bái   」shī  quán  (2741)shǒu )

1

cháng hèn  》

hàn huáng zhòng   qīng guó ,  duō nián qiú   。
yáng jiā yǒu  chū cháng chéng ,yǎng zài shēn guī rén wèi shí 。
zhǎn kāi quán wén 
tiān shēng  zhì nàn   , zhāo xuǎn zài jūn wáng  。
huí móu  xiào bǎi mèi shēng ,liù gōng fěn dài  yán  。
chūn hán   huá qīng chí ,wēn quán shuǐ huá  níng zhī 。
shì ér   jiāo   ,shǐ shì xīn chéng ēn  shí 。
yún bìn huā yán jīn  yáo , róng zhàng nuǎn  chūn xiāo 。
chūn xiāo  duǎn  gāo  ,cóng  jūn wáng  zǎo cháo 。
chéng huān shì yàn  xián xiá ,chūn cóng chūn yóu  zhuān  。
hòu gōng jiā  sān qiān rén ,sān qiān chǒng ài zài  shēn 。
jīn  zhuāng chéng jiāo shì  , lóu yàn  zuì  chūn 。
 mèi  xiōng jiē liè  , lián guāng cǎi shēng mén  。
suì lìng tiān xià   xīn , zhòng shēng nán zhòng shēng  。
 gōng gāo chù  qīng yún ,xiān  fēng piāo chǔ chù wén 。
huǎn  màn  níng  zhú ,jǐn  jūn wáng kàn   。
 yáng   dòng  lái ,jīng   cháng    。
jiǔ zhòng chéng què yān chén shēng ,qiān shèng wàn  西 nán xíng 。
cuì huá yáo yáo xíng  zhǐ ,西 chū dōu mén bǎi   。
liù jūn    nài  ,wǎn zhuǎn é méi  qián  。
huā diàn wěi   rén shōu ,cuì chì jīn què  sāo tóu 。
jūn wáng yǎn miàn jiù   ,huí kàn xuè lèi xiāng  liú 。
huáng āi sǎn màn fēng xiāo suǒ ,yún zhàn yíng  dēng jiàn  。
é méi shān xià shǎo rén xíng ,jīng   guāng   báo 。
shǔ jiāng shuǐ  shǔ shān qīng ,shèng zhǔ zhāo zhāo   qíng 。
xíng gōng jiàn yuè shāng xīn  ,  wén líng cháng duàn shēng 。
tiān xuán  zhuàn huí lóng  ,dào  chóu chú  néng  。
 wéi  xià   zhōng , jiàn  yán kōng  chù 。
jūn chén xiāng  jǐn zhān  ,dōng wàng  mén xìn  guī 。
guī lái chí yuàn jiē  jiù ,tài   róng wèi yāng liǔ 。
 róng  miàn liǔ  méi ,duì     lèi chuí 。
chūn fēng táo  huā kāi  ,qiū   tóng  luò shí 。
西 gōng nán yuàn duō qiū cǎo ,luò  mǎn jiē hóng  sǎo 。
 yuán   bái  xīn ,jiāo fáng ā jiān qīng é lǎo 。
 殿diàn yíng fēi  qiǎo rán , dēng tiāo jǐn wèi chéng mián 。
chí chí zhōng  chū cháng  ,gěng gěng xīng   shǔ tiān 。
yuān yāng  lěng shuāng huá zhòng ,fěi cuì qīn hán shuí  gòng 。
yōu yōu shēng  bié jīng nián ,hún   céng lái  mèng 。
lín qióng dào shì 鸿hóng dōu  ,néng  jīng chéng zhì hún  。
wèi gǎn jūn wáng zhǎn zhuǎn  ,suì jiào fāng shì yīn qín  。
pái kōng   bēn  diàn ,shēng tiān   qiú zhī biàn 。
shàng qióng   xià huáng quán ,liǎng chù máng máng jiē  jiàn 。
 wén hǎi shàng yǒu xiān shān ,shān zài   piāo miǎo jiān 。
lóu  líng lóng  yún  , zhōng chuò yuē duō xiān  。
zhōng yǒu  rén  tài zhēn ,xuě  huā mào cēn  shì 。
jīn quē 西 xiāng kòu  jiōng ,zhuǎn jiào xiǎo  bào shuāng chéng 。
wén dào hàn jiā tiān  使shǐ ,jiǔ huá zhàng  mèng hún jīng 。
lǎn  tuī zhěn  pái huái ,zhū  yín píng   kāi 。
yún  bàn piān xīn shuì jiào ,huā guān  zhěng xià táng lái 。
fēng chuī xiān mèi piāo yáo  ,yóu shì  cháng    。
 róng   lèi lán gān , huā  zhī chūn dài  。
hán qíng níng  xiè jūn wáng , bié yīn róng liǎng miǎo máng 。
zhāo yáng 殿diàn  ēn ài jué ,péng lái gōng zhōng  yuè zhǎng 。
huí tóu xià wàng rén huán chù , jiàn cháng ān jiàn chén  。
wéi jiāng jiù  biǎo shēn qíng ,diàn  jīn chāi  jiāng  。
chāi liú     shàn ,chāi bāi huáng jīn  fēn diàn 。
dàn jiào xīn shì jīn diàn jiān ,tiān shàng rén jiān huì xiāng jiàn 。
lín bié yīn qín zhòng   , zhōng yǒu shì liǎng xīn zhī 。
 yuè   cháng shēng 殿diàn , bàn  rén   shí 。
zài tiān yuàn zuò   niǎo ,zài  yuàn wèi lián  zhī 。
tiān cháng  jiǔ yǒu shí jǐn , hèn mián mián  jué  。
shōu  
2

  xíng 》

xún yáng jiāng tóu  sòng  ,fēng   huā qiū   。
zhǔ rén xià   zài chuán , jiǔ  yǐn  guǎn xián 。
zhǎn kāi quán wén 
zuì  chéng huān cǎn jiāng bié ,bié shí máng máng jiāng jìn yuè 。
 wén shuǐ shàng   shēng ,zhǔ rén wàng guī    。
xún shēng àn wèn dàn zhě shuí ,  shēng tíng   chí 。
 chuán xiāng jìn yāo xiāng jiàn ,tiān jiǔ huí dēng chóng kāi yàn 。
qiān  wàn huàn shǐ chū lái ,yóu bào   bàn zhē miàn 。
zhuǎn zhóu  xián sān liǎng shēng ,wèi chéng  diào xiān yǒu qíng 。
xián xián yǎn  shēng shēng  ,shì  píng shēng   zhì 。
 méi xìn shǒu   dàn ,shuō jìn xīn zhōng  xiàn shì 。
qīng lǒng màn niān   tiāo ,chū wèi  cháng hòu liù yāo 。
 xián cáo cáo    ,xiǎo xián qiē qiē    。
cáo cáo qiē qiē cuò  dàn , zhū xiǎo zhū luò  pán 。
jiān guān yīng  huā  huá ,yōu  quán liú bīng xià nán 。
bīng quán lěng  xián níng jué ,níng jué  tōng shēng zàn xiē 。
bié yǒu yōu chóu àn hèn shēng , shí  shēng shèng yǒu shēng 。
yín píng zhà  shuǐ jiāng bèng ,tiě   chū dāo qiāng míng 。
 zhōng shōu  dāng xīn huà , xián  shēng  liè  。
dōng chuán 西 fǎng qiāo  yán ,wéi jiàn jiāng xīn qiū yuè bái 。
chén yín fàng  chā xián zhōng ,zhěng dùn  shang  liǎn róng 。
 yán běn shì jīng chéng  ,jiā zài  ma líng xià zhù 。
shí sān xué    chéng ,míng shǔ jiào fāng    。
  cháng jiào shàn cái  ,zhuāng chéng měi bèi qiū niáng  。
 líng nián shào zhēng chán tóu ,  hóng xiāo  zhī shù 。
diàn tóu yún   jié suì ,xuè  luó qún fān jiǔ  。
jīn nián huān xiào  míng nián ,qiū yuè chūn fēng děng xián  。
 zǒu cóng jūn ā   ,  zhāo lái yán   。
mén qián lěng luò ān   ,lǎo  jià zuò shāng rén  。
shāng rén zhòng  qīng bié  ,qián yuè  liáng mǎi chá  。
 lái jiāng kǒu shǒu kōng chuán ,rào chuán yuè míng jiāng shuǐ hán 。
 shēn  mèng shào nián shì ,mèng  zhuāng lèi hóng lán gān 。
 wén    tàn  ,yòu wén   zhòng   。
tóng shì tiān  lún luò rén ,xiāng féng   céng xiāng shí 。
 cóng  nián   jīng ,zhé   bìng xún yáng chéng 。
xún yáng    yīn yuè ,zhōng suì  wén  zhú shēng 。
zhù jìn pén jiāng   湿shī ,huáng   zhú rào zhái shēng 。
 jiān dàn  wén   , juān  xuè yuán āi míng 。
chūn jiāng huā zhāo qiū yuè  ,wǎng wǎng  jiǔ hái  qīng 。
  shān   cūn  ?ǒu  zhāo zhā nán wéi tīng 。
jīn  wén jūn    , tīng xiān  ěr zàn míng 。
  gèng zuò dàn   ,wèi jūn fān zuò   xíng 。
gǎn   yán liáng jiǔ  ,què zuò  xián xián zhuǎn  。
   shì xiàng qián shēng ,mǎn zuò zhòng wén jiē yǎn  。
zuò zhōng  xià shuí zuì duō ,jiāng zhōu   qīng shān 湿shī 。
shōu  
3

 jiāng nán ·jiāng nán hǎo 》

jiāng nán hǎo ,
fēng jǐng jiù céng ān 。
zhǎn kāi quán wén 
 chū jiāng huā hóng shèng huǒ ,
chūn lái jiāng shuǐ 绿  lán ,
néng   jiāng nán ?
shōu  
4

 jiāng nán ·jiāng nán  》

jiāng nán  ,    gōng 。
 jiǔ  bēi chūn zhú  ,
zhǎn kāi quán wén 
  shuāng  zuì  róng ,
zǎo wǎn  xiāng féng 。
shōu  
5

 jiāng nán ·jiāng nán  》

jiāng nán  ,zuì  shì háng zhōu :
shān  yuè zhōng xún guì  ,jùn tíng zhěn shàng kàn cháo tóu ,
zhǎn kāi quán wén 
  gèng zhòng yóu ?
shōu  
6

qián táng  chūn xíng 》

 shān  běi jiǎ tíng 西 ,shuǐ miàn chū píng yún jiǎo  。
 chù zǎo yīng zhēng nuǎn shù ,shuí jiā xīn yàn zhuó chūn  。
zhǎn kāi quán wén 
luàn huā jiàn   rén yǎn ,qiǎn cǎo cái néng méi   。
zuì ài  dōng xíng   ,绿 yáng yīn  bái shā  。
shōu  
7

 jiāng yín 》

 dào cán yáng  shuǐ zhōng ,bàn jiāng   bàn jiāng hóng 。
 lián jiǔ yuè chū sān  , shì zhēn zhū yuè shì gōng 。
8

guān  mài 》

tián jiā shǎo xián yuè , yuè rén bèi máng 。
 lái nán fēng  ,xiǎo mài  lǒng huáng 。
zhǎn kāi quán wén 
   dān shí ,tóng zhì xié  jiāng 。
xiāng suí xiǎng tián  ,dīng zhuàng zài nán gāng 。
 zhēng shǔ   ,bèi zhuó yán tiān guāng 。
 jìn  zhī  ,dàn  xià  zhǎng 。
 yǒu pín  rén ,bào zi zài  páng 。
yòu shǒu bǐng  suì ,zuǒ  xuán  kuāng 。
tīng  xiāng  yán ,wén zhě wèi bēi shāng 。
jiā tián shū shuì jǐn ,shí  chōng  cháng 。
jīn   gōng  ,céng  shì nóng sāng 。
  sān bǎi shí ,suì yàn yǒu  liáng 。
niàn    kuì ,jǐn   néng wàng 。
shōu  
9

làng táo shā 》

bái làng máng máng  hǎi lián ,
píng shā hào hào   biān 。
zhǎn kāi quán wén 
  zhāo lái táo  zhù ,
suì lìng dōng hǎi biàn sāng tián 。
shōu  
10

làng táo shā 》

hǎi  fēi chén zhōng yǒu  ,
shān tóu huà shí   shí 。
zhǎn kāi quán wén 
shuí dào xiǎo láng pāo xiǎo  ,
chuán tóu   méi huí  。
shōu  
11

làng táo shā 》

jiè wèn jiāng cháo  hǎi shuǐ ,
  jūn qíng  qiè xīn ?
zhǎn kāi quán wén 
xiāng hèn   cháo yǒu xìn ,
xiāng  shǐ jué hǎi fēi shēn 。
shōu  
12

làng táo shā 》

qīng cǎo  zhōng wàn  chéng ,
huáng méi    rén xíng 。
zhǎn kāi quán wén 
chóu jiàn tān tóu   chù ,
fēng fān àn làng  chuán shēng 。
shōu  
13

làng táo shā 》

suí  zhú làng dào tiān  ,
qiān  西 hái yǒu  jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
què dào   zhòng  guì ,
qǐng jūn  wàng làng táo shā 。
shōu  
14

làng táo shā 》

  shā lái    ,
 zhòng làng miè  zhòng shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
xiāng jiǎo xiāng táo  xiē  ,
huì jiào dōng hǎi  shí píng 。
shōu  
15

mài tàn wēng 》

mài tàn wēng ,
 xīn shāo tàn nán shān zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
mǎn miàn chén huī yān huǒ  ,
liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi 。
mài tàn  qián  suǒ yíng ?
shēn shàng  shang kǒu zhōng shí 。
 lián shēn shàng  zhèng dān ,
xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán 。
 lái chéng wài  chǐ xuě ,
xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé 。
niú kùn rén    gāo ,
shì nán mén wài  zhōng xiē 。
piān piān liǎng  lái shì shuí ?
huáng  使shǐ zhě bái shān ér 。
shǒu  wén shū kǒu chēng chì ,
huí chē chì niú qiān xiàng běi 。
 chē tàn ,
qiān  jīn ,
gōng 使shǐ  jiāng    。
bàn  hóng shā  zhàng líng ,
 xiàng niú tóu chōng tàn zhí 。
shōu  
16

zhǎng xiàng  》

jiǔ yuè 西 fēng xìng ,yuè lěng  huá níng 。
 jūn qiū  zhǎng ,  hún jiǔ shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
èr yuè dōng fēng lái ,cǎo chāi huā xīn kāi 。
 jūn chūn  chí ,  cháng jiǔ huí 。
qiè zhù luò qiáo běi ,jūn zhù luò qiáo nán 。
shí   xiāng shí ,jīn nián èr shí sān 。
yǒu   luó cǎo ,shēng zài sōng zhī  。
màn duǎn zhī  gāo ,yíng huí shàng   。
rén yán rén yǒu yuàn ,yuàn zhì tiān  chéng 。
yuàn zuò yuǎn fāng shòu ,   jiān xíng 。
yuàn zuò shēn shān  ,zhī zhī lián  shēng 。
shōu  
17

zhǎng xiàng  ·biàn shuǐ liú 》

biàn shuǐ liú , shuǐ liú ,
liú dào guā zhōu   tóu ,
zhǎn kāi quán wén 
 shān diǎn diǎn chóu 。
 yōu yōu ,hèn yōu yōu ,
hèn dào guī shí fāng shǐ xiū ,
yuè míng rén  lóu 。
shōu  
18

   yuán cǎo sòng bié 》

  yuán shàng cǎo , suì   róng 。
 huǒ shāo  jìn ,chūn fēng chuī yòu shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
yuǎn fāng qīn  dào ,qíng cuì jiē huāng chéng 。
yòu sòng wáng sūn  ,  mǎn bié qíng 。
shōu  
19

chí shàng 》

niǎo niǎo liáng fēng dòng ,  hán  líng 。
lán shuāi huā shǐ bái ,   yóu qīng 。
zhǎn kāi quán wén 
   shā  ,shuāng fēi zhào shuǐ yíng 。
ruò wéi liáo luò jìng ,réng zhí jiǔ chū xǐng 。
shōu  
20

huā fēi huā ·huā fēi huā 》

huā fēi huā , fēi  ,
 bàn lái ,tiān míng  。
zhǎn kāi quán wén 
lái  chūn mèng  duō shí ,
 shì zhāo yún   chù 。
shōu  
guān  zuò zhě 

bái   

bái   (772nián -846nián ),  tiān ,hào xiāng shān  shì ,yòu hào zuì yín xiān shēng ,  tài yuán ,dào  zēng   shí qiān  xià guī ,shēng   nán xīn zhèng 。shì táng dài wěi   xiàn shí zhǔ  shī rén ,táng dài sān  shī rén zhī  。bái    yuán zhěn gòng tóng chàng dǎo xīn yuè  yùn dòng ,shì chēng “yuán bái ”, liú   bìng chēng “liú bái ”。

bái    shī   cái 广guǎng fàn ,xíng shì duō yàng , yán píng  tōng  ,yǒu “shī  ” “shī wáng ”zhī chēng 。guān zhì hàn lín xué shì 、zuǒ zàn shàn dài  。gōng yuán 846nián ,bái   zài luò yáng shì shì ,zàng  xiāng shān 。yǒu 《bái shì cháng qìng  》chuán shì ,dài biǎo shī zuò yǒu 《cháng hèn  》、《mài tàn wēng 》、《  xíng 》děng 。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽