shì yìn  」shī  quán  (1073)shǒu )

1

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

 shě zhī xīn chéng qiǎo wěi ,zhǐ yīng    yīn kēng 。
 guāng  zhào máng  shí ,fēi shí  gòng   zhēng 。
2

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

xué rén  liǎo yòng xiū xíng ,zhǐ yīng    yīn kēng 。
 guāng  zhào máng  shí ,fēi shí  gòng   zhēng 。
3

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

shēn chéng rèn zéi jiāng wèi zi ,   zōng tián rén  。
 jīn bài quē  nán shōu ,làng   shēng zhǎng jié  。
4

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

sǔn  cái ,miè gōng  ,
níng zuò cháng pín    。shēn suī néng chù  néng zhī ,
zhǎn kāi quán wén 
zhǐ wèi qián yīn  zhǔn  。
shōu  
5

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

  yóu  xīn  shí ,sān shī liù zéi kōng xiāng  。
  guī máo  měng fēng ,fán     xiāo  。
6

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

shì  chán mén le zhī xīn ,xīn xīn xīn wài bié  xīn 。
 jīn zhǐ shì jiù shí  , huàn yuán  fàng kuàng yín 。
7

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

dùn   shēng zhī jiàn  , wèn qíng gān bìng  湿shī 。
féng chǎng zuò  nòng xīn huā ,  fēn fēn fēi   。
8

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

 zhàng  ,bǐng huì jiàn ,
 sǎo xié   chè diàn 。jīn gāng sān mèi  wēi xióng ,
zhǎn kāi quán wén 
 jiàn guān yīn shuí  jiàn 。
shōu  
9

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

  fēng  jīn gāng yàn , shuō  wén fēi dùn jiàn 。
 kāi zhǎng fàng bái háo guāng ,   qíng   yàn 。
10

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

fēi dàn kōng cuī wài dào xīn ,rén tiān guī yǎng □zhì jīn 。
qiú nán   tóu tóu yīng ,dòng yuè  huān yòng  shēng 。
11

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

zǎo céng luò què tiān  dǎn ,tiān shuǐ tiān  jiǎn  jiǎn 。
dòng   zhe jiàn rén kūn ,饿è   chī  biān sǎn 。
12

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

zhèn  léi ,   ,
zhēn fēng   qiān jūn  。  shān  shī què wēi ,
zhǎn kāi quán wén 
 zuò xióng fēng  yǎn  。
shōu  
13

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

  yún   gān  ,rùn  pèi shēng  bàn  。
 líng  jià méi rén chóu ,yǎo tiǎo míng míng  xiāng  。
14

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

lóng xiàng   rùn  biān ,téng yún jià   zhū tiān 。
 shì jīng huáng  chǔ  ,xún guāng zhú  kòu jīn xiān 。
15

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

sān shèng  xìng jiē xǐng  ,fāng zhī  yǒu zhēn zhū  。
lín shí fēn   ér sūn , láo gèng   mén  。
16

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

xuě shān féi  gèng   ,dùn    xiāng jiàn jiā 。
zhēn zhū bǎo wǎng yǐng chóng chóng ,dǐng  guī   fèng  。
17

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

chún chū    cháng  ,  zhōng ér biāo bái  。
liáo dǎo wéi shān    ,zàn jiè jīng   dié pāi 。
18

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

 xìng yuán tōng  qiè xìng ,guān jūn  fàn 西 tiān lìng 。
zhì dào  nán xián jiǎn  , kǒu   yuán  zhèng 。
19

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

  biàn hán  qiè  ,fēng piāo piāo     。
 shēng   huǎng chūn guāng ,làng   zhōu shēng  pāi 。
20

sòng zhèng dào  ·zhèng dào  》

 yuè  xiàn  qiè shuǐ , chǔ fèn zhōu tóng   。
duō zhōng  liǎo  zhōng duō , xué chī yuán lāo zhǎo  。
guān  zuò zhě 

shì yìn  

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽