sòng tài zōng 」shī  quán  (577)shǒu )

1

yuán shí 》

cóng lái fēi  qiú zhī  ,fāng jué  qíng shì liú shuǐ 。
xiāo  háo duān zǒng shì kōng , zāi dào wèi shēn   。
2

yuán shí 》

  pái xián shēng liú měi ,yīn fēng  nòng  gōng zhēng 。
xián tíng yǐn  dào qíng zhōng , yīn   xíng rén ěr 。
zhǎn kāi quán wén 
yǎng wàng yún xiāo tīng wèi  ,  dào liǎo  chéng  。
qiū chán  zào  qín míng ,biān chéng jiǎo  chūn shuǐ  。
gāo xuán yùn xiǎng shēng lái  ,táng shēn xìng mèi  xiāng  。
 lèi  zhōng de  míng ,yuán yuè míng shí    。
 qīng  qiè fán kōng yǐng ,   liú hòu tiān yǒng 。
 qióng zhī wài gèng  qióng , bàng qún xián fāng shǐ pǐn 。
shōu  
3

yuán shí 》

 dào zhēn rén jiàn zhě  , jiào róng  děng xián zhī 。
yīn yáng zào huà  fēi shí ,tiān  yuán jīng dòng   。
zhǎn kāi quán wén 
gōng xíng sān qiān    ,huán dān jiǔ zhuàn shàng shēng shí 。
máng zhōng suì yuè máng zhōng qiǎn , běn  lái xìng   。
shōu  
4

yuán shí 》

 dào féng lái shì 宿 yuán ,zhōng  dìng  访fǎng zhēn xiān 。
shān zhōng xiū liàn fēi zhōu jùn ,chéng   huāng yǐn shì chán 。
zhǎn kāi quán wén 
 shù  jiào róng   ,yōu shēn hái   xiāng chuán 。
chāo fán  shèng hún xián shì ,wèn  rén jiān shí dòng tiān 。
shōu  
5

yuán shí 》

 zhàng   jiān wén  。jūn  néng rén qián   。
qiáng míng fēi shì jǐn zhōu xuán ,mǎn yǎn zhēn     。
zhǎn kāi quán wén 
sān chūn huā huì zhèng fēn fāng , zuò chī    kuáng 。
dào  xiū lái zhǎng  duàn ,yún cóng lóng biàn jiě shū zhāng 。
hǎi làng   bǎi chuān shuǐ ,hòu zhòng gāo shēn nán   。
jīn  yóu lái shì jiè kuān ,xīn wén wéi shàn è wèi chǐ 。
zhōu chē yǒu  便biàn tōng jīn ,zhēn liàng nán shì   xīn 。
 xiào  xīn   huà ,guì wéi rén zhǔ  zūn shēn 。
gòng ài diān fēng gāo   ,fán nǎo zhī zhōng cháng   。
xiān wáng diǎn jiào shì  shī ,  xiāng zōng hòu   ,
xiāo yáo  wài    ,sōng 椿chūn zhǎng yǎng wàn nián  。
péng zhù yǐn  jiāo méng  ,fèng huáng zhēng  yàn què  。
xīn yuán      , yán zhī  hái  ruò 。
 xué xié wén shì  kōng , yuè zhēn míng xián xiāo shuò 。
shōu  
6

yuán shí 》

 zhòng xiān tán  wàn xiān ,tiān chēn   luàn shī wéi 。
zhēn xīn shí xíng zhōng guī  ,shàn shì yuán duō è  bēi 。
7

yuán shí 》

dào gāo rén shì  zhōu xuán ,   chī shì  yán 。
  yào jiào xīn  jìng ,   lèi shuǐ píng fān 。
zhǎn kāi quán wén 
jīng shū   jǐn xiū zhēn  ,suì yuè xiū fáng  yǐn yuán 。
   wéi shēn jiàn shí ,yīn yáng  zhù zhuō hán xuān 。
shōu  
8

yuán shí 》

dào jīng niàn sòng xìn  wéi ,qīng jìng xuán yán hǎo  chí 。
 xíng jīng xiū xīn  juàn ,yàn jīn wǎng wǎng guò zhāi shí 。
9

yuán shí 》

dào mén cháng xiào kòu xuán guān , jué yíng  kǒu  xián 。
fēng dǐng  qíng sōng zuò  ,  lái wǎng kàn rén jiān 。
10

yuán shí 》

 yún   zhèn cháng xián ,suí   zài yǎo míng jiān 。
shān sōng gāo  qiān wàn chǐ ,hán quán yǐn wàng qiào qīng shān 。
zhǎn kāi quán wén 
 dào yān xiá kàn gèng yuǎn ,jiāng lín shǎo jiào kòu xuán guān 。
zhī zhī xiū liàn fán chāo shèng ,suì yuè kōng shēn   pān 。
shōu  
11

yuán shí 》

diān fēng  wàng shuǐ shēn tán ,shuí jiě yuán qíng  huà kān 。
àn shì  kāi míng  yuè ,dào xīn   lǎo shān ān 。
zhǎn kāi quán wén 
yán qióng miào  zhēn xiāo  ,jiè  xiān xián ràng  tān 。
  shàng wèi jīn   , méng tài shèn  tán tán 。
shōu  
12

yuán shí 》

zhōng qiū  ,yuán zhuǎn  ,
dōng shēng màn shàng  xiān 湿shī 。 qīng fēng ,
zhǎn kāi quán wén 
míng  xuě ,báo  jiē xià hán quán  。
suí qiě qíng , huò  ,
 yīn    zōng  。xīng  dòu àn  kuān zhǎi ,
guì huá wàng chù shuí   。
shōu  
13

yuán shí 》

ěr gēn wéi yuàn cháng qīng jìng ,gèng   shí fēng  shùn 。
kāi  yǎn lái  qiè xīn ,jǐn wèi hǎo shì shàn xiāng jìn 。
14

yuán shí 》

èr yuè hán shí jīng xīn  ,kāi huā zhàn liǔ rén   。
jìn shuǐ  biān nèn zhī tiáo ,pān zhé yōu yáng hái shì  。
zhǎn kāi quán wén 
chē  yuán lín kàn  ruò ,cūn   shēng gèng  zuò 。
guāng yīn fān   yīn xún ,mín ān wàn suì jiā jiā  。
shōu  
15

yuán shí 》

fán     xiāo yáo , nài xīn  shì huǒ shāo 。
 guò guāng yīn hái shì mèng ,suí yuán jǐn xiàng àn zhōng xiāo 。
16

yuán shí 》

fēi rén kǒu shì xiè fén  , bèi chén zhōng yǒu shèn duō 。
xīn hèn mào gōng  dìng zhǐ ,shé kuā duān zhèng luàn guāi é 。
zhǎn kāi quán wén 
wèi guān shàn zhèng shēn róng  , jiàn xiū jiào shí shàng  。
 dài mǎn yíng chuán xiàn shuǐ ,è fēng cóng bèi hǎi shén tuō 。
shōu  
17

yuán shí 》

féng chūn 便biàn jiàn  huā qīn ,wǎng  xián máng jiù  chén 。
lún zǒu  qīng duō shǎo  ,shì  cháng shì mèng zhōng rén 。
18

yuán shí 》

féng chūn zǒng yǒu kàn huā qíng ,shí jié xīn    qīng 。
dàn zhǐ zhuī yóu tān   , rén dǐng dài kuì sān qīng 。
19

yuán shí 》

fèng huáng yàn què  tóng qún ,fēi lèi  rán xìn yǒu wén 。
hǎo jǐng xiāo  hái ěr mèng ,fāng zhī  tíng shì  yún 。
zhǎn kāi quán wén 
xián yín   míng   , dào liú qíng jiù  fén 。
kān  yán lùn shuí shì shí ,shùn qín huì ài  nán xūn 。
shōu  
20

yuán shí 》

 shēng hǎo dào   máng ,liàn yào xiū xíng shì jiǔ cháng 。
qīng   yóu  jiǎ jiè , dēng qīng jìng  xiān xiāng 。
guān  zuò zhě 

sòng tài zōng 

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽