wén tiān xiáng 」shī  quán  (1004)shǒu )

1

guò líng dīng yáng 》

xīn  zāo féng   jīng ,gān  liáo luò  zhōu xīng 。
shān   suì fēng piāo  ,shēn shì  chén   píng 。
zhǎn kāi quán wén 
huáng kǒng tān tóu shuō huáng kǒng ,líng dīng yáng  tàn líng dīng 。
rén shēng   shuí   ,liú  dān xīn zhào hàn qīng 。
shōu  
2

zhèng   》

tiān  yǒu zhèng  , rán  liú xíng 。
xià  wèi  yuè ,shàng  wèi  xīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 rén yuē hào rán ,pèi  sāi cāng míng 。
huáng  dāng qīng  ,hán   míng tíng 。
shí qióng jié nǎi jiàn ,  chuí dān qīng 。
zài  tài shǐ jiǎn ,zài jìn dǒng   。
zài qín zhāng liáng chuí ,zài hàn   jié 。
wèi yán jiāng jūn tóu ,wèi  shì zhōng xuè 。
wèi zhāng suī yáng 齿chǐ ,wèi yán cháng shān shé 。
huò wèi liáo dōng mào ,qīng cāo  bīng xuě 。
huò wèi chū shī biǎo ,guǐ shén  zhuàng liè 。
huò wèi  jiāng  ,kāng kǎi tūn  jié 。
huò wèi  zéi  , shù tóu  liè 。
shì  suǒ páng  ,lǐn liè wàn  cún 。
dāng  guàn  yuè ,shēng  ān  lùn 。
 wéi lài   ,tiān zhù lài  zūn 。
sān gāng shí  mìng ,dào  wèi zhī gēn 。
jiē  gòu yáng jiǔ ,  shí   。
chǔ qiú yīng  guān ,chuán chē sòng qióng běi 。
dǐng huò gān   ,qiú zhī    。
yīn fáng tián guǐ huǒ ,chūn yuàn  tiān hēi 。
niú  tóng  zào ,  fèng huáng shí 。
 zhāo méng   ,fēn zuò gōu zhōng  。
  zài hán shǔ ,bǎi     。
āi zāi   chǎng ,wèi  ān  guó 。
 yǒu  móu qiǎo ,yīn yáng  néng zéi 。
  gěng gěng cún ,yǎng shì  yún bái 。
yōu yōu  xīn bēi ,cāng tiān  yǒu  。
zhé rén   yuǎn ,diǎn xíng zài   。
fēng yán zhǎn shū  , dào zhào yán  。
shōu  
3

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

zhí xián  shì   gōu ,  shèng xián duō bèi qiú 。
mìng yǒu  shí míng   ,shēn  yōu chù dào hái yōu 。
zhǎn kāi quán wén 
 lián   kōng liú xiě ,wéi yuàn yán yán 便biàn zhuó tóu 。
jié shù cháng biān yóu zài  ,zào jiān   jiàn rén xiū 。
shōu  
4

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

luò luò nán guān  jié yīng ,háng yáng   yǐng zòng héng 。
zuò  bái shí zhī  shì ,mèng duàn qīng dēng wèn  gèng 。
zhǎn kāi quán wén 
guó  jiā wáng shuāng lèi àn ,tiān huāng  lǎo  shēn qīng 。
huáng liáng  shī  chéng huàn , shí nián qián yuán wèi shēng 。
shōu  
5

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

xīn  gěng gěng  yún shàng ,shēn shì yōu yōu luò  西 。
qiān  xīng wáng  xiàn cuò ,bǎi nián shēng  běn lái  。
zhǎn kāi quán wén 
shā biān  dài āi huáng  ,xuě    wèn   。
 chù céng mái shuāng bǎo jiàn ,hóng guāng  zhǐ chǔ tiān  。
shōu  
6

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

liáo yáng 殿diàn shàng  huáng jīn , luò diān    shēn 。
  jiào zhōng piān   ,liú kūn qiú   fáng yín 。
zhǎn kāi quán wén 
shēng qián  jiàn  chā miàn ,  zhǐ yīn   xīn 。
wàn  fēng shā zhī  jǐn ,shuí rén huì de 广guǎng líng yīn 。
shōu  
7

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

 zhī jiá jiá chǔ qiú nán , nài tiān shēng  cùn dān 。
tiě  xíng áo nán   ,zhě  zuò yōng běi tíng hán 。
zhǎn kāi quán wén 
cháo cān dàn  shén hái shuǎng , shuì   mèng  ān 。
wáng guó dài  shuí wèi chuán ,zhǐ ráo  shǐ  rén kàn 。
shōu  
8

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

fēng xuě zhòng mén lǎo chǔ qiú ,mèng huí cháng   yōu yōu 。
xióng     shuāng  , què    gòng móu 。
zhǎn kāi quán wén 
wàn  shān  zhēn duò zèng , jiā   wǎng tián gōu 。
ér shí ài  zhōng chén chuán , wèi shēn dāng bǎi liù qiū 。
shōu  
9

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

tīng zhe  juān lèi mǎn jīn ,guó wáng jiā  jiàn zhōng chén 。
guān   luò sān shēng mèng ,fēng xuě piāo líng wàn  shēn 。
zhǎn kāi quán wén 
chéng xiàng  néng kān   , hóu ān  zuò yuán rén 。
shén nóng  xià  shuí shì ,huí shǒu 西 shān  jué chén 。
shōu  
10

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

fēng qián  dēng yǐng , xià  shuāng huā 。
zhōng xìn  rán dòng , yīn é yòu xié 。
zhǎn kāi quán wén 
mèn zhōng liáo  suì ,mèng  shàng huán jiā 。
    wèn ,rén jiān jiàn  chā 。
shōu  
11

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

fēng shuāng yīn   ,tiān  dàn yōu yōu 。
  cāo   ,shuí lái wèn chǔ qiú 。
zhǎn kāi quán wén 
 zhōng wéi miè xiǎng , chù jǐn wàng yōu 。
shǒu yǒu wéi biān zài ,zhāo wén   xiū 。
shōu  
12

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

huán  chén   ,lèi rán    。
jiě  hōng zhì shī ,yún suǒ jiù cán  。
zhǎn kāi quán wén 
zuò chù xīn  wàng ,yín  yǎn   。
 yīng liú zhì jiǔ ,  guǒ  chú 。
shōu  
13

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

hào jié fēng chén àn , guān tòng bǎi  。
jìng chuán fāng wài xué ,qíng xiě  zhōng shī 。
zhǎn kāi quán wén 
liè shì wéi míng xùn ,zhēn rén   wéi 。
shì jiān máng huì cuò ,rèn   lái shí 。
shōu  
14

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

yǎn rán chǔ jūn  ,  zào wáng tíng 。
 lùn tàn jiān bái ,jīng shén  hàn qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shū qiú chū  ,yǒu shé dào lín xíng 。
sòng  zhōng chén  ,zhēn    míng 。
shōu  
15

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

liǎng yuè piāo qiú  , nián yōu huàn  。
shū yīn suí shì zhí ,zhōng  yǒu shí  。
zhǎn kāi quán wén 
dào zài shēn  zhuō ,xīn ān   shū 。
jìn lái dōu kān  ,rén shì zhǐ   。
shōu  
16

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

gǔn  zuò léi xiè ,shì shì  kān āi 。
zhěn wài qīn chuī shǔ , biān  huà huī 。
zhǎn kāi quán wén 
 rén lèi chuí xuè ,   shēng tái 。
fēng xuě jiāng nán  ,mèng zhōng xíng tàn méi 。
shōu  
17

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

  lián rén chǒu ,rén fāng xiào   。
shēn shēng  ràng lài ,bèi  fàn zēng  。
zhǎn kāi quán wén 
 kuì gōng chén chuán ,yóu kān liè shì shū 。
 guān shì zhì  ,mìng     。
shōu  
18

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

jiǔ  wàng róng  ,jīn    shēng 。
 míng xīn   ,shén dìng  huán qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
 le nán ér shì ,    qíng 。
chū mén tiān  kuò , xiào  yún héng 。
shōu  
19

 mǎo shí yuè   zhì yàn yuè     àn yǒu gǎn ér  》

gǒng   guān shí liù chuán ,gèng   shì  jūn qián 。
 cán zhòng zhào fēi jiǔ dǐng ,yóu xìng yán hán gèng shù nián 。
zhǎn kāi quán wén 
mèng  náng tóu zhēn  ài ,gǎo qīng gōu shé yào shuí lián 。
rén jiān xìn yǒu wǎng cháng zài ,wàn  西 shān jiǎo yuè xuán 。
shōu  
20

jīn líng 驿 》

cǎo   gōng zhuǎn  huī , yún piāo     。
shān  fēng jǐng yuán   ,chéng guō rén mín bàn  fēi 。
zhǎn kāi quán wén 
mǎn   huā   lǎo ,jiù jiā yàn zi bàng shuí fēi 。
cóng jīn bié què jiāng nán  ,huà zuò  juān dài xuè guī 。
shōu  
guān  zuò zhě 

wén tiān xiáng 

wén tiān xiáng (1236nián 6yuè 6 -1283nián 1yuè 9 ),chū míng yún sūn , sòng ruì ,   shàn 。dào hào  xiū dào rén 、wén shān 。jiāng 西  zhōu  líng (jīn jiāng 西 shěng  ān shì qīng yuán   tián zhèn )rén ,sòng  zhèng zhì jiā 、wén xué jiā ,ài guó shī rén ,kàng yuán míng chén ,  xiù  zhāng shì jié bìng chēng wéi “sòng  sān jié ”。

bǎo yòu  nián (1256nián )jìn shì   。kāi qìng yuán nián (1259nián ), shòu chéng shì láng 、qiān shū níng hǎi jūn jié  pàn guān 。xián chún liù nián (1270nián ) yuè ,rèn jūn  jiān 、jiān quán zhí xué shì yuàn yīn cǎo  zhào shū yǒu fěng quán xiāng jiǎ  dào  ,bèi  guān 。 yòu yuán nián (1275nián ),yuán jūn 沿yán cháng jiāng dōng xià ,wén tiān xiáng qìng jiā cái wèi jūn  ,zhāo qín wáng bīng zhì 5wàn rén , wèi lín ān 。xuán wèi zhè 西 、jiāng dōng zhì zhì 使shǐ jiān zhī píng jiāng  。qiǎn jiàng yuán cháng zhōu ,yīn huái jiāng zhāng quán jiàn wēi  jiù ér bài ,退tuì shǒu  háng 。xuán rèn yòu chéng xiàng jiān shū  使shǐ ,fèng mìng  yuán jūn   ,yīn miàn chì yuán chéng xiàng  yán bèi  liú , jiè běi shàng  zhōng táo guī 。 yuè ,zài  zhōu  zhāng shì jié 、  shì láng  xiù  、yòu chéng xiàng chén  zhōng děng yōng   wáng zhào shì wèi  ,jiàn   hǎi dào běi  jiāng zhè ,wèi chén  zhōng suǒ  ,suì  nán jiàn zhōu (jīn  jiàn nán píng ) bīng kàng yuán 。jǐng yán èr nián (1277nián ) yuè ,zài gōng jiāng 西 ,zhōng yīn shì   dān ,bài 退tuì 广guǎng dōng 。xiáng xìng yuán nián (1278nián )shí èr yuè ,zài   lǐng (jīn 广guǎng dōng hǎi fēng běi )bèi  。 nián ,yuán cháo méng 、hàn jūn dōu yuán shuài zhāng hóng fàn jiāng     shān (jīn xīn huì nán ),lìng zhāo xiáng zhāng shì jié 。wén tiān xiáng  zhī ,shū 《guò líng dīng yáng 》shī  míng zhì 。

hòu bèi jiě zhì yuán   (jīn běi jīng ),yuán shì    liè qīn  quàn xiáng ,  zhōng shū zǎi xiàng zhī zhí 。wén tiān xiáng   lǐn rán ,nìng    。yuán zhì yuán shí jiǔ nián shí èr yuè chū jiǔ (1283nián 1yuè 9 ),   jiù  。zhe yǒu 《wén shān shī  》、《zhǐ nán  》、《zhǐ nán hòu  》、《zhèng   》děng 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽