liǔ yǒng 」shī  quán  (291)shǒu )

1

 lín líng ·hán chán  qiè 》

hán chán  qiè ,duì cháng tíng wǎn ,zhòu  chū xiē 。dōu mén zhàng yǐn   ,liú liàn chù ,lán zhōu cuī  。zhí shǒu xiàng kàn lèi yǎn ,jìng   níng  。niàn   ,qiān  yān  , ǎi chén chén chǔ tiān kuò 。
duō qíng   shāng  bié ,gèng  kān lěng luò qīng qiū jié !jīn xiāo jiǔ xǐng  chǔ ?yáng liǔ àn ,xiǎo fēng cán yuè 。  jīng nián ,yìng shì liáng chén hǎo jǐng  shè 。便biàn zòng yǒu qiān zhǒng fēng qíng ,gèng   rén shuō ?(hǎo jǐng   zuò :měi jǐng )
2

dié liàn huā ·zhù  wēi lóu fēng   》

zhù  wēi lóu fēng   ,
wàng  chūn chóu ,
zhǎn kāi quán wén 
àn àn shēng tiān  。
cǎo  yān guāng cán zhào  ,
 yán shuí huì píng lán  。
  shū kuáng   zuì ,
duì jiǔ dāng  ,
qiáng  hái  wèi 。
 dài jiàn kuān zhōng  huǐ ,
wèi  xiāo de rén qiáo cuì 。
shōu  
3

wàng hǎi cháo ·dōng nán xíng shèng 》

dōng nán xíng shèng ,sān  dōu huì ,qián táng   fán huá 。
yān liǔ huà qiáo ,fēng lián cuì  ,cēn  shí wàn rén jiā 。
zhǎn kāi quán wén 
yún shù rào  shā , tāo juǎn shuāng xuě ,tiān qiàn   。
shì liè zhū  , yíng luó  jìng háo shē 。
zhòng  dié huán qīng jiā ,yǒu sān qiū guì  ,shí   huā 。
qiāng guǎn nòng qíng ,líng  fàn  ,  diào sǒu lián  。
qiān  yōng gāo  ,chéng zuì tīng xiāo  ,yín shǎng yān xiá 。
   jiāng hǎo jǐng ,guī  fèng chí kuā 。
shōu  
4

 shēng gān zhōu ·duì xiāo xiāo    jiāng tiān 》

duì xiāo xiāo    jiāng tiān , fān  qīng qiū 。jiàn shuāng fēng  jǐn ,guān  lěng luò ,cán zhào dāng lóu 。shì chù hóng shuāi cuì jiǎn ,rǎn rǎn  huá xiū 。wéi yǒu cháng jiāng shuǐ ,  dōng liú 。
 rěn dēng gāo lín yuǎn ,wàng  xiāng miǎo miǎo ,guī  nán shōu 。tàn nián lái zōng  , shì  yān liú ?xiǎng jiā rén ,zhuāng lóu yóng wàng ,  huí 、tiān  shí guī zhōu 。zhēng zhī  , lán gān chù ,zhèng nèn níng chóu !

5

zhè  tiān ·chuī  cán yān   fēng 》

chuī  cán yān   fēng 。 xuān míng yuè shàng lián lóng 。yīn jīng  yuǎn rén hái yuǎn ,zòng  xīn tóng qǐn wèi tóng 。
qíng   , chōng chōng 。 yún guī  rèn  zōng 。zhǐ yìng huì xiàng qián shēng  ,ài  yuān yāng liǎng chù lóng 。
6

zhè  tiān ·chuī  cán yān   fēng 》

chuī  cán yān   fēng 。 xuān míng yuè shàng lián lóng 。yīn jīng  yuǎn rén hái yuǎn ,zòng  xīn tóng qǐn wèi tóng 。qíng   , chōng chōng 。 yún guī  rèn  zōng 。zhǐ yīng céng xiàng qián shēng  ,ài  yuān yāng liǎng chù lóng 。
7

lín jiāng xiān ·mèng jué xiǎo tíng yuàn 》

mèng jué xiǎo tíng yuàn ,lěng fēng   ,shū  xiāo xiāo 。 chuāng wài ,qiū shēng bài  kuáng 
piāo 。xīn yáo 。nài hán lòu yǒng , 
zhǎn kāi quán wén 
wéi qiāo ,lèi zhú kōng shāo 。 duān chù ,shì xiù qīn yuān zhěn ,xián guò qīng xiāo 。
xiāo tiáo 。qiān qíng  hèn ,zhēng xiàng nián shào piān ráo 。jué xīn lái 、qiáo cuì jiù  fēng biāo 
hún xiāo 。niàn huān  shì ,yān  
 、hòu yuē fāng yáo 。hái jīng suì ,wèn zěn shēng jìn  ,   liáo 。
shōu  
8

lín jiāng xiān ·míng  suì hàn dōu mén xiǎo 》

míng  suì hàn dōu mén xiǎo ,jīng chuáng yōng xià tiān rén 。 yáo jīn pèi  xiāng chén 。 jiāng 
yíng  ,huān dòng  chéng chūn 。
zhǎn kāi quán wén 
yáng zhōu céng shì zhuī yóu  ,jiǔ tái huā jìng réng cún 。fèng xiāo  jiù yuè zhōng wén 。jīng wáng 
hún mèng ,yīng rèn lǐng tóu yún 。
shōu  
9

què qiáo xiān ·jiè zhēng  》

jiè zhēng  ,xié shū jiàn ,tiáo tiáo   dōng  。cǎn  怀huái ,jiē shào nián  fēn nán 
 。jiā rén fāng nèn qiǎn quǎn ,便biàn rěn 
zhǎn kāi quán wén 
fēn yuān  。dāng mèi jǐng ,suàn   yōu huān ,jǐn chéng qīng  。
  cùn cháng wàn  。cǎn chóu yán 、duàn hún   。 lèi yǎn 、piàn shí  fān huí 
 。shāng xīn   shuí  。dàn àn 
rán níng zhù 。 yān hán  。wàng qín lóu  chǔ 。
shōu  
10

西 jiāng yuè ·shī shī shēng de yàn  》

shī shī shēng de yàn  ,xiāng xiāng   qíng duō 。ān ān  gèng jiǔ   。   
chéng   。
zhǎn kāi quán wén 
xìng  cāng huáng wèi kuǎn ,xīn  xiě chù duō  。 huí chě le yòu zhòng nuó 。jiān  zhōng 
xīn zhe  。
 shàng èr shǒu jiàn luó  《zuì wēng tán  》bǐng  juǎn èr )
shōu  
11

西 jiāng yuè ·fèng é xiù lián gāo juǎn 》

fèng é xiù lián gāo juǎn ,shòu huán zhū  pín yáo 。liǎng 竿gān hóng  shàng huā péng 。chūn shuì yàn 
yàn nán jué 。
zhǎn kāi quán wén 
hǎo mèng kuáng suí fēi  ,xián chóu nóng ,shèng xiāng láo 。 chéng    yún cháo 。yòu shì 
sháo guāng guò le 。
shōu  
12

mǎn jiāng hóng ·  chū shōu 》

  chū shōu ,cháng chuān jìng 、zhēng fān  luò 。lín dǎo 屿 、liǎo yān shū dàn ,wěi fēng xiāo suǒ 。   rén fēi duǎn tǐng ,jǐn zài dēng huǒ guī cūn luò 。qiǎn xíng  、dāng  niàn huí chéng ,shāng piāo  。
tóng jiāng hǎo ,yān   。 shì rǎn ,shān  xuē 。rào yán líng tān pàn , fēi  yuè 。yóu huàn   chéng  shì ,píng shēng kuàng yǒu yún quán yuē 。guī  lái 、  zhòng xuān yín ,cóng jūn yuè 。
13

qīng píng  ·fán huá jǐn làn 》

fán huá jǐn làn 。 hèn guī  wǎn 。cuì jiǎn hóng  yīng shì lǎn 。  róu cháng  duàn 
 kān zūn jiǔ pín qīng 。nǎo rén zhuǎn 
zhǎn kāi quán wén 
zhuǎn chóu shēng 。□□□□□□(tuō  ),duō qíng zhēng shì  qíng 。
shōu  
14

qīng píng  ·fán huá jǐn làn 》

fán huá jǐn làn 。 hèn guī  wǎn 。cuì jiǎn hóng  yīng shì lǎn 。  róu cháng  duàn 。 kān zūn jiǔ pín qīng 。nǎo rén zhuǎn zhuǎn chóu shēng 。□□□□□□,duō qíng zhēng shì  qíng 。
15

jiǎn   lán huā ·huā xīn liǔ yǎn 》

huā xīn liǔ yǎn 。láng shì yóu  cháng  bàn 。yōng kùn shuí lián 。xiù 线xiàn jīn zhēn   穿chuān 

zhǎn kāi quán wén 
shēn fáng  yàn 。zhēng xiàng hǎo tiān duō  sàn 。绿 suǒ chuāng qián 。  chūn chóu fèi guǎn xián 

shōu  
16

dìng fēng  ·zhù  zhǎng  》

zhù  zhǎng  ,dàn dàng wǎn fēng  。
zhòu  xiē 、  xiāo shū ,sāi liǔ wàn zhū ,yǎn yìng jiàn  qiān  。
zhǎn kāi quán wén 
zǒu zhōu chē xiàng  ,
rén rén bēn míng jìng  。
niàn dàng  、zhōng    ,jué xiāng guān zhuǎn tiáo  。
  。
xiù  qīng pāo ,jǐn  nán féng ,děng xián  suì 。
nài fàn fàn   ,yàn yàn bìng  ,ěr lái ān jǐn ,huàn yóu  wèi 。
 qíng 怀huái 、zòng xiě xiāng jiān ,píng shuí   。
suàn mèng guāng 、zhēng de zhī  ,  tiān qiáo cuì 。
shōu  
17

dìng fēng  · chūn lái 》

 chūn lái cǎn 绿 chóu hóng ,fāng xīn shì shì   。
 shàng huā shāo ,yīng 穿chuān liǔ dài ,yóu  xiāng qīn  。
zhǎn kāi quán wén 
nuǎn  xiāo , yún duǒ ,zhōng  yàn yàn juàn shū guǒ 。
  !hèn  qíng   ,yīn shū   。
zǎo zhī rèn me 。huǐ dāng chū 、  diāo ān suǒ 。
xiàng  chuāng 、zhǐ  mán jiān xiàng guǎn , shù jiào yín  。
zhèn xiāng suí , pāo duǒ ,zhēn 线xiàn xián niān bàn  zuò 。
  ,miǎn 使shǐ nián shào 、guāng yīn  guò 。
shōu  
18

làng táo shā ·mèng jué 》

mèng jué 、tòu chuāng fēng  线xiàn ,hán dēng chuī  。
 kān jiǔ xǐng ,yòu wén kōng jiē ,  pín  。
zhǎn kāi quán wén 
jiē yīn xún 、jiǔ zuò tiān   。
 jiā rén 、  méng yán ,
便biàn rěn  、cóng qián huān huì ,dǒu dùn fān chéng yōu  。
chóu  。zài sān zhuī  ,dòng tíng shēn chù ,
  yǐn sàn  lán ,xiāng nuǎn yuān yāng bèi ,
 zàn shí shū sàn ,fèi  xīn  。
 yún yóu  ,yǒu wàn bān qiān zhǒng ,xiāng lián xiāng  。
qià dào  jīn ,tiān cháng lòu yǒng , duān  jiā shū  。
zhī  shí 、què yōng qín yún tài ,
yuàn  wéi  zhěn ,qīng qīng  shuō  ,
jiāng xiāng   ,shù hán gèng   。
shōu  
19

 lóu chūn 》

zhāo huá  jiào lián qīng shǔ 。jīn 殿diàn  jīng lóng ruì  。jiǔ zhī qíng zhú càn fán xīng ,bǎi  fén xiāng chōu cuì  。xiāng luó jiàn  yán zhēn  。wàn shèng níng liú tīng   。bo nián  yòng kǎo líng guī ,cóng  qián kūn   shǔ 。
20

 lóu chūn 》

fèng lóu   chéng jiā ruì 。jiàng shèng tán ēn yán   。jiào tái qīng  dòng tiān yán ,gōng yàn líng chén xiāo  fèi 。bǎo shēng jiǔ quàn jiāo xiāng  。yán 寿shòu dài chuí jīn   。 xíng yuān  wàng yáo yún , gòng nán shān  wàn suì 。
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

liǔ yǒng 

liǔ yǒng yuē 984nián —yuē 1053nián ),yuán míng sān biàn , jǐng zhuāng ,hòu gǎi míng liǔ yǒng ,  qīng ,yīn pái háng   ,yòu chēng liǔ  , jiàn chóng ān rén ,běi sòng zhù míng  rén ,wǎn yuē pài dài biǎo rén  。

liǔ yǒng chū shēn guān huàn shì jiā ,shǎo shí xué  shī  ,yǒu gōng míng yòng shì zhī zhì 。xián píng  nián (1002nián ),liǔ yǒng  kāi jiā xiāng ,liú  háng zhōu 、 zhōu ,chén zuì  tīng  mǎi xiào  làng màn shēng huó zhī zhōng 。 zhōng xiáng  yuán nián (1008nián ),liǔ yǒng jìn jīng cān jiā   , shì  zhōng ,suì  xīn tián  。jǐng yòu yuán nián (1034nián ),liǔ yǒng  nián   , rèn  zhōu tuán liàn tuī guān 、 háng xiàn lìng 、xiǎo fēng yán jiǎn 、 zhōu pàn guān děng zhí , tún tián yuán wài láng zhì shì , shì chēng liǔ tún tián 。

liǔ yǒng shì   wèi duì sòng  jìn xíng quán miàn  xīn   rén , shì liǎng sòng  tán shàng chuàng yòng  diào zuì duō   rén 。liǔ yǒng   chuàng zuò màn  ,jiāng  chén  shì     zhí   ,tóng shí chōng fèn yùn yòng     , shì    xiàng 、lín  jìn zhì    、píng dàn  huá  bái miáo děng     shù  xìng ,duì sòng    zhǎn chǎn shēng le shēn yuǎn yǐng xiǎng 。
nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽