qīng zhào 」shī  quán  (88)shǒu )

1

shēng shēng màn ·xún xún   》

xún xún   ,lěng lěng qīng qīng ,  cǎn cǎn   。
zhà nuǎn huán hán shí hòu ,zuì nán jiāng  。
zhǎn kāi quán wén 
sān bēi liǎng zhǎn dàn jiǔ ,zěn   、wǎn lái fēng  ?
yàn guò  ,zhèng shāng xīn ,què shì jiù shí xiāng shí 。
mǎn  huáng huā duī  。qiáo cuì sǔn , jīn yǒu shuí kān zhāi ?
shǒu zhe chuāng ér ,  zěn shēng de hēi ?
 tóng gèng jiān   ,dào huáng hūn 、diǎn diǎn   。
zhè   ,zěn   chóu  liǎo de !
shōu  
2

 mèng lìng ·cháng   tíng   》

cháng   tíng   ,chén zuì  zhī guī  ,
xìng jìn wǎn huí zhōu ,  ǒu huā shēn chù 。
zhǎn kāi quán wén 
zhēng  ,zhēng  ,jīng   tān ōu  。
shōu  
3

 mèng lìng ·zuó   shū fēng zhòu 》

zuó   shū fēng zhòu ,nóng shuì  xiāo cán jiǔ ,shì wèn juàn lián rén ,què dào hǎi táng  jiù 。zhī fǒu ,zhī fǒu ,yìng shì 绿 féi hóng shòu 。
4

 jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 》

hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū ,
qīng jiě luó shang , shàng lán zhōu 。
zhǎn kāi quán wén 
yún zhōng shuí  jǐn shū lái ?
yàn  huí shí ,yuè mǎn 西 lóu 。
huā  piāo líng shuǐ  liú 。
 zhǒng xiāng  ,liǎng chù xián chóu 。
 qíng    xiāo chú 。
cái xià méi tóu ,què shàng xīn tóu 。
shōu  
5

 jiǎn méi ·hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 》

hóng ǒu xiāng cán  diàn qiū 。
qīng jiě luó shang ,
zhǎn kāi quán wén 
 shàng lán zhōu 。
yún zhōng shuí  jǐn shū lái ?
yàn  huí shí ,
yuè mǎn 西 lóu 。
huā  piāo líng shuǐ  liú 。
 zhǒng xiāng  ,
liǎng chù xián chóu 。
 qíng    xiāo chú ,
cái xià méi tóu ,
què shàng xīn tóu 。
shōu  
6

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu ,ruì nǎo xiāo jīn shòu 。
jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。
zhǎn kāi quán wén 
dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。
 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén  huáng huā shòu 。
shōu  
7

zuì huā yīn ·  nóng yún chóu yǒng zhòu 》

  nóng yún chóu yǒng zhòu 。ruì nǎo xiāo jīn shòu 。jiā jié yòu chóng yáng , zhěn shā chú ,bàn  liáng chū tòu 。dōng   jiǔ huáng hūn hòu ,yǒu àn xiāng yíng xiù 。 dào  xiāo hún ,lián juǎn 西 fēng ,rén shì huáng huā shòu 。
8

 líng chūn ·chūn wǎn 》

fēng zhù chén xiāng huā  jǐn ,
 wǎn juàn shū tóu 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì rén fēi shì shì xiū ,
  lèi xiān liú 。
wén shuō shuāng  chūn shàng hǎo ,
  fàn qīng zhōu 。
zhǐ kǒng shuāng   měng zhōu ,
zài  dòng 、 duō chóu 。
shōu  
9

dié liàn huā ·wǎn zhǐ chāng  guǎn   mèi 》

lèi 湿shī luó  zhī fěn mǎn 。 dié yáng guān ,chàng dào qiān qiān biàn 。rén dào shān cháng shuǐ yòu duàn 。xiāo xiāo wēi  wén  guǎn 。
 bié shāng  fāng cùn luàn 。wàng le lín xíng ,jiǔ zhǎn shēn  qiǎn 。hǎo  yīn shū píng guò yàn 。dōng lái  shì péng lái yuǎn 。
10

dié liàn huā ·nuǎn  qíng fēng chū  dòng 》

nuǎn  qíng fēng chū  dòng ,liǔ yǎn méi sāi , jué chūn xīn dòng 。jiǔ  shī qíng shuí  gòng ?lèi róng cán fěn huā diàn zhòng 。

zhà shì jiā shān jīn  fèng ,shān zhěn xié  ,zhěn sǔn chāi tóu fèng 。 bào nóng chóu  hǎo mèng , lán yóu jiǎn dēng huā nòng 。
11

dié liàn huā ·shàng  zhào qīn  》

yǒng  yān yān huān  shǎo 。kōng mèng cháng ān ,rèn  cháng ān dào 。wèi bào jīn nián chūn  hǎo ,huā guāng yuè yǐng  xiāng zhào 。
suí  bēi pán suī cǎo cǎo 。jiǔ měi méi suān ,qià chēng rén 怀huái bào 。zuì  chā huā huā  xiào , lián chūn shì rén jiāng lǎo 。
12

huàn  shā 》

dàn dàng chūn guāng hán shí tiān ,
  chén shuǐ niǎo cán yān 。
zhǎn kāi quán wén 
mèng huí shān zhěn yǐn huā diàn 。
hǎi yàn wèi lái rén dòu cǎo ,
jiāng méi  guò liǔ shēng mián 。
huáng hūn shū  湿shī qiū qiān 。
shōu  
13

huàn  shā 》

 zi shāng chūn yōng gèng shū ,
wǎn fēng tíng yuàn luò méi chū 。
zhǎn kāi quán wén 
dàn yún lái wǎng yuè shū shū 。
  xūn  xián ruì nǎo ,
zhū yīng dòu zhàng yǎn liú  。
  hái jiě  hán  ?
shōu  
14

huàn  shā 》

  bēi shēn   nóng ,wèi chéng chén zuì  xiān róng 。shū zhōng  yīng wǎn lái fēng 。
ruì nǎo xiāng xiāo hún mèng duàn , hán jīn xiǎo  huán sōng 。xǐng shí kōng duì zhú huā hóng 。
15

huàn  shā ·xiǎo yuàn xián chuāng chūn  shēn 》

xiǎo yuàn xián chuāng chūn  shēn ,
zhòng lián wèi juǎn yǐng chén chén 。
zhǎn kāi quán wén 
 lóu    yáo qín 。
yuǎn xiù chū yún cuī   ,
 fēng chuī  nòng qīng yīn 。
 huā  xiè kǒng nán jìn 。
shōu  
16

huàn  shā ·guī qíng 》

xiù miàn  róng  xiào kāi ,
xié fēi bǎo  chèn xiāng sāi 。
zhǎn kāi quán wén 
yǎn  cái dòng bèi rén cāi 。
 miàn fēng qíng shēn yǒu yùn ,
bàn jiān jiāo hèn  yōu 怀huái 。
yuè  huā yǐng yuē chóng lái 。
shōu  
17

huàn  shā 》

  bēi shēn   nóng 。wèi chéng chén zuì  xiān róng 。□□ yīng wǎn lái fēng 。ruì nǎo xiāng xiāo hún mèng duàn , hán jīn xiǎo  huán sōng 。xǐng shí kōng duì zhú huā hóng 。
18

huàn  shā 》

xiǎo yuàn xián chuāng chūn  shēn 。zhòng lián wèi juǎn yǐng chén chén 。 lóu    yáo qín 。yuǎn xiù chū shān cuī   , fēng chuī  nòng qīng yīn 。 huā  xiè kǒng nán jìn 。
19

huàn  shā 》

dàn dàng chūn guāng hán shí tiān 。  chén shuǐ niǎo cán yān 。mèng huí shān zhěn yǐn huā diàn 。hǎi yàn wèi lái rén dòu cǎo ,jiāng hǎi  guò liǔ shēng mián 。huáng hūn shū  湿shī qiū qiān 。
20

huàn  shā 》

 zi shāng chūn yōng gèng shū 。wǎn fēng tíng yuàn luò méi chū 。dàn yún lái wǎng yuè shū shū 。  xūn  xián ruì nǎo ,zhū yīng dòu zhàng yǎn liú  。tōng  hái jiě  hán  。
guān  zuò zhě 

 qīng zhào 

 qīng zhào (1084nián 3yuè 13 —yuē 1155nián ),hào  ān  shì ,hàn  , zhōu  nán (jīn shān dōng shěng  nán shì zhāng qiū  )rén 。sòng dài   rén ,wǎn yuē  pài dài biǎo ,yǒu “qiān    cái  ”zhī chēng 。

 qīng zhào chū shēng  shū xiāng mén  ,zǎo  shēng huó yōu  ,    fēi cáng shū shén  , xiǎo shí hòu jiù zài liáng hǎo  jiā tíng huán jìng zhōng  xià wén xué  chǔ 。chū jià hòu   zhào míng chéng gòng tóng zhì   shū huà jīn shí  sōu  zhěng  。jīn bīng   zhōng yuán shí ,liú  nán fāng ,jìng    。suǒ zuò  ,qián  duō xiě  yōu xián shēng huó ,hòu  duō bēi tàn shēn shì ,qíng diào gǎn shāng 。xíng shì shàng shàn yòng bái miáo shǒu  ,   jìng , yán qīng  。lùn  qiáng tiáo xié  ,chóng shàng diǎn  , chū  “bié shì  jiā ”zhī shuō ,fǎn duì  zuò shī wén zhī  zuò  。néng shī ,liú cún  duō , fèn piān zhāng gǎn shí yǒng shǐ ,qíng  kāng kǎi ,   fēng  tóng 。

yǒu 《 ān  shì wén  》《 ān  》, sàn  。hòu rén yǒu 《shù   》 běn 。jīn yǒu 《 qīng zhào  jiào zhù 》。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽