wáng guó wéi 」shī  quán  (113)shǒu )

1

dié liàn huā ·shǒu  yín dēng jīng zhù duǎn 》

shǒu  yín dēng jīng zhù duǎn ,yōng   yán ,  shēng qīng yuàn 。
 hèn jīn xiāo zhēng de qiǎn , liang jiù  ēn qíng biàn 。
zhǎn kāi quán wén 
yuè yǐng  lián fēng guò yuàn ,dài dào guī lái ,chuán jǐn zhōng gōng jiàn 。
 yōng xiù qīn zhē  miàn ,zhuàn  zuì  pín pín huàn 。
shōu  
2

dié liàn huā ·luò  qiān shān    》

luò  qiān shān    ,sòng  guī rén , qiǎn  rén zhù 。
 shì jīng hún xiān   , liáng bìng   duō  。
zhǎn kāi quán wén 
wǎng shì yōu yōu róng  shù ,jiàn shuō  shēng ,yòu kǒng  shēng  。
zòng 使shǐ  méng zhōng   , shí néng  jīn shēng fǒu 。
shōu  
3

dié liàn huā · guà  fān dōng hǎi pàn 》

 guà  fān dōng hǎi pàn ,zhǐ chǐ shén shān ,hǎi shàng nián nián jiàn 。
  tiān fēng chuī zhào zhuǎn ,wàng zhōng lóu  yīn qíng biàn 。
zhǎn kāi quán wén 
jīn quē huāng liáng yáo cǎo duǎn ,dào de péng lái ,yòu zhí péng lái qiǎn 。
zhǐ kǒng fēi chén cāng hǎi mǎn ,rén jiān jīng wèi zhī  xiàn 。
shōu  
4

dié liàn huā ·cuì  qīng hán  zhe chù 》

cuì  qīng hán  zhe chù ,hǎo mèng chū huí ,zhěn shàng xīng sōng  。
cán  xiǎo lóu hún  shǔ , shān  xuě míng   。
zhǎn kāi quán wén 
 qiǎn liáng chén xián guò  , yuè lóng tuán ,duì xuě pēng féi 。
 jǐng rén jiān shū   ,yán qián dòng què hái zhī fǒu 。
shōu  
5

dié liàn huā ·chūn dào lín chūn huā zhèng  》

chūn dào lín chūn huā zhèng  ,chí  lán gān ,fēng dié fēi  shù 。
shuí qiǎn  chūn pāo què  ,    zhāng tái  。
zhǎn kāi quán wén 
  xún chūn chūn   , jiàn chūn lái , shí chūn guī chǔ 。
xié  wǎn fēng yáng liǔ zhǔ , tóu  chǔ  fēi  。
shōu  
6

dié liàn huā ·luò luò pán gēn zhēn de  》

luò luò pán gēn zhēn de  ,jiàn pàn shuāng sōng ,xiāng bèi chéng  tài 。
shì  pàn fēi zhōng  zhuì ,cāng lóng xià yǐn dōng  shuǐ 。
zhǎn kāi quán wén 
 shàng píng gǎng qiān dié cuì ,wàn shù tíng tíng ,zhēng zuò  yún shì 。
zǒng wèi  jiā shēng  suì ,rén jiān ài dào wèi  mèi 。
shōu  
7

dié liàn huā ·mǎn  shuāng huá nóng  xuě 》

mǎn  shuāng huá nóng  xuě ,rén  西 fēng ,shòu   cán yuè 。
  yáng guān hún wèi chè ,chē shēng jiàn gòng  shēng yàn 。
zhǎn kāi quán wén 
huàn jǐn tiān  fāng cǎo  , shàng shēn shēn , jiù nián shí zhé 。
 shì  shēng   shuō ,rén jiān   dān  bié 。
shōu  
8

dié liàn huā ·dòu jué xiāo lái qíng  è 》

dòu jué xiāo lái qíng  è ,xīn yuè shēng shí ,àn àn shāng  suǒ 。
  qīng guāng hún  zuó ,   xià shēn shēn  。
zhǎn kāi quán wén 
  zūn qián āi   , zhuì qián huān ,   nián yuē 。
  zhú huā kāi yòu luò ,rén jiān  xìn  liang cuò 。
shōu  
9

dié liàn huā ·àn dàn dēng huā kāi yòu luò 》

àn dàn dēng huā kāi yòu luò ,  yún zōng ,zhī xiàng shuí biān zhe 。
pín nòng  chāi  jiù yuē ,zhī jūn wèi rěn hún pāo què 。
zhǎn kāi quán wén 
qiè   zhuān jūn   ,jūn shì zhāo yáng ,qiè shì qīng yáng huò 。
dàn  bǎi huā xiāng dòu zuò ,jūn ēn qiè mìng yuán fēi báo 。
shōu  
10

dié liàn huā ·yuè dào dōng nán qiū zhèng bàn 》

yuè dào dōng nán qiū zhèng bàn ,shuāng quē zhōng jiān ,hào dàng liú yín hàn 。
shuí  shuǐ jīng lián xià kàn ,fēng qián yǐn yǐn wén xiāo guǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
liáng  湿shī  fēng  miàn ,zuò ài qīng guāng ,fēn zhào ēn  yuàn 。
yuàn liǔ gōng huái hún  piàn ,cháng mén 西  zhāo yáng 殿diàn 。
shōu  
11

dié liàn huā ·yǎo tiǎo yàn  nián shí  》

yǎo tiǎo yàn  nián shí  ,guàn  zhǎng  , zuò xiān xiān  。zhòng  yān rán tōng   ,rén jiān yán   chén  。

 shù tíng tíng huā zhà  ,chú què tiān rán , zèng hún   。dāng miàn  niáng kuā shàn  , lián zǒng bèi yāo zhī  。
12

dié liàn huā ·niǎo niǎo biān  chōng luò  》

niǎo niǎo biān  chōng luò  ,guī  lín chūn ,shì wèn chūn   ?xiǎo  zhòng lián tiān   , lián zhèn zhèn fēi hóng  。
  shāng chūn shuí   ,mèn yōng luó qīn ,dòng zuò jīng xún  。 hèn nián huá liú  zhù ,zhēng zhī hèn  nián huá  !
13

dié liàn huā ·chuāng wài 绿 yīn tiān   》

chuāng wài 绿 yīn tiān   ?shèng yǒu zhū yīng ,shàng  cán chūn zhù 。lǎo jǐn yīng chú    ,fēi lái xián  yīng táo  。
zuò kàn miàn liáng shuāng yàn  。yàn   nán ,shì  rén chí  。 shì  liang    ,rén jiān zǒng bèi  liang  。
14

dié liàn huā ·shuí dào jiāng nán qiū  jǐn 》

shuí dào jiāng nán qiū  jǐn ,shuāi liǔ sān sān ,shàng nòng é huáng yǐng 。
luò  shū lín guāng jiǒng jiǒng ,   jǐn 西 lóu míng 。
zhǎn kāi quán wén 
wàn diǎn   hún wèi dìng ,liàn yàn jīn  ,yòu  qīng sōng dǐng 。
 chǔ jiāng    jǐng ,zhǐ chóu méi  xián rén lǐng 。
shōu  
15

dié liàn huā ·yuè jǐn tiān   bié  》

yuè jǐn tiān   bié  , dào guī lái ,líng luò huā   。
huā  xiāng kàn    ,绿 chuāng chūn  tiān   。
zhǎn kāi quán wén 
dài  xiāng  dēng xià  ,  xīn huān ,jiù hèn qiān qiān  。
zuì shì rén jiān liú  zhù ,zhū yán  jìng huā  shù 。
shōu  
16

dié liàn huā · jǐng liú nián zhēn  jiàn 》

 jǐng liú nián zhēn  jiàn ,cán xuě shēng zhōng ,shěng shí dōng fēng miàn 。
fēng  chuí yáng qiān wàn 线xiàn ,zuó xiāo rǎn jiù é huáng qiǎn 。
zhǎn kāi quán wén 
yòu shì lián xiān chūn  àn , biàn wēi lóu ,gāo chù rén nán jiàn 。
 hèn píng  suí yàn yuǎn ,míng yān gèng jiè píng  duàn 。
shōu  
17

dié liàn huā ·  zhòng lián wéi huà shěng 》

  zhòng lián wéi huà shěng ,lián wài hóng qiáng ,gāo  yín  bìng 。
kāi jǐn  qiáng táo  xìng ,rén jiān wàng yǎn  yóu chěng 。
zhǎn kāi quán wén 
 shǒu  jīng míng yuè lěng ,yuè    ,rèn de shān  yǐng 。
wèn  cháng é hún wèi kěn ,xiāng xié  shǒu céng lóu dǐng 。
shōu  
18

dié liàn huā · xiàng cāng láng tíng wài  》

 xiàng cāng láng tíng wài  ,liù  lán gàn ,  chuí yáng shù 。
zhǎn jǐn é huáng qiān wàn  ,yuè zhōng bìng zuò méng méng  。
zhǎn kāi quán wén 
 piàn liú yún   chù ,yún  shū xīng , gòng yún liú  。
 zhì xiǎo chuāng zhēn   ,rén jiān   hái   。
shōu  
19

dié liàn huā ·bǎi chǐ zhū lóu lín  dào 》

bǎi chǐ zhū lóu lín  dào ,
lóu wài qīng léi , jiān hūn  xiǎo 。
zhǎn kāi quán wén 
  lán gān rén yǎo tiǎo ,
xián zhōng shù jǐn xíng rén lǎo 。
 shà chē chén shēng shù miǎo ,
 shàng lóu tóu ,dōu xiàng chén zhōng lǎo 。
báo wǎn 西 fēng chuī  dào ,
míng cháo yòu shì shāng liú lǎo 。
shōu  
20

dié liàn huā ·xīn  qián táng jiāng shàng shuǐ 》

xīn  qián táng jiāng shàng shuǐ ,  西 liú ,  dōng hǎi  。
liǎng àn yuè shān hòng dòng  , néng xiāo de yīng xióng  。
zhǎn kāi quán wén 
shuō  jiāng cháo yīng  zhì ,cháo luò cháo shēng , huàn rén jiān shì 。
qiān zǎi huāng tái  鹿  ,líng  bào fèn zhōng  shì 。
shōu  
guān  zuò zhě 

wáng guó wéi 

wáng guó wéi (1877nián 12yuè 3 -1927nián 6yuè 2 ),chū míng guó zhēn , jìng ān ,    ,chū hào  táng ,wǎn hào guān táng ,yòu hào yǒng guān ,shì zhōng què 。hàn  ,zhè jiāng shěng hǎi níng rén 。wáng guó wéi shì zhōng guó jìn 、xiàn dài xiāng jiāo shí   wèi xiǎng yǒu guó  shēng   zhù míng xué zhě 。

wáng guó wéi zǎo nián zhuī qiú xīn xué ,jiē shòu  chǎn jiē  gǎi liáng zhǔ   xiǎng  yǐng xiǎng , 西 fāng zhé xué 、měi xué  xiǎng  zhōng guó  diǎn zhé xué 、měi xué xiāng róng  ,yán jiū zhé xué  měi xué ,xíng chéng le    měi xué  xiǎng   , ér gōng     ,hòu yòu zhì shǐ xué 、 wén  xué 、kǎo  xué 。guō  ruò chēng  wèi xīn shǐ xué  kāi shān , zhǐ   , píng shēng xué  zhuān shī ,   yǒu ,chéng jiù zhuō yuè ,gòng xiàn  chū ,zài jiào  、zhé xué 、wén xué 、  、měi xué 、shǐ xué 、 wén xué děng fāng miàn jūn yǒu shēn   chuàng xīn ,wèi zhōng huá mín  wén huà bǎo  liú xià le 广guǎng  jīng shēn  xué shù  chǎn 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽