tōng zhī  tái sāng ?
mǐn fēi   ,jué shēn shì  。
 wéi shì  tóng wèi ,ér kuài cháo bǎo ?
 dài  zuò hòu , rán  niè 。
  wéi yōu ,ér néng  shì  ?
jiē guī shè  ,ér  hài jué gōng 。
 hòu  zuò  ,ér   jiàng ?
  bīn shāng ,《jiǔ biàn 》、《jiǔ  》。
 qín zi   ,ér  fēn jìng  ?
 jiàng  羿 , niè xià mín 。
 shè    ,ér   luò pín ?
féng yáo  jué ,fēng  shì shè 。
 xiàn zhēng ròu zhī gāo ,ér hòu   ruò ?
zhuó  chún  ,xuàn  yuán móu 。
 羿 zhī shè  ,ér jiāo tūn kuí zhī ?
 qióng 西 zhēng ,yán  yuè yān ?
huà wéi huáng xióng ,  huó yān ?
xián   shǔ , guàn shì yíng 。
 yóu bìng tóu ,ér gǔn  xiū yíng ?
bái  yīng  , wéi  táng ?
ān   liáng yào , néng  zāng ?
tiān shì cóng héng ,yáng  yuán  。
 niǎo  míng , yān sàng jué  ?
píng hào   ,  xìng zhī ?
zhuàn  xié 鹿 ,  yīng zhī ?
áo dài shān biàn ,  ān zhī ?
shì zhōu líng xíng , zhī qiān zhī ?
wéi jiāo zài  , qiú  sǎo ?
 shào kāng zhú quǎn ,ér diān yǔn jué shǒu ?
  fèng shang ,ér guǎn tóng yuán zhǐ 。
 diān  jué shǒu ,ér qīn  féng dài ?
tāng móu   ,  hòu zhī ?
 zhōu zhēn xún , dào  zhī ?
jié  měng shān , suǒ de yān ?
mèi    ,tāng   yān ?
shùn mǐn zài jiā ,   guān ?
yáo  yáo gào ,èr   qīn ?
jué méng zài chū , suǒ  yān ?
huáng tái shí chéng ,shuí suǒ  yān ?
dēng  wèi  ,shú dào shàng zhī ?
  yǒu  ,shú zhì jiàng zhī ?
shùn  jué  ,zhōng rán wéi hài 。
  quǎn shǐ ,ér jué shēn  wēi bài ?
 huò   ,nán yuè shì zhǐ 。
shú    , liǎng nán  ?
yuán  shì  ,hòu  shì xiǎng 。
 chéng móu xià jié ,zhōng  miè sàng ?
 nǎi jiàng guān ,xià féng  zhì 。
 tiáo fàng zhì  ,ér    yuè ?
jiǎn  zài tái ,   ?
xuán niǎo zhì  ,   ,
gāi bǐng   ,jué  shì zāng 。
 zhōng   yǒu  ,  niú yáng ?
gàn xié shí  ,  怀huái zhī ?
píng xié màn  ,  féi zhī ?
yǒu   shù ,yún  ér féng ?
 chuáng xiān chū , mìng  cóng ?
héng bǐng   ,yān    niú ?
 wǎng yíng bān  , dàn hái lái ?
hūn wēi zūn  ,yǒu   níng 。
 fán niǎo cuì  , zi  qíng ?
xuàn  bìng yín ,wēi hài jué xiōng 。
 biàn huà  zuò zhà ,ér hòu  féng zhǎng ?
chéng tāng dōng xún ,yǒu shēn yuán  。
   xiǎo chén ,ér  fēi shì de ?
shuǐ bīn zhī  ,  xiǎo zi 。
  è zhī ,yìng yǒu shēn zhī  ?
tāng chū zhòng quán ,  zuì yóu ?
 shèng xīn   , shuí 使shǐ tiāo zhī ?
huì cháo zhēng méng , jiàn   ?
cāng niǎo qún fēi ,shú 使shǐ cuì zhī ?
liè  zhòu gōng ,shū dàn  jiā 。
 qīn kuí  , zhōu zhī mìng   jiē ?
shòu yīn tiān xià , wèi ān shī ?
fǎn chéng nǎi wáng , zuì   ?
zhēng qiǎn   ,  xíng zhī ?
bìng    ,  jiāng zhī ?
zhāo hòu chéng yóu ,nán  yuán  。
jué  wéi  ,féng  bái zhì ?
 wáng qiǎo měi ,  zhōu liú ?
huán  tiān xià ,  suǒ qiú ?
yāo   xuàn , hào  shì ?
zhōu yōu shuí zhū ?yān   bāo  ?
tiān mìng fǎn  ,   yòu ?
 huán jiǔ huì , rán shēn shā 。
 wáng zhòu zhī gōng ,shú 使shǐ luàn huò ?
 è   ,chán chǎn shì  ?
 gàn   ,ér  chén zhī ?
léi kāi  shùn ,ér  fēng zhī ?
 shèng rén zhī   ,   fāng :
méi  shòu hǎi ,  xiáng kuáng ?
 wéi yuán  ,  zhú zhī ?
tóu zhī  bīng shàng ,niǎo   zhī ?
 féng gōng xié shǐ ,shū néng jiāng zhī ?
 jīng  qiè  , féng zhǎng zhī ?
 chāng hào shuāi ,bǐng biān zuò  。
 lìng chè   shè ,mìng yǒu yīn guó ?
qiān cáng jiù  , néng  ?
yīn yǒu huò  , suǒ  ?
shòu   hǎi ,西  shàng gào 。
 qīn jiù shàng   ,yīn zhī mìng   jiù ?
shī wàng zài  ,chāng  shí ?
 dāo yáng shēng ,hòu   ?
  shā yīn , suǒ  ?
zài shī  zhàn , suǒ  ?
 lín zhì jīng ,wéi    ?
 gǎn tiān  zhuì , shuí wèi  ?
huáng tiān  mìng ,wéi  jiè zhī ?
shòu  tiān xià ,yòu 使shǐ zhì dài zhī ?
chū tāng chén zhì ,hòu  chéng  。
  guān tāng ,zūn shí zōng  ?
xūn  、mèng shēng ,shǎo  sàn wáng 。
 zhuàng   ,néng liú jué yán ?
péng kēng zhēn zhì ,  xiǎng ?
shòu 寿shòu yǒng duō ,  jiǔ cháng ?
zhōng yāng gòng  ,hòu   ?
fēng é wēi mìng ,   ?
jīng  cǎi wēi ,鹿  yòu ?
běi zhì huí shuǐ ,cuì   ?
xiōng yǒu shì quǎn ,   ?
 zhī  bǎi liǎng ,   ?
  léi diàn ,guī  yōu ?
jué yán  fèng ,  qiú ?
  xué chù ,yuán  yún ?
jīng xūn zuò shī ,  zhǎng ?
 guò gǎi gèng , yòu  yán ?
 guāng zhēng guó ,jiǔ  shì shèng 。
 huán 穿chuān   shè qiū líng ,yuán chū zi wén ?
 gào  áo   zhǎng 。
 shì shàng   ,zhōng míng  zhāng ?
shōu  
3

  · yuán  fàng 》

 yuán  fàng ,yóu  jiāng tán ,xíng yín  pàn ,
yán  qiáo cuì ,xíng róng  gǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
  jiàn ér wèn zhī yuē :
zi fēi sān  dài   ?  zhì   !”
 yuán yuē :“ shì jiē zhuó   qīng ,zhòng rén jiē zuì   xǐng ,
shì  jiàn fàng !”
  yuē :“shèng rén  níng zhì   ,ér néng  shì tuī  。
shì rén jiē zhuó ,     ér yáng   ?
zhòng rén jiē zuì ,    zāo ér chuò  shāi ?
  shēn  gāo  , lìng fàng wèi ?”
 yuán yuē :
 wén zhī ,xīn  zhě  dàn guān ,xīn  zhě  zhèn  ;
ān néng  shēn zhī chá chá ,shòu  zhī wèn wèn zhě  !
níng  xiāng liú ,zàng  jiāng  zhī  zhōng 。
ān néng  hào hào zhī bái ,ér méng shì  zhī chén āi  !”
  wǎn ěr ér xiào ,  ér  ,nǎi  yuē :
cāng láng zhī shuǐ qīng  ,  zhuó  yīng 。
cāng láng zhī shuǐ zhuó  ,  zhuó   。”
suì     yán 。
shōu  
4

jiǔ   xiāng  rén 》

 zi jiàng  běi zhǔ , miǎo miǎo  chóu  [1]。
niǎo niǎo  qiū fēng ,dòng tíng     xià [2]。
zhǎn kāi quán wén 
dēng bái fán [3] chěng wàng , jiā    zhāng 。
niǎo  cuì  píng [4]zhōng ,zēng [5] wéi   shàng 。
yuán yǒu chǎi   yǒu lán [6],
 gōng   wèi gǎn yán 。
huāng   yuǎn wàng ,guān liú shuǐ  chán yuán 。
  shí  tíng zhōng ?jiāo  wéi  shuǐ  ?
cháo chí    jiāng gāo ,   西 shì [7]。
wén jiā rén  zhào  ,jiāng téng jià  xié shì 。
zhù shì  shuǐ zhōng , zhī   gài [8];
sūn    tán , fāng jiāo  chéng táng ;
guì dòng  lán lǎo [9],xīn  méi  yào fáng ;
wǎng    wèi wéi , [10]huì mián [11]  zhāng ;
bái   wèi zhèn ,shū shí lán  wèi fāng ;
zhǐ     ,liáo zhī   héng [12]。
 bǎi cǎo  shí tíng ,jiàn fāng xīn   mén [13]。
  bīn  bìng yíng ,líng zhī lái   yún 。
  mèi  jiāng zhōng ,  dié [14]   。
qiān tīng zhōu   ruò ,jiāng   dié  yuǎn zhě ;
shí    zhòu  ,liáo xiāo yáo  róng  !
shōu  
5

jiǔ   shān guǐ 》

ruò yǒu rén  shān zhī ā ,bèi [1] [2]  dài  luó 。
 hán   yòu  xiào ,zi    shàn yǎo tiǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
chéng chì bào  cóng wén  ,xīn  chē  jié guì  。
bèi [3]shí lán  dài  héng ,zhé fāng xīn   suǒ  。
 chǔ yōu huáng  zhōng  jiàn tiān , xiǎn nán   hòu lái [4]。
biǎo    shān zhī shàng ,yún róng róng  ér zài xià [5]。
yǎo míng míng  qiāng zhòu huì ,dōng fēng piāo  shén líng  。
liú líng xiū  dàn [6]wàng guī ,suì  yàn  shú huá  [7]!
cǎi sān xiù   [8]shān jiān ,shí lěi lěi   màn màn 。
yuàn gōng   chàng wàng guī ,jūn      xián 。
shān zhōng rén  fāng  ruò ,yǐn shí quán  yīn sōng bǎi 。
jūn    rán  zuò ,léi tián tián   míng míng ,
yuán jiū jiū  yòu [9] míng 。
fēng     xiāo xiāo , gōng     yōu 。
shōu  
6

jiǔ   xiāng jūn 》

jūn  xíng   yóu ,jiǎn shuí liú  zhōng zhōu ?
měi yào [1]miǎo   xiū ,pèi  chéng  guì zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
lìng yuán xiāng    [2],使shǐ jiāng shuǐ  ān liú !
wàng  jūn  wèi lái [3],chuī cēn   shuí  ?
jià fēi lóng  běi zhēng ,zhān [4] dào  dòng tíng 。
  bǎi   huì chóu ,sūn ráo [5] lán jīng 。
wàng cén yáng    ,héng  jiāng  yáng líng 。
yáng líng  wèi  , chán yuán  wèi  tài  。
héng liú   chán yuán ,yǐn  jūn  fèi [6] 。
guì zhào [7] lán  [8],zhuó [9]bīng   xuě 。
cǎi    shuǐ zhōng ,qiān  róng    。
xīn  tóng  méi láo ,ēn  shèn  qīng jué 。
shí lài  jiān jiān [10],fēi lóng  piān piān 。
jiāo  zhōng  yuàn zhǎng ,
  xìn  gào    xián 。
cháo chěng   jiāng gāo ,  jié  běi zhǔ 。
niǎo    shàng ,shuǐ zhōu  táng xià [11]。
juān  jué [12] jiāng zhōng ,  pèi    。
cǎi fāng   ruò ,jiāng    xià  。
shí    zài  ,liáo xiāo yáo  róng  。
shōu  
7

jiǔ   guó shāng 》

cāo    bèi  jiǎ ,chē cuò   duǎn bīng jiē 。
jīng     ruò yún ,shǐ jiāo zhuì  shì zhēng xiān 。
zhǎn kāi quán wén 
líng  zhèn  liè  xíng ,zuǒ cān   yòu rèn shāng 。
mái liǎng lún  zhí   ,yuán  bāo   míng  。
tiān shí duì  wēi líng  ,yán shā jǐn   yuán  。
chū    wǎng  fǎn ,píng yuán    chāo yuǎn 。
dài cháng jiàn  xié qín gōng ,shǒu shēn   xīn  chéng 。
chéng  yǒng  yòu   ,zhōng gāng qiáng    líng 。
shēn    shén  líng ,hún    wèi guǐ xióng 。(hún      zuò :zi hún   )
shōu  
8

jiǔ   dōng huáng tài  》

   chén liáng , jiāng   shàng huáng ;
 cháng jiàn   ěr ,qiú [1]qiāng míng  lín láng ;
zhǎn kāi quán wén 
yáo    zhèn [2], jiāng   qióng fāng ;
huì yáo zhēng  lán  [3], guì jiǔ  jiāo jiāng ;
yáng bāo [4]   ,shū huǎn jié  ān  ;
chén    hào chàng ;
líng yǎn jiǎn  jiāo  ,fāng fēi fēi  mǎn táng ;
 yīn  fán huì ,jūn xīn xīn   kāng 。
shōu  
9

jiǔ   dōng jūn 》

tūn jiāng chū  dōng fāng ,zhào  kǎn   sāng ;
    ān  , jiǎo jiǎo   míng ;
zhǎn kāi quán wén 
jià lóng zhōu [1] chéng léi ,zài yún   wěi [2]shé [3];
zhǎng tài   jiāng shàng ,xīn  huí   怀huái ;
qiāng shēng    rén ,guān zhě dān [4] wàng guī ;
gēng [5]  jiāo  ,xiāo zhōng  yáo  [6];
míng chí  chuī  , líng bǎo  xián kuā [7];
xuān [8]fēi  cuì céng ,zhǎn shī  huì  ;
yīng    jié [8],líng zhī lái    ;
qīng yún   bái  cháng , zhǎng shǐ  shè tiān láng ;
cāo    fǎn lún jiàng ,yuán běi dǒu  zhuó guì jiāng ;
zhuàn  pèi  gāo tuó xiáng ,yǎo míng míng   dōng xíng [9]。
shōu  
10

jiǔ     》

  [1]yóu  jiǔ  ,chōng fēng   shuǐ yáng  ;
chéng shuǐ chē   gài ,jià liǎng lóng  cān chī [2];
zhǎn kāi quán wén 
dēng kūn lún   wàng ,xīn fēi yáng  hào dàng ;
 jiāng   chàng wàng guī ,wéi     怀huái [3];
 lín   lóng táng , bèi quē  zhū gōng ;
líng  wéi  shuǐ zhōng ;
chéng bái yuán  zhú wén  ,  yóu   zhī zhǔ ;
liú  fēn  jiāng lái xià [4];
zi jiāo shǒu  dōng xíng ,sòng měi rén  nán  ;
 tāo tāo  lái yíng , lín lín  yìng  [5]。
shōu  
11

jiǔ   shǎo  mìng 》

qiū lán    ,luó shēng  táng xià 。
绿    zhī ,fāng fēi fēi    。
zhǎn kāi quán wén 
 rén   yǒu měi zi ,sūn    chóu  ?
qiū lán  qīng qīng ,绿    jīng ;
mǎn táng  měi rén ,      chéng 。
  yán  chū   ,
chéng huí fēng  jià yún  。
bēi  bēi  shēng bié  ,
    xīn xiāng zhī 。
   huì dài ,shū ér lái   ér shì 。
 宿   jiāo ,jūn shuí   yún zhī  ?
    xián chí ,    yáng zhī ā ;
wàng měi rén  wèi lái ,lín fēng huǎng  hào  。
kǒng gài  cuì jīng ,dēng jiǔ tiān   huì xīng 。
sǒng cháng jiàn  yōng yòu ài ,sūn    wèi mín zhèng 。
shōu  
12

jiǔ     mìng 》

广guǎng kāi  tiān mén ,fēn  chéng  xuán yún ;
lìng piāo fēng  xiān  ,使shǐ dōng [1]   chén ;
zhǎn kāi quán wén 
jūn huí xiáng   xià [2], [3]kōng sāng  cóng  [4];
fēn zǒng zǒng  jiǔ zhōu , 寿shòu yāo  zài  [5];
gāo fēi  ān xiáng ,chéng qīng    yīn yáng ;
  jūn    ,dǎo  zhī  jiǔ kēng [6];
líng   bèi bèi [7], pèi    ;
 yīn   yáng ,zhòng  zhī   suǒ wéi ⑻;
zhé shū   yáo huá [9],jiāng   [10]   ;
lǎo rǎn rǎn    , jìn [11]jìn   shū ;
chéng lóng  lín lín ,gāo chí  chōng tiān [12];
jié guì zhī  yán zhù ,qiāng    chóu rén ;
chóu rén  nài  ,yuàn ruò jīn   kuī [13];
 rén mìng  yǒu dāng ,shú     wéi [14]?
shōu  
13

jiǔ   yún zhōng jūn 》

 lán tāng   fāng ,huá cǎi   ruò yīng [1];
líng lián quán   liú ,làn zhāo zhāo  wèi yāng ;
zhǎn kāi quán wén 
jiǎn jiāng dàn [2] 寿shòu gōng ,  yuè   guāng ;
lóng jià    ,liáo áo yóu  zhōu zhāng ;
líng huáng huáng   jiàng [3],biāo [4]yuǎn   yún zhōng ;
lǎn  zhōu  yǒu  ,héng  hǎi  yān qióng ;
  [5]jūn  tài  , láo xīn  chōng chōng ;
shōu  
14

jiǔ    hún 》

chéng   huì  ,chuán   dài  ;
kuā [1] chàng  róng  ;
zhǎn kāi quán wén 
chūn lán  qiū  ,zhǎng  jué  zhōng  。
shōu  
15

zhāo hún 》

zhèn yòu qīng  lián jié  ,shēn   ér wèi  。
zhǔ  shèng   ,qiān   ér  huì 。
zhǎn kāi quán wén 
shàng  suǒ kǎo  shèng   ,zhǎng  yāng ér chóu  。
 gào  yáng yuē :“yǒu rén zài xià ,   zhī 。
hún   sàn , shì  zhī 。”
 yáng duì yuē :“zhǎng mèng !shàng  : nán cóng ;
ruò  shì  zhī ,kǒng hòu zhī xiè , néng  yòng 。”
 yáng yān nǎi xià zhāo yuē :“hún  guī lái !
 jūn zhī héng gàn , wéi  fāng xiē ?
shě jūn zhī  chù ,ér    xiáng xiē 。
hún  guī lái !dōng fāng    tuō xiē 。
zhǎng rén qiān rèn ,wéi hún shì suǒ xiē 。
shí  dài chū ,liú jīn shuò shí xiē 。
 jiē  zhī ,hún wǎng  shì xiē 。
guī lái  !   tuō xiē 。
hún  guī lái !nán fāng    zhǐ xiē 。
diāo  hēi 齿chǐ , rén ròu   ,   wèi hǎi xiē 。
 shé zhēn zhēn ,fēng  qiān  xiē 。
xióng huī jiǔ shǒu ,wǎng lái shū  ,tūn rén    xīn xiē 。
guī lái  !  jiǔ yín xiē 。
hún  guī lái !西 fāng zhī hài ,liú shā qiān  xiē 。
xuán  léi yuān , sàn ér   zhǐ xiē 。
xìng ér  tuō , wài kuàng  xiē 。
chì  ruò xiàng ,xuán fēng ruò  xiē 。
   shēng ,cóng jiān shì shí xiē 。
  làn rén ,qiú shuǐ  suǒ de xiē 。
páng yáng  suǒ  ,广guǎng   suǒ  xiē 。
guī lái  !kǒng   zéi xiē 。
hún  guī lái !běi fāng    zhǐ xiē 。
zēng bīng é é ,fēi xuě qiān  xiē 。
guī lái  !   jiǔ xiē 。
hún  guī lái !jūn  shàng tiān xiē 。
 bào jiǔ guān ,zhuó hài xià rén xiē 。
  jiǔ shǒu ,  jiǔ qiān xiē 。
chái láng cóng  ,wǎng lái shēn shēn xiē 。
xuán rén   ,tóu zhī shēn yuān xiē 。
zhì mìng   ,rán hòu  míng xiē 。
guī lái !wǎng kǒng wēi shēn xiē 。
hún  guī lái !jūn  xià  yōu dōu xiē 。
  jiǔ yuē , jiǎo   xiē 。
dūn méi xuè  ,zhú rén pèi   xiē 。
cān   shǒu , shēn ruò niú xiē 。
 jiē gān rén 。
guī lái !kǒng   zāi xiē 。
hún  guī lái ! xiū mén xiē 。
gōng zhù zhāo jūn ,bèi xíng xiān xiē 。
qín gōu   ,zhèng mián luò xiē 。
zhāo  gāi bèi ,yǒng xiào  xiē 。
hún  guī lái !fǎn   xiē 。
tiān   fāng ,duō zéi jiān xiē 。
xiàng shè jūn shì ,jìng xián ān xiē 。
gāo táng suì  ,kǎn céng xuān xiē 。
céng tái lěi xiè ,lín gāo shān xiē 。
wǎng  zhū zhuì , fāng lián xiē 。
dōng yǒu yǎo shà ,xià shì hán xiē 。
chuān  jìng  ,liú chán yuán xiē 。
guāng fēng zhuǎn huì , chóng lán xiē 。
jīng táng  ào ,zhū chén yán xiē 。
 shì cuì qiào ,guà  qióng xiē 。
fěi cuì zhū bèi ,làn  guāng xiē 。
ruò ā   ,luó chóu zhāng xiē 。
zuǎn   gǎo ,jié  huáng xiē 。
shì zhōng zhī guān ,duō zhēn guài xiē 。
lán gāo míng zhú ,huá róng bèi xiē 。
èr  shì 宿 ,shè  dài xiē 。
jiǔ hóu shū  ,duō xùn zhòng xiē 。
shèng jiǎn  tóng zhì ,shí mǎn gōng xiē 。
róng tài hǎo  ,shùn  dài xiē 。
ruò yán  zhí ,jiǎn  yǒu  xiē 。
kuā róng xiū tài ,huán dòng fáng xiē 。
é méi màn  , téng guāng xiē 。
 yán   , shì mián xiē 。
 xiè xiū  ,shì jūn zhī xián xiē 。
bēi wéi cuì zhàng ,shì gāo táng xiē 。
hóng  shā bǎn ,xuán  liáng xiē 。
yǎng guān  jué ,huà lóng shé xiē 。
zuò táng  kǎn ,lín  chí xiē 。
 róng shǐ  ,   xiē 。
 jīng píng fēng ,wén yuán  xiē 。
wén  bào shì ,shì bēi tuó xiē 。
xuān liáng   ,  luó xiē 。
lán báo  shù ,qióng   xiē 。
hún  guī lái ! yuǎn wèi xiē 。
shì jiā suì sòng ,shí duō fāng xiē 。
dào  zhuō mài , huáng liáng xiē 。
  xián suān ,xīn gān xíng xiē 。
féi niú zhī jiàn ,nào ruò fāng xiē 。
 suān ruò  ,chén  gēng xiē 。
miǎn biē pào gāo ,yǒu zhè jiāng xiē 。
 suān juǎn  ,jiān 鸿hóng cāng xiē 。
  huò  , ér  shuǎng xiē 。
   ěr ,yǒu zhāng huáng xiē 。
yáo jiāng  sháo ,shí  shāng xiē 。
cuò zāo dòng yǐn ,zhòu qīng liáng xiē 。
huá zhuó  chén ,yǒu qióng jiāng xiē 。
guī lái fǎn  shì ,jìng ér  fáng xiē 。
yáo xiū wèi tōng ,  luó xiē 。
chén zhōng àn  ,zào xīn  xiē 。
shè jiāng cǎi líng , yáng  xiē 。
měi rén  zuì ,zhū yán tuó xiē 。
 guāng miǎo shì , zēng  xiē 。
bèi wén  xiān , ér   xiē 。
cháng  màn jiǎn ,yàn   xiē 。
èr   róng , zhèng  xiē 。
rèn ruò jiāo 竿gān , àn xià xiē 。
  kuáng huì ,tián míng  xiē 。
gōng tíng zhèn jīng ,  chǔ xiē 。
  cài ōu ,zòu   xiē 。
shì   zuò ,luàn ér  fēn xiē 。
fàng chén  yīng ,bān  xiāng fēn xiē 。
zhèng wèi yāo wán ,lái  chén xiē 。
 chǔ zhī jié , xiù xiān xiē 。
kūn  xiàng  ,yǒu liù  xiē 。
fēn cáo bìng jìn ,qiú xiāng  xiē 。
chéng xiāo ér móu ,  bái xiē 。
jìn zhì   ,fèi bái  xiē 。
kēng zhōng yáo  ,xiē   xiē 。
 jiǔ  fèi ,chén   xiē 。
lán gāo míng zhú ,huá dēng cuò xiē 。
jié zhuàn zhì  ,lán fāng jiǎ xiē 。
rén yǒu suǒ  ,tóng xīn  xiē 。
zhòu yǐn jìn huān , xiān  xiē 。
hún  guī lái !fǎn   xiē 。
luàn yuē :xiàn suì  chūn  ,  nán zhēng 。
 píng    ,bái zhǐ shēng 。
 guàn  jiāng  ,zuǒ zhǎng báo 。
 zhǎo  yíng  ,yáo wàng  。
qīng  jié   , qiān shèng 。
xuán huǒ yán   ,xuán yán zhēng 。
  zhòu chù  ,yòu chěng xiān 。
  ruò tōng  ,yǐn chē yòu hái 。
 wáng  mèng  , hòu xiān 。
jūn wáng qīn   ,dàn qīng  。
zhū míng chéng   ,shí    yān 。
gāo lán bèi jìng  ,  jiàn 。
zhàn zhàn jiāng shuǐ  ,shàng yǒu fēng 。
  qiān   ,shāng chūn xīn 。
hún  guī lái !āi jiāng nán !
shōu  
16

  》

 yuán  fàng ,sān nián    jiàn ,jié zhī jìn zhōng ,
ér  zhāng  chán ,xīn fán  luàn , zhī suǒ cóng 。
zhǎn kāi quán wén 
nǎi wǎng jiàn tài bo zhèng zhān yǐn yuē :
 yǒu suǒ  ,yuán yīn xiān shēng jué zhī 。”
zhān yǐn nǎi duān   guī yuē :“jūn jiāng   jiào zhī ?”
 yuán yuē :“ níng kǔn kǔn kuǎn kuǎn ,  zhōng  ?
jiāng sòng wǎng láo lái ,  qióng  ?
níng zhū chú cǎo máo ,  gēng  ?
jiāng yóu  rén , chéng míng  ?
níng zhèng yán  huì , wēi shēn  ?
jiāng cóng   guì , tōu shēng  ?
níng chāo rán gāo  , bǎo zhēn  ?
jiāng     ,ō   ér , shì  rén  ?
níng lián jié zhèng zhí ,  qīng  ?
jiāng   huá  , zhī  wéi , jié yíng  ?
níng áng áng ruò qiān  zhī   ?
jiāng fàn fàn ruò shuǐ zhōng zhī   ?
  shàng xià ,tōu  quán    ?
níng    kàng è  ?jiāng suí   zhī   ?
níng  huáng     ?jiāng xìng   zhēng shí  ?
 shú  shú xiōng ?   cóng ?
shì hùn zhuó ér  qīng :chán  wéi zhòng ,qiān jūn wèi qīng ;
huáng zhōng huǐ  ,  léi míng ;chán rén gāo zhāng ,xián shì  míng 。
 jiē    ,shéi zhī  zhī lián zhēn ?”
zhān yǐn nǎi shì  ér xiè yuē :“ chǐ yǒu suǒ duǎn ,cùn yǒu suǒ cháng ,
 yǒu suǒ   ,zhì yǒu suǒ  míng ,
shù yǒu suǒ  dǎi ,shén yǒu suǒ  tōng ,
yòng jūn zhī xīn ,xíng jūn zhī  。
guī  chéng  néng zhī shì 。”
shōu  
17

yuǎn yóu 》

bēi shí  zhī  è  ,yuàn qīng  ér yuǎn yóu 。
zhì fěi  ér  yīn  ,yān tuō chéng ér shàng  ?
zhǎn kāi quán wén 
zāo chén zhuó ér  huì  ,  jié  shuí  !
 gěng gěng ér  mèi  ,hún yíng yíng ér zhì shǔ 。
wéi tiān  zhī  qióng  ,āi rén shēng zhī zhǎng qín ,
wǎng zhě     ,lái zhě   wén ,
   ér yáo   ,chāo chǎng huǎng ér guāi 怀huái 。
 huāng  ér liú dàng  ,xīn chóu  ér zēng bēi 。
shén shū  ér  fǎn  ,xíng  gǎo ér  liú 。
nèi wéi shěng  duān cāo  ,hái yīng zhèng  zhī suǒ yóu 。
  jìng  tián   ,dàn  wéi ér   。
wén chì sōng zhī qīng chén  ,yuàn chéng fēng    。
guì zhēn rén zhī xiū   ,měi wǎng shì zhī dēng xiān ,
 huà  ér  fēng  ,míng shēng zhe ér  yán 。
  shuō zhī tuō chén xīng  ,xiàn hán zhòng zhī   。
xíng  luàn yuè yuǎn  , rén qún ér dùn  。
yīn  biàn ér suì céng   , shén bēn ér guǐ guài 。
shí 仿fǎng   yáo jiàn  ,jīng jiǎo jiǎo  wǎng lái 。
chāo fēn āi ér shū yóu  ,zhōng  fǎn    。
miǎn zhòng huàn ér    ,shì  zhī  suǒ  。
kǒng tiān shí zhī dài   ,耀yào líng  ér 西 zhēng 。
wēi shuāng jiàng ér xià lún  ,dào fāng cǎo zhī xiān líng 。
liáo 仿fǎng yáng ér xiāo yáo  ,yǒng  nián ér  chéng 。
shuí   wán   fāng  ?zhǎng xiàng fēng ér shū qíng 。
gāo yáng miǎo  yuǎn  , jiāng yān suǒ chéng ?
zhòng yuē :chūn qiū    yān  , jiǔ liú    。
xuān yuán   pān yuán  , jiāng cóng wáng qiáo ér   。
cān liù  ér yǐn hàng xiè  ,shù zhèng yáng ér hán zhāo xiá 。
bǎo shén míng zhī qīng chéng  ,jīng   ér  huì chú 。
shùn kǎi fēng  cóng yóu  ,zhì nán cháo ér   。
jiàn wáng  ér 宿 zhī  ,shěn   zhī   。
yuē :“dào  shòu  ,  chuán ;
 xiǎo  nèi  , dài  yín ;
 huá ér hún  , jiāng  rán ;
  kǒng shén  , zhōng  cún ;
  dài zhī cún ,  wéi xiān ;
shù lèi  chéng  ,  zhī mén 。”
wén zhì guì ér suì   ,   jiāng xíng 。
réng  rén  dān qiū ,liú   zhī jiù xiāng 。
cháo zhuó   tāng   ,   shēn  jiǔ yáng 。
 fēi quán zhī wēi   ,怀huái wǎn yǎn zhī huá yīng 。
  pīng  wàn yán  ,jīng chún cuì ér shǐ zhuàng 。
zhì xiāo shuò  zhuó yuē  ,shén yào miǎo  yín fàng 。
jiā nán zhōu zhī yán   , guì shù zhī dōng róng ;
shān xiāo tiáo ér  shòu  ,     rén 。
zài yíng  ér dēng xiá  ,yǎn  yún ér shàng zhēng 。
mìng tiān hūn  kāi guān  ,pái chāng  ér wàng  。
 fēng lóng 使shǐ xiān dǎo  ,wèn tài wēi zhī suǒ  。
 chóng yáng   gōng  ,zào xún shǐ ér guān qīng dōu 。
cháo  rèn  tài   , shǐ lín   wēi  。
tún  chē zhī wàn shèng  ,fēn róng  ér bìng chí 。
jià  lóng zhī wǎn wǎn  ,zài yún  zhī wēi shé 。
jiàn xióng hóng zhī cǎi máo  ,   ér xuàn 耀yào 。
 yǎn jiǎn   áng  ,cān lián quán  jiāo ào 。
 jiāo    luàn  ,bān màn yǎn ér fāng xíng 。
zhuàn  pèi ér zhèng   , jiāng guò  gōu máng 。
 tài hào  yòu zhuǎn  ,qián fēi lián    。
yáng gǎo gǎo  wèi guāng  ,líng tiān   jìng  。
fēng  wèi zuò xiān   ,fēn āi  ér qīng liáng 。
fèng huáng   chéng   ,  shōu  西 huáng 。
lǎn huì xīng  wéi jīng  , dǒu bǐng  wéi huī 。
pàn    shàng xià  ,yóu jīng  zhī liú  。
shí nuǎn dài  tǎng mǎng  ,zhào xuán  ér bēn shǔ 。
hòu wén chāng 使shǐ zhǎng xíng  ,xuǎn shǔ zhòng shén  bìng  。
 màn màn  xiū yuǎn  ,  jié ér gāo  。
zuǒ  shī 使shǐ jìng shì  ,yòu léi gōng  wéi wèi 。
  shì  wàng guī  , 姿 suī  dān jiǎo 。
nèi xīn xīn ér  měi  ,liáo    yín  。
shè qīng yún  fàn làn yóu  , lín   jiù xiāng 。
  怀huái  xīn bēi  ,biān   ér  xíng 。
 jiù   xiǎng xiàng  ,zhǎng tài  ér yǎn  。
fàn róng  ér xiá   ,liáo  zhì ér   。
zhǐ yán shén ér zhí chí  , jiāng wǎng  nán  。
lǎn fāng wài zhī huāng   ,pèi [shui wǎng ]yàng ér   。
zhù róng jiè ér    ,téng gào luán niǎo yíng  fēi 。
zhāng 《xián chí 》zòu 《chéng yún 》 ,èr   《jiǔ sháo 》 。
使shǐ xiāng líng    ,lìng hǎi ruò  féng  。
xuán chī chóng xiàng bìng chū jìn  ,xíng liú qiú ér wēi shé 。
  便biàn juān  zēng náo  ,luán niǎo xuān zhù ér xiáng fēi 。
yīn yuè  yǎn  zhōng   ,yān  shì  pái huái 。
shū bìng jié  chí   ,chuō jué yín  hán mén 。
 xùn fēng tiān qīng yuán  ,cóng zhuān suǒ  zēng bīng 。
 xuán míng  xié jìng  ,chéng jiàn wéi  fǎn  。
zhào qián yíng ér jiàn zhī  ,wèi  xiān  píng  。
jīng yíng  fāng  ,zhōu liú liù  。
shàng zhì liè quē  ,jiàng wàng   。
xià zhēng róng ér    ,shàng liáo kuò ér  tiān 。
shì shū  ér  jiàn  ,tīng chǎng huǎng ér  wén 。
chāo  wéi  zhì qīng  , tài chū ér wèi lín 。
shōu  
18

 zhāo 》

qīng chūn shòu xiè ,bái  zhāo zhǐ 。
chūn  fèn  ,wàn   zhǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
míng líng jiā xíng ,hún  táo zhǐ 。
hún  guī lái ! yuǎn yáo zhǐ 。
hún  guī lái ! dōng  西 ,   běi zhǐ 。
dōng yǒu  hǎi , shuǐ yóu yóu zhǐ 。
chī lóng bìng liú ,shàng xià yōu yōu zhǐ 。
  yín yín ,bái hào jiāo zhǐ 。
hún   dōng !tāng   liáo zhǐ 。
hún   nán !nán yǒu yán huǒ qiān  , shé yán zhǐ 。
shān lín xiǎn ài , bào wān zhǐ 。
 yōng duǎn  ,wáng huī qiān zhǐ 。
hún   nán ! shāng gōng zhǐ 。
hún   西 !西 fāng liú shā ,mǎng yáng yáng zhǐ 。
shǐ shǒu zòng  ,bèi  ráng zhǐ 。
zhǎng zhǎo   ,éi xiào kuáng zhǐ 。
hún   西 !duō hài shāng zhǐ 。
hún   běi !běi yǒu hán shān ,chuò lóng  zhǐ 。
dài shuǐ   shè ,shēn    zhǐ 。
tiān bái hào hào ,hán níng níng zhǐ 。
hún   wǎng !yíng běi  zhǐ 。
hún  guī lái !xián  jìng zhǐ 。
  jīng chǔ ,ān  dìng zhǐ 。
chěng zhì jiū  ,xīn  ān zhǐ 。
qióng shēn yǒng  ,nián 寿shòu yán zhǐ 。
hún  guī lái !   yán zhǐ 。
  liù rèn ,shè  liáng zhǐ 。
dǐng nào yíng wàng , zhì fāng zhǐ 。
nèi cāng   ,wèi chái gēng zhǐ 。
hún  guī lái ! suǒ cháng zhǐ 。
xiān  gān  , chǔ  zhǐ 。
hǎi tún  gǒu ,kuài   zhǐ 。
 suān hāo lóu , zhān báo zhǐ 。
hún  guī lái ! suǒ  zhǐ 。
zhì guā zhēng  ,shǎn chún chén zhǐ 。
jiān 鰿 huò què , shuǎng cún zhǐ 。
hún  guī lái !  xiān zhǐ 。
 zhòu bìng shú ,  ài zhǐ 。
qīng xīn dòng yǐn , chuò  zhǐ 。
  bái niè , chǔ  zhǐ 。
hún  guī lái !   zhǐ 。
dài qín zhèng wèi ,míng  zhāng zhǐ 。
  jià biàn ,chǔ láo shāng zhǐ 。
ōu  yáng ā ,zhào xiāo chàng zhǐ 。
hún  guī lái !dìng kōng sāng zhǐ 。
èr  jiē  ,tóu shī  zhǐ 。
kòu zhōng diào qìng , rén luàn zhǐ 。
 shàng jìng  , shēng biàn zhǐ 。
hún  guī lái !tīng  zhuàn zhǐ 。
zhū chún hào 齿chǐ ,  kuā zhǐ 。
  hào xián ,  dōu zhǐ 。
fēng ròu wēi  ,diào   zhǐ 。
hún  guī lái !ān  shū zhǐ 。
   xiào ,é méi màn zhǐ 。
róng  xiù  ,zhì zhū yán zhǐ 。
hún  guī lái !jìng  ān zhǐ 。
kuā xiū pāng hào ,  jiā zhǐ 。
céng jiá  ěr , méi guī zhǐ 。
pāng xīn chuò tài ,jiāo  shī zhǐ 。
xiǎo yāo xiù jǐng ,ruò xiān bēi zhǐ 。
hún  guī lái ! yuàn  zhǐ 。
 zhōng  xīn , dòng zuò zhǐ 。
fěn bái dài hēi ,shī fāng  zhǐ 。
zhǎng mèi  miàn ,shàn liú  zhǐ 。
hún  guī lái !   zhǐ 。
qīng  zhí méi ,měi  mián zhǐ 。
    , xiào xiān zhǐ 。
fēng ròu wēi  , 便biàn juān zhǐ 。
hún  guī lái ! suǒ 便biàn zhǐ 。
xià  广guǎng  ,shā táng xiù zhǐ 。
nán fáng xiǎo tán ,guān jué liù zhǐ 。
   yán , rǎo chù zhǐ 。
téng jià  yóu ,liè chūn yòu zhǐ 。
qióng  cuò héng ,yīng huá jiǎ zhǐ 。
chǎi lán guì shù ,   zhǐ 。
hún  guī lái ! zhì  zhǐ 。
kǒng què yíng yuán ,chù luán huáng zhǐ !
kūn 鸿hóng qún chén , qiū cāng zhǐ 。
鸿hóng  dài yóu ,màn  shuāng zhǐ 。
hún  guī lái !fèng huáng xiáng zhǐ 。
màn   miàn ,xuè  shèng zhǐ 。
yǒng  jué shēn ,bǎo 寿shòu mìng zhǐ 。
shì jiā yíng tíng ,jué  shèng zhǐ 。
hún  guī lái ! shì dìng zhǐ 。
jiē jìng qiān  ,chū ruò yún zhǐ 。
sān guī zhòng hóu ,tīng lèi shén zhǐ 。
chá  yāo yǐn , guǎ cún zhǐ 。
hún  guī lái !zhèng shǐ kūn zhǐ 。
tián  qiān zhěn ,rén  chāng zhǐ 。
měi mào zhòng liú ,  zhāng zhǐ 。
xiān wēi hòu wén ,shàn měi míng zhǐ 。
hún  guī lái !shǎng  dāng zhǐ 。
míng shēng ruò  ,zhào  hǎi zhǐ 。
  pèi tiān ,wàn mín  zhǐ 。
běi zhì yōu líng ,nán jiāo zhǐ zhǐ 。
西 báo yáng cháng ,dōng qióng hǎi zhǐ 。
hún  guī lái !shàng xián shì zhǐ 。
 zhèng xiàn xíng ,jìn  bào zhǐ 。
 jié   ,zhū   zhǐ 。
zhí yíng zài wèi ,jìn  huī zhǐ 。
háo jié zhí zhèng ,liú  shī zhǐ 。
hún  guī lái !guó jiā wèi zhǐ 。
xióng xióng   ,tiān  míng zhǐ 。
sān gōng   ,dēng jiàng táng zhǐ 。
zhū hóu   , jiǔ qīng zhǐ 。
zhāo zhì  shè , hóu zhāng zhǐ 。
zhí gōng xié shǐ ,  ràng zhǐ 。
hún  lái guī !shàng sān wáng zhǐ 。
shōu  
19

jiǔ zhāng zhī sān  āi yǐng 》

huáng tiān zhī  chún mìng  , bǎi xìng zhī zhèn qiān ?
mín  sàn ér xiāng shī  ,fāng zhòng chūn ér dōng qiān 。
zhǎn kāi quán wén 
   ér jiù yuǎn  ,zūn jiāng xià  liú wáng 。
chū guó mén ér zhěn 怀huái  ,shēn zhī   xíng 。
 yǐng  ér    ,chāo huāng   yān  !
  yáng  róng   ,āi jiàn jūn ér  zài  。
wàng zhǎng qiū ér tài   , yín yín  ruò sǎn ,
guò xià shǒu ér 西   , lóng mén ér  jiàn ,
xīn chán yuàn ér shāng 怀huái  ,miǎo  zhī  suǒ ,
shùn fēng   cóng liú  ,yān yáng yáng ér wèi  。
líng yáng hóu zhī  làn  , áo xiáng zhī yān báo ,
xīn guà jié ér  jiě  , jiǎn chǎn ér  shì 。
jiāng yùn zhōu ér xià   ,shàng dòng tíng ér xià jiāng ,
 zhōng  zhī suǒ   ,jīn xiāo yáo ér lái dōng ,
qiāng líng hún zhī  guī  ,   zhī wàng fǎn ?
bèi xià  ér 西   ,āi   zhī  yuǎn ,
dēng  fén ér yuǎn wàng  ,liáo  shū  yōu xīn ,
āi zhōu  zhī píng   ,bēi jiāng jiè zhī  fēng ,
dāng líng yáng zhī yān zhì  ,miǎo nán  zhī yān  ?
céng  zhī xià zhī wèi qiū  ,shú liǎng dōng mén zhī   !
xīn   zhī cháng jiǔ  ,yōu  chóu  xiāng jiē ,
wéi yǐng  zhī liáo yuǎn  ,jiāng  xià zhī   shè 。
 ruò   xìn  ,zhì jīn jiǔ nián ér   。
cǎn   ér  tōng  ,jiǎn chà chì ér hán  。
wài chéng huān zhī zhuó yuē  ,chén rěn ruò ér wéi chí ,
zhōng zhàn zhàn ér yuàn jìn  , bèi  ér zhāng zhī 。
yáo shùn zhī kàng xíng  ,liáo yǎo yǎo ér báo tiān ,
zhòng chán rén zhī    ,bèi    zhī wěi míng ,
zēng yùn lùn zhī xiū měi  ,hǎo  rén zhī kāng kǎi 。
zhòng dié ér  jìn  ,měi chāo yuǎn ér  mài 。
luàn yuē :màn    liú guān  ,  fǎn zhī  shí ?
niǎo fēi fǎn  xiāng  ,   shǒu qiū 。
xìn fēi  zuì ér  zhú  ,   ér wàng zhī !
shōu  
20

jiǔ zhāng zhī jiǔ  bēi huí fēng 》

bēi huí fēng zhī yáo huì  ,xīn yuān jié ér nèi shāng ;
 yǒu wēi ér yǔn xìng  ,shēng yǒu yǐn ér xiān chàng 。
zhǎn kāi quán wén 
  péng xián zhī zào   , zhì jiè ér  wàng ;
wàn biàn  qíng   gài  ,shú  wěi zhī  zhǎng ?
niǎo shòu míng  hào qún  ,cǎo   ér  fāng ;
  lín   bié  ,jiāo lóng yǐn  wén zhāng 。
    tóng   ,lán zhǐ yōu ér  fāng ;
wéi jiā rén zhī yǒng dōu  ,gèng tǒng shì   kuàng 。
miǎo yuǎn zhì zhī suǒ   ,lián  yún zhī xiāng yáng ;
jiè miǎo zhì zhī suǒ huò  ,qiè  shī zhī suǒ míng 。
wéi jiā rén zhī  怀huái  ,zhé ruò jiāo   chǔ ;
céng   zhī jiē jiē  , yǐn  ér   。
  jiāo ér    ,  mián  zhì shǔ ;
zhōng cháng  zhī màn màn  ,yǎn  āi ér   。
 cóng róng  zhōu liú  ,liáo xiāo yáo   shì ;
shāng tài  zhī mǐn lián  ,   ér   zhǐ 。
jiū  xīn  wéi rǎng  ,biān chóu   wéi yīng 。
zhé ruò    guāng  ,suí piāo fēng zhī suǒ réng 。
cún fǎng  ér  jiàn  ,xīn yǒng yuè  ruò tāng ;
 pèi rèn  àn zhì  ,chāo wǎng wǎng ér suì xíng 。
suì    ruò tuí  ,shí  rǎn rǎn ér jiāng zhì ;
fán héng gǎo ér jié   ,fāng  xiē ér   。
lián  xīn zhī   chéng  ,zhèng  yán zhī   liáo ;
níng   ér liú wáng  , rěn  xīn zhī cháng chóu 。
  yín ér wěn lèi  ,fàng zi chū ér  hái ;
shú néng  ér  yǐn  ,zhào péng xián zhī suǒ xián 。
dēng shí luán  yuǎn wàng  , miǎo miǎo zhī   ;
 jǐng xiǎng zhī  shēng  ,wén shěng xiǎng ér    。
chóu   zhī  kuài  ,   ér   jiě ;
xīn   ér  kāi  , liáo zhuǎn ér   。
 miǎo miǎo zhī  yín  ,mǎng máng máng zhī   ;
shēng yǒu yǐn ér xiāng gǎn  , yǒu chún ér   wèi 。
miǎo màn màn zhī   liàng  ,piāo mián mián zhī    ;
chóu qiāo qiāo zhī cháng bēi  ,piān míng míng zhī    ;
líng   ér liú fēng  ,tuō péng xián zhī suǒ  。
shàng gāo yán zhī qiào àn  ,chù   zhī biāo diān ;
 qīng míng ér shū hóng  ,suì shū  ér mén tiān 。
 zhàn  zhī  yuán  ,shù níng shuāng zhī fēn fēn ;
 fēng xué     , qīng   chán yuán 。
féng kūn lún  kàn   ,yǐn mín shān  qīng jiāng ;
dàn yǒng tuān zhī    ,tīng  shēng zhī xiōng xiōng 。
fēn róng róng zhī  jīng  ,wǎng máng máng zhī   ;
 yáng yáng zhī  cóng  ,chí wěi  zhī yān zhǐ ?
piào fān fān  shàng xià  , yáo yáo  zuǒ yòu 。
    qián hòu  ,bàn zhāng chí zhī xìn  。
guān yán  zhī xiāng réng  ,kuī yān  zhī suǒ  ;
bēi shuāng xuě zhī  xià  ,tīng cháo shuǐ zhī xiāng  。
jiè guāng jǐng  wǎng lái  ,shī huáng  zhī wǎng  ;
qiú jiè  zhī suǒ cún  ,jiàn   zhī fàng  。
xīn diào  ér    , zhe zhì zhī  shì 。
yuē : yuàn wǎng  zhī suǒ   ,dào lái zhě zhī   ;
 jiāng huái ér  hǎi  ,cóng   ér  shì 。
wàng   zhī zhōu zhǔ  ,bēi shēn  zhī kàng  ;
zhòu jiàn jūn ér  tīng  ,rèn zhòng shí zhī   ?
xīn guà jié ér  jiě  , jiǎn chǎn ér  shì 。
shōu  
guān  zuò zhě 

 yuán 

 yuán yuē gōng yuán qián 340huò 339nián —gōng yuán qián 278nián ),zhōng guó zhàn guó shí  chǔ guó shī rén 、zhèng zhì jiā 。chū shēng  chǔ guó dān yáng (jīn  běi  chāng )。 xìng , shì ,míng píng , yuán ;yòu  yún míng zhèng  , líng jūn 。zhàn guó shí  chǔ  wáng xióng tōng zhī   xiá  hòu dài 。shào nián shí shòu guò liáng hǎo  jiào  , wén qiáng zhì ,zhì xiàng yuǎn  。zǎo nián shòu chǔ 怀huái wáng xìn rèn ,rèn zuǒ  、sān  dài  ,jiān guǎn nèi zhèng wài jiāo  shì 。  chàng “měi zhèng ”,zhǔ zhāng duì nèi  xián rèn néng ,xiū míng   ,duì wài  zhǔ lián  kàng qín 。yīn zāo guì  pái  huǐ bàng ,bèi xiān hòu liú fàng zhì hàn běi  yuán xiāng liú  。qín jiāng bái  gōng  chǔ dōu yǐng (jīn  běi jiāng líng )hòu , yuán  chén   luó jiāng , shēn xùn guó 。

 yuán shì zhōng guó  shǐ shàng   wèi wěi   ài guó shī rén ,zhōng guó làng màn zhǔ  wén xué  diàn  rén ,“chǔ  ” chuàng  zhě  dài biǎo zuò zhě ,kāi  le “xiāng cǎo měi rén ” chuán tǒng ,bèi  wéi “zhōng huá shī  ”、“  zhī  ”。 yuán  chū xiàn ,biāo zhì zhe zhōng guó shī  jìn  le   yóu    chàng dào  rén  chuàng  xīn shí dài 。 yuán  zhǔ yào zuò pǐn yǒu 《 sāo 》《jiǔ  》《jiǔ zhāng 》《tiān wèn 》děng 。  yuán zuò pǐn wéi zhǔ   《chǔ  》shì zhōng guó làng màn zhǔ  wén xué  yuán tóu zhī  , 《shī jīng zhōng  “guó fēng ”bìng chēng “fēng sāo ”,duì hòu shì shī  chǎn shēng le shēn yuǎn yǐng xiǎng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽