xún  」shī  quán  (316)shǒu )

1

xiǎo sōng 》

 xiǎo  tóu shēn cǎo  ,ér jīn jiàn jué chū péng hāo 。
shí rén  shí líng yún  ,zhí dài líng yún shǐ dào gāo 。
2

chūn gōng yuàn 》

zǎo bèi chán juān  , zhuāng lín jìng yōng 。
chéng ēn  zài mào ,jiào qiè ruò wéi róng 。
zhǎn kāi quán wén 
fēng nuǎn niǎo shēng suì , gāo huā yǐng zhòng 。
nián nián yuè   ,xiāng  cǎi  róng 。
shōu  
3

shān zhōng guǎ  》

 yīn bīng  shǒu péng máo , zhù  shān bìn  jiāo 。
sāng zhè fèi lái yóu  shuì ,tián yuán huāng hòu shàng zhēng miáo 。
zhǎn kāi quán wén 
shí tiāo  cài  gēn zhǔ ,xuán zhuó shēng chái dài  shāo 。
rèn shì shēn shān gēng shēn chù , yīng    zhēng yáo 。
shōu  
4

zài jīng  chéng xiàn 》

 suì céng jīng  xiàn chéng ,
xiàn mín  kǒu  yuān shēng 。
zhǎn kāi quán wén 
xīn lái xiàn zǎi jiā zhū  ,
便biàn shì shēng líng xuè rǎn chéng 。
shōu  
5

xuě 》

fēng jiǎo cháng kōng hán  shēng ,guāng  xiǎo  bào chuāng míng 。jiāng   jiàn fēi qín yǐng ,
yán  shí wén zhé zhú shēng 。cháo xué  duō xiāng  chù ,  jiān   bān píng 。
zhǎn kāi quán wén 
yōng páo gōng  xiū yán lěng ,zhōng yǒu qiáo  xiǎn  xíng 。
shōu  
6

cán  》

fěn  quán    jiā , zhī rén shì yǒu róng huá 。
nián nián dào  cán xīn  , shì hún shēn zhuó zhù  。
7

 xìng 》

shān   fēng juǎn diào  , ōu péng   zhēn shí 。
zuì lái shuì zháo  rén huàn ,liú xià qián    zhī 。
8

  》

jiǔ wèng qín shū bàn bìng shēn ,shú ān shí shì   pín 。
níng wèi  zhòu xián yín  , zuò qián kūn qiè  rén 。
zhǎn kāi quán wén 
shī zhǐ wèi néng wàng jiù  ,shì qíng nài zhí  róng zhēn 。
píng shēng fèi   yán chù ,bái   táng   rén 。
shōu  
9

sòng rén yóu  》

jūn dào   jiàn ,rén jiā jǐn zhěn  。
 gōng xián  shǎo ,shuǐ xiàng xiǎo qiáo duō 。
zhǎn kāi quán wén 
 shì mài líng ǒu ,chūn chuán zài  luó 。
yáo zhī wèi mián yuè ,xiāng  zài   。
shōu  
10

zèng zhì shàng rén 》

niè zuò yún yóu chū shì chén ,jiān  píng   suí shēn 。
féng rén  shuō rén jiān shì ,便biàn shì rén jiān  shì rén 。
11

sòng yǒu yóu  yuè 》

 yuè cóng  guò , jiāng  yuè lián 。yǒu yuán duō zhǒng  , shuǐ  shēng lián 。
 shì qiáo biān huǒ ,chūn fēng  wài chuán 。 zhōng piān zhòng  ,jūn   jīng nián 。
12

jīng  》

jīng  shí xiǎn rén jīng shèn ,zhōng suì  wén qīng  rén 。
què shì píng liú  shí chù ,shí shí wén shuō yǒu chén lún 。
13

  zhí shū táng 》

 shì  qióng dào  qióng ,luàn shí hái  jìng shí tóng 。jiā shān suī zài gān   ,
 zhí cháng xiū  yuè fēng 。chuāng zhú yǐng yáo shū àn shàng , quán shēng  yàn chí zhōng 。
zhǎn kāi quán wén 
shào nián xīn  zhōng shēn shì , xiàng guāng yīn duò cùn gōng 。
shōu  
14

mǐn zhōng qiū  》

 yún   cóng cóng  ,fēng nòng hóng jiāo   shēng 。
běi pàn shì shān nán pàn hǎi ,zhǐ kān  huà  kān xíng 。
15

sòng sēng 》

dào le  wèi liǎo ,yán xián jīn qiě xián 。cóng lái  zhù chù ,  xiàng  shān 。
piàn shí shù yīn xià ,xié yáng tán yǐng jiān 。qǐng shī liú  bié ,kǒng  dào rén huán 。
16

zèng sēng 》

 mén míng  liǎng  píng ,bǎi suì fēng qián duǎn yàn dēng 。
zhǐ kǒng wèi sēng sēng  liǎo ,wèi sēng  le zǒng shū sēng 。
17

sāi shàng 》

jīng  liè liè hàn jiāng jūn ,xián chū xún biān  mìng xīn 。shā sāi xuán shōu ráo zhàng  ,
quǎn róng shí shā shǎo yān chén 。bīng    tōu lái  ,xuě lǐng cháo fēi liè  rén 。
zhǎn kāi quán wén 
 zuò shū shēng   wěn ,ruǎn gōng qīng jiàn  suí shēn 。
shōu  
18

sāi shàng 》

cǎo bái  bīng  ,fān róng chū lüè pín 。shù lóu sān hào huǒ ,tàn   tiáo chén 。
zhàn shì fēng shuāng lǎo ,jiāng jūn   xīn 。fēng hóu  yóu  ,  wèi zhēng rén ?
19

 怀huái 》

jiān jiā yuè lěng shí wén yàn ,yáng liǔ fēng   tīng yīng 。
shuǐ shè shān xíng èr nián  ,jiù zhōng piān   chuán shēng 。
20

zǎo  》

dōng chuāng wèi míng chén mèng  , tóng jié shù dēng zhēng  。luò   shuāng   huá ,
hán yuán xiào yuè rén xīn  。shí  mào yán fēng guā dǐng ,xuán ā biān shǒu dòng zhān  。
zhǎn kāi quán wén 
qīng yún kuài huó  wèi jiàn ,zhēng de ān xián diào   。
shōu  
fēn  dǎo háng guān  
guān  zuò zhě 

 xún  

 xún  yuē 846—yuē 906), yàn zhī , hào jiǔ huà shān rén 。hàn  ,chí zhōu shí dài (jīn ān huī shěng shí tái xiàn )rén 。 chū shēn hán wēi ,zhōng nián shǐ zhōng jìn shì ,réng wèi shòu guān ,nǎi fǎn xiāng xián  。céng  shī sòng zhū wēn ,hòu zhū wēn  táng jiàn liáng ,rèn  hàn lín xué shì ,zhī zhì gào ,  《liáng shū 》(àn yīng zuò 《 dài shǐ  》;《liáng shū 》zhǔ yào  shù le nán cháo xiāo   nián  zhèng zhì  xiāo liáng huáng cháo (502—557nián ) shí  nián  shǐ shì 。)。

  “shī zhǐ wèi néng wàng jiù  ”(《  》)  , ér duì wǎn táng  hùn luàn hēi àn ,  rén mín yóu  ér shēn shòu   tòng , duō fǎn yìng , shān zhōng guǎ    zhēng  mén ,《   jùn zhōng pàn luàn shì tóng zhì 》zhōng guān bīng  biàn sōu zhū bǎo ,luàn shā píng mín ,shèn zhì chāi   ,jué huāng fén ;《zài jīng  chéng xiàn 》zhōng    cán rěn ,xiàn mín  hán yuān ,dōu shì zhè  shí  shè huì shēng huó  zhēn shí xiě zhào 。 shī  míng bái píng  ,qiě dōu shì jìn  shī ,dàn  shī zhī qiǎn  , shèn nài  。  chēng 【 yín 】,cóng  qiǎo shàng shuō ,wèi    。《cāng láng shī huà 》jiāng  liè wéi   ,wēng fāng gāng   wéi rán ,zài 《shí zhōu shī huà 》zhōng shuō :【xián tōng shí zhé ,gài  fēng  …… xún  zhì lìng yán cāng láng  wèi   , shū qiǎn  。】《tiáo   yǐn cóng huà 》yǐn 《  yàn xián  》, wèi   qiǎn  ,wéi gōng  wèi táng   。

nián dài 
shōu  zuò pǐn 
tuī jiàn zuò zhě 
dǐng  
返回标鸽