liú kūn 」shī  quán  (5)shǒu )

1

 fēng  》

cháo  广guǎng  mén 。
 宿 dān shuǐ shān 。
zhǎn kāi quán wén 
zuǒ shǒu wān fán ruò 。
yòu shǒu huī lóng yuān 。
 zhān wàng gōng què 。
 yǎng  fēi xuān 。
 ān cháng tàn  。
lèi xià  liú quán 。
  cháng sōng xià 。
fèi ān gāo yuè tóu 。
liè liè bēi fēng  。
líng líng jiàn shuǐ liú 。
huī shǒu cháng xiāng xiè 。
gěng   néng yán 。
 yún wéi  jié 。
guī niǎo wèi  xuán 。
 jiā   yuǎn 。
ān zhī cún  wáng 。
kāng kǎi qióng lín zhōng 。
bào   cuī cáng 。
 鹿 yóu  qián 。
yuán hóu    。
 liáng   jǐn 。
wēi jué ān  shí 。
lǎn pèi mìng   。
yín xiào jué yán zhōng 。
jūn  dào wēi  。
   yǒu qióng 。
wéi   qiān  。
 zài xiōng  tíng 。
zhōng xìn fǎn huò zuì 。
hàn   jiàn míng 。
  jìng   。
  bēi qiě zhǎng 。
 zhì  zhòng chén 。
zhòng chén lìng xīn shāng 。
shōu  
2

 fēng  》

nán shān shí wéi wéi 。
sōng bǎi    。
zhǎn kāi quán wén 
shàng zhī  qīng yún 。
zhōng xīn shí shù wéi 。
luò yáng  zhōng liáng 。
sōng shù qiè  bēi 。
  jié shì sōng 。
sōng shù dōng 西 cuī 。
 zuò  lún chē 。
zài zhì luò yáng gōng 。
guān zhě   tàn 。
wèn shì  shān cái 。
shuí néng  lòu  。
gōng shū   bān 。
bèi zhī yòng dān  。
xūn yòng   xiāng 。
běn  nán shān sōng 。
jīn wèi gōng 殿diàn liáng 。
shōu  
3

zhòng zèng  chén 》

 zhōng yǒu xuán  ,běn  jīng shān qiú 。
wéi  tài gōng wàng , zài wèi bīn sǒu 。
zhǎn kāi quán wén 
dèng shēng  gǎn  ,qiān  lái xiāng qiú 。
bái dēng xìng   ,鸿hóng mén lài liú hóu 。
zhòng ěr rèn  xián ,xiǎo bái xiàng shè gōu 。
gǒu néng lóng èr  ,ān wèn dǎng  chóu ?
zhōng   zhěn tàn ,xiǎng  shù zi yóu 。
 shuāi jiǔ   ,   mèng zhōu ?
shuí yún shèng  jié ,zhī mìng   yōu 。
xuān  bēi huò lín ,西 shòu  kǒng qiū 。
gōng  wèi  jiàn , yáng  西 liú 。
shí zāi    ,  ruò yún  。
wèi shí yǔn jìng fēng ,fán yīng luò  qiū 。
xiá  qīng huá gài ,hài  cuī shuāng zhōu 。
  bǎi liàn gāng ,huà wéi rào zhǐ róu 。
shōu  
4

  chén shī 》

è yùn chū gòu 。
yáng yáo zài liù 。
zhǎn kāi quán wén 
gàn xiàng dòng qīng 。
kūn  zhōu  。
héng  jiū fēn 。
qún yāo jìng zhú 。
huǒ liǎo shén zhōu 。
hóng liú huá  。
 shǔ   。
    。
āi  huáng jìn 。
tòng xīn zài  。
tiān   xīn 。
wàn  tóng  。
huò yín  yàn 。
 shàn   。
 yǒu quán  。
  wán dōu 。
yīng ruǐ xià luò 。
 huì dōng  。
  guī  。
yùn  huǐ zhū 。
chú gǒu zhī tán 。
 zuì   。
  ruǎn ruò 。
    。
qiān xìn réng zhāng 。
róng chǒng  jiā 。
wēi zhī  jiàn 。
huò yán xiōng  。
zhōng yǔn  guó 。
xiào qiān  jiā 。
 zuì zhī  。
  shān  。
 xìn zhī shēn 。
zhōng  néng  。
  jiù yīn 。
嬿yàn wǎn xīn hūn 。
   bài 。
wéi  shì dūn 。
guǒ liáng xié ruò 。
  xīng bēn 。
wèi chuò ěr jià 。
 huī  mén 。
èr  xié  。
sān niè bìng gēn 。
zhǎng cán jiù  。
yǒng  yuān hún 。
tíng tíng  gàn 。
 shēng  bàn 。
绿  fán  。
róu tiáo xiū hǎn 。
cháo cǎi ěr shí 。
  ěr 竿gān 。
竿gān cuì fēng xún 。
 zhū yíng wǎn 。
shí xiāo  yōu 。
yōu  yòng huǎn 。
shì jiāng   。
tíng  qíng mǎn 。
 mǎn   。
lán guì  zhí 。
mào  chūn lín 。
cuì  qiū  。
yǒu niǎo fān fēi 。
 huáng xiū  。
fěi tóng   。
fěi zhú  shí 。
yǒng  dōng  。
hàn  西  。
 zhī jìng zhī 。
fèi huān chuò zhí 。
yīn  shǎng zòu 。
wèi  shū zhēn 。
wén  míng yán 。
yán  chàng shén 。
zhī  zhī wǎng 。
 měi  zhēn 。
chéng láo  shāng 。
 zhú shēng chén 。
 juǎn   。
  tán bīn 。
    。
yòu quē  lín 。
guāng guāng jiǎ shēng 。
chū yōu qiān qiáo 。
 zhōng  xìn 。
 liè wén zhāo 。
jīng gōng xīng xīng 。
  qiào qiào 。
nǎi fèn zhǎng  。
shì pèi shì biāo 。
  zèng zhī 。
jié xīn gōng cháo 。
   怀huái 。
yǐn lǐng zhǎng yáo 。
shōu  
5

  nián shí  》

hóng liáng zhào xiǎo  , shuǐ fàn xiāng lián 。
  shí  shǎo ,hán xiào jiǔ  qián 。
zhǎn kāi quán wén 
huā jiāng miàn   ,rén gòng yǐng xiāng lián 。
huí tóu kān bǎi wàn ,jià zhòng wéi shí nián 。
shōu  
guān  zuò zhě 

liú kūn 

liú kūn (271nián —318nián 6yuè 22 ), yuè shí ,zhōng shān wèi chāng (jīn  běi   xiàn )rén ,西 hàn zhōng shān jìng wáng liú shèng zhī hòu ,jìn cháo zhèng zhì jiā 、wén xué jiā 、yīn yuè jiā  jūn shì jiā 。

nián qīng shí céng wèi jīn  èr shí  yǒu zhī  ,hòu lèi qiān zhì bīng zhōu  shǐ 。yǒng jiā zhī luàn hòu ,liú kūn  shǒu jìn yáng jìn shí nián ,  qián zhào 。315nián ,liú kūn rèn  kōng , du bìng 、 、yōu sān zhōu zhū jūn shì 。 jiǔ bīng zhōu shī xiàn ,tóu bèn yōu zhōu  shǐ duàn   ,bìng  zhī jié wèi xiōng  ,hòu zhù jūn zhēng běi xiǎo chéng 。318nián ,liú kūn    zhí  rén bèi duàn   shā hài 。

liú kūn shàn wén xué ,tōng yīn  , shī duō miáo xiě biān sài shēng huó 。《suí shū ·jīng  zhì 》yǒu 《liú kūn  》9juǎn ,yòu yǒu 《bié  》12juǎn 。míng rén zhāng   wèi 《liú zhōng shān  》,shōu  《hàn wèi liù cháo bǎi sān jiā  》。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽